Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  НАВЧАЛЬНА РОБОТА
1. 82 найкрутіші інструменти освітніх технологій 2017 року, на думку експертів у галузі освіти [Текст] // Педагогічна майстерня. – 2017. – №9. – С. 25-27.
2. Абрамовских, Н.В. Особенности практической подготовки магистров к научно-исследовательской деятельности в сфере образования [Текст] / Н. В. Абрамовских, В. Л. Синебрюхова // Высшее образование сегодня. – 2016. – №12. – С. 27-31
3. Азаров, О.Д. Огляд методів покращення сприйняття людиною текстових матеріалів із зображеннями на основі змінення їх зовнішнього вигляду [Текст] / О. Д. Азаров, А. В. Снігур, К. О. Грицишина // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017. – №4. – С. 201-209.
4. Акапьев, В.Л. Пути повышения эффективности консультационной работы с обучающимися с целью формирования их профессиональной компетентности [Текст] / В. Л. Акапьев, А. А. Дрога, С. Е. Савотченко // Инновации в образовании. – 2016. – №11. – С. 5-16.
5. Алдошин, М.И. Образовательный кластер как модель непрерывного педагогического образования в университете / М. И. Алдошин, Ю. В. Гришина // Инновации в образовании. – 2017. – №2. – С. 11-25.
6. Александров, А.А. Реализация инновационной образовательной концепции в инжиниринговом центре "Авионика" / А. А. Александров, А. В. Пролетарский, Н. А. Мешко // Инновации в образовании. – 2017. – №3. – С. 4-15.
7. Андрєєва, О. Вплив занять фізкультурно-оздоровчої спрямованості на базі навчально-оздоровчих комплексів на показники фізичного стану студентів [Текст] / О. Андрєєва, У. Катеринина // Теорія і методика фізичного виховання. – 2017. – №2. – С. 43-49.
8. Андрусишин, Б. Проблема підготовки викладача права [Текст] / Б. Андрусишин // Голос України. – 2017. – 21 берез. (№51). – С. 4.
9. Аніщенко І. М. Організація самостійної роботи студентів вищого педагогічного закладу при вивченні курсу "Іноземна мова професійного спрямування" / І. М. Аніщенко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2016. - Вип. 60. - С. 89-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_60_36
10. Апенько, С.М. Система розвитку трудових ресурсів в умовах становлення національної системи кваліфікацій [Текст] / С. М. Апенько, Х. В. Гілєва // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №11. – С. 291-303.
11. Базилевич, В. Олімпіада з навчальної дисципліни "Економічна теорія" в системі формування та розвитку креативних здібностей студентської молоді [Текст] / В. Базилевич, Н. Гражевська, О. Кирильчук // Вища школа. – 2016. – №10. – С. 7-20.
12. Базилевич, В. Теоретичне осмислення парадигмальних праць у сучасному дискурсі економічної науки [Текст] / В. Базилевич, Н. Гражевська, Т. Гайдай // Вища школа. – 2017. – №1. – С. 90-102.
13. Безпалько, І.Р. Розвиток системи розподілу електронних видань та її місце у видавничо-поліграфічній діяльності в Україні [Текст] / І. Р. Безпалько, В. Б. Базилюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №5,Т.1. – С. 15-19.
14. Безтелесна Л. І. Державно-ринкове регулювання професійного розвитку науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах України / Л. І. Безтелесна, В. Б. Василів, А. В. Печенюк // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 3. – С. 228-236.
15. Бишевець, Н.Г. Застосування технологій здоров'язбереження у процесі підготовки студентів ВНЗ [Текст] / Н. Г. Бишевець, Г. А. Бишевець // Безпека життєдіяльності. – 2017. – №9. – С. 10-11.
16. Богданова, В.Я. Формування математичної компетентності під час вивчення хімії [Текст] / В. Я. Богданова, Н. А. Дядченко // Педагогічна майстерня. – 2017. – №9. – С. 11-16.
17. Болотова, В.А. Федеральный интернет экзамен для выпускников бакалавриата: направления совершенствования и перспективы развития [Текст] / В. А. Болотова, В. В. Наводворов, О. В. Пышлин // Высшее образование сегодня. – 2016. – №11. – С. 4-12.
18. Бондаренко, А.Ю. Тайм-менеджмент для педагога: як боротися з «хронофагами»? [Текст] / А. Ю. Бондаренко // Педагогічна майстерня. – 2017. – №1. – С. 41-46.
19. Бородина, О.В. Технология "деловой игры" для организации самостоятельной работы студентов (на примере международного гуманитарного права) [Текст] / О. В. Бородина, А. В. Липанов // Инновации в образовании. – 2017. – №5. – С. 95-104.
20. Буров, В. Вплив технологічної культури керівника на імідж навчального закладу [Текст] / В. Буров // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – №4. – С. 10-14.
21. Бутук, О. Найм власних випускників — негативне явище, якому не місце у провідних вишах. Чи справді так? [Текст] / О. Бутук // Вища школа. – 2016. – №11-12. – С. 83-114.
22. Васильева, Е.Ю. Компетентностно-ориентированный экзамен в вузе: принципы и опыт проведения [Текст] / Е. Ю. Васильева // Инновации в образовании. – 2016. – №12. – С. 77-85.
23. Василюк, В.М. Прогнозування змагальної діяльності студентів-спортсменів [Текст] / В. М. Василюк // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – 2016. – №9. – С. 83-91.
24. Виговська, Т.В. Деякі аспекти реалізації неперервної екологічної освіти в Україні [Текст] / Т. В. Виговська, Н. Г. Міронова // Екологічний вісник. – 2017. – №2. – С. 29-30.
25. Вильчинский, С.С. Использование обучающих интернет-технологий при смешанном обучении иностранному языку (Blended Learning) в вузе [Текст] / С. С. Вильчинский, Н. М. Шленская // Инновации в образовании. – 2017. – №1. – С. 111-120.
26. Вітченко, А. Проектування змісту комплексних освітніх програм як умова системного забезпечення якості вищої освіти майбутніх викладачів [Текст] / А. Вітченко // Вища школа. – 2017. – №8. – С. 68-91.
27. Вознюк, О. Олександра Дубасенюк - видатний учений-педагог, засновник науково-педагогічної школи "Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів" [Текст] / О. Вознюк, Г. Козлакова // Вища освіта України. – 2017. – №1. – С. 25-30.
28. Возняк, О. Переваги та недоліки застосування опорних схем у навчальному процесі [Текст] / О. Возняк // Вища школа. – 2017. – №4. – С. С. 90-98.
29. Возняк, О. Сутність і змістове наповнення предметної компетентності з органічної хімії [Текст] / О. Возняк // Вища школа. – 2017. – №1. – С. 51-58.
30. Воронов, М.В. О повышении эффективности самоподготовки [Текст] / М. В. Воронов, Г. И. Писменский // Инновации в образовании. – 2016. – №11. – С. 16-19.
31. Воспитанник, И.Я. Метафорическая деловая игра как пример реализации интерактивного метода обучения / И. Я. Воспитанник, Ю. М. Якимова // Инновации в образовании. – 2017. – №2. – С. 41-47.
32. Галан, В.Д. Точна стала в нерiвностi Дзядика для похiдної вiд алгебраічного полiнома [Текст] / В. Д. Галан, І. О. Шевчук // Український математичний журнал. – 2017. – №5,Т.69. – C. 624-630.
33. Гарєєва, Ф. Лекція у системі вищої освіти [Текст] / Ф. Гарєєва // Вища школа. – 2017. – №1. – С. 44-50.
34. Гафіяк, А.М. Використання систем комп'ютерної алгебри для забезпечення якості підготовки фахівців економічного профілю [Текст] / А. М. Гафіяк, С. В. Кропивницький // Економічні наукиНауковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2016. – №4. – С. 194-200.
35. Герцен, Т.А. Принципы и опыт интеграции курсов на английском языке в техническом университете [Текст] / Т. А. Герцен, С. Б. Майзелес, Н. Ю. Любимов // Инновации в образовании. – 2016. – №12. – С. 5-15.
36. Горбунов, В.М. Применение текстовых тестов с подстановкой букв ключевых слов у студентов педагогического вуза [Текст] / В. М. Горбунов, Л. Н. Титова, Е. П. Жилко // Инновации в образовании. – 2016. – №11. – С. 123-131.
37. Горбунова, Л. Теорія трансформативного навчання дорослих: еволюція концептів і методологій методологій [Текст] / Л. Горбунова // Вища освіта України. – 2017. – №3. – С. 23-33.
38. Горленко, Н.М. Теоретико-методологические основания принципов обучения [Текст] / Н. М. Горленко, В. Б. Лебединцев // Инновации в образовании. – 2017. – №1. – С. 5-17.
39. Груник, Н.В. Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності в навчальних закладах області [Текст] / Н. В. Груник // Безпека життєдіяльності. – 2016. – №12. – С. 14
40. Гуревич, Р. Змішане навчання й інноваційні технології підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах [Текст] / Р. Гуревич, М. Кадемія // Порівняльна професійна педагогіка. – 2017. – №1,Т.7. – С. 106-113.
41. Даниленко, С.І. Перспективи розвитку освітньої складової підготовки фахівців у сфері стратегічних комунікацій [Текст] / С. І. Даниленко // ПолітикаСтратегічні пріоритети. – 2015. – №4. – C. 80-89.
42. Данилов, С.В. Центр сопровождения молодых педагогов как инновационная форма работы с персоналом образовательных организаций [Текст] / С. В. Данилов, Л. П. Шустов // Инновации в образовании. – 2017. – №4. – С. 80-96.
43. Дахно, І. Чи стануть наши магістри майстрами? [Текст] / І. Дахно // Голос України. – 2017. – 23 трав. (№93). – С. 3.
44. Дзвінчук, Д. Вплив футурологічних першоджерел на визначення освітньої стратеги в Україні [Текст] / Д. Дзвінчук, В. Петренко // Вища школа. – 2017. – №7. – С. 21-31.
45. Дзей, Т.О. Прикладная екологія. Авторська програма [Текст] / Т. О. Дзей // Біологія. – 2017. – №27. – С. 2-4
46. Добрачева, А.Н. Формирование готовности к профессионально-педагогичес­кой деятельности будущих бакалавров профиля "технология" / А. Н. Добрачева // Инновации в образовании. – 2017. – №3. – С. 29-42.
47. Долгих, Л.С. К вопросу о понятии «образовательный кластер»: семантика и коннотация [Текст] / Л. С. Долгих // Высшее образование сегодня. – 2016. – №12. – С. 25-27.
48. Дронь, В.В. Google-сервіси в навчальній діяльності викладачів. Методичні рекомендаці [Текст] / В. В. Дронь // Педагогічна майстерня. – 2017. – №2. – С. 8-14.
49. Дука, О.А. Андрагогічні засади організації нової системи навчання персоналу державної кримінально-виконавчої служби України [Текст] / О. А. Дука // Педагогіка і психологія. – 2017. – №1. – С. 70-76.
50. Дяченко, Н.В. Особенности подготовки и проведения не традиционного интегрированного занятия в вузе [Текст] / Н. В. Дяченко // Инновации в образовании. – 2016. – №11. – С. 42-51.
51. Ежова, Т.В. Интегрирование методологии Форсайта в процедуру построения цели компетентностно-ориентированной образовательной программы [Текст] / Т. В. Ежова // Инновации в образовании. – 2016. – №12. – С. 15-34.
52. Єфімова, О. Метод кейс-стаді (case-study) як форма активного навчання слухачів [Текст] / О. Єфімова // Безпека життєдіяльності. – 2017. – №5. – С. 12-13.
53. Єфімова, О. На допомогу закладам освіти: особливості оснащення інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту [Текст] / О. Єфімова // Безпека життєдіяльності. – 2017. – №8. – С. 37-38.
54. Живец, А.Н. Профессиональная компетентность экономиста предприятия XXI века [Текст] / А. Н. Живец // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – №2. – С. 195-206.
55. Жуковський В. М. Роль самостійної роботи студентів першого курсу у процесі формування професійної мовленнєвої компетентності під час підготовки бакалаврів мовних спеціальностей / В. М. Жуковський, К. В. Сімак // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2016. - Вип. 60. - С. 141-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_60_54
56. Журавель, Т. Інтегроване навчання -основний складник STEM-освіти [Текст] / Т. Журавель, Н. Соколова // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2016. – №12. – С. 32-35.
57. Загородня, А. Форми і методи підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України [Текст] / А. Загородня // Вища школа. – 2017. – №1. – С. 37-43.
58. Зайцева, Г.К. Оздоровление личности будущего учителя в процессе мотивированного физического воспитания [Текст] / Г. К. Зайцева, О. П. Ваколюк // Инновации в образовании. – 2016. – №12. – С. 109-121.
59. Замелєва, Л.Г. Дидактичні засади активації діяльності студентів при вивченні дисципліни "Безпека життєдіяльності" [Текст] / Л. Г. Замелєва // Безпека життєдіяльності. – 2017. – №8. – С. 40.
60. Земелєва, Л.Г. "Школа практичних порад" - активна форма позааудиторної роботи з БЖД [Текст] / Л. Г. Земелєва // Безпека життєдіяльності. – 2017. – №5. – С. 14.
61. Золотарьова, О. Підготовка викладацького складу вищих навчальних закладів України до широкого впровадження форм і методів дистанційної освіти [Текст] / О. Золотарьова, О. Брежнєва-Єрмоленко // Філософія освіти. – 2015. – №1. – C. 231-241.
62. Ільченко, С. Мотивація до занять спортом і відвідування занять з фізичного виховання студентів педагогічних спеціальностей [Текст] / С. Ільченко // Теорія і методика фізичного виховання. – 2017. – №1. – C. 15-19.
63. Камалеева, А.Р. Процедура оценки эффективности инновационных образовательных технологий по естественнонаучным и профессиональным дисциплинам / А. Р. Камалеева, С. Ю. Грузкова, О. Б. Русскова // Инновации в образовании. – 2017. – №3. – С. 15-29.
64. Камишин, В. Розробка структурної моделі системно-інформаційної кваліметрії в управлінні розвитком академічної обдарованості [Текст] / В. Камишин, О. Рева, К. Трушковский // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2016. – №12. – С. 5-12.
65. Капралов, А.И. Реализация принципа историзма в учебно-методических комплектах по физике основной школы [Текст] / А. И. Капралов, О. Р. Шефер // Инновации в образовании. – 2017. – №4. – С. 47-57.
66. Карнаухов, И.А. Коммуникативный метод «здесь-и-сейчас» при обучении иностранному языку [Текст] / И. А. Карнаухов // Высшее образование сегодня. – 2016. – №11. – С. 63-65.
67. Карпов, Н.Г. Новое в построении эпюр внутренних силовых факторов : [теоретическая механика]. / Н. Г. Карпов // Инновации в образовании. – 2017. – №3. – С. 42-51. –
68. Кирей, Р. Студентів з особливами потребами навчають долати бар'єри. Інклюзія [Текст] / Р. Кирей // Урядовий кур'єр. – 2017. – 20 трав. (№92). – С. 9.
69. Кізлова, О. Реформа естетичної освіти: скандал замість музики [Текст] / О. Кізлова // Дзеркало тижня. – 2017. – 25 лют.-3 берез. (№7). – С. 15.
70. Кірєєва, Е.А. Вплив інформатизації на розвиток системи аграрної освіти в Україні [Текст] / Е. А. Кірєєва // Економіка @ держава. – 2017. – №9. – С. 43-48.
71. Клоктунова, Н.А. Кластерный подход в образовании: условия и предпосылки развития [Текст] / Н. А. Клоктунова, А. В. Кулигин // Высшее образование сегодня. – 2016. – №12. – С. 20-25.
72. Книш, І. Нова освітня парадигма в контексті сучасних технологій [Текст] / І. Книш, Н. Кочубей // Вища школа. – 2017. – №9. – С. 100-116.
73. Кобинець А. Університетам не вистачає уваги з боку медіагалузі : інтерв'ю з директором Інституту журналістики Володимиром Різуном / А. Кобинець // Журналіст України. – 2017. – № 2. – С. 32-36.
74. Коваленко, В. Розумні технології у сфері вищої фахової освіти: теоретико-методологічні та методико-технологічні основи [Текст] / В. Коваленко // Вища освіта України. – 2017. – №3. – С. 57-63.
75. Коваленко, С. Правове регулювання профорієнтаційної роботи при підготовці кадрів для аграрного виробництва [Текст] / С. Коваленко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №11. – С. 98-102.
76. Коваль, Т. Студентський літературний театр як освітня інновація у контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду [Текст] / Т. Коваль // Порівняльна професійна педагогіка. – 2017. – №2,Т.7. – С. 93-99.
77. Коврегін, В.В. Механізми державного регулювання стабілізації кадрового корпусу вищих навчальних закладів / В. В. Коврегін // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №4. – С. 76-78.
78. Когут, І. Загальні положення інклюзивної освіти як сучасного соціально-педагогічного феномену та підґрунтя [Текст] / І. Когут, В. Маринич, К. Чебанова // Теорія і методика фізичного виховання. – 2017. – №2. – С. 20-27.
79. Кондратенко, Т. Педагогічні умови для формування готовності майбутніх учителів технологій до навчання старшокласників економічним предметам / Т. Кондратенко // Вища школа. – 2017. – №3. – С. 68-82.
80. Коренчук, О.С. Використання методів андрагогіки в навчальному процесі з функціонального навчання у сфері цивільного захисту [Текст] / О. С. Коренчук // Безпека життєдіяльності. – 2017. – №8. – С. 32-36.
81. Корецкий, М.Г. Организация промежуточного контроля уровня теоретических знаний у студентов факультета технологии и предпринимательства на практикуме по металлообработке [Текст] / М. Г. Корецкий // Высшее образование сегодня. – 2016. – №11. – С. 37-42.
82. Корольова, І. Роль професійної рефлексії у фаховому становленні особистості майбутнього менеджера освітньої галузі [Текст] / І. Корольова // Вища школа. – 2017. – №5-6. – С. 69-78.
83. Корсак, О. Аналіз негативної спадщини у вивченні англійської мови [Текст] / О. Корсак // Вища школа. – 2016. – №11-12. – С. 54-64.
84. Корчагина, Е.А. Взаимодействие педагогического и производственного процессов как основа внутрифирменного обучения персонала [Текст] / Е. А. Корчагина, Р. С. САфин // Инновации в образовании. – 2017. – №5. – С. 5-17.
85. Крайнев, С.В. Методические подходы к разработке фонда оценочных средств сформированности компетенций у бакалавров [Текст] / С. В. Крайнев // Инновации в образовании. – 2017. – №5. – С. 17-29.
86. Ксенофонтова, А.Н. Инновационные модели обучения в персональной образовательной среде [Текст] / А. Н. Ксенофонтова, Л. О. Бебешко // Высшее образование сегодня. – 2016. – №11. – С. 30-33.
87. Курмишева, Н. Кар'єра педагога: професійне зростання чи становлення фахівця? [Текст] / Н. Курмишева // Вища школа. – 2017. – №2. – С. 53-61.
88. Курочкіна, В.С. Розвиток критичного мислення на заняттях з іноземної мови [Текст] / В. С. Курочкіна, Н. О. Теплухіна // Англійська мова та література. – 2017. – №1-3. – С. 3-8.
89. Лебедева, Т.Н. Комплект диагностических средств для оценки уровня сформированное компетенций бакалавров педагогического образования [Текст] / Т. Н. Лебедева, О. Р. Шефер // Инновации в образовании. – 2017. – №1. – С. 30-47.
90. Левченко, О. Методика імпортування тестових питань з однією та кількома правильними відповідями у ВНС Львівської політехніки [Текст] / О. Левченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №13(853). – C. 122-129.
91. Лепешкина, А.Б. Роль педагогических технологий в личностно-ориентированной подготовке студентов колледжа / А. Б. Лепешкина // Инновации в образовании. – 2017. – №2. – С. 25-33.
92. Лещенко, М.А. Эффективность формирования профессиональной компетентности студентов медицинского вуза [Текст] / М. А. Лещенко, Г. Н. Тарасова, Е. А. Суярова // Инновации в образовании. – 2016. – №12. – С. 102-109.
93. Липов, В. Тема 33. Моделювання відкритої економіки й макроекономічна політика [Текст] / В. Липов // Економічна теорія. – 2016. – №4. – С. 99-115.
94. Лисенко, Н.В. Загальні способи одержання оксидів, основ, кислот, солей / Н. В. Лисенко // Хімія. – 2017. – №7-8. – С. 55-60.
95. Лук'яненко, Г.І. Проблема забезпечення безперервності у професійній підготовці фахівців готельно-ресторанної справи [Текст] / Г. І. Лук'яненко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №2, Т.2. – С. 265-267.
96. Лук'яненко, Г.І. Проблема забезпечення безперервності у професійній підготовці фахівців готельно-ресторанної справи [Текст] / Г. І. Лук'яненко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №2, Т.2. – С. 265-267.
97. Малихіна, К. Основи методики викладання у вищій школі крізь призму працевлаштування [Текст] / К. Малихіна // Вища школа. – 2017. – №1. – С. 25-36.
98. Матвієнко, Т.В. Практичне впровадження екологічних знань у вищих навчальних закладах технічного профілю [Текст] / Т. В. Матвієнко // Екологічний вісник. – 2017. – №2. – С. 31.
99. Матюх, С.А. Особливості організації підготовки фахівців вищих навчальних закладів та забезпечення підвищення конкурентоспроможності їхнього людського потенціалу [Текст] / С. А. Матюх, В. Г. Лопатовський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №6. – С. 150-153.
100. Медведев, А.В. О математическом моделировании образовательного процесса в университете [Текст] / А. В. Медведев, Ю. Ю. Якунин, Д. И. Ярещенко // Высшее образование сегодня. – 2016. – №11. – С. 45-52.
101. Меркулов, Л.В. Профессиональная коммуникация в условиях персональной образовательной среды [Текст] / Л. В. Меркулов, А. В. Леденева // Высшее образование сегодня. – 2016. – №11. – С. 33-37.
102. Мирнова, М.Н. Практико-ориентированный подход к организации педагогической практики студентов в условиях информационно-образовательной среды [Текст] / М. Н. Мирнова // Инновации в образовании. – 2017. – №4. – С. 57-71.
103. МОН просить скоригувати навчальнні плани, щоб бакалаври встигли скласти ЗНО [Текст] // Голос України. – 2017. – 21 берез. (№51). – С. 5.
104. Мрихіна, О.Б. Дослідження трансферу технологій, розроблених у вищих навчальних закладах, на засадах системного підходу [Текст] / О. Б. Мрихіна // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №8. – С. 34-37.
105. Мусабиров, И.Л. Интеграция языковых навыков в процессе преподавания базовых концепций статистики студентам социоэкономических направлений [Текст] / И. Л. Мусабиров // Инновации в образовании. – 2016. – №11. – С. 61-77.
106. Нестерова, М. Практичні аспекти застосування когнітивних технологій в освіті [Текст] / М. Нестерова // Вища освіта України. – 2017. – №3. – С. 84-85.
107. Николашкина, Д.А. Социокультурная образовательная среда вуза как условие формирования профессиональной компетентности будущих бакалавров - юристов [Текст] / Д. А. Николашкина // Высшее образование сегодня. – 2016. – №11. – С. 27-33.
108. Огар, О.І. Коучинг як сучасна технологія педагогічного керівництва / О. І. Огар // Педагогічна майстерня. – 2017. – №4. – С. 17-21.
109. Омельчук, С. Мовна дослідницька компетентність студента-філолога [Текст] / С. Омельчук // Вища школа. – 2017. – №5-6. – С. 56-69.
110. Онищенко Н. П. Управлінський аспект підготовки майбутніх учителів до виховної роботи на компетентнісній основі в умовах реформування вищої освіти / Н. П. Онищенко // Теоретична і дидактична філологія. Серія : . - 2017. - Вип. 24. - С. 130-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tdf_2017_24_17
111. Осиленкер, Б.П. О рядах Фурье по многочленам, ортогональным в пространстве Гегенбауэра - Соболева [Текст] / Б. П. Осиленкер // Инновации в образовании. – 2016. – №12. – С. 34-41.
112. Особливості впровадження інклюзивного навчання в освітній простір [Текст] / Л. Д. Олешко, Ю. Надточій, О. Торлак, А. Черноштан // Безпека життєдіяльності. – 2016. – №12. – С. 7-8.
113. Отич, Д.Д. Результати дослідження командних ролей студентів-психологів [Текст] / Д. Д. Отич // Педагогіка і психологія. – 2017. – №3. – С. 70-74.
114. Павлова, Е.В. Проблемы индивидуализации процесса обучения в высшей школе [Текст] / Е. В. Павлова // Инновации в образовании. – 2017. – №1. – С. 47-54.
115. Павлова, Т.П. Ще раз про аксіологічні аспекти викладання математики / Т. П. Павлова // Педагогічна майстерня. – 2017. – №4. – С. 45-47.
116. Пасько, К. Ефективність спілкування як умова продуктивної професійної діяльності педагога [Текст] / К. Пасько // Вища освіта України. – 2017. – №1. – С. 72-77.
117. Пермилова, Л.М. Естественнонаучная грамотность: дидактический подход / Л. М. Пермилова // Инновации в образовании. – 2017. – №3. – С. 52-59.
118. Перфильева, И.Ю. Современное образование художников-ювелиров [Текст] / И. Ю. Перфильева // Инновации в образовании. – 2017. – №6. – С. 42-50.
119. Пинчук, Л.Н. Интернациональная лексика как источник формирования потенциального словаря старшеклассников при изучении французкого языка как второго иностранного [Текст] / Л. Н. Пинчук // Вісник Запорізького національного університету. – 2013. – №1. – С. 147-154.
120. Пиралов, О.Ф. Особенности изучения графических дисциплин студентами заочной формы обучения инженерно-технических вузов [Текст] / О. Ф. Пиралов, Ф. Ф. Ведякин // Высшее образование сегодня. – 2016. – №12. – С. 44-48.
121. Піскова, Ж. Методичні новації вивчення організації і методики податкового контролю доходів фізичних осіб для запровадження у навчальний процес [Текст] / Ж. Піскова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – №4. – С. 41-48.
122. Подготовка профессионально компетентного специалиста в строительной отрасли [Текст] // Архитектура и строительство. – 2017. – №3. – С. 22-23.
123. Подлужна, Н.О. Наукові принципи кількісної оцінки досягнення країною стану економіки знань [Текст] / Н. О. Подлужна // Економічні наукиНауковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2016. – №5. – C. 16-24.
124. Понкин, И.В. К вопросу об инновациях в образовании / И. В. Понкин // Инновации в образовании. – 2017. – №3. – С. 61-76.
125. Приймаченко, А.В. Нуклеїнові кислоти, їхній склад, будова, функції. / А. В. Приймаченко // Хімія. – 2017. – №7-8. – С. 63-68.
126. Просіна, О.В. Інтегроване навчання як педагогічна категорія: специфіка у викладанні предметів мистецького циклу [Текст] / О. В. Просіна // Педагогіка і психологія. – 2017. – №1. – С. 33-43.
127. Прудникова, Н.Н. Проектирование программ иноязычных дисциплин в нелингвистическом вузе в контексте новых требований: сопутствующие проблемы и перспективы [Текст] / Н. Н. Прудникова // Инновации в образовании. – 2017. – №1. – С. 94-102.
128. Ревенчук, І. Модель для моніторингу якості програм післядипломної освіти [Текст] / І. Ревенчук, Т. Шатовська, А. Чуприна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №13(853). – C. 103-108.
129. Ротмирова, Е.А. Императивы к развитию проектной культуры в современной дидактической практике [Текст] / Е. А. Ротмирова // Инновации в образовании. – 2016. – №11. – С. 101-113.
130. Рудинский, И.Д. Формирование общепрофессиональной компетенции выпускника: место и роль информационной культуры в образовательном процессе вуза [Текст] / И. Д. Рудинский, Т. Абдулхамид // Инновации в образовании. – 2017. – №4. – С. 115-124.
131. Руднева, Н.В. Инновационный подход к изучению историко-правових дисциплин в вузе юридического профиля при формировании правовой культуры студентов [Текст] / Н. В. Руднева // Инновации в образовании. – 2016. – №12. – С. 121-124.
132. Рудницкий, И.Д. Системы компьютерной поддержки и их влияние на формирование языковых и речевых навыков при изучении иностранного языка [Текст] / И. Д. Рудницкий, Т. Абдулхамит // Инновации в образовании. – 2017. – №4. – С. 124-138.
133. Рыжикова, И.В. Отражение идей интернационализации в федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего и высшего образования [Текст] / И. В. Рыжикова // Инновации в образовании. – 2017. – №5. – С. 42-56.
134. Седых, И.Ю. Образовательные и профессиональные стандарты: вместе или врозь? / И. Ю. Седых // Инновации в образовании. – 2017. – №2. – С. 5-11.
135. Силадий, І. Основні напрями наукової активності педагога-новатора [Текст] / І. Силадий // Вища освіта України. – 2017. – №2. – С. 39-46.
136. Скрибицкий, Э.Г. Подготовка педагогов военных образовательных организаций к преподавательской деятельности и её дидактическое обеспечение [Текст] / Э. Г. Скрибицкий // Инновации в образовании. – 2017. – №5. – С. 56-67.
137. Скрипник, Т.К. Використання бізнес-симуляцій та комп'ютерних ділових ігор у навчанні [Текст] / Т. К. Скрипник, С. С. Петровський, В. І. Демешко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017. – №1. – С. 148-155.
138. Скрипник, Т.К. Використання бізнес-симуляцій та комп'ютерних ділових ігор у навчанні [Текст] / Т. К. Скрипник, С. С. Петровський, В. І. Демешко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017. – №1. – С. 148-155.
139. Сліпушко, О. Викладання української літератури в університеті: сучасні виклики і відповіді [Текст] / О. Сліпушко // Дзеркало тижня. – 2017. – 21-27 січ. (№2). – С. 11.
140. Сліпушко, О. Викладання української літератури в університеті: сучасні виклики і відповіді [Текст] / О. Сліпушко // Дзеркало тижня. – 2017. – 21-27 січ. (№2). – С. 11.
141. Соколова, Л.С. Наглядная инженерная геометрия в техническом университете [Текст] / Л. С. Соколова // Высшее образование сегодня. – 2016. – №12. – С. 41-44.
142. Станкевич, І.В. Комплексний підхід до оцінки рівня конкурентоспроможності випускників / І. В. Станкевич, Є. Г. Борисевич // Економіка @ держава. – 2017. – №3. – С. 71-77.
143. Тарасенко, Р. Особливості формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі у навчально - інформаційному середовищі / Р. Тарасенко // Вища школа. – 2017. – №3. – С. 51-58.
144. Тарасов, М.В. Развитие волевых качеств у сотрудников МЧС как фактор успешности их профессиональной деятельности [Текст] / М. В. Тарасов, А. О. Булавина // Инновации в образовании. – 2017. – №2. – С. 87-94.
145. Теребенькова, Е.А. Нравственно-экологическая идентичность субъекта общего образования: дихотомический анализ понятия [Текст] / Е. А. Теребенькова // Инновации в образовании. – 2016. – №12. – С. 41-53.
146. Тимків, Н.М. Інженерна педагогіка як теоретична основа підготовки фахівців для нафтогазової галузі [Текст] / Н. М. Тимків // Педагогіка і психологія. – 2017. – №3. – С. 51-61.
147. Титова, О.А. Роль и значение принципов обучения в формировании профессиональной компетентности будущих звукорежиссёров [Текст] / О. А. Титова // Инновации в образовании. – 2016. – №12. – С. 53-64.
148. Тищенко, Н. Розвиток пізнавальних здібностей [Текст] / Н. Тищенко, Н. Кухмай // Психолог. – 2017. – №17-18. – С. 4-14.
149. Ткаченко, Н. Концептуальна модель формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов: методологічш, теоретичні та практичні засади реалізаци [Текст] / Н. Ткаченко // Вища школа. – 2017. – №7. – С. 86-99.
150. Ткаченко, С. Визначення поняття "професійний імідж": погляд на проблему / С. Ткаченко // Вища школа. – 2017. – №3. – С. 89-96.
151. Ткаченко, Ю.П. Соціально-психологічний тренінг - важливий метод підготовки фахівців у навчальних закладах сфери цивільного захисту [Текст] / Ю. П. Ткаченко // Безпека життєдіяльності. – 2017. – №5. – С. 25-26.
152. Токарева, Ю.А. Психологическая готовность к инновационной деятельности как интеллектуальный ресурс обучающегося [Текст] / Ю. А. Токарева, Е. А. Быкова // Инновации в образовании. – 2017. – №1. – С. 102-111.
153. Тупицька, О. Історико-педагогічна ретроспектива підготовки фахівців ветеринарної медицини [Текст] / О. Тупицька // Вища школа. – 2016. – №11-12. – С. 74-83.
154. Федор, О.Т. Особливості використання комп'ютерних ігор для формування культури безпеки життєдіяльності [Текст] / О. Т. Федор // Безпека життєдіяльності. – 2017. – №5. – С. 10-11.
155. Федоренко, В.Г. Економічна освіта України в інтеграційно-новітніх різнорівневих системах / В. Г. Федоренко, С. В. Федоренко // Економіка @ держава. – 2017. – №2. – С. 4-7.
156. Федорова, Э.И. Теоретические воззрения выдающихся ученых-химиков как основание для активизации мыслительной деятельности студентов [Текст] / Э. И. Федорова, Е. В. Хохлова // Инновации в образовании. – 2016. – №12. – С. 64-71.
157. Формування державного замовлення на підготовку фахівців інженерних та фізико-математичних спеціальностей [Текст] / Г. Півняк, О. Азюзовський, М. Трегуб, А. Бардась // Вища школа. – 2017. – №2. – С. 17-33.
158. Церклевич, В. Модерні можливості використання візуального методу у викладанні історії економіки [Текст] / В. Церклевич // Вища школа. – 2017. – №9. – С. 116-126.
159. Черепаха, В.М. Алгоритм роботи наставника з новоприйнятими педагогічними працівниками [Текст] / В. М. Черепаха // Безпека життєдіяльності. – 2017. – №4. – С. 10-11.
160. Чичуленков, Д. Реализация междисциплинарного подхода к обучению студентов написанию обзора литературы по гуманитарным и общественным наукам [Текст] / Д. Чичуленков // Инновации в образовании. – 2017. – №6. – С. 80-88.
161. Чудакова, В. Загальний дизайн емпіричного дослідження "психологічної готовності персоналу організацій до інноваційної діяльності" як показник сформованості конкурентоздатності особистості / В. Чудакова // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – №2. – С. 38-48.
162. Чумак, Л.В. Деякі методологічні підходи до розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти [Текст] / Л. В. Чумак // Педагогіка і психологія. – 2017. – №3. – С. 60-69.
163. Шайхутдинова, Г.А. Подготовка преподавателей для профессиональной образовательной организации: подходы к проблеме [Текст] / Г. А. Шайхутдинова // Инновации в образовании. – 2017. – №1. – С. 54-65.
164. Шалова, С.Ю. Теоретические основы проектирования инновационных технологий психолого-педагогического образования [Текст] / С. Ю. Шалова // Инновации в образовании. – 2017. – №5. – С. 83-95.
165. Шаров О. Міністерство пропонує прозору модель розподілу місць держзамовлення для магістратури [Текст] // Освіта України. – 2017. – 24 квіт. (№15-16). – С. 4.
166. Шевців, З. Лекція як засіб формування когнітивної компетенції майбутнього вчителя інклюзивного загальноосвітнього навчального закладу / З. Шевців // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – №2. – С. 38-33.
167. Шестак, Н.В. Психолого-педагогические проблемы реализации дистанционного обучения в непрерывном медицинском образовании / Н. В. Шестак, Т. А. Старостенкова // Инновации в образовании. – 2017. – №3. – С. 92-102.
168. Шулікін Д. Право на магістратуру : з цього року іспит у формі зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим для всіх абітурієнтів, які планують вступати на магістратуру за спеціальністю "Право" / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – № 30. – 7 сепрня. – С. 5.
169. Щербак, Н. Метод оцінювання якості тестових завдань [Текст] / Н. Щербак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №13(853). – C. 109-116.
170. Якимець, Н. Ефективність лекційної діяльності викладача фундаментальних дисциплін у медичному коледжі [Текст] / Н. Якимець // Вища школа. – 2017. – №2. – С. 69-76.
171. Якимець, Н. Медична педагогіка як потреба сучасного суспільства / Н. Якимець // Вища школа. – 2017. – №3. – С. 82-89.
172. Яковець, Н. Безпека життєдіяльності в підготовці майбутніх медичних працівників [Текст] / Н. Яковець // Безпека життєдіяльності. – 2017. – №9. – С. 18.
173. Яковець, Н. Дисципліни "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист" актуальні завжди" [Текст] / Н. Яковець // Безпека життєдіяльності. – 2017. – №8. – С. 16.
174. Яковлева, А.А. Образ будущей профессии в языковом сознании студента: данные ассоциативного эксперимента [Текст] / А. А. Яковлева, Е. К. Случаева // Инновации в образовании. – 2017. – №2. – С. 33-41.
175. Яковлева, А.А. Образ будущей профессии в языковом сознании студента: данные ассоциативного эксперимента / А. А. Яковлева, Е. К. Случаева // Инновации в образовании. – 2017. – №2. – С. 33-41.
176. Ященко, В. Про деякі аспекти понять у розрізі предмету "Захист вітчизни" [Текст] / В. Ященко // Безпека життєдіяльності. – 2017. – №4. – С. 12-13.

Останні зміни 06.03.2018 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail