Інформаційні ресурси

Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, образования и культуры: Материалы науч. - практ. конф.

Зміст
Додаткова
бібліографія

Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, образования и культуры: Материалы науч. - практ. конф., г. Севастополь, 7-10 октября 2013 г.-Севастополь: Купол, 2013. - 192 с.

   В сборник вошли материалы докладов библиотечных специалистов и специалистов в области информационных технологий, участников научно-практической конференции "Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, образования и культуры", которая состоялась в Севастопольском национальном техническом университете 7-10 октября 2013 г.
   Ответственность за содержание и орфографию материалов конференции несут авторы.


Інформаційні ресурси

Зміст
Додаткова
бібліографія

Інформаційні ресурси [Текст] : слов. законодавчої та стандартизованої термінології / уклад.: П.І. Рогова, Я.О. Чепуренко, С.М. Зозуля, І.Г. Лобановська. - К. : Нілан-ЛТД, 2012. - 283с.

   У словнику представлено поняття та терміни, уніфіковані в Законах України, міждержавних і державних стандартах з інформаційної, бібліотечної, видавничої й архівної справи та суміжних галузей. Обсяг словника - понад 1700 термінів із визначеннями, що становлять систематизований виклад термінології, вживаної у сфері інформаційних ресурсів.
   Розрахований на працівників бібліотек та інших інформаційних установ, науково-педагогічних і наукових працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів і коледжів.


Захарчук Т. В.
 Информационные ресурсы для библиотек

Зміст
Додаткова
бібліографія

Захарчук Т. В.
Информационные ресурсы для библиотек: учеб.-практ. пособие / Т. В. Захарчук. СПб.: Профессия, 2011. — 128 с. (Азбука библиотечной профессии)

   В пособии изложены основные понятия и сущность информационных ресурсов, приведена их классификация, описана нормативная база создания и использования информационных ресурсов. Особое внимание уделено характеристике информационных ресурсов в различных областях знания, пригодных для использования в библиотечно-библиографическом обслуживании.
   Для работников библиотек, не имеющих специального образования, а также для студентов библиотечно-информационных факультетов вузов и колледжей культуры, осваивающих курс "Мировые информационные ресурсы".


Ярошенко, Т.О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки

Зміст
Додаткова
бібліографія

Ярошенко, Т.О.
Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки / Т.О. Ярошенко. — К. : Знання, 2010. — 215 с

   У монографії представлено комплексне дослідження становлення і розвитку електронного журналу як засобу наукової комунікації та складової інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки. Простежено цілісну картину еволюції наукового журналу, проаналізовано передумови виникнення та етапи розвитку електронного журналу в контексті світових тенденцій (модернізації, інновації, трансформації). Розглянуто основні функції, характеристики та переваги наукового електронного журналу, наявні стандарти його створення та розповсюдження. Обґрунтовано відповідні концептуальні, науковометодичні та практичні напрями роботи бібліотек з електронними журналами на всіх етапах їхнього розвитку. Визначено особливості управління колекціями електронних журналів у бібліотеках, запропоновано технологічну схему та основні принципи такого управління, розроблені на основі практичного досвіду провідних бібліотек світу за останні 15 - 20 років.
   Для працівників бібліотек, науковців, студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей.


Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ (До 50-річчя створення ВНТУ)

Зміст
Додаткова
бібліографія


002
Е50

Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ (До 50-річчя створення ВНТУ) [Текст] : зб. матеріалів Республіканської наук.-практ. Інтернет-конф. м.Вінниця, 12-18 квітня 2010 р. - К. : Кондор, 2010. - 330с.

   У збірнику вміщено матеріали Республіканської науково-практичної Інтернет-конференції "Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ", присвяченої 50-річчю ВНТУ. Розглядаються питання з сучасних проблем у галузі електронних інформаційних ресурсів, особливості їх створення, використання та доступу. УДК 002:02:004


Бібліотеки регіону у формуванні інтелектуального та інформаційного просторудокументознавстві

Зміст
Додаткова
бібліографія

   
   Бібліотеки регіону у формуванні інтелектуального та інформаційного простору: Матеріали обл. міжвід. наук.-практич. конф. 26 верес. 2006 р. / Упр. культури туризму і куротів Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського. - Хмельницький, 2006. - 94 с


Ліпінська А.В. Інформаційні ресурси в документознавстві

Зміст
Додаткова
бібліографія

002
Л61

Ліпінська А.В.    Інформаційні ресурси в документознавстві: навчальний посібник для дистанційного навчання.- К.: Університет "Україна", 2007.- 330с.- ISBN 978-966-388-149-2

   У посібнику подано теоретичні та практичні основи створення та використання інформаційних ресурсів у документознавстві. Читач зможе ознайомитися з інформаційним обслуговуванням та забезпеченням користувачів інформаційними ресурсами на сучасному етапі в Україні та за її межами.
   Розглянуто деякі підходи до тлумачення поняття, інформації та її властивостей, наведено основні ознаки інформаційного суспільства й особливості його становлення в Україні.
   Посібник орієнтований на всі категорії студентів вищих навчальних закладів спеціальностей "Діловодство" і "Документознавство та інформаційна діяльність", а також на всіх, хто цікавиться проблемами інформаційних ресурсів.


Давыдова И.А. Библиотечно-информационное производство
Зміст
Додаткова
бібліографія

02
Д13

Давыдова И.А.
Библиотечно-информационное производство: научно-методическое пособие.- М.: "Либерея-Бибинформ", 2008.- 168с.- ISBN 5-85129-175-3

   В книге рассматриваются теоретические и практические основы организации библиотечно-информационного производства. Раскрыты особенности формирования библиотечных производственных систем, освещены их организационно-функциональные и технико-технологические трансформации в информационном обществе. Особое внимание уделяется современным подходам к вопросам управления библиотечно-информационным производством и подготовки кадров, что должно способствовать ускорению процесса самоидентификации библиотечно-информационных специалистов.
   Издание рассчитано на использование в системе подготовки и переподготовки библиотечных кадров. Оно будет полезно также преподавателям и студентам, практическим работникам библиотек, в первую очередь менеджерам всех уровней.