Методична робота

Розбудова потужних бібліотечних асоціацій

Зміст
Додаткова
бібліографія

Розбудова потужних бібліотечних асоціацій : навч. матеріали для підвищ, кваліфікації бібліотекарів / уклад.: Пашкова B.C., Сошинська Я.Є. ; Укр. бібл. асоц. ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв ; Центр безперервної інформ.-бібл. освіти. - К.: Самміт-Книга, 2012. -184 с
ISBN 978-617-661-023-6


   Видання підготовлене в межах реалізації програми Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій і установ (ІФЛА) "Розбудова потужних бібліотечних асоціацій" за підтримки Фонду Білла та Мелінди Гейтс і програми "Бібліоміст". Програма ІФЛА "Розбудова потужних бібліотечних асоціацій" - це комплексна програма, що пропонує стратегічний і узгоджений підхід до розбудови потужності та розвитку бібліотечних асоціацій. Видання доповнене, відредаговане і адаптоване до потреб України.
   Навчальні матеріали призначені бібліотекарям та усім, хто підтримує бібліотеки, відкритий доступ до інформації, громадянське суспільство.


Інноваційна місія дитячих бібліотек у формуванні духовного потенціалу нації

Зміст
Додаткова
бібліографія

Інноваційна місія дитячих бібліотек у формуванні духовного потенціалу нації: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю обласної бібліотеки для дітей ім. Т.Г.Шевченка, 5-6 грудня 2007 p./ Управління культури, туризму і курортів Хмельницької обласної державної адміністрації. Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка. - Хмельницький, 2007. - 193 с

   До збірника ввійшли виступи учасників науково- практичної конференції, присвяченої 70-річчю Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Т.Г.Шевченка. На конференції розглядалося широке коло питань щодо тенденцій розвитку дитячих бібліотек в контексті історії, їх традиційної та інноваційної діяльності, впровадження автоматизованих систем і технологій, партнерства бібліотек з іншими організаціями, фондами в процесі формування духовного потенціалу нації.


Яценко О. М. Укладання оглядових документів

Зміст
Додаткова
бібліографія

Яценко О. М.
Укладання оглядових документів : практ. посібник / О. М. Яценко; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : Нілан-ЛТД, 2011.-84 с. : табл. - (На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек ; вип. 7).


   Практичний посібник містить стислі теоретичні відомості про один із видів інформаційних документів - оглядовий. Представлено характеристику оглядових документів, їхню структуру, види оглядів, основні етапи, загальну методику, технологічні процеси з їх укладання. Акцентовано увагу на особливостях підготовки бібліографічних, реферативних та аналітичних оглядів.
   Посібник адресовано працівникам освітянських бібліотек, які укладають оглядові документи із психолого-педагогічної тематики, а також студентам вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю "Інформаційно-аналітична діяльність" та "Аналітико-синтетична переробка документної інформації", для аудиторних та практичних занять.


Инновации в библиотеках: сборник статей

Зміст
Додаткова
бібліографія

Инновации в библиотеках: сборник статей / Российская гос. б-ка, Научно-исслед. отд. библиотековедения; [сост. М.Я. Дворкина, Е.Н. Гусева]. — М.: Пашков дом, 2010. — 132 с. — (Библиотека: новые возможности)

   Коллектив авторов, представляющий собой различные регионы и библиотеки нашей страны и ближнего зарубежья, рассматривает факторы, условия и складывающиеся тенденции инновационного развития библиотек, намечает пути дальнейшего развития библиотечно-информационных учреждений страны.
    Сборник предназначен для сотрудников библиотек, студентов и аспирантов вузов культуры, всех интересующихся проблемами современного развития библиотечно-информационной сферы.


Брофи, Питер.
 Современная библиотека учебного заведения

Зміст

Брофи, Питер. Современная библиотека учебного заведения / Питер Брофи ; пер. с англ. А.Б. Лисица, Е.В. Малявской ; науч. ред. пер. Я.Л. Шрайберг. - М.: Издательство "Омега-Л", 2009. - 307 с.: ил. — Доп. тит. л. англ.

   Книга охватывает основные вопросы деятельности университетских библиотек, прежде всего в контексте стратегического развития высшего образования. Рассматриваются автоматизированные системы и технологии, мультимедиа и интернет в библиотеках, электронные библиотеки. Затронут широкий спектр вопросов управления деятельностью библиотеки, в том числе экономических, связанных с формированием бюджета, и кадровых, касающихся подбора и обучения персонала.
    Представлены методики оценки деятельности библиотек: статистика, оцениваемые параметры, качество обслуживания и др. Анализируется место библиотек в общем пространстве информации и культуры.
   Предназначено для специалистов библиотечно-информационных служб.


Брофи, Питер.
	Оценка деятельности библиотек: принципы и методы

Зміст
Додаткова
бібліографія

Брофи, Питер. Оценка деятельности библиотек: принципы и методы / Питер Брофи ; [пер. с англ. А. И. Земскова] ; науч. ред. пер. Я. Л. Шрайберг. — 2-е изд., стер. — М.: Издательство "Омега-Л", 2010. — 358 с.: ил., табл.

   В книге впервые представлен весь доступный объем исследований эволюции библиотечного обслуживания и оценки его эффективности. Богато иллюстрированная примерами из международной практики, касающимися различных сторон деятельности библиотеки, книга в первую очередь сфокусирована на пользователях библиотечных услуг. Каждая глава содержит список ключевых библиографических источников, а подробные приложения дают практические рекомендации относительно сбора данных, их анализа и представления результатов.
    Акцепт па технических аспектах и принципах предопределяет значимость этой книги для практических специалистов в области библиотечно-информационного обслуживания. Книга также будет очень полезна студентам и исследователям, начинающим изучение этих сложных технологий.


Амлинский Л. 3. Научные библиотеки информационного общества: организация и технология

Зміст
Додаткова
бібліографія

Амлинский Л. 3. Научные библиотеки информационного общества: организация и технология / Л. 3. Амлинский. — СПб.: Профессия, 2008. - 200 с.

   Показаны основные тенденции проектирования научных библиотек. Рассмотрено понятие библиотечной функциональности с точки зрения комфортного предоставления услуг, их использования читателями, а также создания наилучших условий труда библиотекарей. Раскрыта роль психологии в проектировании библиотечных зданий. Определены понятия "объект" и "предмет" библиотечно-архитектурной психологии. Отмечены возможные области ее применения при проектировании читательской зоны. В качестве перспективного направления при расширении читательской зоны, ее связей с другими зонами библиотечного здания указана возможность независимого развития каждой из них. Перспективность такого подхода определяется непредсказуемостью изменения положения библиотек на рынке информационных услуг и их места в информационном обществе в условиях повышения роли знаний в его экономическом и социокультурном развитии. Издание предназначено для работников библиотек, архитекторов, преподавателей, аспирантов и студентов библиотечно-информационных факультетов вузов культуры и искусств.


Авраева, Ю. Б., Очирова, Э. С.	Методист библиотеки: формула успеха

Зміст
Додаткова
бібліографія

А 21

Авраева, Ю. Б., Очирова, Э. С. Методист библиотеки: формула успеха: научно-методическое пособие. — М.: Либерея-Бибинформ, 2008. — 96 с.


   Книга посвящена одной из важнейших тем библиотековедения — методической деятельности библиотек. Формулируются профессиональные и личностные требования к высококлассному библиотечному методисту, раскрываются пути его становления как специалиста. Рассматриваются особенности организации труда в методических отделах библиотек и применения новых информационных технологий в отдельных направлениях их работы.


Качанова Е.Ю.Инновационно-методическая работа библиотек

Зміст
Додаткова
бібліографія

02
К30

Качанова Е.Ю.Инновационно-методическая работа библиотек: учеб. пособие.- М.: Профессия, 2007.- 336с.- ISBN 978-5-93913-133-9


   В пособии рассматриваются основные понятия инновационно-методической деятельности библиотек, характеризуются этапы инновационных процессов, особенности реализации инноваций различных видов, технология изучения, управления и документирования инновационной деятельности.
   Рекомендуется студентам, изучающим вопросы управления деятельностью библиотек в новых условиях общественного развития, аспирантам и преподавателям вузов культуры и искусств.


Сукиасян Э.Р. Повышение квалификации сотрудников библиотеки

Зміст
Додаткова
бібліографія

02
С89
   Сукиасян Э.Р.
   Повышение квалификации сотрудников библиотеки: практические советы руководителю.- М.: ГПНТБ России, 2008.- 74с.- ISBN 978-5-85638-126-8


   В пособии всесторонне рассматриваются цели, задачи, направления, формы и методы работы по повышению квалификации сотрудников библиотек (с учетом различных категорий работников), а также организационные вопросы.
   Адресовано руководителям библиотек, лицам, непосредственно занимающимся в библиотеках повышением квалификации, а также широкому кругу читателей, интересующихся вопросами управления персоналом.


Квалификационные характеристики должностей работников библиотек

Зміст
Додаткова
бібліографія

02
К32

   Квалификационные характеристики должностей работников библиотек: справочник.- М.: Либерея-Бибинформ, 2008.- 224с.- (Библиотекарь и время, ХХ1 век; Вып. №90).- ISBN 5-85129-3


   Настоящий справочник содержит тарифно-квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и других служащих, а также рабочих должностей сотрудников библиотек, утвержденные в официальном порядке федеральными органами власти. Квалификационные характеристики, включенные в справочник, являются нормативными и регламентируют содержание функций, выполняемых работниками библиотек. На их основе составляются трудовые договоры и должностные инструкции.
   Справочник предназначен для руководителей органов управления культуры и библиотечных учреждений, менеджеров, работников отделов кадров библиотек, юристов, представляет интерес для широкого круга специалистов.


АРХІВ