Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


  ВИХОВНА РОБОТА
1. Авакян, И.Б. Сравнительный анализ особенностей инновационной готовности педагогов и социально-психологического климата педагогических коллективов колледжей [Текст] / И. Б. Авакян // Инновации в образовании. – 2017. – №1. – С. 65-85.
2. Александрович Н. Значення екоетичної позиції студентів педагогічних вузів, як моделі навчально-виховної роботи майбутнього вчителя / Н. Александрович // Молодь і ринок. - 2016. - № 4. - С. 86-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_4_20
3. Андреєва М. О. Виховна робота у ВНЗ з розвитку соціальної компетентності студентів із особливими потребами / М. О. Андреєва // Наукові записки кафедри педагогіки. - 2016. - Вип. 38. - С. 7-14 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2016_38_3
4. Андрущенко, В. Освіта без насильства [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2017. – №3. – С. 7-13.
5. Астраханова, Н.Р. Формирование здорового образа жизни у студентов на основе народной медицины [Текст] / Н. Р. Астраханова, М. М. Аджиеева // Инновации в образовании. – 2016. – №11. – С. 144-152.
6. Болотова, А.К. Готовность к самораскрытию как психологический потенциал личности в сфере образования [Текст] / А. К. Болотова // Инновации в образовании. – 2016. – №12. – С. 85-97.
7. Бунаков С. В. Організація індивідуально-виховної роботи зі студентами вищого навчального закладу / С. В. Бунаков, А. О. Петренко // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. - 2016. - Вип. 1. - С. 161-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZKhUPS_2016_1_37
8. Бурова, В. Розвиток обдарованої особистості засобами інноваційних технологій [Текст] / В. Бурова // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – №3. – С. 14-17.
9. Бутурлим, Т.І. Упровадження тендерного підходу в навчально-виховний процес. Навчальний семінар / Т. І. Бутурлим // Педагогічна майстерня. – 2017. – №4. – С. 21-27.
10. Вайнола Р. Формування етнічної толерантності студентської молоді в системі виховної роботи вищого навчального закладу / Р. Вайнола, Ч. Сяосін // Актуальні питання гуманітарних наук. - 2016. - Вип. 15. - С. 271-276. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2016_15_34
11. Вашеняк І. Система світоглядних орієнтацій та ідеологічних уявлень сучасних педагогів і проблеми її формування / І. Вашеняк // Нова педагогічна думка. - 2016. - № 2. - С. 167-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2016_2_50
12. Вихристюк, М. Толерантність [Текст] / М. Вихристюк // Психолог. – 2017. – №19-20. – С. 70-73.
13. Данілова, Л. Почуття милосердя як соціальна якість студентської молоді [Текст] / Л. Данілова // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – №3. – С. 10-14.
14. Дурманенко О. Виховна робота у ВНЗ як чинник формування особистості майбутнього фахівця / О. Дурманенко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. - 2016. - № 2. - С. 31-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnup_2016_2_7
15. Зінченко, С. Ціннісні орієнтири сучасного викладача: особистісний аспект [Текст] / С. Зінченко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2016. – №12. – С. 24-28.
16. Калько А. Д. Аналіз систем виховної роботи у Рівненському державному базовому медичному коледжі / А. Д. Калько, В. І. Якобчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. - 2016. - Вип. 2. - С. 81-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2016_2_14
17. Камирова, А.Н. Культурная политика как один из инструментов формирования творческой среды вуза [Текст] / А. Н. Камирова, Т. С. Екименко // Высшее образование сегодня. – 2016. – №12. – С. 13-19.
18. Качмар, О. Стратегії подолання агресивності студентів у сучасній вищій освіті [Текст] / О. Качмар // Вища освіта України. – 2017. – №2. – С. 52-58.
19. Кірічок О. Психологічні особливості виховної роботи в ВУЗі як важливого елемента ступеневої освіти / О. Кірічок // Нова педагогічна думка. - 2015. - № 1.2. - С. 53-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2015_1.2_14
20. Котляр, Н.П. Социально-психологические и духовно-нравственные проблемы формирования инновационного мышления [Текст] / Н. П. Котляр, И. Н. Мищенко // Инновации в образовании. – 2017. – №1. – С. 128-130. – [Актуальные проблемы воспитательной работы в образовательной сфере].
21. Кюрегян, А.В. Формирование педагогической культуры студентов вуза в условиях межнаучного взаимодействия: истоки и тенденции [Текст] / А. В. Кюрегян // Высшее образование сегодня. – 2016. – №11. – С. 58-63.
22. Маслюк, А. Проблема навчання та розвитку особистості / А. Маслюк // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – №2. – С.11-16.
23. Осьмак Т. Полікультурне виховання майбутніх педагогів / Т. Осьмак // Молодь і ринок. - 2016. - № 9. - С. 36-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_9_10
24. Павленко, О. Багатогранність розвитку студентського спортивного руху [Текст] / О. Павленко // Теорія і методика фізичного виховання. – 2016. – №3. – С. 21-26.
25. Панасюк, К. Гуманітарні дисципліни як чинник формування духовності [Текст] / К. Панасюк // Вища школа. – 2016. – №11-12. – С. 64-74.
26. Подшивайлов, Ф. Соотношение познавательной мотивации и мотивации овладения профессией как критерий построения типологии личности / Ф. Подшивайлов // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – №2. – С. 16-22.
27. Проценко О. В. Професійна складова виховної роботи у ВНЗ як засіб мотивування позааудиторної діяльності студентів / О. В. Проценко // Наукові записки кафедри педагогіки. - 2016. - Вип. 34. - С. 192-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2016_34_26
28. Пухно С. В. Особливості проходження адаптації першокурсників ВНЗ як чинник формування системи професійних Знань / С. В. Пухно // Фізико-математична освіта. - 2016. - Вип. 1. - С. 115-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2016_1_14
29. Пухно С. В. Особливості проходження адаптації першокурсників ВНЗ як чинник формування системи професійних Знань / С. В. Пухно // Фізико-математична освіта. - 2016. - Вип. 1. - С. 115-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2016_1_14
30. Силадій, І. Основні фактори формування демократичних цінностей студентської молоді [Текст] / І. Силадій // Вища освіта України. – 2017. – №3. – С. 76-83. – [Гуманізація освіти та виховання].
31. Сичевська, Л. Формування у молоді позитивного ставлення до козацтва, козацьких звичаїв і традицій [Текст] / Л. Сичевська, Л. Оліник // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – №4. – С. 27-31.
32. Скробач Н. В.Освітнє середовище і духовно-етичний розвиток молоді / Н. В. Скробач, В. Ю. Вишиванюк, О. А. Шаповал // Галицький лікарський вісник. - 2017. - Т. 22, число 2. - С. 142-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glv_2017_22_2_49
33. Соловьев, В.П. Воспитание студентов в системе высшего образования [Текст] / В. П. Соловьев, Т. А. Перескокова // Высшее образование сегодня. – 2016. – №11. – С. 52-58.
34. Сьомін, С.В. Проблеми патріотичного виховання в Україні: теоретико-методологічний та правовий аспект [Текст] / С. В. Сьомін // Економіка. Політика. Філософія. Стратегічні пріоритети. – 2016. – №2. – C. 96-105.
35. Сьомін, С.В. Проблеми патріотичного виховання в Україні: теоретико-методологічний та правовий аспект [Текст] / С. В. Сьомін // Економіка. Політика. Філософія. Стратегічні пріоритети. – 2016. – №2. – C. 96-105.
36. Чудакова, В. Формувальний експеримент впровадження авторської системи формування психологічної готовності персоналу до інноваційної діяльності (В. Чудакової) - компонента конкурентоздатності особистості [Текст] / В. Чудакова // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – №4. – С. 35-41.
37. Эстетический смысл жизни как цель воспитания прекрасного у студенческой молодежи // Инновации в образовании. – 2017. – №3. – С. 134-136.
38. Якимюк, І.О. Краса і здоров'я. Вплив модніх тенденцій на здоров'я [Текст] / І. О. Якимюк // Основи здоров'я. – 2017. – №1. – С. 25-30.


Останні зміни 05.03.2018 Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail