Нові надходження поповнили виставку "Наукові праці викладачів Хмельницького національного університету" (читальний зал, 7 поверх) та
віртуальну виставку-презентацію видань викладачів ХНУ за 2017 рік.

Актуальні питання комплексного оцінювання інноваційної діяльності промислових підприємств 330.341.1
А43
Актуальні питання комплексного оцінювання інноваційної діяльності промислових підприємств [Текст] : монографія / О. О. Орлов, О. І. Гончар, С. В. Ковальчук, Є. Г. Рясних. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 552 с.

   Узагальнені теоретичні основи і сформовані рекомендації щодо оцінки інноваційної діяльності підприємств, наданих як комплекс методик, інструкцій, обґрунтувань підходів до вимірювання стану інноваційного розвитку; інноваційного, конкурентного та сукупного економічного потенціалів; формування системного підходу при стратегічному управлінні розвитком підприємств.
   Студентам, магістрантам і аспірантам економічних спеціальностей ВІВ та фахівцям, яких цікавлять проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств.


Бідюк, Н.  М.  
Основи прикладної лінвістики: вступ до спеціальності 81
Б59
Бідюк, Н. М.
Основи прикладної лінвістики: вступ до спеціальності [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Бідюк, О. О. Комочкова. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 191 с.

   Подані розділи лінгвістичної теорії (структурна лінгвістика, соціолінгвістика, психолінгвістика, когнітивна лінгвістика, семіотика, прикладна семіотика) та основні напрями прикладної лінгвістики (комп'ютерна лінгвістика, машинний переклад, інформаційний пошук, алгоритмічні мови, комп'ютерна лінгво-дидактика) відповідно до навчальної програми.
    Для студентів спеціальності «Філологія, Прикладна лінгвістика» факультетів іноземних мов ВНЗ.


Ергономічне проектування одягу різного призначення 687
Е69
Ергономічне проектування одягу різного призначення [Текст] : монографія / Л. В. Краснюк [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 177 с.

   Сформований пакет вихідних даних для проектування одягу з покраще ними ергономічними властивостями різного призначення (побутовий, спортивний, спеціальний, формений і лікувально-профілактичний). Запропоновані методичні засади удосконалення процесу проектування та наведені результати наукових досліджень різних видів одягу з покращеними показниками.
    Для наукових працівників, викладачів, аспірантів і магістрантів ВНЗ та фахівців швейної промисловості.


Косенков, В.  Д. Теорія електричних кіл 621.3
К71
Косенков, В. Д.
Теорія електричних кіл [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Косенков, А. С. Каштальян, В. Д. Бідюк. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 255 с.

   Викладені методи аналізу лінійних кіл за постійних, синусоїдальних та періодичних несинусоїдальних напруг, класичний, операторний і часовий методи аналізу перехідних процесів, усталені та перехідні процеси в довгих лініях. Розглянуті особливості нелінійних кіл, методи їх аналізу, чотириполюсники, фільтри та вступ до теорії синтезу електричних кіл.
   Для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальностями "Комп'ютерна інженерія" та "Телекомунікації та радіотехніка".


 Лук'янова, В.  В.  Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства 339.9
Л84
Лук'янова, В. В.
Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства [Текст] : монографія / В. В. Лук'янова, А. В. Свідерська. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 239 с.

   Викладені науково-методичні підходи і практичні рекомендації щодо формування механізму управління ризиками на промислових підприємствах. Розроблено процедуру якісного аналізу та кількісної оцінки ризиків і обгрунтовано її використання на практиці страхування та самострахування.
   Для науковців, фахівців з економіки та усіх, хто цікавиться проблемами управління ризиками на підприємствах.Лук'янова, В.  В.  Управління ризиками на промислових підприємствах 330.131.7
Л84
Лук'янова, В. В.
Управління ризиками на промислових підприємствах [Текст] : навч. посіб. / В. В. Лук'янова, Т. В. Цвігун. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 206 с.

   Викладені науково-методичні підходи і практичні рекомендації щодо формування механізму управління ризиками на промислових підприємствах. Розроблено процедуру якісного аналізу та кількісної оцінки ризиків і обгрунтовано її використання на практиці страхування та самострахування.
   Для науковців, фахівців з економіки та усіх, хто цікавиться проблемами управління ризиками на підприємствах.Менеджмент різноманітності в розвитку конкурентоспроможності промислових корпорацій 338.45
М50
Менеджмент різноманітності в розвитку конкурентоспроможності промислових корпорацій [Текст] : монографія / за ред. В. В. Стадник. – Хмельницький : ПП А.С. Гонта, 2017. – 350 с.

   Актуалізовано проблеми розвитку корпоративного сектора економіки України в умовах глобалізації, окреслено фактори різноманітності у діяльності промислових корпорацій, сформовано концепцію менеджменту різноманітності і визначено її можливості в управлінні конкурентоспроможністю і розвитком корпоративних структур промислового сектора національної економіки.
   Монографію адресовано студентам економічних спеціальностей ВНЗ, науковцям, менеджерам і всім, хто цікавиться прогресивними методами управління сучасними організаціями.Ройзман, В.  П. Идентификакация и балансировка гибких роторных систем 539
Р65
Ройзман, В. П.
Идентификакация и балансировка гибких роторных систем [Текст] : монография / В. П. Ройзман. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 186 с.

   Изложены основы теории уравновешивания упруго-деформируемых (гибких) роторов и практика балансировки роторов авиадвигателей в производственных условиях и на вакуумных разгонных стендах.
   Для инженеров, преподавателей и аспирантов, занимающихся вопросами снижения вибраций машин и приборов в разных отраслях техники.


Управління конкурентоспроможністю людського потенціалу в перспективному входженні україни до ЄС 331.5
У67
Управління конкурентоспроможністю людського потенціалу в перспективному входженні україни до ЄС [Текст] : монографія / за наук. ред. В. М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 502 с.

   Оцінено сутнісні характеристики забезпечення конкурентних переваг людського потенціалу при входженні України до ЄС. Проаналізовані процеси становлення та розвитку методології управління людським потенціалом, розроблено моделі та механізми управління підприємствами, проведено оцінку стану та факторів забезпечення розвитку ринку праці.
   Для наукових працівників, аспірантів та магістрів економічних спеціальностей ВНЗ.


Хитра, О.  В. Управління командами 331.108
Х52
Хитра, О. В.
Управління командами [Текст] : навч. посіб. / О. В. Хитра. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 495 с.

   Розглянута методологія організації командної праці на підприємствах. Обгрунтована роль командних цінностей, норм, комунікацій і розподілу ролей у спільній трудовій діяльності. Оцінений вплив управлінських команд на ефективність господарської діяльності. Обгрунтована можливість досягнення ефекту синергізму в робочих командах, здатних до самоорганізації.
   Для студентів спеціальності "Економіка" (Управління персоналом та економіка праці) і фахівців зі створення та розвитку команд.


Царалунга, І. Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові ХІV - XV ст. 811.161.2
Ц18
Царалунга, І.
Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові ХІV - XV ст. [Текст] : монографія / І. Царалунга. – Хмельницький : ФОП Гонта А.С., 2017. – 448 с.

    Монографія присвячена проблемам варіативності української мови в діахронії. На основі аналізу мовних одиниць, виявлених у писемних пам'ятках XIV - XV ст., з'ясовано особливості формування фонетичної і морфологічної систем староукраїнської літературно-писемної мови, встановлено й обгрунтовано функціонування територіальних (північного і південно-західного) варіантів української літературної мови XIV - XV ст.
    Для мовознавців, дослідників історії мови, аспірантів, студентів, істориків, теологів й усіх, хто цікавиться мовним минулим українців.