Презентація книг науковців
Хмельницького національного університету
за 2009-2011 роки


Галімов А. В., Бастричев В. С, Михайловська І. М. Страхування: кредитно-модульний курс Г15
Галімов А. В., Бастричев В. С, Михайловська І. М. Страхування: кредитно-модульний курс : навч. посібник / А. В. Галімов, В. С Бастричев, І. М. Михайловська. - Хмельницький : ХНУ, 2010. - 286 с


     Посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни "Страхування", внесеної в навчальний план фахівців спеціальності "Фінанси та кредит".
     Законодавчо-нормативна база наведена станом на 1.01.2010.
     У посібнику викладені програма курсу, лекційні матеріали, плани семінарських (практичних) занять, приклади вирішення основних роз-рахункових завдань, завдання для самостійної роботи студентів. Тематика контрольних робіт із методичними вказівками щодо їх виконання, термінологічні словники, рекомендована література.


Дубова В. В. Культура спілкування майбутніх фахівців з міжнародних відносин Д79
Дубова В. В. Культура спілкування майбутніх фахівців з міжнародних відносин : навч. посібник / В. В. Дубова. — Хмельницький : ХНУ, 2010.-278 с
ISBN 978-966-330-086-3


     Подані матеріали для оволодіння теоретичних знань та практичних навичок ефективної взаємодії на міжнародному рівні, що сприятиме комунікативній культурі, соціальній мобільності, особистій конкурентноспроможності фахівців з міжнародних відносин.
     Для студентів факультетів міжнародних відносин, викладачів, бізнесменів та ділових людей, які взаємодіють з іноземними партнерами.


Петко I.В., Кострицький В.В., Скиба М.Є., Драпак Г. М. Розрахунок з'єднань електромеханічних систем: Навчальний посібник P 65
Петко I.В., Кострицький В.В., Скиба М.Є., Драпак Г. М. Розрахунок з'єднань електромеханічних систем: Навчальний посібник. -Львів, Новий Світ-2000, 2010. - 150 с


     У навчальному посібнику розкриваються основні поняття допусків та посадок, розглянуто принципи вибору та розрахунку різних видів з'єднань, що виникають у вузлах, які складаються із деталей, виготовлених із металевих та полімерних матеріалів, подані докладні приклади та відповідний довідковий матеріал.
     Розрахований на студентів машинобудівних та електромеханічних напрямів підготовки і може бути корисним інженерно-технічним працівникам відповідних галузей промисловості.


Ковальчук С. В. Стратегічний маркетинг: навч. посібник К56
Ковальчук С. В. Стратегічний маркетинг: навч. посібник / С. В. Ковальчук. -Хмельницький : ХНУ, 2010.-291 с
ISBN 978-966-330-105-1


     Розглянуті підходи до визначення ролі і місця стратегічного маркетингу в управлінні діяльністю господарюючого суб'єкта. Визначені та охарактеризовані основні маркетингові стратегії. Розкриті матричні методи формування бізнес-портфеля підприємств. За змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни "Стратегічний маркетинг".
     Для студентів, магістрантів, аспірантів, фахівців підприємств, наукових працівників і викладачів.


Практичний курс німецької мови : навч. посібник / Н. М. Бідюк, Г. А. Дармороз, А. М Манзій Практичний курс німецької мови : навч. посібник / Н. М. Бідюк, Г. А. Дармороз, А. М Манзій [та ін.]. - Хмельницький : ХНУ, 2010. - 282 с
ISBN 978-966-330-095-5


     Посібник орієнтований на концепцію інтенсивного навчання іноземних мов, містить автентичні тексти, різноманітні завдання до них та практичні вправи, теоретичний матеріал з фонетики та граматики.
     Для студентів молодших курсів філологічних факультетів ВНЗ, які вивчають німецьку як другу іноземну мову.


Практичний курс англійської мови : навч. посібник для студ, молодших курсів філол. спец. / Н. М. Бідюк, М. В. Горошко, О. В. Матущак, Л. А. Ніколайчук П 69
Практичний курс англійської мови : навч. посібник для студ, молодших курсів філол. спец. / Н. М. Бідюк, М. В. Горошко, О. В. Матущак, Л. А. Ніколайчук [та ін.]; за заг. ред. Н. М. Бідюк. -Хмельницький : ХНУ, 2010. - 478 с
ISBN 978-966-330-088-7


     Посібник орієнтований на інтенсивне навчання англійської мови. Його метою є розвиток читання і письма, монологічного і діалогічного мовлення, розширення лексичного запасу та вдосконалення граматичних навичок. Посібник містить розмовні теми, тексти різних жанрів, лексико-граматичні вправи та тести і відображає нові тенденції у навчанні на сучасному етапі.
   Рекомендовано для студентів молодших курсів факультетів іноземних мов ВНЗ, для загальної іншомовної підготовки, а також для учнів старших класів шкіл та гімназій з поглибленим вивченням англійської мови.


Bidyuk N. M. Theoretical approaches and methods in language teaching : the manual for senior students of foreign languages departments Б59
Bidyuk N. M. Theoretical approaches and methods in language teaching : the manual for senior students of foreign languages departments / N. M. Bidyuk. - Khmelnytsky : KhNU, 2010. - 194 p.


     There has been highlighted the main issues of foreign language teaching based on modern foreign researches. Theoretical approaches to definitions of methodical categories and notions have been considered. Contemporary aspects and views on the problem have been studied.
     The manual is recommended for senior students majoring in philology of foreign languages departments.


Павлюк Є. О., Свіргунець Є. М. Олімпійський і професійний спорт П 12
Павлюк Є. О., Свіргунець Є. М. Олімпійський і професійний спорт : навчальний посібник / Є. О. Павлюк, Є. М. Свіргунець. - Хмельницький : ХНУ, 2010. -254 с.
ISBN 978-966-330-098-6


     Посібник підготовлений відповідно до програми навчальної дисципліни "Олімпійський і професійний спорт". Наведена історія Олімпійських ігор, описана діяльність МОК, охарактеризовані проблеми організації і проведення сучасних Олімпійських ігор. Розкрито систему підготовки в олімпійському спорті та особливості професійного спорту.
     Для студентів напряму підготовки "Фізичне виховання та спорт" вищих навчальних закладів.


Герасимчук I. В., Кустовський С. М., Люлькун Н. А. Англійська мова за професійним спрямуванням Г 37
Герасимчук I. В., Кустовський С. М., Люлькун Н. А. Англійська мова за професійним спрямуванням : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / I. В. Герасимчук, С. М. Кустовський, Н. А. Люлькун. - Хмельницький : ХНУ, 2010. - 218 с.
ISBN 978-966-330-101-3


     Посібник містить матеріал з граматики, професійної лексики, країнознавства, які дозволяють розвивати мовну компетенцію як традиційними, так і інноваційними засобами навчання, діалогічне та монологічне мовлення, письмо, лексичний запас, бізнес-етикет англійською мовою.
     Для студентів перших курсів економічних спеціальностей, які вивчають ділову англійську мову. Може використовуватися учнями спеціалізованих середніх навчальних закладів, студентами дистанційної та заочної форм навчання, слухачами мовних курсів.


Кузьменко А.Г. Теоретическая експерементальная трибология. В 12 т. Т ІІІ. Развитие методов контактной трибомеханики К89
Кузьменко А.Г. Теоретическая експерементальная трибология. В 12 т. Т ІІІ. Развитие методов контактной трибомеханики : монография / А. Г. Кузьменко. - Хмельницкий : ХНУ, 2010. - 270 с.
ISBN 978-966-330-087-0


     Излагаются два новых направления, по которым могут развиваться методы контактнй трибомеханики. Первое - это применение метода теории подобия и размерностей для обобщения решений и использованное для герцевского контакта. Второе направление рассматривает квазигерцевский контакт, в котором один из размеров площадки контакта соизмерим с размером тела, а другой по-герцевски мал. В обоих случаях подучены замкнутые решения и простые расчетные формулы, удобные для практическою использования.
     Для специалистов, занимающимся проблемами контактного взаимодействия, трения, износа и смазки, а также студентов, магистров и аспирантов, которые хотят стать профессионалами в этой области.


Скиба, М. Є. Моніторинг якості навчального процесу у вищому закладі освіти 378
С42
Скиба, М. Є.
Моніторинг якості навчального процесу у вищому закладі освіти [Текст] / М. Є. Скиба, С. Г. Костргриз, Г. В. Красильникова. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 219с. -
ISBN 978-966-330-074-0.


     Запропонована система моніторингу якості навчального процесу у вищому закладі освіти на основі виявлення базових складових якості. Розглянутий комплекс складових якості різного рівня структурування і поданий у компактній формі - матриці якості навчального процесу, що надає можливість застосовувати математичні методи до його аналізу.
     Адресується науковцям, керівникам підрозділів ВЗО, працівникам відділів моніторингу якості навчального процесу, слухачам курсів підвищення кваліфікації, а також широкому колу освітянських працівників.


Соціально незахищена категорія студентів: проблеми формування особистості

159.9
С69

Соціально незахищена категорія студентів: проблеми формування особистості [Текст] : посіб. на допом. лекторам, кураторам, вихователям / М. Є. Скиба, М. П. Войнаренко, Д. Е. Байдич, Л. М. Дунець. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 115с.
ISBN 978-966-330-078-8.

УДК 159.9(075.8)

     Подані практичні матеріали (анкети, тести, методики, поради) для ефективного процесу інтеграції соціально незахищених студентів у суспільство та їх формування як повноцінних громадян України. Окрім вивчення особистості студентів, позбавлених батьківського піклування, розкриті особливості їхнього соціально-правового захисту.
     Розраховано на викладачів, кураторів (наставників) академічних груп і студентів ВНЗ І-IV рівнів акредитації та лекторів Товариства "Знання".


Основи інноваційно-наукових напрямів діяльності Хмельницького національного університету

001
О-75

Основи інноваційно-наукових напрямів діяльності Хмельницького національного університету [Текст] : збірник наукових праць. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 337с.

УДК 001.895:378.4(477.43)

     Подані теоретичні та практичні аспекти перспективних напрямів науково-інноваційної діяльності, що розвиваються провідними науковцями Хмельницького національного університету.
     Для наукових працівників, інженерів, фахівців з різних напрямів діяльності, підприємців, аспірантів та студентів.Кафедра машинознавства за 40 років розбудови

378
К30

Кафедра машинознавства за 40 років розбудови [Текст] : довідник. - Хмельницький : Цюпак А.А., 2009. - 116с. - ISBN 978-966-2180-93-0.

     У даному довіднику коротко викладена інформація про діяльність кафедри машинознавства Хмельницького національного університету за сорок років її функціонування. За ці роки колектив кафедри створив належну матеріально-технічну базу, поставив на високий рівень навчальну, методичну, науково-дослідну, виховну роботи та підготовку висококваліфікованих спеціалістів для народного господарства України та науково-педагогічних кадрів для університету.
     Це видання призначене для викладачів, наукових працівників, студентів, а також усіх спеціалістів, які цікавляться історією розбудови університету, його кафедр.


Войнаренко, М. П. Податковий облік і аудит

657
В65
Войнаренко, М. П.
Податковий облік і аудит [Текст] : підручник / М. П. Войнаренко, Г. В. Пухальська. - К. : Академія, 2009. - 376с. - (Альма-матер). - ISBN 978-966-580-286-0.

     Розглядаються теоретико-методологічні та організаційні аспекти побудови податкового обліку на підприємстві, а також викладена техніка і методіка проведення податкового аудиту. Розкриті питання виникнення сутності та організації податкового обліку і аудиту в Україні. Для закріплення навичок у розрахунку бази оподаткування різних видів податків запропоновані тестові та ситуаційні завдання.
     Видання буде корисне для спеціалістів з податкового обліку і аудиту, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів економічних спеціальностей ВЗН, а також практикуючих бухгалтерів.Сілін, Р. І.Властивості води та сучасні способи її очищення
628
С36
Сілін, Р. І.
Властивості води та сучасні способи її очищення [Текст] : монографія / Р. І. Сілін, Б. А. Баран, А. І. Гордєєв. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 254с. - ISBN 978-966-330-071-9.

УДК 628.16


     Розглянуто новітні уявлення про структуру води, її властивості та "пам'ять". На основі фізичної суті процесів і результатів досліджень впливу магнітного полія, гідрокавітації, запропоновано низку конструкцій обладнання для зміни властивостей і знезараження води.
     Видання буде корисним для науковців, інженерів, аспірантів, студентів технічних ВНЗ.Романовська, Л. І. Диференційна психологія

159.9
Р69
Романовська, Л. І.
Диференційна психологія [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Романовська, Л. О. Подкоритова. - Львів : Новий Світ -2000, 2009. - 235с. - ISBN 978-966-418-074-7.

     У навчальному посібнику розкриваються основні поняття, предмет та завдання диференційної психології, наводяться теоретичні відомості щодо історії її становлення, описані її основні методи, розглянуто індивідуальну специфіку психічних процесів і властивостей, проаналізовано статево-рольову диференціацію та стильові особливості індивідуальності. Посібник містить навчальну програму однойменного курсу, лекційну частину із запитаннями та завданнями для самоконтролю та психодіагностичний інструментарій до курсу.
     Рекомендований студентам психологічних та педагогічних спеціальностей, а також може бути у нагоді викладачам, вчителям, практичним психологам.


Цимбалістий, В. Ф. Теорія міжнародних відносин

327
Ц61
Цимбалістий, В. Ф.
Теорія міжнародних відносин [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Цимбалістий. - 3-тє вид., допов. та випр. - Львів : Новий Світ-2000, 2009. - 360с. - ISBN 966-7827-58-5.

УДК 327.01(075.8)

     У навчальному посібнику висвітлюються методологічні принципи та основні методи теоретичного дослідження міжнародних відносин, аналізується їх структура, система, закономірності, узагальнюються найбільш відомі теоретичні напрямки і школи у теорії міжнародних відносин.
     Посібник призначений для студентів спеціальностей "Міжнародна інформація", і "Міжнародні економічні відносини, які навчаються за кредитно-модульною системою.
Стадник, В. В. Системне забезпечення мотивації інноваційного розвитку підприємницьких структур

330.341.1
С76
Стадник, В. В.
Системне забезпечення мотивації інноваційного розвитку підприємницьких структур [Текст] : монографія / В. В. Стадник. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 271с. - ISBN 966-330-054-Х.

     Узагальнено результати досліджень причин несприйняття вітчизняною економікою інноваційної моделі розвитку. Окреслено рівні та складові управління розвитком економічних систем. Досліджено рушійні сили цього розвитку і акцентовано їх мотиваційну природу. На основі логіко-аналітичного підходу та теоретико-методологічного апарату інституціональної економічної теорії запропонована послідовність дій з формування мотиваційного механізму інноваційного розвитку національної економіки.
     Для науковців, аспірантів і студентів економічних спеціальностей ВНЗ, слухачів вищих шкіл бізнесу, працівників органів державного управління, практикуючих менеджерів.


Завгородня, Т. П. Дослідження операцій

330.4
З-13
Завгородня, Т. П.
Дослідження операцій [Текст] : курс лекцій / Т. П. Завгородня, П. М. Григорук, С. С. Григорук. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 203с.

УДК 330.45 (477)(075.8)

     Курс лекцій призначений для студентів ВИЗ, що вивчають систематичний курс дослідження операцій. У ньому викладено основи мережевого планування, марковських процесів, теорії масового обслуговування, експертних методів, розглянуто застосування методів динамічного програмування та теорії ігор до розв'язання оптимізаційних завдань.
     Видання буде корисним для аспірантів і здобувачів, які займаються економіко-математичним моделюванням.


Рясних, Є. Г. Основи фінансового менеджменту

336
Р98
Рясних, Є. Г.
Основи фінансового менеджменту [Текст] : навч. посіб. / Є. Г. Рясних. - К. : Академвидав, 2010. - 336с. - (Альма-матер). - ISBN 978-966-8226-88-5.

     Висока культура управління грошовими потоками і відносинами — одне з найважливіших джерел ефективності сучасного підприємства. Охоплює ця діяльність прогнозування, планування, аналіз, контроль надходжень і витрат, інвестиційну політику, використання кредитів, операції з цінними паперами, ціноутворення, оптимізування фінансових відносин з партнерами і клієнтами, розподіл прибутку і дивідендів. Не менш суттєві для менеджера здатність бачити у практичних реаліях можливості, ризики для фінансового благополуччя підприємства, оперативно виробляти і приймати оптимальні рішення.
     Різноманітні аспекти цієї проблематики розкрито у пропонованому навчальному посібнику, призначеному студентам економічних спеціальностей. Немало цінного почерпнуть у ньому керівники, економісти, фінансисти, бухгалтери підприємств, вирішуючи різноманітні концептуальні й організаційні проблеми.


Машталір, Я. П. Історія економічної дипломатії

339.9
М38
Машталір, Я. П.
Історія економічної дипломатії [Текст] : курс лекцій для студ. напряму підг. "Міжнародні відносини" / Я. П. Машталір. - Хмельницький : ХНУ, 2010. - 123с. - ISBN 978-966-330-083-2.

УДК 339.9.012(075.8)

     Видання відповідає програмі нормативної дисципліни "Історія економічної дипломатії" навчального плану бакалаврів напряму підготовки "Міжнародні відносини". Стисло описано основні теоретичні відомості з головних тем дисципліни.
     Для студентів економічних спеціальностей ВНЗ.


Кравчук, С. Й. Економічна злочинність в Україні

34(477)
К78
Кравчук, С. Й.
Економічна злочинність в Україні [Текст] : курс лекцій; навч. посіб. / С. Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009. - 282с. - ISBN 978-966-351-236-5.

     В лекціях розкриті основні механізми виникнення економічної злочинності в Україні, визначено понятійний аппарат, а також виокремлені проблеми її припинення. Головну увагу приділено виробленню законодавчих шляхів подолання економічної злочинності, розроблені конкретні пропозиції в її попередженні, а також заходи правоохоронних органів щодо правопорушників у сфері економіки.
     Курс лекцій подано у науково-публіцистичній формі, який може мати інтерес не лише для науковців, працівників правоохоронних органів та студентів, але й для широкого загалу читачів.


Кравчук, С. Й. Господарське право України

34(477)
К78
Кравчук, С. Й.
Господарське право України [Текст] : навч. посіб. / С. Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009. - 294с. - (Юридична книга). - ISBN 966-351-236-5.

УДК 346.1(477)(075.8)

     В посібнику розкриті основні правові інститути особливої та загальної частин господарського права, в тому числі питання правового регулювання окремих сфер господарської діяльності, на основі господарського та господарського процесуального законодавства України. Головну увагу приділено правовому регулюванню діяльності господарюючих суб'єктів та управління нею.
     Для студентів, які вивчають курс господарського права, а також юрисконсультів, підприємців і осіб, які цікавляться питаннями правового регулювання господарської діяльності.
     Нормативні акти подано станом на 1 червня 2008 року.Рідкодубська, А. А. Соціальна робота з дітьми та молоддю

36
Р49
Рідкодубська, А. А.
Соціальна робота з дітьми та молоддю [Текст] : курс лекцій / А. А. Рідкодубська. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 223с.

     Висвітлені теми навчальної дисципліни, подані пріоритетні завдання, основи і перспективи розвитку соціальної роботи з дітьми та молоддю. Відзначені основні методи сучасної соціальної роботи та форми і прийоми організації професійної профілактики негативних проявів, надання професійної допомоги.
     Адресується студентам та викладачам гуманітарного профілю підготовки, спеціалістам, які працюють у соціальній сфері.


Романовська, Л. І.Теорія та практика реабілітаційної роботи

364.04
Р69
Романовська, Л. І.
Теорія та практика реабілітаційної роботи [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Романовська, Л. М. Джигун, Н. В. Синюк. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 222с. - ISBN 978-966-330-059-7.

     У посібнику розкрито основні поняття, предмет та завдання реабілітаційної роботи; узагальнено концептуальні й теоретичні підходи до організації реабілітаційних заходів. Особливий акцент зроблено на соціальній реабілітації та соціальній інтеграції дітей-інвалідів.
     Рекомендовано для студентів ВНЗ соціального профілю, викладачів та спеціалістів, що працюють у сфері соціальної роботи, соціальної педагогіки, психології й фізичної реабілітації.Андрощук, І. В. Формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю

37
А66
Андрощук, І. В.
Формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю [Текст] / І. В. Андрощук. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 227с. - ISBN 978-966-330-072-6.

УДК 37.036:371.134:687

     Обґрунтовані концептуальні засади, модель і засоби формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін ПНЗ швейного профілю, викладено рівні та критерії сформованості естетичної культури, подано результати експериментальної роботи.
     Для викладачів та майстрів, студентів вищих інженерно-педагогічиих, професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю.


Кузьменко, А. Г. Пластический контакт. Вариационно-экспериментальный метод. В 12-ти т.

539
К89
Кузьменко, А. Г.
Пластический контакт. Вариационно-экспериментальный метод. В 12-ти т. [Текст]. Т.ІІ : Теоретическая и экспериментальная трибология / А. Г. Кузьменко. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 359с. - ISBN 978-966-330-069-6.

УДК 539.3:621.891

     Разработан вариационно-экспериментальный метод решения нелинейных контактных задач. Решены контактные задачи о пластическом вдавливании в плоскость шара, цилиндра, клина, конуса и пирамиды.
Метод применен для пластического изгиба, кручения стержней, соударения смазанных шаров к контакта шероховатых тел. Определены перспективы использования.
     Издание предназначено для научных сотрудников, инженеров, специалистов по расчетам деталей машин и конструкций на прочность, трение и износ.


Ткачук, Г. С. Збірник вибраних задач із загальної хімії

54
Т48
Ткачук, Г. С.
Збірник вибраних задач із загальної хімії [Текст] : для студ. нехімічнних спец. вищих закладів освіти / Г. С. Ткачук, Г. Т. Бубенщикова. - Львів : Новий світ-2000, 2009. - 224с. - ISBN 978-966-418-090-7.

УДК 54(076)

     Збірник вибраних задач із загальної хімії" для студентів нехімічних спеціальностей вищих закладів освіти містить десять розділів, присвячених основним поняттям і законам хімії, класифікації і номенклатурі неорганічних сполук, будові атомів та молекул, основним закономірностям перебігу хімічних реакцій, властивостям розчинів, окисно-відновним процесам. Збірник призначений для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання.Технологія машинобудування

621
Т38

Технологія машинобудування [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Горбатюк, М. П. Мазур, А. С. Зєнкін, В. Д. Каразей. - Львів : Новий світ-2000, 2009. - 358с. - ISBN 978-966-418-094-5.

УДК 621.002(075.8)

     Навчальний посібник підготовлено на основі робочої програми з курсу "Технологічні основи машинобудування" професійного напряму "Інженерна механіка", для студентів, які навчаються за спеціальностями приладобудування, легкої і харчової промисловості, та студентів, які не вивчають предмети, що забезпечують вивчення курсу "Технологія машинобудування". У навчальному посібнику надані основні відомості з основ технології машинобудування, способів механічної обробки деталей машин на металорізальних верстатах, конструкції і матеріалів інструментів та розробки типових технологічних процесів складання складальних одиниць машин і механізмів.
Основи теорії різання матеріалів

621.9
О-75

Основи теорії різання матеріалів [Текст] : підручник / М. П. Мазур, Ю. М. Внуков, В. П. Доброскок, В. О. Залога. - Львів : Новий світ-2000, 2010. - 422с. - ISBN 978-966-418-105-8.

     В підручнику висвітлені основні процеси, що мають місце при обробці різанням різних матеріалів, як то: кінематика процесів обробки, геометричні параметри лез інструментів та зрізуваного шару, стружкоутворення, контактні явища на поверхнях інструменту, теплові процеси, зношування інструментів, формування обробленої поверхні заданої якості. Подані рекомендації щодо раціональної експлуатації інструментів та призначення оптимальних режимів різання. Викладені питання про особливість різання па сушеному автоматизованому устаткуванні, оброблюваності матеріалів та способів її покращення, в тому числі: вібраційне різання, різання з підігрівом, тощо. Розглянуті особливості надшвидкісної обробки матеріалів.
     Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки "Інженерна механіка" та "Машинобудування", а також спеціалістів, магістрів, аспірантів машинобудівних спеціальностей та інженерно-технічних працівників машинобудівних підприємств.

УДК 621.9.01(075.8)

Склабінська, А. І. Організація і методика економічного аналізу

65.012
С43
Склабінська, А. І.
Організація і методика економічного аналізу [Текст] : конспект лекцій з курсу / А. І. Склабінська, Т. Г. Рзаєва. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 123с.

     Розкриваються питання організації економічного аналізу та методики його проведення відповідно до сучасних умов господарювання. Конспект лекцій за змістом і структурою відповідає вимогам галузевих стандартів вищої освіти і призначений для підготовки бакалаврів за напрямом освіти "Економіка і підприємництво".
УДК 65.012 (075.8)Пономарьова, Н. А.Організація і методика аудиту

657.63
П56
Пономарьова, Н. А.
Організація і методика аудиту [Текст] : практикум / Н. А. Пономарьова. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 189с.

УДК 657.63(075.8)

     Видання відповідає програмі нормативної дисципліни "Організація і методика аудиту", яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю "Облік і аудит", і буде корисним для отримання навичок виконання аудиторських процедур, збору аудиторських доказів, застосування міжнародних стандартів аудиту при здійсненні перевірок та підготовці професійних суджень у конкретних практичних ситуаціях.
     Для студентів економічних спеціальностей і фахівців з питань методології бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту.


Пухальська, Г. В. Аудит

657.63
П90
Пухальська, Г. В.
Аудит [Текст] : курс лекцій / Г. В. Пухальська, В. В. Пухальський, Т. П. Руда. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 122с. - [Існує електронна копія].

     Розглянуто теоретичні основи аудиту в Україні, висвітлено організаційно-методичні засади проведення аудиту та надання аудиторських послуг відповідно до норм чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики.
     Видання за змістом і структурою побудоване відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти і призначене для підготовки бакалаврів за напрямом освіти "Економіка і підприємництво".Орлов, О. О. Планування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки

658.14/.17
О-66
Орлов, О. О.
Планування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки [Текст] : монографія / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних, Н. І. Гавловська. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 155с. - ISBN 978-966-330-075-7.

     Розглянуті питання прибутку, його історичний розвиток, висвітлені існуючі недоліки у плануванні прибутку від основної операційної діяльності та запропоновані рекомендації щодо вдосконалення механізму його планування з використанням сучасних ринкових інструментів.
     Призначено для фахівців економічного профілю, науковим співробітникам, викладачам і студентам економічних ВНЗ.


Основи технології виробів

687
О-75

Основи технології виробів [Текст] : лаб. практ. з курсу для студ. спец. "Швейні вироби" / уклад. Терещенко Т.Д., Буханцова Л.В. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 142с.

УДК 687.02(073)Торчинський, М. М. Структура онімного простору української мови

811.161.2
Т61
Торчинський, М. М.
Структура онімного простору української мови [Текст]. Ч.2 : Функціонування власних назв / М. М. Торчинський. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 374с. - ISBN 978-966-330-079-5.

УДК 811.161.2'373.2

     Розглянутий опис диференційних особливостей власних назв, пов'язаних з їх побутуванням у різностильових текстах, сферою вживання, варіативністю, а також кодифікацією у системі пропріальних одиниць. Звертається увага на будову пропріальних одиниць і денотатно-квалітативну структуру онімного простору.
     Для науковців-ономастів, краєзнавців, студентів-філологів, усіх, хто цікавиться вивченням власних назв.