Управління бібліотекою

Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності

Зміст
Додаткова
бібліографія

Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 18-19 жовтня 2012р. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. - 207с.

   До збірника увійшли доповіді фахівців бібліотек, працівників іа наукових співробітників вищих навчальних закладів України, Литви, Російської Федерації, Республіки Білорусь, в яких розглядаються питання сучасного стану та засади стратегічного розвитку персоналу бібліотеки в системі управління якістю бібліотечної діяльності; висвітлені практичні аспекти досліджень кадрового стану та потенціалу бібліотек; розглядаю іься шляхи удосконалення системи підвищення кваліфікації працівників бібліотек ВНЗ.


Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності

Зміст
Додаткова
бібліографія

Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 20-21 жовтня 2011р. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. - 188с.

   До збірника увійшли доповіді фахівців бібліотек України, Росії, Республіки Білорусь, працівників та наукових співробітників ВНЗ, в яких розглядаються питання ролі та значення персоналу бібліотеки в системі управління якістю бібліотечної діяльності, питання мотивації персоналу бібліотек, моделювання системи підвищення кваліфікації, формування організаційної культури.


Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів

Зміст
Додаткова
бібліографія

Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 21-22 жовтня 2010р. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. - 210с.

   До збірника увійшли доповіді фахівців бібліотек вищих навчальних закладів України, Росії та Республіки Білорусь, працівників та наукових співробітників ВНЗ, фахівців з питань інформаційних технологій та систем, в яких розглядаються питання інформаційного забезпечення навчального, наукового та виховного процесів у ВНЗ; впровадження менеджменту якості в бібліотечній діяльності, застосування інноваційних технологій в обслуговуванні користувачів та створення електронних бібліотек.


Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів

Зміст
Додаткова
бібліографія

Інновації і менеджмент якості в діяльності бібліотек вищих навчальних закладів [Текст] : матеріали V наук.-практ. конф. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. - 206с.

   До збірника увійшли доповіді фахівців бібліотек вищих навчальних закладів України, Росії та Республіки Білорусь, працівників та наукових співробітників ВНЗ, фахівців з питань інформаційних технологій та систем, в яких розглядаються питання інформаційного забезпечення навчального, наукового та виховного процесів у ВНЗ; впровадження менеджменту якості в бібліотечній діяльності, застосування інноваційних технологій в обслуговуванні користувачів та створення електронних бібліотек.


М.Н. Колесникова Управление персоналом библиотеки

Зміст
Додаткова
бібліографія

М.Н. Колесникова
Управление персоналом библиотеки: учеб. -практ. пособие / М.Н. Колесникова. — СПб.: Профессия, 2011. — 192 с.


   В пособии раскрыты сущность и основы управления персоналом библиотеки в современных условиях, представлены нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом, специфика библиотечного коллектива и др. Издание содержит ряд приложений практического характера по вопросам найма, оценки, увольнения, организации условий труда сотрудников и др.
    Пособие предназначено для студентов библиотечно-информационных факультетов, учащихся библиотечных колледжей, руководителей библиотек разных типов и видов, работников кадровых служб, системы повышения квалификации и переподготовки управленческих кадров органов культуры и библиотек и др.

Ахмадова, Ю. А. Система менеджмента качества библиотеки

Зміст
Додаткова
бібліографія

Ахмадова, Ю. А. Система менеджмента качества библиотеки : учеб.-практ. пособие / Ю. А. Ахмадова ; науч. ред. В. В. Брежнева. — СПб.: Профессия, 2007. — 264 с. — (Серия "Библиотека").

   В пособии рассмотрена система менеджмента качества в деятельности библиотек, обобщены точки зрения на проблемы эволюции библиотечного менеджмента, изучен опыт внедрения системы менеджмента качества в деятельность российских библиотек. Дана характеристика этапов развития менеджмента качества в России и за рубежом. Проанализирована роль персонала библиотеки в системе менеджмента качества. Приведены результаты социологических исследований по проблеме подготовленности библиотекарей Краснодара к внедрению системы менеджмента качества. Представлена инновационная форма развития библиотечных работников — коучинг.
    Книга предназначена для руководителей библиотек и библиотечных работников, занимающихся вопросами управления, преподавателей, студентов, аспирантов, всех интересующихся проблемами библиотечного менеджмента.

Українська бібліотечна асоціація: документи і матеріали

Зміст
Додаткова
бібліографія

Українська бібліотечна асоціація: документи і матеріали : 2001-2009 pp. / Українська бібліотечна асоціація ; уклад. : В. С. Пашкова, Т. В. Добко, В. Г. Дригайло. - 5-те вид., допов. і перероб. - К.: Самміт-Книга, 2010. - 144 с.

   У збірнику відображено основні документи Української бібліотечної асоціації, літературу про її діяльність, хроніку основних подій, наведені дані про її Президію, регіональні відділення, почесні відзнаки тощо за період 2001-2009 pp.

Суслова, И. М. Организационное развитие систем управления современной библиотекой

Зміст
Додаткова
бібліографія

Суслова, И. М. Организационное развитие систем управления современной библиотекой : учеб. пособие/ И. М. Суслова, Т. Е. Дубенок. — СПб.: Профессия, 2008. -192 с.

   Учебное пособие посвящено ключевому звену управления — организации информационно-библиотечной деятельности. Особую актуальность данной проблематике придает принципиально изменившийся характер внешней среды библиотеки в условиях информационной эры: от стабильной, определенной — к нестабильной, отличающейся беспрецедентными темпами и сложностью изменений. Сегодня требуется намного большее разнообразие управленческих структур, их потенциальная гибкость, способность быстро приспосабливаться как к внешним, так и к внутренним изменениям.
   Авторы учебного пособия ставят своей целью помочь действующим и будущим руководителям библиотек определить собственные управленческие позиции и подходы в решении организационных проблем, используя достижения современной теории организации.
   Пособие предназначено широкому кругу читателей, осваивающих методологию управления и организации. Книга будет интересна руководителям библиотек, студентам вузов, слушателям системы повышения квалификации по специальности "Менеджмент информационно-библиотечных ресурсов".

Маркетинг как технология управления современной библиотекой

Зміст
Додаткова
бібліографія

Б27
Маркетинг как технология управления современной библиотекой: Научно-практическое пособие / И.Н. Басамыгина, А.А. Апанасенко. - М.: Литера, 2009. - 128 с.


   Библиотечный маркетинг - это стратегия, планирование и контроль. Маркетинговый мониторинг - технология менеджмента библиотек.

Меньщикова С.П. Современные критерии и показатели оценки качества библиотечной деятельности

Зміст
Додаткова
бібліографія

М 51
Меньщикова С.П.
Современные критерии и показатели оценки качества библиотечной деятельности: Практическое пособие / С.П. Меньщикова. - М.: Литера, 2009.-112 с.


   В книге рассмотрены проблемы оценки эффективности библиотечной деятельности в условиях рыночных отношений и трансинформационной сферы. Исследованы основные понятия оценки продуктивности технологических процессов, повышения качества конечного общественного продукта.

Романов П.С. Зарубежные библиотеки: финансовый менеджмент

Зміст
Додаткова
бібліографія

Р69
Романов, П.С.
Зарубежные библиотеки: финансовый менеджмент: научно-методическое пособие. — М.: Либерея-Бибинформ, 2009. — 128 с.


   Начиная с середины 1980-х годов библиотеки испытывают на себе последствия негативных процессов в мировой экономике, в том числе инфляции и увеличения затрат всех типов. Поэтому для отечественных библиотекарей представляет интерес соответствующий опыт зарубежных библиотек, а именно: применение аналитического инструментария к оценке эффективности деятельности библиотечных учреждений; современные подходы к выявлению затрат и определению путей их снижения при помощи элементов финансового менеджмента; трактовки различных методов библиотековедческих исследований в сфере экономики.
   Предлагаемое пособие обобщает этот опыт и содержит конкретные рекомендации по его применению.
   Издание рассчитано на руководителей библиотек, библиотечных экономистов и финансистов, преподавателей и студентов вузов культуры, ученых-библиотековедов.

Суслова И. М., Злотникова 3. И.
Проектная деятельность библиотек

Зміст
Додаткова
бібліографія

02
C89
Суслова И. М., Злотникова 3. И.
Проектная деятельность библиотек : научно-практическое пособие. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. - 176 с. - (Специальный издательский проект для библиотек).


   Книга посвящена принципам, функциям и методам новой управленческой модели, которая называется "управление проектами".
   Авторы рассматривают теоретико-организационные основы управления проектами, описывают технологии управления проектами, определяют последовательность фаз, стадий и этапов разработки и реализации библиотечного проекта. Впервые выделены различные классы проектов, применяемых в библиотеках, даны их характеристики, объяснены задачи, описаны факторы, влияющие на их разработку и реализацию.
   Книга снабжена многочисленными приложениями.
   Данное пособие адресовано руководителям библиотек, научным работникам, слушателям системы переподготовки и повышения квалификации, преподавателям, студентам, аспирантам, а также всем тем, кто стремится освоить методологию проектного менеджмента как актуальную и важнейшую технологию, позволяющую библиотеке находиться в постоянном развитии.

Дригайло В. Г. Основы организации работы библиотеки вуза

Зміст
Додаткова
бібліографія

Д74
Дригайло В. Г.
Основы организации работы библиотеки вуза: научно-практическое пособие. - М.: ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2007. - 624 с.

   В книге, на основании глубокого изучения теории и практики организации работы библиотеки вуза, показаны роль и место библиотеки в век глобализации, на пути от информационного общества к обществу знаний. Раскрыты научные основы деятельности библиотеки вуза, охарактеризованы основные регламентирующие документы, структура библиотеки, организация работы отделов и технологических процессов, планирование, учет, отчетность, нормы и нормативы, методы создания комфортных условий для пользователей и сотрудников, формирование информационной культуры.
   Освещены работа с кадрами, конфликты в библиотеке и их разрешение, методы оценки качества и эффективности труда сотрудников, коллегиальных и совещательных органов.
   Уделено внимание совершенствованию организации работы библиотеки на современном этапе: внедрению менеджмента, маркетинга, фандрейзинга, лизинга, аутсортинга, новых информационных технологий, инноваций.
   В конце книги приводится обширная библиография. Издание рассчитано на руководителей библиотечных учреждений и их подразделений, слушателей, студентов вузов, работников органов управления культуры и образования, всех сотрудников библиотек.


Ахмадова Ю.А. Менеджмент качества и библиотека

Зміст
Додаткова
бібліографія

02
А95
Ахмадова Ю.А.
Менеджмент качества и библиотека: учебно-практическое пособие/ Ю.А.Ахмадова, Е.А.Галимова.- М.: Либерея-Бибинформ, 2007.- 88с.- ("Библиотекарь и время. XXI век."; №55).- ISBN 5-85129-175-3

   В пособии раскрыто содержание современной концепции менеджмента качества библиотечной деятельности, реализация которой обеспечивает устойчиво высокое качество предлагаемой читателям и потребителям библиотечной продукции и информационных услуг. Система управления качеством должна быть организована в соответствии со спецификой и задачами конкретной библиотеки. Стандарты ИСО 9000 предлагают методику построения такой системы, которая подлежит официальной сертифицикации.
   Книга предназначена для специалистов библиотек, занимающихся вопросами управления, а также — для всех интересующихся проблемами библиотечного менеджмента. Она может быть использована преподавателями и студентами при изучении курса "Менеджмент в высших и средних специальных заведениях".Зміст
Додаткова
бібліографія
02
Б27
Басамыгина И.Н.
Микроэкономика библиотечного дела: Научно-практическое пособие. Вып. №51.- М.: Либерея-Бибинформ, 2006.- 160с.- (Библиотекарь и время. ХХI век).- ISBN 5-85129-175-3

   Пособие посвящено микроэкономическому подходу к анализу экономики библиотечного дела в условиях рыночной системы, в нем предлагается концепция библиотечной микроэкономики как фактора оптимизации использования ограниченных ресурсов библиотек, их систем и библиотечной подотрасли культуры. Библиотечная микроэкономика рассматривается как междисциплинарное исследовательское направление на стыке библиотековедения и экономической теории, позволяющее расширить методологический арсенал науки и практики, предложить новые решения в сфере управления библиотеками.
   Книга адресована руководителям библиотек, методистам, работникам органов управления культурой, студентам, аспирантам, преподавателям вузов библиотечных и экономических специальностей.


Зміст
Додаткова
бібліографія

02
З-17
Зайцева Т.А.
Современные методики делопроизводства в библиотеке: Учебно-методическое пособие. Вып. №3.- М.: Либерея-Бибинформ, 2006.- 128с.- (Библиотекарь и время. ХХI век).- ISBN 5-85129-172-9

   В учебном пособии рассматриваются вопросы методики делопроизводства и документирования управленческой деятельности: характеристика и оформление всех реквизитов документов, правила составления основных систем документации управленческой деятельности, требования к составлению бланков документов.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям "Документоведение и документационное обеспечение управления", "Библиотековедение и библиография", а также специалистам: библиографам, документоведам, менеджерам, юристам, экономистам.
Зміст
Додаткова
бібліографія

02
К58
Кожевникова Л.А. Экономические ресурсы научных библиотек: Монография.- М.: ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2006.- 192с.- (Библиотекарь и время. ХХI век; Вып.№37).- ISBN 5-85129-175-3

   В книге рассматриваются объективные и субъективные факторы формирования потенциала научных библиотек. Дается представление о месте библиотечных ресурсов, продуктов и услуг в системе общественного воспроизводства. Выявлена зависимость показателей деятельности библиотек от рейтинга экономического и социокультурного развития территорий. Обосновывается механизм определения экономически и культурно продвинутых территорий, которые могут быть рассмотрены в качестве "социального образца" при разработке целевых показателей формирования экономического потенциала библиотек.
    Дается характеристика основных параметров внешнего и внутреннего пространства библиотеки — основы стратегии ее развития.
   Издание предназначено для преподавателей и студентов вузов, исследователей, организаторов библиотечного дела, практических работников библиотек.


Пашин А.И.  Библиотека как социально-культурная система: вопросы управления

Зміст
Додаткова
бібліографія

02
П22
Пашин А.И.
Библиотека как социально-культурная система: вопросы управления: Учебно-методическое пособие.- М.: Либерея-Бибинформ, 2005.- 96с.- ("Библиотекарь и время. XXI век"; Вып. №25).- ISBN 5-85129-175-3

   В пособии раскрывается система управления библиотекой; дается характеристика библиотечного дела как информационной, культурно- просветительской и образовательной деятельности; выявляются закономерности его развития.
   Особое внимание уделено изменению роли библиотек в современном обществе в связи с процессами глобальной информатизации, а также развитию социальных функций библиотечных учреждений. Излагаются принципы государственной библиотечной политики. Выявляется специфика взаимоотношений библиотеки с органами государственной власти федерального и регионального уровней, местным самоуправлением, общественными объединениями. Подробно освещаются правовые основы управления библиотечными учреждениями.
    В Приложении приведен ряд официальных документов ЮНЕСКО, ИФЛА и РБА, регулирующих деятельность библиотек.
   Пособие ориентировано на систему подготовки и переподготовки библиотечных кадров. Оно будет полезно преподавателям и студентам, практическим работникам библиотек, в первую очередь — менеджерам различного уровня.


Суслова И.М. Практический маркетинг в библиотеках

Зміст
Додаткова
бібліографія


02
С90
Суслова И.М.
Практический маркетинг в библиотеках: Учебно-методическое пособие.- М.: Либерея, 2005.- 144с.- (Библиотекарь и время. .XXI век. Вып.№9).- ISBN 5-85129-175-3

   В книге предложен принципиально новый подход к библиотечной деятельности, основанный на ее включении в систему некоммерческого маркетинга. В ней изложена целостная концепция профильного маркетинга, впервые разработанная в отечественном библиотековедении, которая открывает пути достижения консенсуса в дискуссиях ученых и преодоления антимаркетинговых стереотипов у практиков.
   Пособие предназначено для руководителей библиотек, научных работников, слушателей системы профессиональной подготовки и повышения квалификации, преподавателей, студентов, аспирантов, для всех, кто стремится освоить маркетинг и сделать его реальным инструментом управления библиотечным делом.


Дригайло В.Г. Основы научной организации труда в библиотеке.

Зміст
Додаткова
бібліографія


02
Д74
Дригайло В.Г.
Основы научной организации труда в библиотеке: Учебно-методическое пособие.- М.: Либерея- Бибинформ, 2005.- 424с.- (Библиотекарь и время, ХХI век; №20).- ISBN 5-85129-175-3


   В книге раскрыты история, этапы развития НОТ в библиотеке, перспективы работы по совершенствованию. Обобщены теория и практика многолетней деятельности в этом направлении многих коллективов, отдельных ученых и практиков. Освещены основы НОТ, методы проектирования, анализа состояния и организации внедрения основных ее направлений в библиотеках. Пособие будет полезно широкому кругу библиотечных работников, так как в нем учтены потребности библиотек всех систем и ведомств. Оно представляет интерес для преподавателей и студентов учебных заведений сферы культуры, слушателей курсов повышения квалификации; специалистов, самостоятельно изучающих и применяющих научную организацию труда в библиотеках.
УДК 023(076)

АРХІВ