Наукова бібліотека Хмельницького національного університету  ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
 1.  

Bidyuk, D.    Using WEB-BASED Technologies and tools in future choreographers' training: british experience [Текст] / D. Bidyuk // Порівняльна професійна педагогіка. – 2016. – №3,Т.6. – C. 49-56.

 1.  

Бак М. Інформатизація освіти як предмет філософсько-педагогічного дискурсу / М. Бак // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія. - 2015. - Вип. 36. - С. 25-34 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2015_36_5

 1.  

Барвіцька, Г.    Сучасні технології проектування навчальних курсів та електронних підручників у контексті інноваційного розвитку [Текст] / Г. Барвіцька // "Педагогіка" та "Психологія"Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2016. – №10. – С. 15-19.

 1.  

Блажук О. А. Інформатизація освіти – одна з вимог сучасності / О. А. Блажук. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. - 2015. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2015_2_5

 1.  

Блажук О. А. Інформатизація освіти – одна з вимог сучасності / О. А. Блажук. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. - 2015. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2015_2_5

 1.  

Ганаба, С.  Мережеві технології як складова якісної освіти / С. Ганаба // Вища школа. – 2016. – №1. – С. 44-52.

 1.  

Ганаба, С. Мережеві технології як складова якісної освіти [Текст] / С. Ганаба // Вища школа. – 2016. – №1. – С. 44-52.

 1.  

Данилов, О.Е.    Экспериментальное изучение интерференции звука на плоском зеркале с помощью компьютерного сканирования [Текст] / О. Е. Данилов // Инновации в образовании. – 2016. – №1. – С. 106-115. – [Информационные технологии в образовании].

 1.  

Дем'янюк, К.  Формування технічної уяви у курсантів-прикордонників із застосуванням системи автоматизованого проектування SolidWorks/ К. Дем'янюк, К. Шевчук // Вища школа. – 2016. – №1. – С. 79-88.

 1.  

Заморьонова, Д.    Інформаційна культура у вищих навчальних закладах: критерії та типологія [Текст] / Д. Заморьонова // Журнал Європейської економіки. – 2015. – №4,Т.14. – С. 388-399.

 1.  

Захарчук, М.    Комп'ютерне тестування як інноваційний засіб вимірювання знань англійської мови [Текст] / М. Захарчук, Р. Васьків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №1(831). – С. 90-93.

 1.  

Іванова, Ю.    Особливості запровадження електронного навчання при вивченні математичних дисциплін в аграрному університеті [Текст] / Ю. Іванова // Вища освіта України. – 2016. – №4. – С. 58-63.

 1.  

Катеренчук, І.  Інформаційні телекомунікаційні системи як об'єкт системних досліджень в інтересах охорони державного кордону / І. Катеренчук // Вища школа. – 2016. – №1. – С. 53-58.

 1.  

Катеренчук, І. Інформаційні телекомунікаційні системи як об'єкт системних досліджень в інтересах охорони державного кордону [Текст] / І. Катеренчук // Вища школа. – 2016. – №1. – С. 53-58.

 1.  

Китова, Е.Т.    Информационно-образовательная среда вуза - инструментарий повышения уровня подготовки студентов [Текст] / Е. Т. Китова, Е. Г. Скрибицкий // Инновации в образовании. – 2016. – №8. – С. 116-126.

 1.  

Коваленко, Н.А.    Использование LMS MOODLE при изучении хроматографических методов анализа студентами химико-технологических специальностей [Текст] / Н. А. Коваленко, Н. Г. Супиченко, А. К. Болвако // Инновации в образовании. – 2016. – №3. – С. 99-105.

 1.  

Крищук, Н.Г.    Использование информационных систем и технологий CATIA в учебном процессе НТУУ "КПИ" [Текст] / Н. Г. Крищук, Б. О. Яхно // Оборудование и инструмент для профессионалов. Металлообработка. – 2016. – №3/186. – С. 52-54.

 1.  

Кухар Р. Б. Інформатизація освіти в інформаційному суспільстві-вимога сьогодення / Р. Б. Кухар, Н. Р. Мотько, І. Р. Дудик, О. П. Токарчук // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2014. - Т. 16, № 3(5). - С. 97-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2014_16_3(5)__15

 1.  

Кухар Р. Б. Інформатизація освіти в інформаційному суспільстві-вимога сьогодення / Р. Б. Кухар, Н. Р. Мотько, І. Р. Дудик, О. П. Токарчук // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2015. - Т. 16, № 3(5). - С. 97-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2015

 1.  

Мельник, А.М.    Роль моделі управління процесом автоматизованого навчання в підвищенні відвідуваності веб-сайтів [Текст] / А. М. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2016. – №3. – С. 15-19.

 1.  

Опанасюк, Ю.    Основні напрями інформатизації освіти [Текст] / Ю. Опанасюк // Вища освіта України. – 2016. – №4. – С. 45-49.

 1.  

Організаційне засідання Наукової ради НАПН України з інформатизації освіти і науки // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2015. - № 2. - С. 4.22

 1.  

П’ятак М. М. Можливості соціальних сервісів Google у контексті інформатизації освіти / М. М. П’ятак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2012. - Вип. 32. - С. 39-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2012_32_10

 1.  

П’ятак М. М. Можливості соціальних сервісів Google у контексті інформатизації освіти / М. М. П’ятак // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2015. - Вип. 32. - С. 39-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

 1.  

Пасічник, В.    Застосування формальних граматик у моделюванні інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання [Текст] / В. Пасічник, Т. Шестакевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №1(831). – С. 58-65.

 1.  

Пелещишин, А.    Дослідження системи організаційних заходів з формування інформаційного образу ВНЗ [Текст] / А. Пелещишин, Р. Корж, О. Трач // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №1(831). – С. 65-76.

 1.  

Рацул О. А. Організація процесу системного розвитку інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів в аспекті інформатизації освіти / О. А. Рацул // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2014. - Вип. 38. - С. 279-285. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_38_40

 1.  

Рибалко, Л.П.    Застосування інновацій та інформаційних технологій у системі вищої освіти України [Текст] / Л. П. Рибалко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №1. – С. 110-114.

 1.  

Рычихина, Э.Н.    Параметры проектирования инновационной модели социального контроля дистанционного образования [Текст] / Э. Н. Рычихина, В. Е. Романова // Инновации в образовании. – 2016. – №5. – С. 42-53.

 1.  

Слюсарчук, Ю.    Компетентнісний підхід до підготовки іт-фахівців на основі проектного навчання [Текст] / Ю. Слюсарчук, Л. Джавала, Л. Угрин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №1(831). – С. 29-35.

 1.  

Сусь, Б.    Інтерактивні демонстрації в інформаційних технологіях [Текст] / Б. Сусь, Н. Тмєнова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №1(831). – С. 35-41.

 1.  

Токтарова, В.И.    Развитие информационно-образовательной среды современного вуза в контексте педагогических инноваций [Текст] / В. И. Токтарова // Инновации в образовании. – 2016. – №6. – С. 103-116.

 1.  

Хмарні технології як основа формування єдиного інформаційного середовища вищого навчального закладу [Текст] / О. Б. В'юненко, А. В. Толбатов, В. А. Толбатов, С. В. Толбатов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2016. – №2. – С. 90-96.

 1.  

Черевко, О.В.    Сутність, роль та завдання інтерфейсної безпеки у процесі забезпечення інформаційної та економічної безпеки вищого навчального закладу [Текст] / О. В. Черевко, Ю. М. Радзіховська // Економіка @ держава. – 2016. – №11. – С. 15-19.

 1.  

Шабанова, А.А.    Особенности создания системы социально-профессионального воспитания в вузах, применяющих электронное обучение и дистанционные образовательные технологии [Текст] / А. А. Шабанова // Инновации в образовании. – 2016. – №5. – С. 116-122.

 1.  

Шанина, М.В.    Особенности использования интернет-ресурсов в процессе преподавания иностранных языков [Текст] / М. В. Шанина // Инновации в образовании. – 2016. – №8. – С. 126-133.

 1.  

Шелестова, А.    Ключові компоненти інформаційно-навчального середовища сучасного ВНЗ [Текст] / А. Шелестова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №1(831). – С. 51-58.

 1.  

Шовш, К. Інформатизація освіти як теоретична і практична проблема [Текст] / К. Шовш // Вища освіта України. – 2015. – №4. – С. 32-38.

 1.  

Шубина, И.В.    Развитие образовательной среды вуза на основе деятельностного подхода [Текст] / И. В. Шубина // Инновации в образовании. – 2016. – №5. – С. 108-116. – [Информационные технологии в образовании].

 1.  

Экспериментальное изучение интерференции звука на плоском зеркале с помощью компьютерного сканирования / О. Е. Данилов // Инновации в образовании. – 2016. – №1. – С. 106-115. – [Информационные технологии в образовании].

 1.  

Як створити масовий відкритий онлайн-курс: найдосвідченіші фахівці платформи Prometheus поширюють свій досвід створення онлайн-курсів // Osvita.ua. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/50731/Останні зміни 01.02.2017 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail