Розділи виставки:
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ КАР'ЄРИ
АЛЬФА І ОМЕГА КАР'ЄРИ
ПСИХОЛОГІЯ УСПІХУ
УПРАВЛІННЯ КАР'ЄРОЮ
ЛІДЕРАМ ДОВІРЯЄТЬСЯ МАЙБУТНЄ
РЕКРУТИНГ - УМІЛЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
РЕЗЮМЕ – ПОЗИЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

ПРАВОВИЙ АСПЕКТ КАР'ЄРИ"Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Кожному гарантується право знати свої права і обов'язки"
/Конституція України ст.43- ст.57/

Україна. Закони Конституція України 34(477)
К65
Конституція України [Текст] : прийнята на п'ятiй сесii Верховноi Ради Украiни 28 червня 1996 року із змінами, внесеними згідно їз Законом №2222 -IV від 8 грудня 2004 року. - К. : Велес, 2008. - 48с.

   

34(477)
Т31
Теліпко, В. Е.
Трудове право України [Текст] : навч. посіб. / В. Е. Теліпко, О. Г. Дутова за заг. ред. В.Е.Теліпко. - К. : ЦУЛ, 2009. - 456с.    

   Розглядаються найважливіші наукознавчі проблеми теорії трудового права. Детально вивчено предмет, метод, функції, принципи і система трудового права, місце трудового права в системі права України. Ґрунтовно висвітлено поняття і структуру трудових правовідносин і правосуб'єктність їх учасників. Значну увагу приділено трудовому договору та колективним договорам і угодам. Окрема увага приділяється питанням встановлення і налагодження соціального партнерства в Україні.
    Пропонований посібник розраховано на студентів, аспірантів і викладачів ви-щих навчальних закладів та усіх хто цікавиться проблемами правового регулювання сфери праці в Україні.
   
Теліпко В.Е. Трудове прпво України
Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами 34(477)
К57
Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами [Текст] : зб. нормативних актів. - К. : Юрiнком Інтер, 2006. - 1200с.

    Книга містить ґрунтовне систематизоване зібрання законодавства про працю. Наводиться Кодекс законів про працю України, до якого додається основний масив законодавчих актів, що регулюють трудові правовідносини, а саме: закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, велика кількість нормативних актів міністерств і відомств.
    Може бути корисна керівникам підприємств, установ, організацій, працівникам кадрових та юридичних служб, профспілок, судів і правоохоронних органів, а також науковцям, викладачам та студентам.
34(477)
Т78
Трудове право України [Текст] : навч. посіб. / за ред.: Н.Б. Болотіної, Г.І.Чанишевої. - К. : Знання, 2001. - 564с.

   Це підручник нової генерації: його створено на новій концептуальній основі та з урахуванням нових реалій на ринку праці України. Його найважливіша ознака — сучасний підхід до правового регулювання трудової діяльності. За структурою підручник орієнтований на сучасне трудове право західних країн з розвиненою ринковою економікою. Автори проаналізували чинні нормативно-правові акти у сфері праці України, врахували кращий світовий Досвід у створенні трудових кодексів, вимоги міжнародних стандартів; у підручнику знайшли відображення нові явища на ринку праці, що робить книгу цікавою і корисною не тільки для студентів, а й для фахівців.
    Розраховано на студентів, які навчаються за спеціальністю "Правознавство", а також студентів неюридичних спеціальностей, які вивчають основи правознавства. Підручник буде корисним також аспірантам, викладачам права, спеціалістам-практикам, усім, кого цікавлять питання правового регулювання трудової діяльності в умовах формування ринкових відносин в Україні.

Трудове право України

АЛЬФА І ОМЕГА КАР'ЄРИ

"Постійне самоудосконалення - альфа і омега кар'єри"

Фредерік Тейлор
 

   Ділова кар'єра - поступальне просування людини у сфері діяльності, досягнення популярності, слави, збагачення завдяки творчому мисленню, потенціалу знань, постійному самоудосконаленню.
   Кар'єра потребує людину всю, без залишку. Багатьох кар'єра пожирає, та тільки не тих, хто вміє керувати своєю долею. Розумна людина, ставши на кар'єрний щабель відчуває з кар'єрою щастя.

Спивак В. А. Идеальный руководитель, идеальный предприниматель 65.012.32
С72
Спивак, В. А.
Идеальный руководитель, идеальный предприниматель [Текст] / В. А. Спивак. - СПб. : Нева, 2003. – 320c.

   Книга известного российского ученого, которую вы держите в руках, — это незаменимое руководство для тех, кто хочет знать и использовать на практике самые современные способы управления предприятием, эффективные методики развития лидерских качеств, приемы своевременного реагирования на изменения в окружающей обстановке. Она необходима предпринимателям и руководителям всех уровней, уже имеющим опыт управления, так и тем, кто только начинает свой путь в бизнесе.


159.9
П31
Петрушин, В.
Настольная книга карьериста [Текст] / В. Петрушин. - СПб. : Питер, 2002. - 256с. - (Бизнес-психология).

    "Настольная книга карьериста" будет полезна не только для тех, кто находится в начале карьерного роста, но и для тех, кто уже достиг определенных вершин в своей области. Независимо от того, ведете вы собственный бизнес или работаете в фирме, вы почерпнете из этой книги множество полезных навыков, как для повседневной деятельности, так и для решения глобальных проблем.
   Прочитав эту книгу, вы сможете:
    — составить свой жизненный сценарий и выработать верный стиль жизни;
    — провести самоанализ возможностей;
    — понять механизмы движущей силы успешной карьеры;
    — сделать карьеру в России;
    — овладеть искусством начинать дело;
    — научиться планированию и постановке целей;
    — усвоить жизненные заповеди цивилизованного карьериста.

Петрушин В. И. Настольная книга карьериста
Питер, Ф. Друкер Практика менеджмента 005
Д76
Друкер, П.
Практика менеджмента [Текст] : учеб. пособие / П. Друкер пер. с англ. - М. : Вильямс, 2000. - 398с.

    Эту книгу можно назвать практической, хотя в ней не описываются конкретные методики. Она написана на основе многолетнего опыта практической работы в менеджменте — как малых предприятий, так больших и очень больших компаний. Эта книга должна стать руководством для людей, занимающих высшие руководящие должности. Она должна помочь им оценить свою работу, определить свои слабые стороны, повысить эффективность и соответственно улучшить конечный результат деятельности предприятия, за которое они отвечают. Начинающим менеджерам и всем, кто планирует работать в сфере менеджмента, эта книга поможет сформировать целостное понимание того, что такое менеджмент. Она станет конкретным руководством, способствующим получению высших руководящих должностей
334
Х45
Хилл, Н.
Думай и богатей. Закон успеха [Текст] / Н. Хилл. - "ЛИТУР", 2000. - 704с.

   "Закон успеха" — главный труд Наполеона Хилла, автора популярных книг о том, как преуспеть в жизни, среди которых особенно известен его бестселлер "Думай и богатей", тоже включенный в это издание. Если "Закон успеха" — это универсальный компас, указывающий "путь к победам в жизненной борьбе", то "Думай и богатей" — это, говоря словами автора, "книга о том, как превратить мысли в деньги". Перед нами своего рода практическое пособие для тех, кто хочет стать богатым.


Наполеон Хилл ЗАКОН УСПЕХА. ДУМАЙ И БОГАТЕЙ
Морис М. Начинающий менеджер 005
М79
Морис, М.
Начинающий менеджер: первые шаги на пути к блестящей карьере менеджера [Текст] / М. Морис. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. - 336с : ил. - (Настольная книга бизнесмена).

    Книга, созданная преподавателем, специалистом по малому бизнесу, знакомит с основными навыками управления, которые столь необходимы начинающему менеджеру. Здесь даны практические советы, которые позволят руководителю любого уровня наладить эффективную работу в коллективе, справиться с делегированием полномочий, разобраться в финансовых вопросах, укрепить взаимопонимание с другими менеджерами, реализовать свой потенциал руководителя. Книга — отличный справочник, где предусмотрены все ситуации, способные осложнить жизнь начинающего менеджера на пути к высотам карьеры. Здесь всегда найдутся полезные советы, практические рекомендации, которым можно последовать в любой ситуации, связанной с управлением и руководством.
   Для широкого круга читателей.


ПСИХОЛОГІЯ УСПІХУ


"Універсальний ключ до успіху - сила творчої думки, далекоглядність душі. Чим досконаліша думка, тим досконаліший результат. Вміння володіти та управляти мисленням на успіх - залог успішного життя!"
/Наполеон Хілл/
   
В думці класиків психології відшукай свою

   Зігмунд Фрейд - виділив в людині три головних елементи: "ід", "его", "суперего".
   "Ід" - походить від латинського "воно", означає вроджені інстинктивні біологічні аспекти людини.
   "Его" - походить від латинського "Я", складова психічного апарату людини, усвідомлення реальності, сфера інтелектуальної діяльності людини.
   "Суперего" - від латині означає "зверх-Я", "соціум", система цінностей, норм, етики.
   Теорія Фрейда являє собою приклад психодинамічного підходу до вивчення поведінки людини:
   Карл Густав Юнг - наголошує на зв'язок минулого ( історичний досвід предків) людини з її устремліннями в майбутнє.
   Альфред Адлер - видвигає індивідуальну психологію: людина - ціленаправлене, самоорганізуюче, самозлагоджене створіння.
   Ерік Еріксон - зробив наголос на динаміку розвитку "его-Я" на протязі життя людини через узгодження взаємодії біологічних, поведінських, емпіричних та соціальних факторів.
   Ерік Фром - сформував гуманістичну теорію особистості : взаємодя вроджених потреб та соціальних норм в процесі розвитку особистості. Він першим сформував теорію типів людей.
   Карен Хорні - приділила особливу увагу соціокультурному впливу, особливо чоловічому домінуванню та дискримінації жінки.
   Гордон Олпорт - прихильник диспозиційного напрямку: не буває людей, в точності схожих один на одного. Кожна особистість унікальна і ця індивідуальність визначається конкретними вчинками індивідума.
   Реймонд Кеттел - висунув структурну теорію рис особистості на основі статистичного аналізу об'єктивних поведінських характеристик.
   Ганс Айзенк - висунув теорію типів особистості, яка базується на факторному аналізі.
   Б.Ф. Скіннер - розрізнив два напрямки до вивчення особистості: респондентної (реакція, викликана стимулами) і оперантної (дія на реакцію) поведінки.
   Альберт Бандура - концепція самоефективності: наученість через спостереження в набутті навиків поведінки.
   Джорж Келлі - теорія особистих конструктів: наше тлумачення світу - тимчасове, . вся реальність змінна.
   Абрахам Маслоу - гуманістична теорія: людина не буває статичною, вона завжди знаходиться в процесі досконалення.
   Карл Роджерс - феноменологічна теорія (суб'єктивне сприйняття і пізнання дійсності): дифференційність, автономність, зрілість.

159.9
Х69
Ходаківський, Є. І.
Психологія управління [Текст] : підручник / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар за ред. Є.І. Ходаківського. - 4-те вид., переробл. та допов. - Київ : ЦУЛ, 2015. - 488 с.

    Підручник підготовлено колективом науковців вищих навчальних закладів. У праці представлено принципи формування трудових колективів, соціоітеграційні аспекти формування особистості високопрофесійного менеджера, синергійні концепції психології управління, методику управління конфліктною ситуацією. Викладено прикладні аспекти психокомунікації. психології управління поведінкою та дисципліни персоналу, безпосередньо психології праці, праксеологічні кластери. Запропоновано исихоінформативні засади менеджменту, проаналізовано зміст соціально-психологічної роботи сучасного управлінця І урахуванням тенденцій до групової самоорганізації та психологічних особливостей управління.
   З використанням методологічного апарату синергетики, представлено сучасні досягнення в психології управління, що грунтуються на соціоінтеграції. психоінформатиці, конфліктології, гештальтпсихології, біхевіоризмі, психотерапії, ііраксеолоїїї. Висвітлено концепції людино-етичних та гуманістичних засад управління на підставі наукових розробок вчених-людинознавців: Кароля Войтили, Карла Густава Юнга, Дейла Карнегі, Збігнева Пщоловського. Вірджинії Сатір та інших, визначено їх роль у психології управління.
   Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курси "Психологія управління", "Психологія праці", "Управління персоналом". "Менеджмент організацій", "Економіка праці та соціально-трудові відносини", "Конфліктологія", магістрів, аспірантів, викладачів, а також може бути корисним для широкого загалу читачів: економістів, менеджерів, науковців, урядовців, представників неурядових громадських організацій, політиків, соціальних та педагогічних працівників.

159.9
Ш91
Штифурак, В. С.
Основи успішної управлінської діяльності (психологчний аспект) [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. С. Штифурак. - Вінниця : ВДПУ, 2008. - 194с.

    У навчально-методичному посібнику розкрито психологічні основи управлінської діяльності, закономірності та структура ефективного спілкування; систематизовано методичні поради щодо попередження утруднених управлінських ситуацій та психогігієни управлінця.
    Посібник призначений для менеджерів виробництва, державних службовців органів виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування, студентів спеціальності "Психологія", всіх, хто цікавиться проблемами управління.
Ермолов А. Д. Бизнес-курс в примерах: Школа больших денег 334
Е74
Ермолов, А. Д.
Бизнес-курс в примерах: школа больших денег [Текст] / А. Д. Ермолов. - СПб. : ИК "Невский проспект", 2003. - 160с.

    Новая книга известного петербургского психолога является продолжением книги "Хочешь разбогатеть — спроси меня как". Если первая книга была по большей части свободным рассуждением на тему "как стать богатым", то "Бизнес-курс в примерах" — это практическое применение идей, нашедших отражение в первой книге.
    Автор внимательно, подробно анализирует, какие качества характера, особенности мышления, какие знания и умения привели таких же, как мы с вами, людей к богатству и благополучию.
    Ермолов пишет о духе, психологии и философии предпринимательства, о духе, психологии и философии богатых людей, начинавших "с нуля", добившихся благополучия только своими силами. Автор основывается не на теоретических рассуждениях, а на конкретных примерах из жизни, абсолютно реальных случаях. Здесь не искажен ни один факт и не приукрашено ни одно событие.
    Живое увлекательное повествование автора дополнено историями из жизни реальных людей, письмами, древними притчами. Оригинальное и интересное оформление книги сделает чтение приятным и легким занятием.

159.9
К56
Кови, С. Р.
7 привычек высокоэффективных людей [Текст] / С. Р. Кови пер. с англ. П.А.Самсонова. - 2-е изд. - Минск : Попурри, 2003. - 512с. - (Успех!).

    Книга представляет широкому кругу читателей новую целостную "технологию" разрешения проблем, возникающих в быту, в личной жизни или по ходу исполнения должностных обязанностей на рабочем месте. Изучив принципы, лежащие в основе предлагаемого подхода, и натренировавшись практически применять их, всякий разумный человек сумеет правильно и безопасно реагировать на изменения обстоятельств, овладеет мудростью и силой, потребными для реализации тех благоприятных возможностей, которые открываются при любом таком изменении.
Кови С.Р.7 привычек высокоэффективных людей
Большаков, А. С. Менеджмент. Стратегия успеха [Философия и теория науки управления] 005
Б79
Большаков, А. С.
Менеджмент. Стратегия успеха [Философия и теория науки управления] [Текст] / А. С. Большаков. - СПб. : ЛИТЕРА, 2001. - 224с. - (Искусство управлять).

   "Книга доктора экономических наук А. С. Большакова посвящена актуальным вопросам менеджмента. Содержит анализ взглядов классиков психологии и теории управления, а также множество практических рекомендаций и моделей. Большое внимание уделено проблемам совершенствования человека, повышения и гармонизации его психофизического потенциала и воли, необходимых для успеха в любом роде деятельности.
    Книга носит познавательный психолого-философский характер, написана доступным языком и предназначена для руководителей любого уровня, студентов вузов, колледжей и всех интересующихся проблемами управления.

Добротворский И. Л. 1001 путь к успеху 159.9
Д56
Добротворский, И. Л.
1001 путь к успеху [Текст] / И. Л. Добротворский. - М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2001. - 576с.

    Что помогает человеку идти вперед, устраивать свое счастье и умножать богатство, тогда как другие не могут даже начать? Что дает одному силу и энергию, а других оставляет пассивными? Почему одни способны разглядеть перспективу в клубке проблем и пробиться к тому, о чем они мечтали, в то время как другие предпринимают отчаянные усилия, бесконечно ошибаются, но так ни к чему и не приходят?
    Ответы на эти и другие вопросы содержат оригинальные рекомендации автора, доктора психологии И. Л. Добротворского, которые будут чрезвычайно полезными для рабочего и предпринимателя, рекламного агента и банкира, преподавателя и врача, фотомодели и научного сотрудника,— для всех, кому небезразлична собственная судьба.

159.9
С24
Свергун, О. Ю.
Психология успеха, или как стать хозяином своей жизни [Текст] / О. Ю. Свергун. - М. : АСТ-ПРЕСС, 2001. - 384с.

    Такой книги еще не было. В доступной и популярной форме автор дает конкретные рекомендации по повышению эффективности управления коммерческими предприятиями, построению карьеры в бизнесе, а также решению личных психологических проблем, возникающих в жизни деловых людей.
    Познакомившись с книгой, вы сможете планировать свою карьеру, рационально использовать время, гармонично строить отношения с начальством и подчиненными, повысить эффективность своего бизнеса, а также защитить себя от стрессовых перегрузок и производственных конфликтов.
    Автор книги Оксана Свергун — кандидат психологических наук, опытный менеджер по персоналу и активно практикующий организационный консультант. Книга является обобщением результатов ее консультационной деятельности, проведенной в ведущих российских компаниях за период с 1994 по 1999 год.
Свергун О. Ю. Психология успеха, или Как стать хозяином своей жизни
331.108
Щ38
Щекин, Г. В.
Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента [Текст] : научно-практ. пособие / Г. В. Щекин. - К. : МАУП, 1999. - 400с.

    Розкрито основну мету, завдання, предмет та зміст психології кадрового менеджменту як нового науково-практичного напрямку. Широко подано методи соціально-психологічного забезпечення системи управління людьми в умовах професійної діяльності. Описано близько 70 популярних методик і тестів, що застосовуються в цілях самооцінювання, добору, розстановки та раціонального використання кадрів. Наведено досвід самоменеджменту та організації Міжрегіональної Академії управління персоналом.
    Для менеджерів, бізнесменів, студентів, викладачів та інших фахівців у сфері управління людськими ресурсами.
Щекин Г. В. Як ефективно управляти людьми: психологія кадрового менеджменту


УПРАВЛІННЯ КАР'ЄРОЮ


"Управління кар'єрою можна позначити трьома словами: люди, продукти, прибуток. На першому місці стоять люди. Якщо у Вас надійна команда, то решта чинників будуть всі"
/Лі Якокка/
Кучерявий, О. Г. Кар'єрне зростання: особистісний вимір 316
К95
Кучерявий, О. Г.
Кар'єрне зростання: особистісний вимір [Текст] : монографія / О. Г. Кучерявий. - Київ : Видавничий Дім "Слово", 2015. - 224 с.

    У монографії обґрунтовується акме-синергетична концепція кар'єрного зростання як професійно-культурного розвитку особистості, результату її цілісної активності (інтелектуальної, комунікативної, емоційно-вольової)вінкультурації -присвоєнні й примноженні цінностей фахової культури. Розкриваються провідні цілісні характеристики кар'єрного руху в особистісному вимірі: специфічність як похідна від вимог до представників різних типів професій; самобутній творчий характер: самотворчий (особливості розробки й реалізації кар'єрограм особистісного типу, управління цим процесом в освітньому й професійному середовищах); професійно-творчий (психологічна сутність, принципи та методи професійної творчості).
    Монографію адресовано широкому загалу викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ, науковцям, психологам і педагогам. Вона буде корисна всім суб'єктам управління становленням кар'єри фахівців на рівнях корпорацій, підприємств (фірм) і різних організацій.

331.108
Л67
Літинська, В. А.
Управління кар'єрою персоналу [Текст] : навч. посіб. / В. А. Літинська. - Хмельницький : Цюпак А.А., 2015. - 188 с.

    У посібнику висвітлено сутнісну характеристику управління кар'єрою персоналу. Проаналізовано розвиток теорії та практики управління кар'єрним просуванням персоналу.. Досліджено концептуальні підходи до управління кар'єрою персоналу. Визначено особливості управління кар'єрою у країнах з розвинутою ринковою економікою. Проведено оцінку сучасного стану управління кар'єрою персоналу на вітчизняних підприємствах. Розроблено методичні рекомендації планування кар'єрного просування персоналу.
   Навчальний посібник "Управління кар'єрою персоналу" буде корисним для науковців, викладачів дисципліни "Управління кар'єрою персоналу", аспірантів, студентів, а також фахівців-практиків і менеджерів з управління кар'єрою персоналу на вітчизняних підприємствах.
Гриньова, В. М.
Управління кар'єрним зростанням персоналу підприємства 658
Г85
Гриньова, В. М.
Управління кар'єрним зростанням персоналу підприємства [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, М. М. Новікова, О. А. Небилиця. - Харків : Вид-во ХНЕУ, 2013. - 180 с.

    Розглянуто питання, що пов'язані з розвитком науково-теоретичних положень, розробкою та обґрунтуванням методичних і практичних рекомендацій щодо управління кар'єрним зростанням персоналу підприємства. Розроблено рекомендації щодо управління кар'єрним зростанням персоналу промислових підприємств.
   Рекомендовано для фахівців з питань управління промисловими підприємствами, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
331.5
К84
Круп'як, Л. Б.
Управління трудовими ресурсами організації [Текст] : навч. посіб. / Л. Б. Круп'як. - К. : Кондор, 2013. - 278с.

   Розглядаються концептуальні основи і технології управління трудовими ре-сурсами організацій, а саме: державних установ, підприємств (казенних і корпорати-вних), органів державної влади та недержавних організацій, зокрема обґрунтовано теоретико-методичні засади організації управління трудовими ресурсами як специфі-чної функції менеджменту в розрізі планування, використання трудових ресурсів, механізму формування трудових ресурсів, управління профорієнтацією та адаптацією трудових ресурсів організації; управління розвитком трудових ресурсів в розрізі формування ефективної системи навчання та підвищення їх кваліфікації; мотивації трудових ресурсів як складової соціально-трудових відносин в організації; оцінювання діяльності працівників та стимулювання їх праці; управління діловою кар'єрою. Посібник містить також тестові завдання, питання для самоконтролю, ситуаційні завдання, список рекомендованої літератури. За змістом навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010018 "Адміністративний менеджмент" напряму підготовки "Специфічні категорії" кваліфікації 1475.4 "Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності".
   Розрахований на студентів, слухачів магістратур, аспірантів, науковців, практикуючих менеджерів.

Круп'як, Л. Б. Управління трудовими ресурсами організації
Дахно, І. І. Ділова кар'єра 331
Д21
Дахно, І. І.
Ділова кар'єра [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2011. - 528с.

    У книзі розглядаються різноманітні аспекти ділової кар'єри на всіх її етапах, розпочинаючи з перших трудових кроків і закінчуючи виходом на пенсію. Книга є своєрідний мінімумом знань, необхідних для правильної побудови стратегії і тактики службової кар'єри. Створена на основі власного досвіду автора, а також передового вітчизняного і зарубіжного досвіду, висвітленого у різних засобах масової інформації. Книга може використовуватися при вивченні, наприклад, таких дисциплін як "Управління персоналом", "Трудове право", "Етика ділового спілкування" тощо.
    Науково-популярна форма викладу матеріалу спрямована на розширення читацького загалу. Книга буде у нагоді всім читачам, які хочуть правильно працювати і добре заробляти у непростих умовах XXI століття.

331.108
В49
Виноградський, М. Д.
Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. - К. : ЦУЛ, 2009. - 502с.

    У навчальному посібнику з курсу "Управління персоналом" послідовно здійснено структурування навчального матеріалу кожної теми з питань планування, організації та технології управління персоналом, управління діловою кар'єрою, оцінки результатів діяльності працівників організації. Особлива увага приділена соціальному партнерству та ефективності управління персоналом.
ВВиноградський, М. Д. Управління персоналом
Савельєва, В. С. Управління діловою кар'єрою 331.108
С12
Савельєва, В. С.
Управління діловою кар'єрою [Текст] : навч. посіб. / В. С. Савельєва, О. Л. Єськов. - К. : ЦНЛ, 2007. - 176с.

   У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні, історичні, соціально-психологічні основи розвитку кар'єри працівника на підприємстві. Визначаються й уточнюються основні поняття в галузі кар'єрного розвитку, досліджуються фактори й цінності, що впливають на становлення кар'єри персоналу. Обґрунтовуються методологічні й методичні основи формування й реалізації кар'єрної стратегії розвитку.
   Посібник призначений для студентів економічних факультетів, слухачів системи післядипломної освіти.

331.108
К84
Крушельницька, О. В.
Управління персоналом [Текст] : навч. посіб. / О. В. Крушельницька, Д. П. Мельничук. - 2-ге вид. переробл. і доповн. - К. : Кондор, 2006. - 308с.

    Навчальний посібник максимально адаптований до вимог програми курсу. Розглядаються теоретичні основи управління персоналом, питання набору, розвитку, адаптації, атестації та мотивації персоналу з врахуванням вітчизняного й зарубіжного досвіду. Висвітлені питання управління поведінкою, дисципліною та умовами праці персоналу.
    Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей і фахівців, які цікавляться питаннями управління персоналом.

Крушельницька О.В. Мельничук Д.П. Управління персоналом
Під ред. д.е.н. Крамаренко В.І., д.е.н. Холода Б.І. Управління персоналом фірми 331.108
У67
Управління персоналом фірми [Текст] : навч. посіб. - К. : ЦУЛ, 2003. - 272с.

    Даний навчальний посібник включає теоретичні аспекти менеджменту людських ресурсів, знайомить з основами кадрової роботи, узагальнює зарубіжний і вітчизняний досвід щодо управління персоналом організацій.
   Посібник підготований відповідно до навчальної програми дисципліни "Управління персоналом" і може бути використаний як у системі вищої і фахової освіти країни, так і в практичній роботі підприємців і керівників людським потенціалом фірм усіх форм власності.


ЛІДЕРАМ ДОВІРЯЄТЬСЯ МАЙБУТНЄ


"Зроби сам себе! Бідність - стан розуму. Знання - багатство, що несе світло в буття і служить творчим цілям лідера, якому довіряється майбутнє"
/Дейл Карнегі/
316
Н56
Нестуля, О. О.
Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера [Текст] : навч. посіб. / О. О. Нестуля. - К. : Знання, 2013. - 287с.

    Привабливість пропонованого видання полягає в його практичному спрямуванні, зорієнтованому на виявлення, розвиток і вдосконалення особистісних лідерських та професійно-управлінських якостей менеджера. У книзі наводяться інтерактивні групові й індивідуальні завдання і тренінгові вправи, які допоможуть в оволодінні навичками комунікативної майстерності, управління емоційною сферою особистості лідера, стресостійкості, а також формуванні здатності приймати стратегічні рішення, долати конфліктні ситуації, керувати командою тощо. У вправах використано багато інформаційних та ілюстративних матеріалів. Курс розрахований на засвоєння теоретичних концепцій лідерства в сучасній управлінській парадигмі, самодіагностику та розвиток лідерських якостей.
   Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, керівників підприємств, установ та організацій, спеціалістів у галузі управлінського консультування, служб управління персоналом, усіх, не байдужих до проблеми лідерства в особистому чи соціальному вимірах.

316
Н56
Нестуля, О. О.
Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера. Уроки видатних підприємців [Текст] : навч. посіб. / О. О. Нестуля. - К. : Знання, 2013. - 358с.

   Пропонована книга — це друга частина навчального посібника "Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера". У ній наведено життєві історії найвидатніших підприємців світу XX — початку XXI ст., які стануть яскравим прикладом для кожного студента, що вивчає курс "Основи лідерства", джерелом натхнення для особистих звершень, допоможуть знайти власну формулу щастя. Історії життя Стіва Джобса, Білла Гейтса, Болта Діснея, Джона Рокфеллера, Генрі Форда, багатьох інших підприємців вражаючі, часом сповнені гіркого смутку, життєвих розчарувань і негараздів, але обов'язково зі світлим, переможним закінченням. Цих людей об'єднує насамперед велике бажання знайти себе, віра у власні сили і непереборне прагнення займатись обраною справою. У цілому книга вселяє в читача надію на краще, на досягнення успіху, породжує заряд ентузіазму і незгасимої наснаги.
    Посібник розрахований на студентів і викладачів вищих навчальних закладів, керівників підприємств, установ, організацій, спеціалістів у галузі управлінського консультування, служб управління персоналом. Книга буде корисною також учням і вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, усім, кого цікавлять питання лідерства.
Нестуля, О. О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера. Уроки видатних підприємців
Скібіцька, Л. І. Лідерство та стиль роботи менеджера 316
С42
Скібіцька, Л. І.
Лідерство та стиль роботи менеджера [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. - К. : ЦУЛ, 2009. - 192с.

   Викладено сутність і значення керівництва, влади та лідерства в управлінні підприємствами, в антикризовому управлінні підприємствами, в управлінні конфліктами і стресами та в управлінні опором стратегічним змінам.
   Посібник призначений для студентів усіх спеціальностей єкономіко-підприємницького напряму, у навчальних планах яких передбачено вивчення дисциплін "Основи менеджменту", "Менеджмент персоналу" "Менеджмент організацій", "Конфліктологія", "Організація праці менеджера".
334
Г79
Грейсинг, Д.
Я б хотів, щоб світ купував кока-колу. Життя і талант Роберто Гойсуєти [Текст] = I'd like the world to buy a Coke / Д. Грейсинг пер. з англ. П. Таращук. - К. : Основи, 2007. - 432с.

    Цікава і майже гостросюжетна подорож у світ великого бізнесу, подана у формі біографії одного з велетнів сучасного корпоративного світу, де бізнес — головна інституція. Найпопулярніша у світі газована вода й зірки Голівуду, всемогутня рекламна індустрія і Олімпійські ігри, глобальні економічні імперії, мільярдні угоди й багатомільйонні гонорари — і все це пером автора, що досконало знає свій предмет. Одне слово, настільна книжка для кожного — і бізнесмена, і мрійника.

Грейсинг, Д. Я б хотів, щоб світ купував кокаколу. Життя і талант Роберто Гойсуєти
Лутц, Р. <br>
7 законов Крайслера. Законы бизнеса, которые сделали Chrysler одной из самых успешных в мире автомобильных корпораций 334
Л86
Лутц, Р.
7 законов Крайслера. Законы бизнеса, которые сделали Chrysler одной из самых успешных в мире автомобильных корпораций [Текст] / Р. Лутц пер. с англ. - М. : Альпина Паблишер, 2003. - 284с.

    Книга Роберта А. Лутца, до 1998 года вице-председателя Совета директоров корпорации Chrysler, а ныне вице-президента General Motors, остроумно и удивительно откровенно рассказывает историю возрождения и превращения корпорации Chrysler в одну из самых прибыльных автомобильных компании мира. Эта книга — не просто увлекательная история успеха Chrysler, это уникальное нестандартное руководство по ведению бизнеса, написанное действующим топ-менеджером крупнейшей корпорации. Управленческие методы и приемы Роберта Лутца — универсальны и могут быть с пользой применены в любой отрасли.
    Книга адресована в первую очередь менеджерам, предпринимателям, студентам и преподавателям экономических вузов, однако будет интересна и широкой публике.
331.108
М65
Мистецтво управління персоналом. Таланти і лідери [Текст]. Кн. 1 / відп. ред.: Ю. Наврузов, Н. Черепухіна. - К. : Видавництво Олексія Капусти, 2002. - 300с.

    Перед вами книга на одну з актуальних для бізнесу тем - управління персоналом. Книга познайомить вас з новими ідеями і рішеннями, оригінальними знахідками і досвідом у цій, без сумніву, делікатній сфері управління. До неї увійшли найкращі публікації з журналу "Управління компанією". Матеріал доповнено практичним досвідом українських компаній, тестами і завданнями, інтерв'ю з менеджерами і консультантами. Книга призначена для менеджерів усіх рівнів, викладачів і студентів, а також для тих, хто цікавиться "технологією" управління персоналом.
Мистецтво управління персоналом. Таланти і лідери [Текст]. Кн. 1 / відп. ред.: Ю. Наврузов, Н. Черепухіна
Максвелл Д. 21 неопровержимый закон лидерства 316
М17
Максвелл, Д.
21 неопровержимый закон лидерства [Как перейти на более высокий уровень личной эффективности] [Текст] / Д. Максвелл. - Минск : ООО Попурри, 2002. - 288с. - (Успех).

   Сборник комментированных законов, которые образуют фундамент лидерства в любой области, где вы призваны повести людей за собой.
   Для широкого круга читателей.
331.108
К60
Колман, Р.
525 способов стать лучшим менеджером [Текст] / Р. Колман, Г. Барри пер. с англ. С. Кондратенко. - Вінниця : ФАИР-ПРЕСС, 2000. - 288с. - (Настольная книга бизнесмена).

    Эта книга знакомит вас с хорошо отлаженной программой превращения начинающего руководителя в эффективного менеджера. Авторы предлагают квинтэссенцию менеджмента, очищенную от жаргона и ложных представлений, что позволяет учиться на опыте лучших вместо того, чтобы проходить через серию собственных проб и ошибок. Программа, данная в виде инструкции, подскажет, как набирать штат профессионалов, создавать хорошую рабочую атмосферу, делегировать обязанности; научит принимать решения, осуществлять контроль, выстраивать личную карьеру.
    Для широкого круга читателей.

Колман, Р. 525 способов стать лучшим менеджером


РЕКРУТИНГ - УМІЛЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ


"Рекрутинг - кадровий ескалатор, який уміло розташовує кожного на свій відповідний щабель для творіння дійсності"
/Роберт Хірл/

   Перш за все, потрібно чітко знати, чого ви хочете: вигідно продати свою кваліфікацію, знайти місце, де можна чогось навчитись, зайняти посаду, яка дозволить вам рішити якісь особисті проблеми, чи зростити кар'єру.

Соціально-психологічні чинники престижності професій : підготовка молоді до активного самоздійснення на сучасному ринку праці 159.9
С69
Соціально-психологічні чинники престижності професій : підготовка молоді до активного самоздійснення на сучасному ринку праці [Текст] : навч. посіб. / за наук. ред. М.І. Найдьонова, Л.В. Григоровської. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 272с.

    Посібник присвячено проблемі підготовки особистості до ефективного професійного самоздійснення на ринку праці, яке розглядається авторами у соціально-психологічному розрізі з позицій теорії групової рефлексії, ресурсового підходу та актуальної ситуації вибору професії. Проаналізовано здобутки зарубіжної науки, розглянуто роль престижності у професійному виборі особистості. Представлено дані всеукраїнського моніторингу рівня та чинників престижності професій, що здійснюється Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України з 2008 р. На основі аналізу емпіричних даних щодо уявлень про професійну успішність і конкурентоздатність, фінансових домагань, професійної мобільності, якості професійного планування тощо розгорнуто картину готовності вітчизняної молоді до професійного самоздійснення на ринку праці. До кожного розділу подано систему завдань, спрямованих передусім на формування професійного мислення.
    Адресується студентам педагогічних та психологічних спеціальностей, слухачам курсів підвищення кваліфікації, шкільним психологам, соціальним педагогам. Може бути корисним для спеціалістів служби зайнятості, фахівців, які займаються профорієнтацією молоді, учнів старших класів та їхніх зацікавлених батьків.

331.108
М26
Маркова, Н. С. Розвиток персоналу [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Маркова. - Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. - 256с.

    Розглянуто різноманітні аспекти розвитку персоналу на підприємстві. Висвітлено питання розробки проекту розвитку персоналу, формування персоналу знаннєбазованої організації, здійснення маркетингу освітніх послуг, системи середньої професійно-технічної та вищої освіти в Україні. Подано основні теми, тестові ти практичні завдання, які покликані забезпечити знання головних категорій навчальне ї дисципліни.
   Рекомендовано для студентів магістратури, викладачів, аспірантів, а також для керівників та фахівців, що займаються питаннями НR-менеджменту на промислових підприємствах, в організаціях і наукових установах.
Маркова, Н. С. Розвиток персоналу
Грішнова, О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини 331
Г85
Грішнова, О. А.
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / О. А. Грішнова. - 4-те вид., оновлене. - К. : Знання, 2009. - 390с.

    Підручник написано на новій концептуальній основі, що враховує орієнтацію України на побудову соціально орієнтованої ринкової економіки та створення спільного економічного, інформаційного й освітнього простору Європи. Повно і доступно висвітлено всі теми, передбачені програмою нормативного курсу "Економіка праці та соціально-трудові відносини". Крім того, у підручнику подано матеріал, що розкриває проблеми людського розвитку, людського капіталу, самореалізації людини на ринку праці. Наведений матеріал сповнений ідеями пріоритету соціальної орієнтації економічного розвитку та поєднання навчання у ВНЗ із науковими дослідженнями.
   Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також викладачам, аспірантам, науковцям, спеціалістам у галузі економіки праці та управління соціально-трудовими відносинами.
331
Е45
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов за ред. Є.П. Качана. - К. : Знання, 2008. - 407с.

    У посібнику розкриваються теоретичні основи та практичні методи дослідження соціально-економічних і виробничих відносин на рівні підприємств та організацій. Значну увагу приділено питанням формування та функціонування соціально-трудових відносин на основі соціального партнерства, регулювання попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці, проблемам інтеграції соціально-трудових відносин України із системою відносин, визнаною Міжнародною організацією праці.
   Для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також економістам-практикам, яких цікавлять питання економіки, організації, нормування праці та управління персоналом.
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Чаран, Р.
Кадровый эскалатор: нанять или воспитать лидера? 316
Ч-20
Чаран, Р.
Кадровый эскалатор: нанять или воспитать лидера? [Текст] / Р. Чаран, С. Дроттер, Д. Ноэл пер. с англ. А.Н.Стерляжникова; под науч. ред. А.В.Буровой. - М. : Стандарты и качество, 2009. - 216с. - (Деловое совершенство).

    В наше время спрос на лидеров существенно превышает предложение. Постоянные попытки руководителей компаний найти с помощью рекрутинговых агентств талантливых руководителей наводят на мысль, что эти организации не способны воспитать лидеров из своих собственных сотрудников. Обычное внутреннее обучение, наставничество и развивающие программы не дают результатов, заставляя искать таланты на стороне. Авторы предлагают совершенно новый подход, который позволит организациям самим воспитывать талантливых руководителей.
    Книга предназначена для руководителей компаний, менеджеров высшего звена, специалистов по кадрам.

17
Е88
Етика ділового спілкування [Текст] : навч. посіб. / за ред.: Т.Б.Гриценко, Т.Д.Іщенко, Т.Ф.Мельничук. - К. : ЦНЛ, 2007. - 344с.

    У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано матеріал із основ психології та етики спілкування у сфері управління, ділових відносин, наукової організації праці. Широко висвітлені питання спілкування як соціального феномену, функцій спілкування, значення невербального спілкування в ділових стосунках, форм та стилів ділового спілкування, вимог до сучасного керівника, стилів управління, службового етикету, морально-етичних проблем особистості. Розглянуто природу виникнення виробничих конфліктів та способи їх розв'язання. Наведено конкретні приклади щодо організації роботи сучасного менеджера, керівника.
    Посібник дасть змогу ознайомитися з теорією, методами, методологією та мистецтвом ділового спілкування, управлінської діяльності в сучасних умовах організації виробництва, практично оволодіти відповідними навичками та вміннями.
Етика ділового спілкування
Карташов С.А., Одегов Ю.Г., Кокорев И.А. Рекрутинг: найм персонала.
   Карташов С.А., Одегов Ю.Г., Кокорев И.А. Рекрутинг: найм персонала. Учеб. пособ. / под ред. Ю.Г. Одегова. -М.: Издательство "Экзамен", 2002. - 320 с.

    Первое в отечественной экономической литературе учебно-практическое пособие раскрывающее особенности процесса подбора персонала через рекрутинговые агентства и установления грамотных отношений между специалистами служб персонала крупных компаний — менеджером и рекрутером.
    Детально проанализирована работа рекрутинговых агентов — понятие, классификация и содержание деятельности, состояние и перспективы рекрутингового бизнеса в России, технология работы кадровых агентств и роль рекрутера.
    Для студентов, аспирантов преподавателей экономических вузов, менеджеров по персоналу, руководителей предприятий всех форм собственности, специалистов государственных и муниципальных служб.
004
С60
Соломенчук, В. Г.
Как сделать карьеру с помощью Интернета [Текст] / В. Г. Соломенчук. - СПб. : БХВ-Петербург, 2002. - 416с : ил.

    Подробно рассматриваются аспекты использования Интернета в качестве посредника между вами и работодателями, а также все основные этапы трудоустройства, наиболее важные статьи трудового законодательства. Много внимания уделено вопросам подготовки к собеседованию, тонкостям делового общения, описаны способы тестирования претендентов на вакантные должности, приведена информация о грантовых фондах, финансирующих продолжение научных исследований и обучение.

Соломенчук, В. Г. Как сделать карьеру с помощью Интернета
Пасс, Ю. В.
Трудоустройство: советы профессионалов 331.5
Т78
Пасс, Ю. В.
Трудоустройство: советы профессионалов [Текст] / Ю. В. Пасс, К. А. Торшина, Е. А. Беляева. - М. : ОАО "Изд-во "Экономика", 1999. - 181с.

    Если Вам не посчастливилось и вы потеряли работу... Если у Вас нет опыта в поиске вакансий... Если Вы впервые пишете резюме... Если Вы не знаете, как вести себя на собеседовании... Если Вы не хотите тратить деньги на консультации... Эта книга специально для Вас!
    Эта книга содержит множество рекомендаций и полезных советов, которые помогут Вам найти работу. Вы познакомитесь с возможными вариантами поиска — через газеты, агентства, знакомых, Интернет... Выполнив психологические тесты, Вы поймете, какой вид деятельности Вам ближе... Вы научитесь писать резюме, которое представит Вас в самом выгодном свете... Вы подготовитесь к собеседованию... А главное, Вы обретете уверенность в себе и своих возможностях!
    Материалы книги подготовлены как теоретиками — специалистами кафедры занятости и социально-трудовых отношений экономического факультета МГУ, так и практиками отечественной сферы трудоустройства — специалистами популярного еженедельника "Работа Сегодня" и кадрового агентства "СОЛЕАНС V.I.P. SERVICES". Уникальность книги в том, что в ней описаны реалии российского рынка труда. Кроме того, книга обращает Ваше внимание на возможность и порядок регистрации в государственной службе занятости. Последний раздел посвящен трудовым конфликтам и способам их разрешения.
    Книга предназначена для самого широкого круга читателей.

331.5
М53
Мессмер, М.
Поиск работы для "чайников" [Текст] / М. Мессмер пер. с англ. В.А. Ижакевича.; предисл. Р.И. Хафа. - К. : Диалектика, 1998. - 320с.

    Найти свое место на современном, быстро изменяющемся рынке занятости — весьма сложная задача. Не думайте, что это так просто: иногда уже сам процесс поиска занимает полный рабочий день — почти как настоящая работа! Данная книга гарантирует, что на пути к успеху вы обойдетесь без кошмарного опыта! Вашему вниманию предлагаются ответы на важнейшие вопросы: как и где искать работу, как правильно определить цели, организовать поиск и обработку информации, подготовиться к собеседованию и многое другое. Вас познакомят с современными стратегиями поиска работы, предложат профессиональные советы, предостережения и методики. И все это для того, чтобы вы представили работодателю в самом выгодном свете важнейшую ценность — СЕБЯ!
Мессмер, М. Поиск работы для


РЕЗЮМЕ – ПОЗИЦІОНУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ


"Резюме - інструмент, який ставить Вас в центр уваги, позиціонуючи Ваші цінності відповідно потреб ринку"
/Стів Дроттер/
Черемська, О. С.
Українська мова науки, аналітичної сфери та управління 811.161.2
Ч-45
Черемська, О. С.
Українська мова науки, аналітичної сфери та управління [Текст] : навч. посіб. / О. С. Черемська, В. Г. Сухенко. - Харків : Вид-во ХНЕУ, 2014. - 240 с.

    У формі таблиць і схем наведено загальнотеоретичний матеріал, що стосується різних аспектів професійного спілкування, мовного й ділового етикету; основних правил оформлення ділової документації, особливостей наукової, аналітичної та управлінської діяльності. Подано завдання й тести для самоконтролю, тематичного та підсумкового контролю за варіантами. Уміщено зразки оформлення різних видів документів.
   Рекомендовано для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, магістрів, аспірантів, керівників, усіх, хто прагне підвищити свій рівень у сфері науки, аналітики та управління.

811.161.2
Г85
Гриценко, Т. Б.
Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко. - К. : ЦУЛ, 2010. - 624с.

    У навчальному посібнику, укладеному за програмою "Українська мова за професійним спрямуванням", подано теоретичний і практичний матеріал, що стосується різних аспектів професійного спілкування, мовного й ділового етикету, значення української мови в житті суспільства, особливостей розвитку мовної системи. Розглянуто моделі поведінки й аспекти створення образу ділової людини, подано правила оформлення ділових паперів, мовні кліше, звороти, найуживаніші у кожному типі документів. Розглянуто також особливості усної форми професійного спілкування. Подано систему вправ, завдань, запитань для самоконтролю, а також контрольні тести.
    Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів та коледжів, аспірантів, службовців, керівників, усіх, хто прагне вдосконалити свою мовну майстерність в аспекті професійного спілкування.
Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням
Олійник, О. Б. Ділове мовлення 811.161.2
О-54
Олійник, О. Б.
Ділове мовлення [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Олійник, В. Д. Шинкарук, Г. М. Гребницький. - К. : Кондор, 2009. - 262с.

    Запропонований навчальний посібник містить основу культури та стилістику мови офіційних документів. Також подані зразки оформлення офіційних документів. Відповідно до ст. 10 Конституції України, Закону України "Про мову", українська мова має статус державної. Виходячи з цього, кожний державний службовець повинен вільно володіти нею.
    Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів інститутів післядипломної освіти, викладачів, службовців.

Кеннеди, Д. (Кеннеди, Joyce Laine Kennedy) Резюме для 35.077
К35
Кеннеди, Д. (Кеннеди, Joyce Laine Kennedy)
Резюме для "чайников" [Текст] = Resumes for dummies / Д. Кеннеди. - 4-е изд. - М. : Диалектика, 2004. - 272с.

    Поиск работы в наше время — это целая наука, изучить которую вам поможет книга Резюме для "чайников". В ней собран концентрированный опыт профессионалов в сфере карьеры. Резюме сегодня — не просто перечень профессиональных качеств и мест работы, а ваша реклама, призванная обеспечить вам самую интересную, перспективную и высокооплачиваемую работу. Из книги Резюме для "чайников" вы узнаете все о современных требованиях к резюме: объем, формат, внешний вид, стиль изложения и пр. (все это очень важно, ведь резюме в электронном виде поможет вам найти работу через Internet). Вы также узнаете, каких ошибок следует избегать при составлении резюме, как в выгодном свете подать невыгодные для вас факты и многое другое. Кроме того, в книге вы найдете примеры готовых резюме для разных специальностей и возрастных категорий.

811.161.2
Ч-75
Чорненький, Я. Я.
Українська мова (за професійним спрямуванням) . Ділова українська мова. Теорія. Практика. Самостійна робота [Текст] : навч. посіб. / Я. Я. Чорненький. - К. : ЦНЛ, 2004. - 304с.

    Пропонований посібник знайомить читачів із різними аспектами мови і мовлення, які необхідні діловій людині у процесі фахової комунікації і не тільки.
    Мета посібника - допомогти студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та всім, кому доведеться мати справу з діловодством (справочинством) грамотно й оперативно оформляти документи.
    Посібник містить навчально-теоретичний і практичний матеріал для курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)": практичні завдання, коментарі до документів, особливості оформлення та написання курсових і дипломних робіт, організації наукових конференцій, семінарів, словники, спецкурс із культури мовлення, який покликаний допомогти засвоїти теоретичні основи з культури сучасної української мови і виробити навички правильного усного та писемного мовлення.
    Посібник призначений для студентів ВНЗ, учнів шкіл та гімназій, викладачів та вчителів, усіх, кому не байдужий сучасний і майбутній стан української мови.
Чорненький, Я. Я. Українська мова (за професійним спрямуванням) . Ділова українська мова. Теорія. Практика. Самостійна робота
Глущик, С. В. Сучасні ділові папери 35.077
Г55
Глущик, С. В.
Сучасні ділові папери [Текст] : навч. посіб. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. - 4-те вид., переробл. та доповн. - К. : "А.С.К.", 2003. - 400с.

    У посібнику подаються основні ознаки офіційно-ділового стилю та розглядається писемна форма його реалізації — ділові папери. Наведено зразки документів, правила їх оформлення, завдання різного ступеня складності. Виклад основного матеріалу доповнюють словник ділової людини, правила орфографії та пунктуації в таблицях.
   Для студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться діловим мовленням.
Ласкаво просимо завітати на перегляд виставки
"КАР'ЄРА - СТРАТЕГІЯ УСПІХУ"

   Ознайомитись з виданнями можна на 7 поверсі науковоі бібліотеки ХНУ.
   Контактна інформація: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька 110/1, тел.: 77-30-38.