Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, допоможіть, будь ласка, з літературою для реферату з Економіки підприємства на тему "Товарна політика фірми". Дякую

1. 658.8
Б20 Балабанова, Л.В. Маркетинг підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова. – К. : ЦУЛ, 2012. – 612с.

2. 339.138
Б93 Бутенко, Н.В. Маркетинг [Текст] : підручник / Н. В. Бутенко. – К. : Атіка, 2008. – 300с.

3.
Васютинська, Ю.О. Товарна політика підприємства та проблеми її формування [Текст] / Ю. О. Васютинська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №3. – С. 138-142.

4.
Герасимяк, Н.В. Основні аспекти формування маркетингової товарної політики підприємств [Текст] / Н. В. Герасимяк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.1. – С. 60-62.

5. 658
Г85 Гринчуцький, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦНЛ, 2010. – 304с.

6. 658
І-19 Іванілов, О.С. Економіка підприємства [Текст] : підручник / О. С. Іванілов. – К. : ЦУЛ, 2009. – 728с.

7. 334.7
І-20 Іванова, Н.Ю. Економічна теорія управління фірмою [Текст] : навч. посіб. / Н. Ю. Іванова. – К. : ЦУЛ, 2010. – 266с.

8. 339.138
І-44 Ілляшенко, С.М. Маркетингова торгова політика [Текст] : підручник / С. М. Ілляшенко. – Суми : "Університетська книга", 2005. – 234с.

9. 330.341.1
К56 Ковальчук, С.В. Інноваційний маркетинг. (Товарна інноваційна політика) [Текст] : курс лекцій / С. В. Ковальчук. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 266с.

10.
Крамська, А.О. Удосконалення маркетингової структури управління товарною політикою підприємства [Текст] / А. О. Крамська // Легка промисловість. – 2007. – №2. – С. 48-49.

11. 334.75
К88 Куденко, Н.В. Маркетингові стратегії фірми [Текст] : монографія / Н. В. Куденко. – К. : КНЕУ, 2002. – 245с.

12. 334.02
К95 Кучеренко, В.Р. Бізнес-планування фірми [Текст] : навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов, О. С. Маркітан. – К. : Знання, 2006. – 423с.

13. 339.138
М26 Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку [Текст] : монографія / за ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2006. – 728с.

14. 339.138
М26 Маркетингова товарна політика [Текст] : метод. вказівки до викон. контрольної роботи для студ. напряму підготовки "Маркетинг" (заочна форма навчання) / уклад.: В.Л. Карпенко., Т.С. Фесенко. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 67с.

15. 334
М86 Мочерний, С.В. Основи підприємницької діяльності [Текст] : посібник / С. В. Мочерний, О. А. Устенко, С. І. Чеботар. – К. : Академія, 2001. – 280с. – (Альма-матер).

16. 334
О-75 Основи бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Я. С. Ларіна, С. В. Мочерний, В. М. Фомішина, С. І. Чеботар. – К. : Академія, 2009. – 384с. – (Альма-матер).

17. 334.75
П19 Пасічник, В.Г. Конкурентоспроможність фірми [Текст] / В. Г. Пасічник, О. В. Акіліна. – К. : ЦНЛ, 2005. – 112с.

18. 334
П32 Підприємництво : психологічні, організаційні та економічні аспекти [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Максименко, А. А. Мазаракі, Л. П. Кулаковська, Т. Ю. Кулаковський. – К. : КНТЕУ, 2012. – 720с.

19.
Трішкіна, Н. Методологічні підходи до формування товарної політики оптового підприємства [Текст] / Н. Трішкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2,Т.2. – С. 162-172.

20.
Фесенко, Т.С. Зміст та особливості товарної політики підприємств маркетингової орієнтації [Текст] / Т. С. Фесенко, Т. І. Дзьоба // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.1. – С. 169-171.

21. 63
Н34 Формування товарного асортименту – засіб підвищення ефективності товарної політики [Текст] / Л. А. Злупко, Х. Ю. Дида, І. С. Білан, О. -. Косяченко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.4. – С. 210-214.

22. 339.138
Х73 Холодний, Г.О. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Холодний. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 324с.

23. 658
Ш33 Шваб, Л.І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 416с.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ товарна політика підприємства”, «економіка фірми», «економіка підприємства»