Виставка-презентація видань викладачів
Хмельницького національного університету за 2018 рік


Ю. Б. Давидюк, Л. Л. Петльована, К. В. Рудницька, І. В. Сніцар, Англійська мова (за професійним спрямуванням "Туризм") 811.111
А64
   Англійська мова (за професійним спрямуванням "Туризм") [Текст] = English for specific purposes "Tourism" : навч. посіб. / Ю. Б. Давидюк, Л. Л. Петльована, К. В. Рудницька, І. В. Сніцар. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 361 с.
   Видання призначене для студентів та аспірантів ЗВО спеціальності "Туризм", учнів старших класів гімназій та ліцеїв, а також для усіх, хто працює у сфері гостинності та туристичного обслуговування чи самостійно вивчає туристичну галузь.

ЗМІСТ

Андрощук, І. В. Теорія та методика трудового навчанняі 37
А66
Андрощук, І. В.
Теорія та методика трудового навчання [Текст] : навч. посіб. / І. В. Андрощук, І. П. Андрощук. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 226 с.

    Розкрито теоретичні та методичні засади організації трудового навчання в закладах загальної середньої освіти: форми, методи, засоби навчання. Охарактеризовано типи уроків, їх структурні компоненти. Визначено особливості проектно-технологіч-ної діяльності учнів на уроках трудового навчання.
    Для студентів спеціальності "Середня освіта (Трудове навчання та технології)", викладачів закладів вищої освіти та вчителів трудового навчання закладів загальної середньої освіти.

ЗМІСТ

 Артамонов, Б. Б. Топографія з основами картографії 528
А86
Артамонов, Б. Б.
Топографія з основами картографії [Текст] : навч. посіб. / Б. Б. Артамонов, В. П. Штангрет. – Львів : Новий світ-2000, 2018. – 248 с.

    У посібнику розглядаються наукові і практичні задачі, які розв'язуються топографією та картографією. Особливістю посібника є те, що багато питань викладено з урахуванням програми та специфіки підготовки інженера - еколога. Може бути корисним для студентів екологічних та інших інженерних спеціальностей при вивченні дисципліни "Топографія з основами картографії"

ЗМІСТ

Бойко, Ю. М. Теоретичні аспекти підвищення завадостійкості й ефективності обробки сигналів у радіотехнічних пристроях та засобах телекомунікаційних систем за наявності завад 621.39
Б77
Бойко, Ю. М.
Теоретичні аспекти підвищення завадостійкості й ефективності обробки сигналів у радіотехнічних пристроях та засобах телекомунікаційних систем за наявності завад [Текст] : монографія / Ю. М. Бойко, В. А. Дружинін, С. В. Толюпа. – Київ : Логос, 2018. – 227 с.

    В монографії розглянуті можливі шляхи вирішення проблеми підвищення завадостійкості цифрових телекомунікаційних систем застосовуванням та пошуком ансамблів багатопозиційних сигналів разом із завадостійким кодуванням, розробкою модифікованих схем синхронізації блоків відновлення сигналів з нерівномірною дискретизацією. Вирішення проблеми проведено побудовою сигнально-кодових конструкцій (СКК), які об'єднали суперечливі властивості "щільних" багатопозиційних сигналів (висока частотна ефективність) і завадостійких кодів (висока енергетична ефективність) в єдиній конструкції. Для підвищення ефективності синхронізації запропоновано метод перетворення частоти дискретизації за допомогою поліфазних фільтрів та застосування таких пристроїв у системі синхронізації засобів телекомунікацій. Розроблено алгоритми і дані рекомендації по їх практичній реалізації.
   Для наукових робітників та інженерів, викладачів, а також докторантів, аспірантів і студенів вузів які навчаються за спеціальністю "Телекомунікації та радіотехніка".

ЗМІСТ

Гладкий, Я. М. Експлуатація та обслуговування машин 62-7
Г52
Гладкий, Я. М.
Експлуатація та обслуговування машин [Текст] : навч. посіб. / Я. М. Гладкий, С. С. Бись. – Хмельницький : Цюпак А.А., 2018. – 184 с. - [Існує електронна копія].

    Навчальний посібник "Експлуатація та обслуговування машин" призначений для вивчення однойменної дисципліни студентами галузі знань "Механічна інженерія" спеціальності "Прикладна механіка".

ЗМІСТ

Говорущенко, Т. О. Комп'ютерна логіка 004
Г57
Говорущенко, Т. О.
Комп'ютерна логіка : практикум [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Говорущенко. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 294 с.

    Розглянуті основні поняття комп'ютерної логіки та комп'ютерної арифметики. Подана значна кількість прикладів і задач для набуття читачем практичного досвіду.
   Для студентів спеціальності "Комп'ютерна інженерія", а також для науковців, викладачів, аспірантів та інших фахівців з розроблення цифрових схем.

ЗМІСТ

Григор'єва, Л. В. Маркетинг туризму та реклама 338.48
Г83
Григор'єва, Л. В.
Маркетинг туризму та реклама [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Григор'єва, І. Є. Журба, С. А. Матюх. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 218с.

    Подано специфіку маркетингової та рекламної діяльності в туризмі. Виклад матеріалу здійснений відповідно до функцій маркетингу туристичної діяльності та специфіки реалізації туристичного продукту.
   Для студентів та викладачів ЗВО спеціальностей туристичного спрямування, а також спеціалістів сфери маркетингу.

ЗМІСТ

 Диха, О. В. Розрахунково-експериментальні методи керування процесами граничного змащування технічних трибосистем 621.89
Д50
Диха, О. В.
Розрахунково-експериментальні методи керування процесами граничного змащування технічних трибосистем [Текст] : монографія / О. В. Диха. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 179 с

   Оцінено підвищення зносостійкості вузлів тертя машин в умовах граничного змащування. Наведені конструкторські способи покращення мастильної здатності напрямних ковзання, модернізованих маслорозподільними профілями різної геометричної будови, отримані залежності для визначення контактного тиску і розрахунку зносу.
    Для науковців, викладачів, аспірантів та інших фахівців, які вивчають процеси зносу і стійкості деталей машин.

ЗМІСТ

Іконнікова, М. В. Нариси із зарубіжної літератури ХХ - ХХІ століть 82.09(4/9)
І-42
Іконнікова, М. В.
Нариси із зарубіжної літератури ХХ - ХХІ століть [Текст] : навч. посіб. / М. В. Іконнікова, В. О. Співачук. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 154 с.

   Зміст посібника відображає основні напрями зарубіжного літе-ратурного процесу XX ст. Складний теоретичний матеріал допов-нений аналізом творів найбільш яскравих представників тієї чи іншої художньої системи.
   Видання стане у нагоді студентам-філологам ВНЗ, викладачам та вчителям зарубіжної літератури.

ЗМІСТ

Кабашнюк, В. О. Психофізіологія 61
К12
Кабашнюк, В. О.
Психофізіологія [Текст] : навч. посіб. / В. О. Кабашнюк, В. К. Гаврилькевич. – Львів : Новий Світ- 2000, 2018. – 200 с.

   У навчальному посібнику представлені питання, завдання і перелік літературних джерел для підготовки до практичних занять з психофізіології, різноманітні методики практичних досліджень. Подано розширений словник основних термінів і понять та навчально-методичні матеріали з дисципліни "Психофізіологія" за кредитно-модульною системою.
    Посібник призначений для викладачів вищих навчальних закладів і студентів спеціальностей "Соціальна педагогіка", "Практична психологія", "Медична психологія". "Фізична реабілітація" та всіх інших, хто вивчає психофізіологію людини. Матеріал посібника може бути використаний для підготовки та проведення відповідних занять із нормальної фізіології людини.

ЗМІСТ

Ковальчук, С. В. Маркетингова товарна політика 339.138
К56
Ковальчук, С. В.
Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. / С. В. Ковальчук, В. Л. Карпенко, Т. С. Фесенко. - Львів : НовийСвіт-2000, 2018. - 174 с.

    У навчальному посібнику логічно викладено теоретичні засади функціонування товарних ринків; викладено зміст товарної політики підприємства; специфіку формування його асортиментної політики; особливості формування життєвого циклу товару та його специфічні ознаки за різних видів попиту. Охарактеризовано форми реалізації маркетингової товарної політики на підприємстві. Особливу увагу приділено питанням розробки нової продукції та обгрунтуванню товарної політики підприємства за умов маркетингової орієнтованості.
   Для студентів економічних спеціальностей ВНЗ. Може бути корисним слухачам системи підвищення кваліфікації або перекваліфікації, працівникам служб маркетингу та сфери торгівлі, а також тим, хто цікавиться проблемами сучасної економіки і маркетингу.

ЗМІСТ

Ковтун, В. В. Основи механіки дискретних матеріалів 539
К56
Ковтун, В. В.
Основи механіки дискретних матеріалів [Текст] : монографія / В. В. Ковтун, О. А. Дорофєєв. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 131 с.

    У книзі розглядаються особливості деформування та руйнування фізично дискретних матеріалів при зовнішньому силовому чи кінематичному збуренні. Дискретні матеріали природного чи штучного походження є об'єктом вивчення інженерної механіки щодо їх взаємодії з інженерними конструкціями в області будівництва та технологічних процесів, пов'язаних зі зберіганням, транспортуванням і переробкою таких матеріалів.
   Фізично дискретні матеріали завдяки їхньої специфічної структури займають проміжне положення між твердими тілами і рідиною. Однак, необхідна для інженерних розрахунків реологічна модель дискретних матеріалів, подібна до моделей твердого деформівного тіла або гідромеханіки, ще не створена.
    Тому описані в цій монографії теоретичні та експериментальні дослідження особливостей деформування та руйнування дискретних матеріалів, на думку авторів, є актуальними, а їх результати можуть слугувати основою для обґрунтування вихідних положень ще не створеної механіки дискретних матеріалів.
    У монографії наведені результати досліджень колективу науковців, проведених в Одеському національному морському університеті та Хмельницькому національному університеті під загальним науковим керівництвом професора Ковтуна В.В.

ЗМІСТ

Маркетинг 339.138
М26
Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / за наук. ред. канд. екон. наук. доц. С. В. Ковальчук. – 2 - ге вид., стер. – Львів : Новий Світ - 2000, 2018. – 679 с.

    Навчальний посібник підготовлений на основі вітчизняних і зарубіжних науко-вих розробок з теорії та практичного застосування маркетингу. Він є однією з перших спроб обґрунтувати ставлення до маркетингу не лише як до інструменту ведення бізнесу, але і як до самостійної та повноцінної наукової течії.
    У посібнику у логічній послідовності розкрито основні питання теорії маркетингу формування його основних елементів та інструментарію. Визначено особливості його застосування в Україні, розглянуто головні тенденції розвитку сучасного маркетингу.
   Основні положення кожної теми ілюстровано схемами і таблицями. Кожна тема закінчується переліком питань для самоконтролю та тестовими завданнями, які дайть можливість читачу узагальнити пройдений матеріал і визначити рівень його засвоєння. На прикінці теоретичної частини наведені задачі та методика їх розв'язку, що додає посібнику практичної цінності.
   Для студентів, викладачів, наукових співробітників та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів вищих шкіл бізнесу, практикуючих маркетологів та керівників середньої та вищої ланок.

ЗМІСТ

Мудраков, В. Теоретична філософія 1
М89
Мудраков, В.
Теоретична філософія [Текст] : навч. посіб. / В. Мудраков, О. Поліщук. – Хмельницький : Мельник А.А., 2018. – 162 с.

    Посібник може слугувати матеріалом для підготовки лекцій із курсу загальної філософії, що викладається на гуманітарних та природничих факультетах, а також для спеціальних філософських дисциплін. При написанні тексту автори керувалися методологічними принципами онтології, теорії пізнання та герменевтики.
    Викладений матеріал розраховано на студентів усіх напрямів підготовки, аспірантів і тих, хто прагне самостійно вивчати філософію.

ЗМІСТ

Основи теорії різання матеріалів 621.9
О-75
Основи теорії різання матеріалів [Текст] : підручник / М. П. Мазур, Ю. М. Внуков, В. П. Доброскок, В. О. Залога. – 3-е вид., перероб. і доп. – Львів : Новий світ-2000, 2018. – 471 с.

    В підручнику висвітлені основні процеси, що мають місце при обробленні різанням різних матеріалів, як то: кінематика процесів оброблення, геометричні параметри лез інструментів та зрізуваного шару, стружкоутворення, контактні явища на поверхнях інструменту, теплові процеси, зношування інструментів, формування обробленої поверхні заданої якості. Подані рекомендації щодо раціональної експлуатації інструментів та призначення оптимальних режимів різання. Розглянуті особливості різання на сучасному автоматизованому устаткуванні, оброблюваності матеріалів та способів її покращення, в тому числі: вібраційне різання, різання з підігрівом, тощо. Приведений аналіз особливостей надшвидкісного оброблення матеріалів, а також мікро- і нанорізання у нанометричному діапазоні деталей та інструментів.
    Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями "Прикладна механіка" та "Галузеве машинобудування", а також магістрів, аспірантів машинобудівних спеціальностей та інженерно-технічних працівників машинобудівних підприємств.

ЗМІСТ

Петрук, Н. К. Філософія науки 16
П31
Петрук, Н. К.
Філософія науки [Текст] : навч. посіб. / Н. К. Петрук, О. В. Гапченко, А. В. Левченко. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 271 с.

    Розглядаються провідні теми, напрями й концепції філософії науки, аналізується історія її становлення. Наука осмислюється як соціокультурний феномен. Вивчаються проблеми методології науки, засади, форми і методи наукового дослідження, аксіологія науки.
   Для аспірантів нефілософських спеціальностей.

ЗМІСТ

Плахтій, П. Д. Фізіологічні основи рухової активності 61
П37
Плахтій, П. Д.


    Фізіологічні основи рухової активності [Текст] : навч.-метод. посіб. / П. Д. Плахтій, О. О. Солтик. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 239 с.
    Розкриті особливості перебігу фізіологічних процесів в організмі осіб, що займаються оздоровленням засобами фізичної культури. Акцентовано увагу на морфофункціональних особливостях м'язів, змінах у системах організму при м'язовій діяльності, механізмах формування рухових навичок та особливостях розвитку фізичних здібностей. Наведено матеріал з проблем втоми та засобів рекреації працездатності людини.
   Для студентів галузі знань "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини", біологічних, природничих, педагогічних спеціальностей, а також для фахівців і осіб, що самостійно займаються оздоровленням.

ЗМІСТ

Рогульська, О. О. Enjoy your home readind 811.111
Р59
Рогульська, О. О.
Enjoy your home readind [Текст] = Насолоджуйтеся домашнім читанням : навч. посіб. / О. О. Рогульська, О. В. Тарасова. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 237 c.

    Посібник призначений для студентів молодших курсів факультетів іноземних мов ЗВО, які вивчають англійську мову як основну, і може використовуватися на заняттях з дисциплін "Аналітичне читання" та "Практичний курс англійської мови". Містить оповідання відомих британських, американських і канадських письменників та вправи.

ЗМІСТ

Романовська, Л. І. Основи психології і педагогіки 159.9
Р69
Романовська, Л. І.
Основи психології і педагогіки [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Романовська, Л. О. Подкоритова. – Львів : "Новий Світ-2000", 2018. – 450 с.

   У даному навчальному посібнику подано основний матеріал про цілі і завдання психології і педагогіки, про рівні і структуру психіки та особистості, діяльність, спілкування, особливості процесу навчання і виховання, систему освіти тощо.
   Посібник містить два розділи - "Психологія" і "Педагогіка", кожен з яких містить відповідні теми. Окрім ґрунтовного лекційного матеріалу, посібник містить короткий тлумачний словник основних психолого-педагогічних термінів. У додатках подано психодіагностичний інструментарій до курсу, а також варіанти тестових завдань для перевірки і самоперевірки знань студентів.
   Рекомендований для студентів, які вивчають курс "Основи психології і педагогіки", викладачів та широкого кола фахівців, які бажають самостійно отримати загальні психолого-педагогічні знання.

ЗМІСТ

Солтик, О. О. Формування професійної надійності майбутніх вчителів фізичної культури 378
С60
Солтик, О. О.
Формування професійної надійності майбутніх вчителів фізичної культури : теорія і практика [Текст] : монографія / О. О. Солтик. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 371 с.

    Розглянуто проблему формування професійної надійності май-бутнього вчителя фізичної культури. Розроблено концепцію дослі-дження, модель професійно надійного фахівця, визначено педагогічну систему формування його професійної надійності у процесі підготовки, а також педагогічні умови формування професійної надійності майбутніх вчителів фізичної культури.
   Для студентів, які здобувають освіту за спеціальністю "Середня освіта (фізична культура)" та викладачів ЗВО.

ЗМІСТ


Стечишин, М. С. Кавітаційно-ерозійна зносостійкість деталей обладнання молокозаводів 620.1
С79
Стечишин, М. С.
Кавітаційно-ерозійна зносостійкість деталей обладнання молокозаводів [Текст] : монографія / М. С. Стечишин, Н. М. Стечишина, А. В. Мартинюк. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 148 с.

   В монографії на основі аналізу зношених деталей технологічного обладнання мо локопереробних підприємств розроблена схема підвидів корозійно-механічного зно шування, що протікають в системі метал-середовище (М-С) з врахуванням виду сере довища, його корозійної агресивності та інтенсивності зношування конкретних дета лей.
    Досліджено вплив маятникової і середньотемпературної термоциклічної обробки на механічні характеристики, втомну витривалість, електрохімічні характеристики та кавітаційно-ерозійну зносостійкість конструкційних сталей в нейтральних, кислих і лужних модельних середовищах харчових виробництв.
    Знайдені величини поверхневої мікротвердості, величина і характер розподілу за лишкових напружень стиску та характеристики багатоциклової і малоциклової витри валості. Знайдено оптимальне поєднання виду термоциклічної обробки та режимів іонного азотування (температура, склад газової суміші, її тиск) для досягнення макси мальних результатів корозійної та кавітаційно-ерозійної зносостійкості.

ЗМІСТ