Бібліотечні фонди і каталоги

Долбенко Т. О., Горбань Ю. I. Документні ресурси бібліотек

Зміст
Додаткова
бібліографія

Долбенко Т. О., Горбань Ю. I.
Документні ресурси бібліотек : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. - Київ : Видавництво Ліра-К, 2016.-340 с.


   Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них входить три, чотири теми. Кожний розділ передбачає роботу в аудиторії та поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні заняття, самостійну роботу до кожної теми на закріплення вивченого матеріалу. До навчального посібника увійшли теми для рефератів і контрольних робіт, запитання до підсумкового контролю знань та термінологічний словник.
   Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, слухачів інститутів підвищення кваліфікації бібліотечних праців-ників та працівників бібліотечних установ.


Долбенко Т. О. Зберігання документів у бібліотеках

Зміст
Додаткова
бібліографія

Долбенко Т. О.
Зберігання документів у бібліотеках : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. - Київ : Видавництво Ліра-К, 2015.-288 с.


   Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них входить три теми. Кожний розділ передбачає роботу в аудиторії та поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні заняття, самостійну роботу, тести до кожної теми на закріплення вивченого матеріалу. До навчального посібника увійшли теми для рефератів і контрольних робіт, запитання до підсумкового контролю знань та термінологічний словник. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, інститутів підвищення кваліфікації бібліотечних працівників та працівників бібліотечних установ.


Бондар І. О. Виробнича інформаційна система поліграфічного виробництва

Зміст
Додаткова
бібліографія

Бондар І. О.
Виробнича інформаційна система поліграфічного виробництва : навчальний посібник / Бондар І, О., Хорошевський О. І. - X : Вид. ХНЕУ, 2012. - 160 с. (Укр. мов.)


   Наведено особливості здійснення процесу автоматизації виробничої діяльності поліграфічних підприємств. Розглянуто сучасні системи автоматизації, їх архітектуру та специфіку організації інформаційного забезпечення. Докладно викладено питання, що стосуються автоматизованого управління основними бізнес-процесами поліграфічного підприємства на основі застосування системи ASystern.
   Рекомендовано для студентів спеціалізації "Комп'ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв" напряму підготовки "Видавничо-поліграфічна справа".


Екслібриси Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка

Зміст
Додаткова
бібліографія

Екслібриси Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка / автор-укладач та автор вступної статті Н. Кіт-Копистянська; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукова бібліотека. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. - 152 с : іл. - До 400-ліття Наукової бібліотеки та 350-ї річниці заснування Львівського національного університету імені Івана Франка. - Парал. тит. арк. англ.
ISBN 978-617-10-0057-5


   Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка містить багато вартісних та унікальних пам'яток, до яких належать і пам'ятки образотворчого мистецтва. Серед них особливої уваги заслуговують екслібриси, у яких відображено історію формування однієї з найдавніших в Україні університетських книгозбірень, ґенеза та поширення різних технік графіки, естетичні уподобання людей певних епох. Об'єктом видання стала частина екслібрисів, які зберігаються окремою колекцією. Серед них власницькі знаки відомих діячів культури, мистецтва, титулованих осіб, письменників, поетів, колекціонерів, меценатів, відомих політичних діячів, викладачів Львівського, Ягеллонського та Варшавського університетів.


Подільський книжник: альманах. Вип. 1

Зміст
Додаткова
бібліографія

Подільський книжник: альманах. Вип. 1 (2008 р.) / уклад. Т. Р. Соломонова; ред. М. Г. Спиця; відп. за вип. Н. І. Морозова; Управління культури і туризму Вінниц. облдержадм. ; Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. — Вінниця: ДП "Держ. картограф, ф-ка", 2009. — 160 с: іл.
ISBN 978-966-2024-62-3


   Метою альманаху є висвітлення минулого і сьогодення книжкового життя По-ділля. У даному випуску подаються відомості про книжкові фонди Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, зокрема книги з родової бібліотеки Потоцьких з Тульчина, автографи відомих українських діячів, колекцію педагогічних журналів дореволюційної Російської імперії. Розмаїття книжкового життя регіону представлено архівними матеріалами, публікаціями про подільських бібліофілів К. Подвисоцького та О. Зуєва, сучасне вінницьке видавництво "Нова Книга". Деякі шляхи подолання кризового становища у книжковій галузі розкриває рубрика "Екологія книжкової культури".
   У збірці подано статті не тільки сучасних дописувачів, а й авторів XVIII - XIX ст.
   Видання призначене науковцям, краєзнавцям, бібліотекарям, бібліофілам, студентам, а також всім зацікавленим особам.


Подільський книжник: альманах. Вип. 2

Зміст
Додаткова
бібліографія

Подільський книжник: альманах. Вип. 2 (2009 р.) /уклад. Т.Р.Соломонова, ред.: М.Г.Спиця, О.І.Кізян, відп. за вип. Н.І.Морозова; Управління культури і туризму Вінниц. облдержадм., Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. - Вінниця, 2010. 164 с: іл.
ISBN 978-617-583-024-6


   У другому випуску альманаху традиційно подаються відомості про фонди відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, висвітлюється розмаїття книжкового і бібліотечного життя регіону початку XX ст. і сьогодення, розкривається особистий внесок наших земляків у розвиток книжкової культури краю.
   Видання призначено науковцям, краєзнавцям, бібліотекарям, бібліофілам, студентам, а також всім зацікавленим особам.


Подільський книжник: альманах. Вип. 3

Зміст
Додаткова
бібліографія

Подільський книжник: альманах. Вип. З (2010 р.) / уклад. Т.Р.Соломонова, ред. М.Г.Спиця, ред. бібліогр. О.І.Кізян, відп. за вип. Н.І.Морозова; Управління культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім.К.А.ТІмірязєва. - Вінниця: ДП "Державна картографічна фабрика", 2010. -156 с: іл.
ISBN 978-617-533-040-1


   У третьому випуску альманаху традиційно подаються відомості про фонди відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім.К.А.ТІмірязєва, висвітлюється розмаїття книжкового і бібліотечного життя регіону XIX-XX ст. і сьогодення, розкривається особистий внесок наших земляків у розвиток книжкової культури краю.
   Видання призначено науковцям, краєзнавцям, бібліотекарям, бібліофілам, студентам, а також всім зацікавленим особам.


Подільський книжник: альманах. Вип. 4

Зміст
Додаткова
бібліографія

Подільський книжник: альманах. Вип. 4 (2011 р.) / уклад. Т.Р.Соломонова, ред.: М.Г.Спиця, О.Г.Поліщук, відп. за вип. Н.І.Морозова; Управління культури і туризму Вінниц. облдержадмін, Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. - Вінниця, 2012. - 128 с: іл.

   У четвертому випуску альманаху традиційно подаються відомості про фонди відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, висвітлюється розмаїття книжкового і бібліотечного життя регіону минулого і сьогодення, розкривається особистий внесок наших земляків у розвиток книжкової культури краю.
   Видання призначено науковцям, краєзнавцям, бібліотекарям, бібліофілам, студентам, а також усім зацікавленим особам.


Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи

Зміст
Додаткова
бібліографія

Індексування документів ключовими словами : метод. рек. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. І. Г. Лобановська]. - К. : Нілан-ЛТД, 2011.-53 с.

   У методичних рекомендаціях докладно відображено способи описування основного смислового змісту документів за допомогою ключових слів, наведено численні приклади індексування окремих видів документів. Запропонована методика має універсальний характер і може бути використана як для заповнення поля "Ключові слова" електронних каталогів бібліотек незалежно від використовуваної АБІС ("ІРБІС", "УФД-Бібліотека", "MARC-SQL" тощо), так і для визначення ключових слів у процесі оформлення наукових публікацій.
   Видання призначено для працівників освітянських бібліотек України всіх видів, може бути використано в роботі книгозбірень інших систем і відомств, а також буде корисне для тих, хто займається науковою, педагогічною та науково-методичною діяльністю.


Перевірка бібліотечних фондів : методичні рекомендації

Зміст
Додаткова
бібліографія

Перевірка бібліотечних фондів : методичні рекомендації / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. А. М. Доркену ; наук. ред. І. Г. Лобановська ; рецензенти: Л. В. Савенкова, Т. Ф. Букшина ; літ. ред.: С. М. Зозуля, I. П. Білоцерківець]. - К. : Нілан-ЛТД, 2012. -48 с. - (Серія "На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек" ; Випуск 11).

   Методичні рекомендації розроблено з метою надання практичної допомоги бібліотечним працівникам мережі освітянських бібліотек МОНмолодьспорту України та НАПН України для виконання комплексу заходів, спрямованих на перевірку бібліотечних фондів. У посібнику висвітлено завдання, основні етапи, види і способи перевірок та оформлення результатів, які розглядаються як складові традиційного методу збереження фонду в бібліотечному технологічному процесі та виконують контролюючу функцію обліку фонду в бібліотеках.


Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи

Зміст
Додаткова
бібліографія

Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи [Текст] / Уклад.: П. О. Киричок, О. М. Величко, С. Ф. Гавенко та ін.; за заг. ред. П. О. Киричка. - К.: НТУУ "КПІ", 2011. - 896 с. - 1000 пр.

   Інтенсифікація технологічних і видавничих процесів видавничо-поліграфічної справи вимагає компетентності у застосуванні мовних професійних знань для ділового спілкування в галузі та пояснення усталених термінів і словосполучень. Новий український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи забезпечує узгодження загальновживаних та запозичених іншомовних термінів і визначень відповідно до лексичних, граматичних, стилістичних норм української літературної мови й чинних галузевих вітчизняних та європейських систем і стандартів. Видання тлумачного словника покликано вирішити проблеми максимальної адаптації новоутворених термінів та словосполучень в українське мовне професійне середовище.
   Для широкої аудиторії фахівців видавничо-поліграфічної галузі, а також філологічної та соціологічної спільноти.


Швецова-Водка, Г.  М.  
Общая теория документа и книги

Зміст
Додаткова
бібліографія

Швецова-Водка, Г. М.
Общая теория документа и книги [Текст] : учеб. пособие / Г. М. Швецова-Водка. - К. : Знання, 2009. - 487с.


   В пособии раскрываются основные теоретические вопросы общего документоводения — от определения "документа" до классификации печатных изданий. Изложение учебного материала отражает авторскую концепцию, согласованную с распространенными представлениями о документе и книге, а также с исследованиями разных ученых, изучавших проблемы документоведения и книговедения. Пособие содержит теоретические материалы, соответствующие программе курса "Документоведение". Учебное пособие состоит из двух частей: "Основы теории документа" и "Книга как вид документа".
   Пособие предназначено студентам, магистрантам, аспирантам и преподавателям документоведческих, книговедческих и библиотековедческих специальностей университетов и академий, библио-течно-информационных факультетов вузов культуры и искусств.Низовий М.А. Вступ до книгознавства
Зміст
Додаткова
бібліографія

Низовий М.А.
Вступ до книгознавства: Навчальний посібник — К.: Кондор, 2009.-144 с


   Курс "Книгознавство. Історія книги" належить до циклу провідних фундаментальних професійних навчальних дисциплін зі спеціальності 7.020102 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія". Обумовлено це тим, що, незважаючи на невпинно зростаюче поширення електронних засобів комунікації, книга залишається основною і найбільш поширеною формою створення та розповсюдження соціальної інформації.
   Навчальний посібник, що пропонується, присвячений першому, переважно методологічному розділу курсу, який названо, для більшої відповідності назви його змісту, "Вступом до книгознавства". Це означає, що в ньому розглядаються лише найголовніші теоретико-ме-тодологічні та організаційно-методичні проблеми книгознавства.


Слободяник М. С.
    Бібліотека. Документ. Комунікації: вибрані праці
Зміст
Додаткова
бібліографія

Слободяник М. С.
Бібліотека. Документ. Комунікації: вибрані праці / М. С. Слободяник.; уклад. О. Кириленко, за наук. ред. проф. В.Г. Чернеця. — К.: Ліра-К, 2010. — 308 с.


   У цьому виданні відображено основні напрями науково-дослідної, науково-організаційної та педагогічної діяльності відомого українського бібліотекознавця і документознавця Михайла Семеновича Слободяника.
   Видання адресовано викладачам, аспірантам і студентам, бібліотечним працівникам, практикам документально-інформаційної сфери діяльності.Зміст
Додаткова
бібліографія

П11
ПАЛЕХА Ю.І., ЛЕМІШ Н.О.
Загальне документознавство. Навч. посібник: 2-ге вид. доп. і перероб. К.: Ліра-К-2009. - 434 с.


   Документознавство як синергетична наукова й навчальна дисципліна з'явилась у нас на широкому багатоаспектному діалозі документознавчих дисциплін й ґрунтується на широкому розумінні феномену документа та документно-інформаційної діяльності. Сьогодні термін F "документ" стає всеохопнішим, хоча й містить значну кількість як визначень, так і підходів до його вивчення.
   Насправді це досить складне й багатоаспектне поняття, нерозривно пов'язане з поданням і використанням релевантної інформації як в часі, так і в просторі.
   Для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів вищих навчальних закладів, наукових працівників і фахівців з гуманітарних спеціальностей. Матеріали подано відповідно до вимог кредитно-модульної системи.

Кушнерук С.П. Современный документный текст: создание и исследование
Зміст
Додаткова
бібліографія

К96
Кушнерук С.П.
Современный документный текст: создание и исследование: научно-методическое пособие. — М.: Либерея-Бибинформ, 2009.— 192 с.


   Книга посвящена документной лингвистике, — современному научному направлению, которое объединяет теоретическое и прикладное языкознание, коммуникативистику, информационный менеджмент и документационное обеспечение управления. Автор определяет смысл термина "документный текст", анализирует отношение между понятиями "документ" и "документный текст". Большое внимание уделяется процессам формирования документных текстов, их внутрилингвистической классификации и особенностям состава документных единиц.
   Второй раздел книги носит практический характер. Он включает ряд вопросов и заданий, связанных с судебными экспертизами и исследованием документных текстов. Рассмотрены проблемные ситуации и предложены упражнения, содержательно связанные с современными процессами официально-деловой коммуникации.
   Пособие предназначено для студентов, аспирантов и научных работников вузов и учебно-исследовательских организаций, а также для практиков, занимающихся созданием, обработкой и судебной экспертизой документных текстов.

Фомина А.А. Рынок документной продукции
Зміст
Додаткова
бібліографія

002
Ф76
Фомина А.А.
Рынок документной продукции: учеб.-методическое пособие.- М.: Либерея-Бибинформ, 2008.- 72с.- (Библиотекарь и время,ХХ1 век; Вып.№94).- ISBN 5-85129-175-3


   Цель данного пособия — содействие изучению новейших реалий современного книжного рынка. В нем отражено противостояние традиционного и электронного способа тиражирования изданий, рассмотрены методы использования информационных технологий субъектами российского рынка документов.
    Основное содержание книги составляют три крупных раздела: "Проблемы книжного рынка", "Бестселлеры", "Партнерство и борьба за рынок сбыта". В текст включены практические задания.
    Издание рассчитано на студентов и преподавателей вузов библиотечного и информационного профиля, полиграфистов, книгораспространителей, библиотекарей и книговедов.

Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: Підручник. — 4-те вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2006. — 334 с.
Зміст
Додаткова
бібліографія

025.8
К 96
Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: Підручник. — 4-те вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2006. — 334 с. ISBN 966-346-234-5

   Структура і зміст підручника відповідають програмі курсу "Аналітико-синтетична обробка документів" для вищих навчальних закладів. Це єдиний в Україні підручник, у якому весь комплекс теоретичних, методичних та організаційно-практичних проблем наукової обробки документів розглянуто як єдине ціле. Висвітлено теорію, історію і методику складання бібліографічних описів, індексування, предметизації, систематизації, реферування та анотування документів. Розкрито особливості основних інформаційних продуктів як результатів наукової обробки документів: бібліографічних, реферативних, оглядових та аналітичних.
   Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, докторантів, фахівців сфери документної комунікації, керівників підприємств, установ, організацій, широкого кола читачів.


Климаков Ю.В.  Муниципальная библиотека: справочно-библиографический аппарат
Зміст
Додаткова
бібліографія

025.3
К49
Климаков Ю.В.
Муниципальная библиотека: справочно-библиографический аппарат: Учебно-методическое пособие.- М.: Либерея-Бибинформ, 2005.- 88с.- ("Библиотекарь и время. XXI век"; Вып.№29).- ISBN 5-85129-175-3

   Пособие посвящено одному из наиболее важных направлений в работе современной муниципальной библиотеки — организации справочно-библиографического аппарата как основы обеспечения ее информационно-библиографической деятельности в целом.
   Раскрываются его основные функции, структура, задачи. Подробно рассматриваются современные тенденции и особенности развития справочно-библиографического аппарата муниципальных библиотек России. Исследован пятнадцатилетний опыт работы отечественных библиотекарей по его модернизации. Анализируются основные направления, формы и методы использования в современной муниципальной библиотеке различных частей справочно-библиографического фонда, традиционных и электронных каталогов, картотек и баз данных.
   Разделы пособия сопровождаются вопросами для самопроверки. Опубликованы приложения, характеризующие каталоги, картотеки, а также системы поиска содержащейся в них информации. Приводится список рекомендуемой литературы.
Учебно-методическое пособие предназначено для преподавателей и студентов вузов и колледжей культуры и искусств, слушателей курсов повышения квалификации, библиотекарей, желающих самостоятельно повысить свое профессиональное мастерство. Оно, безусловно, окажет помощь любому практикующему библиографу.
Зміст
Додаткова
бібліографія
Ш35
Швецова-Водка Г.М. Документознавство: Навч. посіб. — К.: Знання, 2007. — 398 с. — (Вища освіта XXI століття). ISBN 966-346-294-9

   У посібнику розкриваються основні теоретичні питання загального документознавства — від визначення поняття "документ" до класифікації друкованих видань. Виклад навчального матеріалу відображає авторську концепцію, що ґрунтується на власних наукових дослідженнях і узгоджена з працями відомих вчених — фахівців у галузі документознавства і книгознавства. Зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни "Документознавство".
   Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" та "Документознавство та інформаційна діяльність", а також аспірантів, викладачів, практичних працівників, діяльність яких пов'язана з бібліотечною, архівною або видавничою справою.


АРХІВ