НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Виставка-презентація книг викладачів інституту економіки та управління
(видання 2009-2010 років)Швець Л. П., Доберчак Н. І. Економіка виробництва: Навчальний посібник. - Львів: Новий Світ - 2000, 2010. - 258 с.

   У навчальному посібнику наводиться перелік обов'язкових для вивчення тем, розкривається зміст кожної з них, наводяться приклади розв'язку типових задач, які допоможуть краще засвоїти теоретичний матеріал і використати його на практиці. Кожна тема містить тести для самоконтролю. Структура навчального посібника відповідає вимогам і структурі ОПП з даної дисципліни затвердженої державним стандартом з напрямку підготовки студентів 0918 "Легка промисловість". Навчальний посібник сприятиме формуванню економічного мислення студентів і допоможе використовувати здобуті знання для якісного виконання своїх професійних обов'язків.

Швець Л. П., Пилипяк О. В., Доберчак Н. І. Проектний аналіз: Навчальний посібник. - Львів: Новий Світ - 2000, 2011.-643 [5] с.

   У навчальному посібнику розглядаються питання проектного аналізу, які мають першочергове значення для економістів усіх рівнів, інвестиційних та фінансових аналітиків. Представлена методологія аналізу проектних рішень, розробки та обґрунтування проектів в умовах обмеженості ресурсів, невизначеності зовнішнього середовища. Розглянуті концепції, поняття, методи та підходи, які використовуються у світовій практиці при розробці проектних рішень. Посібник містить визначення концепції проекту, життєвого циклу, методології та критерії оцінки проекту, основні аспекти проектного аналізу. Посібник розроблений відповідно до нормативної програми Міністерства освіти і науки України з дисципліни "Проектний аналіз" і призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також всіх, хто цікавиться основами методології проектного аналізу.

Фрадинський О. А. Основи оподаткування. Навч. посібник. - Львів: "Новий Світ-2000", 2010.-344 с.

   Зміст навчального посібника відповідає тематиці, передбаченій галузевим стандартом вищої освіти України "Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 - "Економіка і підприємництво".
   У навчальному посібнику розкриті теоретичні та практичні аспекти функціонування податків та оподаткування в економіці ринкового типу. Характеризуються їх функції та окреслюються основні елементи, аналізуються підходи до класифікації обов'язкових платежів. Висвітлюються питання еволюції оподаткування як в світовому масштабі так і в Україні, узагальнюються наукові теорії фіскального процесу, аналізується сутність та принципи побудови податкових систем і акцентується увага на особливостях розбудови вітчизняної системи оподаткування, розкрию світовий досвід організації нарахування та сплати обов'язкових платежів.
   За кожною темою курсу наведено питання для самостійної підготовки та розроблено тести для перевірки набутих знань. Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти, викладачів, науковців та практиків сфери фінансів, оподаткування та державного фінансового контролю.

Стадницький Ю. І., Коваль Л. М. Чинники розміщення господарської діяльності : монографія / Ю. І. Стадницький, Л. М. Коваль. - Хмельницький : ХНУ, 2010.-103 с.

   У процесі дослідження розміщення об'єктів і явищ господарської діяльності незаперечною є доцільність виявлення чинників розташування, тобто причин, які слід враховувати при аналізі колишнього або існуючого місцезнаходження об'єктів і явищ господарської діяльності. Призначено для студентів, аспірантів, магістрів і науковців, яких цікавлять проблеми розміщення об'єктів господарської діяльності.

Стадницький Ю.І., Комарницький І.М. Просторова організація соціально-економічного розвитку : словник-довідник / Ю. І. Стадницький, І. М. Комарницький. -Хмельницький : ХНУ, 2009. - 186 с

   Наведено статті за термінами, теоріями, поняттями, феноменами, видатними вченими, що стосуються просторової організації соціально-економічного розвитку.
   Словник-довідник буде корисним та цікавим науковцям, аспірантам, студентам та найширшому загалу читачів.

Рудніченко Є. М., Рясних Є. Г., Гавловська Н. І. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник / Є. М. Рудніченко, Є. Г. Рясних, Н. І. Гавловська. - Хмельницький : ХНУ, 2010. -415 с.

   Розглянуті теоретичні основи інвестиційного менеджменту, функ-ціональне управління інвестиційною діяльністю підприємства та реальними і фінансовими інвестиціями. Значну увагу приділено методам та інструментам інвестиційного менеджменту.
   Актуалізації і перевірці знань сприятимуть наведені контрольні питання, тести, практичні завдання та термінологічний словник.
   Для студентів економічних спеціальностей, а також керівників і фахівців підприємств.

Паньковська Л. С. Корпоративний бізнес : конспект лекцій з курсу / Л. С Паньковська. - Хмельницький : ХНУ, 2010. - 206 с

   Наведені теоретико-методичні засади, питання структури складових елементів, фінансів, управління та соціальної відповідальності корпоративного бізнесу.
   Може бути корисним для студентів напряму підготовки "Міжнародні відносини", науковців, керівників, педагогічних фахівців, навчальних підрозділів підприємств та фірм, які цікавляться проблемами корпоративного бізнесу.

Орлов О.О., Рясних Є.Г., Рудніченко Є.М. Управління накладними затратами в системі формування фінансових результатів промислових підприємств : монографія / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних, Є. М. Рудніченко ; за ред. О. О. Орлова. -Хмельницький : ХНУ, 2010. -223 с

   Запропоновано оригінальний підхід до виявлення ролі накладних (постійних) затрат в управлінні затратами і прибутком, нетрадиційний метод розподілу накладних затрат за допомогою коефіцієнта беззбитковості.
   Для спеціалістів підприємств, наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей ВНЗ.

Ковальчук С. В. Маркетинг : [навчальний посібник] / С.В. Ковальчук, В.Л. Карпенко, Л.М. Коваль, Р.В. Бойко, Л.А. Бичікова та ін; за ред. канд. екон. наук Ковальчук С.В. - Львів : Новий Світ - 2000, 2010. - 679, [1] с

   Навчальний посібник підготовлений на основі вітчизняних і зарубіжних наукових розробок з теорії та практичного застосування маркетингу. Він с однією з перших спроб обґрунтувати ставлення до маркетингу не лише як до інструменту ведення бізнесу, але і як до самостійної та повноцінної наукової течії.
   У посібнику у логічній послідовності розкрито основні питання теорії маркетингу, формування його основних елементів та інструментарію. Визначено особливості його застосування в Україні, розглянуто головні тенденції розвитку сучасного маркетингу.
   Основні положення кожної теми ілюстровано схемами і таблицями. Кожна тема закінчується переліком питань для самоконтролю та тестовими завданнями, які дають можливість читачу узагальнити пройдений матеріал і визначити рівень його засвоєння. Наприкінці теоретичної частини наведені задачі та методика їх розв'язку, що додає посібнику практичної цінності.
   Для студентів, викладачів, наукових співробітників та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів вищих шкіл бізнесу, практикуючих маркетологів та керівників середньої та вищої ланок.

Косянчук Т. Ф., Швид В. В. Прогнозування та макроекономічне планування: Навчальний посібник. - Львів: Новий Світ-2000, 2010. - 296 с.

   В навчальному посібнику розглядаються методологічні основи прогнозування та макроекономічного планування, особливості прогнозування та планування сфери виробництва та соціальних процесів. Докладно висвітлюються методики прогнозування та проведення планових розрахунків із врахуванням особливостей окремих галузей та сфер економіки.
   Навчальний посібник містить перелік питань для перевірки знань та самопідготовки, тематику рефератів, термінологічний словник, типові задачі з кожної теми.
   В окремий розділ внесені тренінгові завдання, що має сприяти впровадженню новітніх технологій при вивченні даної дисципліни. В посібнику наведені індивідуальні завдання для чотирьох тренінгів.
   Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу, викладачів та інших читачів, яких цікавлять проблеми прогнозування та макроекономічного планування в ринкових умовах господарювання.

Ковальчук С.В., Гродовський О.В. Інноваційна парадигма формування економічної стратегії підприємств : монографія / С. В. Ковальчук, О. В. Гродовський. -Хмельницький : ХНУ, 2010. - 199 с.

   У сучасних ринкових умовах формування економічної стратегії підприємства і адекватного механізму її оцінювання та реалізації не є теорією, а набуває практичного значення. Роль та місце економічної стратегії у системі управління визначається сприйняттям та бажанням впровадженням її інноваційної концепції керівництвом та працівниками підприємства.
   Для студентів і аспірантів економічних спеціальностей ВНЗ. Може бути корисним для економістівпрактиків, керівників підприємств.

Войнаренко М. П., Пономарьова Н. А., Замазій О. В. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: Навч. Посіб. - К: Центр учбової літератури, 2010. - 488 с.

   Навчальне видання підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни "Міжнародні стандарти фінансової звітності та міжнародні стандарти аудиту", яку включено до навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю "Облік і аудит". За допомогою посібника магістри з обліку та аудиту отримають навички застосування міжнародних стандартів фінансової звітності та міжнародних стандартів аудиту в обліково-економічній роботі та навчаться приймати адекватні управлінські рішення.
   Для студентів економічних спеціальностей та фахівців, що цікавляться питаннями сучасної методології бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту.

Ведерніков М. Д.,Чернyшкіна О. О. Нормування праці : [навч. посібник] / М. Д. Ведерніков, О. О. Чернушкіна. - Львів: "Новий Світ-2000", 2011. - 372 с.

   Навчальний посібник підготовлено у відповідності до вимог Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 - Економіка і підприємництво.
   У посібнику наводяться базові положення і методичні основи нормування праці на підприємстві. Розміщені тести для самопідготовки та приклади розв'язування задач нададуть можливість опанувати теоретико-методичні засади нормування праці, набути практичних навичок і вмінь вирішувати завдання нормування праці на промисловому підприємстві.
   Призначено для студентів і викладачів, може бути використаний фахівцями підприємств з метою фундаменталізації знань у галузі організації та нормування праці на виробництві.

Ринок цінних паперів: системний аналіз підприємницької діяльності: [навчальний посібник] / [Асаул A.M., Войнаренко М.П., Пономарьова Н.А.]. -Хмельницький: ІНТРАДА, 2009.-486 с.

   Посібник містить характеристику ринку цінних паперів в Україні і світі, механізм його функціонування в сучасних умовах господарювання. Структура посібника послідовна і логічна. В ньому розглянуті теоретичні, методологічні і практичні сторони підприємницької діяльності на ринку цінних паперів. Автори вдало поєднали системний аналіз сучасних моделей окремих сегментів ринку цінних паперів з розумінням вимог до викладення цих питань у вищій школі і практичній діяльності.
   Представлені матеріали рекомендуються для викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, фахівців, слухачів системи перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів і широкого кола читачів, які цікавляться сучасними проблемами і тенденціями розвитку ринку цінних паперів та особливостями підприємницької діяльності на ньому.

Орлов, О. О. Планування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки [Текст] : монографія / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних, Н. І. Гавловська. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 155с. - ISBN 978-966-330-075-7.

   Розглянуті питання прибутку, його історичний розвиток, висвітлені існуючі недоліки у плануванні прибутку від основної операційної діяльності та запропоновані рекомендації щодо вдосконалення механізму його планування з використанням сучасних ринкових інструментів.
   Призначено для фахівців економічного профілю, науковим співробітникам, викладачам і студентам економічних ВНЗ.

Пухальська, Г. В. Аудит [Текст] : курс лекцій / Г. В. Пухальська, В. В. Пухальський, Т. П. Руда. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 122с. - [Існує електронна копія].

   Розглянуто теоретичні основи аудиту в Україні, висвітлено організаційно-методичні засади проведення аудиту та надання аудиторських послуг відповідно до норм чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики.
   Видання за змістом і структурою побудоване відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти і призначене для підготовки бакалаврів за напрямом освіти "Економіка і підприємництво".

Пономарьова, Н. А. Організація і методика аудиту [Текст] : практикум / Н. А. Пономарьова. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 189с.

   Видання відповідає програмі нормативної дисципліни "Організація і методика аудиту", яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю "Облік і аудит", і буде корисним для отримання навичок виконання аудиторських процедур, збору аудиторських доказів, застосування міжнародних стандартів аудиту при здійсненні перевірок та підготовці професійних суджень у конкретних практичних ситуаціях.
   Для студентів економічних спеціальностей і фахівців з питань методології бухгалтерського обліку, фінансової звітності та аудиту.

Склабінська, А. І. Організація і методика економічного аналізу [Текст] : конспект лекцій з курсу / А. І. Склабінська, Т. Г. Рзаєва. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 123с..

   Розкриваються питання організації економічного аналізу та методики його проведення відповідно до сучасних умов господарювання. Конспект лекцій за змістом і структурою відповідає вимогам галузевих стандартів вищої освіти і призначений для підготовки бакалаврів за напрямом освіти "Економіка і підприємництво".

Рясних, Є. Г. Основи фінансового менеджменту [Текст] : навч. посіб. / Є. Г. Рясних. - К. : Академвидав, 2010. - 336с. - (Альма-матер). - ISBN 978-966-8226-88-5.

   Висока культура управління грошовими потоками і відносинами — одне з найважливіших джерел ефективності сучасного підприємства. Охоплює ця діяльність прогнозування, планування, аналіз, контроль надходжень і витрат, інвестиційну політику, використання кредитів, операції з цінними паперами, ціноутворення, оптимізування фінансових відносин з партнерами і клієнтами, розподіл прибутку і дивідендів. Не менш суттєві для менеджера здатність бачити у практичних реаліях можливості, ризики для фінансового благополуччя підприємства, оперативно виробляти і приймати оптимальні рішення.
   Різноманітні аспекти цієї проблематики розкрито у пропонованому навчальному посібнику, призначеному студентам економічних спеціальностей. Немало цінного почерпнуть у ньому керівники, економісти, фінансисти, бухгалтери підприємств, вирішуючи різноманітні концептуальні й організаційні проблеми.

Завгородня, Т. П. Дослідження операцій [Текст] : курс лекцій / Т. П. Завгородня, П. М. Григорук, С. С. Григорук. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 203с.

   Курс лекцій призначений для студентів ВИЗ, що вивчають систематичний курс дослідження операцій. У ньому викладено основи мережевого планування, марковських процесів, теорії масового обслуговування, експертних методів, розглянуто застосування методів динамічного програмування та теорії ігор до розв'язання оптимізаційних завдань.
   Видання буде корисним для аспірантів і здобувачів, які займаються економіко-математичним моделюванням.

Стадник, В. В. Системне забезпечення мотивації інноваційного розвитку підприємницьких структур [Текст] : монографія / В. В. Стадник. - Хмельницький : ХНУ, 2009. - 271с. - ISBN 966-330-054-Х.

   Узагальнено результати досліджень причин несприйняття вітчизняною економікою інноваційної моделі розвитку. Окреслено рівні та складові управління розвитком економічних систем. Досліджено рушійні сили цього розвитку і акцентовано їх мотиваційну природу. На основі логіко-аналітичного підходу та теоретико-методологічного апарату інституціональної економічної теорії запропонована послідовність дій з формування мотиваційного механізму інноваційного розвитку національної економіки.
   Для науковців, аспірантів і студентів економічних спеціальностей ВНЗ, слухачів вищих шкіл бізнесу, працівників органів державного управління, практикуючих менеджерів.

Войнаренко, М. П. Податковий облік і аудит [Текст] : підручник / М. П. Войнаренко, Г. В. Пухальська. - К. : Академія, 2009. - 376с. - (Альма-матер). - ISBN 978-966-580-286-0.

   Розглядаються теоретико-методологічні та організаційні аспекти побудови податкового обліку на підприємстві, а також викладена техніка і методіка проведення податкового аудиту. Розкриті питання виникнення сутності та організації податкового обліку і аудиту в Україні. Для закріплення навичок у розрахунку бази оподаткування різних видів податків запропоновані тестові та ситуаційні завдання.
   Видання буде корисне для спеціалістів з податкового обліку і аудиту, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів економічних спеціальностей ВЗН, а також практикуючих бухгалтерів.