Виставка-презентація видань викладачів
Хмельницького національного університету за 2017 рік


Актуальні питання комплексного оцінювання інноваційної діяльності промислових підприємств 330.341.1
А43
Актуальні питання комплексного оцінювання інноваційної діяльності промислових підприємств [Текст] : монографія / О. О. Орлов, О. І. Гончар, С. В. Ковальчук, Є. Г. Рясних. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 552 с.

   Узагальнені теоретичні основи і сформовані рекомендації щодо оцінки інноваційної діяльності підприємств, наданих як комплекс методик, інструкцій, обґрунтувань підходів до вимірювання стану інноваційного розвитку; інноваційного, конкурентного та сукупного економічного потенціалів; формування системного підходу при стратегічному управлінні розвитком підприємств.
   Студентам, магістрантам і аспірантам економічних спеціальностей ВІВ та фахівцям, яких цікавлять проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств.

ЗМІСТ

Андрощук, І. В. Педагогічна взаємодія у професійній діяльності 37
А66
Андрощук, І. В.
Педагогічна взаємодія у професійній діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. В. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 190 с.

   Розкрито поняття "педагогічна взаємодія", механізми, способи, принципи, види і форми. їх особливості. Розглянуто значення педагогічної етики і такту у налагодженні педагогічної взаємодії. Охарактеризовані бар'єри педагогічної взаємодії, сутність та причини конфліктів у навчально-виховному процесі, особливості та форми педагогічної взаємодії із сім'ями учнів.
   Для студентів педагогічних спеціальностей та педагогічних працівників навчальних закладів різних типів.

ЗМІСТ

Бідюк, Н. М. 
Основи прикладної лінвістики: вступ до спеціальності 81
Б59
Бідюк, Н. М.
Основи прикладної лінвістики: вступ до спеціальності [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Бідюк, О. О. Комочкова. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 191 с.

   Подані розділи лінгвістичної теорії (структурна лінгвістика, соціолінгвістика, психолінгвістика, когнітивна лінгвістика, семіотика, прикладна семіотика) та основні напрями прикладної лінгвістики (комп'ютерна лінгвістика, машинний переклад, інформаційний пошук, алгоритмічні мови, комп'ютерна лінгво-дидактика) відповідно до навчальної програми.
    Для студентів спеціальності "Філологія, Прикладна лінгвістика" факультетів іноземних мов ВНЗ.

ЗМІСТ

Бохонько, О. П. Конструювання і виготовлення виробів із хутра та шкіри 687
Б86
Бохонько, О. П.
Конструювання і виготовлення виробів із хутра та шкіри [Текст] : навч. посіб. / О. П. Бохонько, В. В. Мица, О. В. Ярощук. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 303 с.

   Викладені особливості конструювання, моделювання, виготовлення та експлуатації виробів з хутра та шкіри. Наведені властивості натуральних хутра та шкіри, основи їх технологічної обробки. Особливу увагу надано розкрою, конструюванню та моделюванню виробів з цих матеріалів.
   Для студентів ВНЗ, фахівців легкої промисловості, а також споживачів виробів з хутра та шкіри.

ЗМІСТ

Герц, А. А. Правознавство 34(477)
Г41
Герц, А. А.
Правознавство [Текст] : навч. посіб. / А. А. Герц, С. Й. Кравчук. – Хмельницький : ХУУП, 2017. – 279 с.

    Навчальний посібник "Правознавство" підготовлений із використанням конституційних норм та нормативно-правових актів України і включає в себе ряд розділів, які дають можливість читачеві засвоїти питання державотворення га функціонування системи права, дії основних законодавчих положень за окремими галузями права, а також включає в себе основи судової системи України. Для самостійного опрацювання кожної теми подано список нормативно-правових документів та правової літератури.
   Посібник написаний у популярній формі для доступного сприйняття учнями загальноосвітніх шкіл, студентами, а також громадянами, які зацікавлені у вивченні основних положень галузей права України.
   Нормативні акти подано станом на 1 січня 2017 року.

ЗМІСТ

 Говорущенко, Т. О. Методологія оцінювання достатності інформації для визначення якості програмного забезпечення 004
Г57
Говорущенко, Т. О.
Методологія оцінювання достатності інформації для визначення якості програмного забезпечення [Текст] : монографія / Т. О. Говорущенко. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 310 с.

   Запропонована методологія оцінювання достатності інформації специфікації вимог щодо визначення якості програмного забезпечення (113), яка на основі порівняльного аналізу онтологій дає можливість підвищити як достовірність оцінок якості, так і саму якість ПЗ на ранніх етапах життєвого циклу.
    Для науковців, інженерно-технічних фахівців, аспірантів і студентів ВНЗ, які займаються проектуванням і розробленням ПЗ.

ЗМІСТ

Григорук, П. М. Методологія і організація наукових досліджень 001
Г83
Григорук, П. М.
Методологія і організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / П. М. Григорук, Н. А. Хрущ. – Київ : Кондор, 2017. – 206 с.

   У навчальному посібнику представлено теоретичні засади методології та організації науково-дослідної діяльності, наведено практичні рекомендації щодо підготовки та представлення результатів досліджень. Розглянуто роль науки і наукових досліджень у сучасному світі, питання технології проведення наукових досліджень, формування їх інформаційного забезпечення, охарактеризовано вимоги й основні правила підготовки результатів досліджень до їх публічного представлення та захисту. Окремо розглянуто питання збору та статистичної обробки даних.
   Для студентів, курсантів, аспірантів, докторантів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться основами методології наукових досліджень.

ЗМІСТ

Електропобутова техніка 64.06
Е50
Електропобутова техніка [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / І. В. Петко, О. П. Бурмістенков, Т. Я. Біла, М. Є. Скиба. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 213 с.

   Подані конструкції електропобутової техніки, технологічні процеси, що супроводжують роботу електропобутових машин і приладів, та системи керування їх функціонуванням.
   Підручник відповідає навчальній програмі підготовки спеціалістів з електро-побутової техніки у ВНЗ. Може бути корисним для студентів коледжів, аспірантів та інженерно-технічних працівників фахівців з проектування і сервісного обслуговування електропобутового обладнання.

ЗМІСТ

Ергономічне проектування одягу різного призначення 687
Е69
Ергономічне проектування одягу різного призначення [Текст] : монографія / Л. В. Краснюк [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 177 с.

   Сформований пакет вихідних даних для проектування одягу з покраще ними ергономічними властивостями різного призначення (побутовий, спортивний, спеціальний, формений і лікувально-профілактичний). Запропоновані методичні засади удосконалення процесу проектування та наведені результати наукових досліджень різних видів одягу з покращеними показниками.
    Для наукових працівників, викладачів, аспірантів і магістрантів ВНЗ та фахівців швейної промисловості.

ЗМІСТ

Калда, Г. С. Соціально-економічні основи охорони праці 658.382
К17
Калда, Г. С.
Соціально-економічні основи охорони праці [Текст] : навч. посіб. / Г. С. Калда, Ю. С. Соколан, К. А. Паршенко. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 135 с.

    Розглянуті заходи з охорони праці як складової частини плану економічного та соціального розвитку підприємства, а також подана оцінка їх соціальної та економічної ефективності.
    Рекомендовано студентам, які навчаються за спеціальністю "Цивільна безпека". Може бути використане студентами при вивчені дисциплін "Основи охорони праці" та "Охорона праці в галузі".

ЗМІСТ

Каньковський, І. Є. Теорія автомобіля. Задачник 629
К19
Каньковський, І. Є.
Теорія автомобіля. Задачник [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Каньковський, С. В. Псьол, Є. О. Бохонько. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 94с.

   Наведені математичні вирази формул, шо стосуються експлуатаційних характеристик автомобіля щодо дисципліни "Теорія автомобіля". Подані приклади розв'язання окремих типових задач і запропоновані задачі для самостійного розв'язування.
   Для студентів ВНЗ спеціальностей "Професійна освіта. Транспорт" та "Автомобільний транспорт".

ЗМІСТ

Ковальчук, С. В. Рекламний менеджмент 659
К56
Ковальчук, С. В.
Рекламний менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студентів виш. навч. закл. / С. В. Ковальчук, Р. В. Бойко, А. В. Корюгін. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 268 с.

   У логічній послідовності висвітлені питання організації рекламного менеджменту, викладені положення, котрі розкривають сутність, завдання рекламного менеджменту, які доводиться вирішувати рекламістам та маркетологам на всіх етапах даного процесу - від виникнення ідеї створення рекламного звернення до пред'явлення цільовій аудиторії та визначення ефективності. Кожна тема закінчується переліком питань для самоконтролю та тестовими завданнями, які дають змогу читачу узагальнити пройдений матеріал і визначити рівень його засвоєння.
   Для студентів, викладачів, наукових співробітників та аспірантів економічних спеціальностей ВНЗ, слухачів вищих шкіл бізнесу, практикуючих маркетологів і керівників середньої та вищої ланок.

ЗМІСТ

Косенков, В. Д. Теорія електричних кіл 621.3
К71
Косенков, В. Д.
Теорія електричних кіл [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Косенков, А. С. Каштальян, В. Д. Бідюк. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 255 с.

   Викладені методи аналізу лінійних кіл за постійних, синусоїдальних та періодичних несинусоїдальних напруг, класичний, операторний і часовий методи аналізу перехідних процесів, усталені та перехідні процеси в довгих лініях. Розглянуті особливості нелінійних кіл, методи їх аналізу, чотириполюсники, фільтри та вступ до теорії синтезу електричних кіл.
   Для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальностями "Комп'ютерна інженерія" та "Телекомунікації та радіотехніка".

ЗМІСТ

Кулешова, С. Г. Лабораторний практикум з основ композиціїи 687
К90
Кулешова, С. Г.
Лабораторний практикум з основ композиції [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / С. Г. Кулешова, О. М. Лущевська. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 117 с.

   Поданий лабораторний практикум з дисципліни "Основи композиції". Наведені відомості щодо технік створення ескізів. Пояснено, як відтворювати первинну ідею моделі і, володіючи проектною графікою, рисувати фігури людини, а також моделі одягу на фігурі з використанням пропорційних схем. Значне місце відводиться розробці ескізів моделей одягу у кольорі для різних технік. Для студентів швейної галузі та викладачів ВНЗ.

ЗМІСТ


 Лук'янова, В. В. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства 339.9
Л84
Лук'янова, В. В.
Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства [Текст] : монографія / В. В. Лук'янова, А. В. Свідерська. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 239 с.

   Викладені науково-методичні підходи і практичні рекомендації щодо формування механізму управління ризиками на промислових підприємствах. Розроблено процедуру якісного аналізу та кількісної оцінки ризиків і обгрунтовано її використання на практиці страхування та самострахування.
   Для науковців, фахівців з економіки та усіх, хто цікавиться проблемами управління ризиками на підприємствах.

ЗМІСТ


Лук'янова, В. В. Управління ризиками на промислових підприємствах 330.131.7
Л84
Лук'янова, В. В.
Управління ризиками на промислових підприємствах [Текст] : навч. посіб. / В. В. Лук'янова, Т. В. Цвігун. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 206 с.

   Викладені науково-методичні підходи і практичні рекомендації щодо формування механізму управління ризиками на промислових підприємствах. Розроблено процедуру якісного аналізу та кількісної оцінки ризиків і обгрунтовано її використання на практиці страхування та самострахування.
   Для науковців, фахівців з економіки та усіх, хто цікавиться проблемами управління ризиками на підприємствах.

ЗМІСТ


Менеджмент різноманітності в розвитку конкурентоспроможності промислових корпорацій 338.45
М50
Менеджмент різноманітності в розвитку конкурентоспроможності промислових корпорацій [Текст] : монографія / за ред. В. В. Стадник. – Хмельницький : ПП А.С. Гонта, 2017. – 350 с.

   Актуалізовано проблеми розвитку корпоративного сектора економіки України в умовах глобалізації, окреслено фактори різноманітності у діяльності промислових корпорацій, сформовано концепцію менеджменту різноманітності і визначено її можливості в управлінні конкурентоспроможністю і розвитком корпоративних структур промислового сектора національної економіки.
   Монографію адресовано студентам економічних спеціальностей ВНЗ, науковцям, менеджерам і всім, хто цікавиться прогресивними методами управління сучасними організаціями.

ЗМІСТ


Нестер, А. А. Цивільна безпека (охорона праці): вступ до спеціальності 658.382
Н56
Нестер, А. А.
Цивільна безпека (охорона праці): вступ до спеціальності [Текст] : навч. посіб. / А. А. Нестер. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 199 с.

    Розглянуто структуру сучасного підприємства, роль служби охорони праці в структурі підприємства і здійснення державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці. Проаналізовано основні положення законодавства України з охорони праці, розглянуто систему управління охороною праці на підприємстві та в державі.
   Посібник може бути корисним власникам, керівникам, працівникам підприємств, установ і організацій.

ЗМІСТ

Параска, Г. Б. Методи та засоби експериментальних досліджень 621.31
П18
Параска, Г. Б.
Методи та засоби експериментальних досліджень [Текст] : навч. посіб. / Г. Б. Параска, Д. В. Прибега, П. С. Майдан. – Київ : Кондор, 2017. – 138 с.

    В посібнику викладено лекційне, методичне та організаційне забезпечення самостійної роботи студентів при підготовці до лабораторних і практичних занять з курсів "Методологія і організація наукових досліджень" та "Методи та засоби експериментальних досліджень".
   Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями "Галузеве машинобудування" та "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".

ЗМІСТ

Пасічник, О. С. Англійська мова (за професійним спрямуванням "Інформаційні технології") 811.111
П19
Пасічник, О. С.
Англійська мова (за професійним спрямуванням "Інформаційні технології") [Текст] = English : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. С. Пасічник, О. О. Пасічник. - 2-ге вид., випр. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 150 с.

   Посібник призначений для студентів ВНЗ, які вивчають спеціальності, суміжні зі сферою інформаційних технологій. Охоплює широкий спектр тем та орієнтований на розвиток умінь роботи з фаховими текстами та оволодіння термінологічно-понятійним апаратом спеціальностей.
   Рекомендується використовувати в процесі іншомовної професійної підготовки студентів, які досягли рівня володіння англійською мовою В1(+).

ЗМІСТ

Порівняльна педагогіка в схемах і таблицях 37
П59
Порівняльна педагогіка в схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. / О. М. Гомонюк, В. Ч. Купчишина, Ю. І. Сердюк, Н. М. Бідюк. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 267 с.

   Розкриті питання розвитку порівняльної педагогіки, її предмет, завдання, функції і методи досліджень. Показаний розвиток освіти за сучасних умов, суперечності й перспективи різних освітніх систем, проблеми ефективної соціалізації особистості в умовах шкільного навчання. Значна увага приділена шляхам підвищення ефективності освіти в розвинених країнах світу та в Україні.
   Для студентів і викладачів ВНЗ, учителів загальноосвітніх шкіл, магістрантів та аспірантів.

ЗМІСТ

Посвістак, О. А. Теоретико-історичні основи психології сім'ї 159.9
П61
Посвістак, О. А.
Теоретико-історичні основи психології сім'ї [Текст] : монографія / О. А. Посвістак. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 402 с.

   Визначені теоретико-історичні основи психології сім'ї як галузі наукових знань. Проаналізовані історичні передумови становлення психології сім'ї, розкрита роль міждисциплінарних досліджень у становленні психології сім'ї. Висвітлена розробка проблем психології сім'ї в основних школах психології.
   Для фахівців у галузі історії психології, психології сім'ї, суміжних дисциплін, а також студентів та аспірантів ВНЗ.

ЗМІСТ

Потапчук, Є. М. Основи психолого-педагогічних досліджень 159.9
П64
Потапчук, Є. М.
Основи психолого-педагогічних досліджень [Текст] : навч. посіб. / Є. М. Потапчук, О. М. Василенко. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 160 с.

   Розкрито поняття "наука", її становлення та розвиток, системну структуру, категорії, методологію, організацію в державі, а також розглянуто основні вимоги до виконання і захисту студентських наукових досліджень з психології. Також охарактеризовано студентську наукову роботу поза навчальним процесом, висвітлено різноманітні форми наукової комунікації студентів, їх специфіку та ін.
   Видання призначене для студентів, магістрів, аспірантів та викладачів, які займаються науково-дослідною роботою.

ЗМІСТ

Практичний курс німецької мови 811.112.2
П69
Практичний курс німецької мови. В 2-х кн. [Текст] = Praktisches deutsch : навч. посіб. Кн.1 : Для студентів молодших курсів ВНЗ / Н. М. Бідюк, Г. А. Дармороз, А. М. Манзій, О. К. Рахімова. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 278 с.

    Посібник орієнтований на концепцію інтенсивного навчання іноземних мов, містить автентичні тексти, різноманітні завдання до них та практичні вправи, теоретичний матеріал з фонетики та граматики.
    Для студентів молодших курсів філологічних факультетів ВНЗ, які вивчають німецьку як другу іноземну мову.

ЗМІСТ

Бідюк, Н. М. Англійська мова:крок до досконалості 811.112.2
П69

   Практичний курс німецької мови. В 2-х кн. [Текст] = Praktisches deutsch : навч. посіб. Кн.2 : Для студентів старших курсів ВНЗ / Н. М. Бідюк, Г. А. Дармороз, А. М. Манзій, О. К. Рахімова. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 290с.

   Посібник орієнтований на концепцію інтенсивного навчання іноземних мов, містить автентичні тексти, різноманітні завдання до них та практичні вправи, теоретичний матеріал з фонетики та граматики.    Для студентів старших курсів філологічних факультетів ВНЗ, які вивчають німецьку як другу іноземну мову.

ЗМІСТ

Ройзман, В. П. Идентификакация и балансировка гибких роторных систем 539
Р65
Ройзман, В. П.
Идентификакация и балансировка гибких роторных систем [Текст] : монография / В. П. Ройзман. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 186 с.

   Изложены основы теории уравновешивания упруго-деформируемых (гибких) роторов и практика балансировки роторов авиадвигателей в производственных условиях и на вакуумных разгонных стендах.
   Для инженеров, преподавателей и аспирантов, занимающихся вопросами снижения вибраций машин и приборов в разных отраслях техники.

ЗМІСТ

 Рудницький, В. Б. Вища математика 51
Р83
Рудницький, В. Б.
Вища математика [Текст] : навч. посіб. / В. Б. Рудницький, А. О. Рамський, М. М. Діхтярук. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 438 с.

    Викладено курс вищої математики у короткій формі з необхідними обґрунтуваннями основних положень, які супроводжуються достатньою кількістю задач, поданих з розв'язками, а також і для самостійної роботи. Де можливо, розкривається економічний зміст математичних понять, подаються елементи застосування вищої математики в економіці.
    Для студентів економічних та технологічних спеціальностей.

ЗМІСТ

Рясних, Є. Г. Фінансовий менеджмент в індустрії гостинності 338.46
Р99
Рясних, Є. Г.
Фінансовий менеджмент в індустрії гостинності [Текст] : навч. посіб. / Є. Г. Рясних, О. В. Савченко. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 262 с.

   Поданий системний підхід на фінансове управління в індустрії гостинності та логічно висвітлена послідовність його здійснення. Матеріали посібника є зручними як для підготовки до практичних занять, так і для самостійного вивчення дисципліни.
   Призначено для студентів спеціальності "Готельно-ресторанна справа", може бути цікавим для інших здобувачів економічних спеціальностей, які вивчають цю дисципліну.

ЗМІСТ

Стадник, В. В. Менеджмент гетерогенних організацій 65.012.32
С76
Стадник, В. В.
Менеджмент гетерогенних організацій [Текст] : навч. посіб. / В. В. Стадник. – Хмельницький : ПП А.С. Гонта, 2017. – 274 с.

   У навчальному посібнику виділено відмітні ознаки гетерогенних організацій, визначено особливості і завдання менеджменту різноманітності, розглянуто вплив факторів гетерогенності на конкурентоспроможність організацій, їх організаційне проектування, організаційну взаємодію та управління людським капіталом. Охарактеризовано мотиваційне забезпечення реалізації потенціалу різноманітності у системі управління інноваційною діяльністю і розвитком гетерогенних організацій. Засвоєнню проблематики, наближенню знань до практичних потреб сприятиме робота із завданнями для обговорення й тестами.
   Посібник адресовано студентам економічних спеціальностей ВНЗ, науковцям, менеджерам і всім, хто цікавиться прогресивними методами управління сучасними організаціями.

ЗМІСТ

Торчинська, Н. М. Українська діалектологія 811.161.2
Т61
Торчинська, Н. М.
Українська діалектологія [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Торчинська. – Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2017. – 156 с.

    Навчальний посібник з української діалектології містить теоретичний матеріал, питання для самоконтролю, практичні завдання до кожної теми, завдання для контрольної роботи, додатки, у яких запропоновано таблиці, схеми аналізу говірки та діалектологічний словник. Наповнення посібника відповідає змісту робочої програми навчальної дисципліни "Українська діалектологія" і спрямоване на вироблення в студентів відповідних знань, умінь та навичок.
    Для студентів філологічних факультетів і викладачів вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ

Управління конкурентоспроможністю людського потенціалу в перспективному входженні україни до ЄС 331.5
У67
Управління конкурентоспроможністю людського потенціалу в перспективному входженні україни до ЄС [Текст] : монографія / за наук. ред. В. М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 502 с.

   Оцінено сутнісні характеристики забезпечення конкурентних переваг людського потенціалу при входженні України до ЄС. Проаналізовані процеси становлення та розвитку методології управління людським потенціалом, розроблено моделі та механізми управління підприємствами, проведено оцінку стану та факторів забезпечення розвитку ринку праці.
   Для наукових працівників, аспірантів та магістрів економічних спеціальностей ВНЗ.

ЗМІСТ

Хитра, О. В. Управління командами 331.108
Х52
Хитра, О. В.
Управління командами [Текст] : навч. посіб. / О. В. Хитра. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 495 с.

   Розглянута методологія організації командної праці на підприємствах. Обгрунтована роль командних цінностей, норм, комунікацій і розподілу ролей у спільній трудовій діяльності. Оцінений вплив управлінських команд на ефективність господарської діяльності. Обгрунтована можливість досягнення ефекту синергізму в робочих командах, здатних до самоорганізації.
   Для студентів спеціальності "Економіка" (Управління персоналом та економіка праці) і фахівців зі створення та розвитку команд.

ЗМІСТ

Хрущ, Н. А. Біржова діяльність 336.76
Х95
Хрущ, Н. А.
Біржова діяльність [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Хрущ, П. Г. Іжевський, С. В. Безвух. – Київ : Кондор-Видавництво, 2017. – 347 с.

    Посібник містить навчальний матеріал, який дає цілісне уявлення про біржі, біржову торгівлю, фінансовий ринок і ринок інвестиційних ресурсів, біржові угоди та біржові операції, а також сучасні біржові новації. Докладно висвітлено основи біржової діяльності, представлений механізм взаємодії учасників біржової торгівлі, розглянута стратегія і тактика поведінки при участі в торгах на біржовому ринку.
   Для студентів економічних спеціальностей, а також може бути використаний в програмах перепідготовки та підвищення кваліфікації, аспірантами, викладачами та практиками.

ЗМІСТ

Хрущ, Н. А. Основи казначейської справи 336.7
Х95
Хрущ, Н. А.
Основи казначейської справи [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Хрущ, І. В. Форкун, Т. А. Гордєєва. – 4-те вид., випр. та допов. – Київ : Кондор, 2017. – 500 с.

    Навчальний посібник створено згідно з навчальною програмою дисципліни "Основи казначейської справи", яка включена до навчальних планів підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" та спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". В ньому висвітлено організаційно-правові засади функціонування казначейської системи України, розкрито порядок казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, державних цільових фондів та державного боргу, порядок ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітність і забезпечення контролю в системі Державної казначейської служби України.
    Для студентів, аспірантів, практичних працівників у сфері державних фінансів.

ЗМІСТ

Царалунга, І. Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові ХІV - XV ст. 811.161.2
Ц18
Царалунга, І.
Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові ХІV - XV ст. [Текст] : монографія / І. Царалунга. – Хмельницький : ФОП Гонта А.С., 2017. – 448 с.

    Монографія присвячена проблемам варіативності української мови в діахронії. На основі аналізу мовних одиниць, виявлених у писемних пам'ятках XIV - XV ст., з'ясовано особливості формування фонетичної і морфологічної систем староукраїнської літературно-писемної мови, встановлено й обгрунтовано функціонування територіальних (північного і південно-західного) варіантів української літературної мови XIV - XV ст.
    Для мовознавців, дослідників історії мови, аспірантів, студентів, істориків, теологів й усіх, хто цікавиться мовним минулим українців.

ЗМІСТ

Чупира, В. В. Теоретичні основи країнознавства 908
Ч-92
Чупира, В. В.
Теоретичні основи країнознавства [Текст] : навч. посіб. / В. В. Чупира. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 235 с.

   Розглянуто основні складові країни, особливості її природно-географічного середовища, особливості суспільства і населення в антропологічних, етнологічних, культурологічних та цивілізаційних аспектах, співвідношення країни, держави та нації.
   Для студентів факультетів міжнародних відносин, усіх, хто вивчає проблеми міжнародних відносин та країнознавства

ЗМІСТ

Яновицький, О. К. Електроматеріали 621.31
Я64
Яновицький, О. К.
Електроматеріали [Текст] : навч. посіб. / О. К. Яновицький, Л. О. Ковтун. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 215 с.

   Подані основні відомості про електроматсріали різних класів, що використовують у виробництві електротехнічної та радіоелектронної апаратури. Описані їх фізико-хімічні. електричні та механічні властивості з прикладами використання при проектуванні радіоелектронних виробів.
   Видання призначене для студентів електротехнічних, радіотехнічних та телекомунікаційних спеціальностей ВНЗ.

ЗМІСТ