Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Привіт! Допоможіть будь ласка з підбором літератури для реферату з дисципліни Економіка підприємства на тему "Дефіцит кваліфікації й навичок на ринку праці". Наперед ДЯКУЮ!!!

1.


Айстраханов, Д.Д. Кількість підготовлених кваліфікованих робітників: багатофакторна модель [Текст] / Д. Д. Айстраханов, Д. В. Максименко // Статистика України. – 2013. – №3. – С. 28-31.

2.


Акай, Г. Попит на кваліфікованих і некваліфікованих працівників (за даними виробничих фірм у Гані) [Текст] / Г. Акай, М. Юкшель // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №5. – С. 195-204.

3.


Акіліна, О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. – К. : Алерта, 2010. – 734с. – [У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні аспекти функціонування ринку праці. Відповідно до ринкових умов, міжнародних стандартів та норм трудового права сформовано основний понятійний апарат економіки праці, висвітлено методологічні засади дослідження сучасних суспільних тенденцій і явищ у сфері соціально-трудових відносин.
Навчальний посібник розкриває основні проблеми трансформації концепції зайнятості, становлення та розвитку соціального партнерства, сучасні підходи до управління людськими ресурсами тощо.
Навчальний посібник підготовлено відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти для навчальної дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини».
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів інститутів і факультетів післядипломної освіти, а також керівників підприємств (організацій), спеціалістів у сфері праці та зайнятості.

Рекомендовано МОН України].

4.


Бабій, І.В. Стан та проблеми забезпечення галузей економіки України кадрами робітничих професій [Текст] / І. В. Бабій, О. М. Громик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 22-26.

5.
330.342.146
Ф79
Балтачеева, Н.А. Повышение качества рабочей силы как фактор роста эффективности труда [Текст] / Н. А. Балтачеева // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.1. – С. 99-104.

6.


Богиня, Д.П. Підвищення якості трудових ресурсів у системі забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств [Текст] / Д. П. Богиня // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 57-59.

7.
331.108
Щ61
Будякова, О.Ю. Професійно-кваліфікаційна збалансованість регіонального ринку праці: синтез впливу чинників [Текст] / О. Ю. Будякова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5,Т.2. – С. 221-226. – [У публікації наведено інструментарій наукового пізнання, що встановлює взаємодію між професійно- кваліфікаційною збалансованістю регіонального ринку праці та дією чинників, що її обумовлюють. Пропонується комплекс методів: побудова апріорної концептуально-логічної моделі змістовної закономірності; визначення логіки міркувань, адекватної досліджуваній реальності; отримання емпіричних даних; вибір процедури аналізу; інтерпретація висновків аналізу. Використання інструментарію дозволяє оцінити вплив соціально-економічного розитку регіону на встановлення паритету інтересів працедавців і
працівників.].

8.


Вакарчук, І. Без кваліфікованої робочої сили не отримаємо якості життя [Текст] / І. Вакарчук // Управління освітою. – 2008. – №9. – С. 1.

9.
331.5
Ш95
Верховод, І.С. Інформатизація національної економіки й проблеми збалансування професійно-кваліфікаційної структури попиту і пропозиції на ринку праці [Текст] / І. С. Верховод // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №24. – С. 36-40.

10.
331
Л48
Волкова, О.В. Ринок праці [Текст] : навч. посіб. / О. В. Волкова. – К. : ЦУЛ, 2007. – 624с. – [Зміст навчального посібника відповідає змісту дисципліни, викладеного в освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 - "Економіка і підприємництво". Навчальний посібник складається із трьох розділів і є зручним для опанування дисципліни за модульно-рейтинговою системою навчання.
Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей. Але може бути корисним також для студентів інших спеціальностей, аспірантів, викладачів, та усіх, хто бажає опанувати теоретичну базу функціонування ринку праці та володіти практичними знаннями щодо сучасного стану та прогнозів розвитку ринку праці України.


Рекомендовано МОН України].

11.


Грішнова, О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2004. – 559с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [ Підручник написано на новій концептуальній основі, що враховує орієнтацію України на побудову соціально орієнтованої ринкової економіки та створення спільного економічного, інформаційного й освітнього простору Європи. Повно і доступно висвітлено всі теми, передбачені програмою нормативного курсу "Економіка праці та соціально-трудові відносини". Крім того, у підручнику подано новий для вітчизняної навчальної літератури матеріал, що розкриває проблеми людського розвитку, людського капіталу, самореалізації людини на ринку праці. Наведений матеріал сповнений ідеями пріоритету соціальної орієнтації економічного розвитку та поєднання навчання у ВНЗ із науковими дослідженнями.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також викладачам, аспірантам, науковцям, спеціалістам у галузі економіки праці та управління соціально-трудовими відносинами.


Затверджено МОН України].

12.
331.5
О-75
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов за ред. Є.П. Качана. – К. : Знання, 2008.

13.


Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / С. М. Пилипенко, М. В. Горобинська, Л. І. Піддубна [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 296с.
14.
37
С32
Єлісєєва, О.К. Якість трудових ресурсів - запорука успішної роботи підприємства [Текст] / О. К. Єлісєєва // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 72-77.

15.


Здійснення моніторингу регіонального ринку праці та визначення потреби в підготовці кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах [Текст] : метод. рек. – К. : НАПНУ, 2009. – 44с.

16.


Камінецька, Я. Особливості управління підготовкою кваліфікованих робітників і фахівців у регіоні в сучасних умовах [Текст] / Я. Камінецька // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – №5. – С.233-243.

17.
331.5
С30
Каплун, А.В. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання та їх вплив на підготовку кваліфікованих робітників у Польщі та Україні [Текст] / А. В. Каплун // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С. 288-295.

18.


Ковалев, А.В. О повышении конкурентоспособности рабочих [Текст] / А. В. Ковалев // Профессиональное образование. – 2007. – №4. – С.4-6.

19.


Коваль, С. Соціально-економічні проблеми якості зайнятості населення на ринку праці України [Текст] / С. Коваль // Україна: аспекти праці. – 2012. – №2. – С. 20-25.

20.
331
Е45
Кравець, І.М. Якість робочої сили як складова економічного зростання підприємства (на прикладі ДП "Подільський експертно-технічний центр") [Текст] / І. М. Кравець, В. Л. Фомін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 98-101.

21.


Криклій, А. Розвиток системи підготовки кваліфікованих робітників в Україні та резерви підвищення її ефективності [Текст] / А. Криклій // Економіка та держава. – 2004. – №10. – С. 37-40. – [професійно-технічна освіта ].

22.


Кубай, В.М. Вимоги ринку праці щодо підготовки кваліфікованих робітників за професією "Електрогазозварник" [Текст] / В. М. Кубай // Професійно-технічна освіта. – 2013. – №1. – С. 20-22.

23.


Кулішов, В.В. Економіка підприємства: теорія і практика [Текст] : навч. посiб. / В. В. Кулішов. – 2-ге вид, перероб. і доп. – Львів : Магнолія, 2008. – 208с. – (Вища освіта в Україні). – [Навчальний посібник підготовлено згідно нормативної програми курсу "Економіка підприємства". В ньому послідовно викладені економічні питання теорії та практики сучасного формування і розвитку економіки підприємства. Розділи посібника містять схеми, таблиці, термінологічний словник, формули для розрахунків, тести, проблемні ситуації, практичні задачі та методику їх розв`язання. Це дозволяє студентам краще засвоїти навчальний матеріал чи навіть самостійно опанувати його.
Взаємопов`язаний із курсом "Мікроекономіка" та "Макроекономіка", що дасть змогу студентам і викладачам ефективніше викорисговувати його у навчальному процесі.
Розрахований на студентів, викладачів економічних вузів та факультетів. Може бути використаний в системі післядипломної освіти, перепідготовки і підвищення кваліфікації практичних працівників.

Рекомендовано МОН України].

24.
331.5
В67
Лепейко, Т.І. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Лепейко, Т. С. Шапошнікова, О. В. Толстікова. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 232с. – [ Викладено основні теми дисципліни "Економіка праці", наведено теоретичні основи і практику організації, нормування й оплати праці, а також ринку праці та соціально-трудових відносин. Зміст дисципліни побудовано з урахуванням вимог блочно-модульної системи освіти.
Призначено для студентів економічних вузів, а також спеціалістів, які підвищують свою професійну кваліфікацію.
].

25.
331
Е45
Маршавін, Ю. Шляхи врегулювання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці [Текст] / Ю. Маршавін // Україна: аспекти праці. – 2006. – №1. – С. 26-29.

26.
331
Ч-45
Махсма, М. Безробітна сільська молодь - резерв покриття дефіциту кваліфікованих кадрів на ринку праці [Текст] / М. Махсма // Україна: аспекти праці. – 2009. – №4. – С. 3-8.

27.
331
А39
Михайличенко, А. Шляхи розв`язання проблеми підготовки кваліфікованих робітників у відповідності до вимог ринку праці [Текст] / А. Михайличенко // Новий колегіум. – 2009. – №2. – С. 54-58.

28.


Мікроекономіка [Текст] : практикум /  за ред. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, 2012. – 491с. – (Вища освіта ХХI століття). – [Рекомендовано МОН України].

29.
330.101.542
М59
Нестерова, Л. Формування економічної культури кваліфікованого робітника [Текст] / Л. Нестерова // Професійно-технічна освіта. – 2010. – №1. – С. 34-37.

30.


Ничкало, Н. Ринок праці і проблеми модернізації підготовки кваліфікованих робітників [Текст] / Н. Ничкало // Професійно-технічна освіта. – 2004. – №1. – С.4-13.

31.
37
З-46
Осовська, Г.В. Управління трудовими ресурсами [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2008. – 224с. – [ У навчальному посібнику розглядаються основні проблеми управління трудовими ресурсами. Висвітлюються питання: управління міграційними процесами, професійної орієнтації, ринку праці та його регулювання. Приділяється велика увага трудовим конфліктам та методам їх розв`язання, безробіттю в системі управління трудовими ресурсами, соціальній політиці та механізму регулювання ефективного використання трудових ресурсів.
Для студентів, викладачів та керівників всіх рівнів.


Рекомендовано МОН України].

32.
658
К90
Підвищення конкурентного потенціалу та економічної безпеки промислових підприємств за умов розвитку глобалізаційних процесів [Текст] /  за ред. В.М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 525с. – [Поданий аналіз досліджень чинників підвищення конкурентного потенціалу та економічної безпеки промислових підприємств за умов розвитку глобалізаційних процесів.
Для науковців, спеціалістів у сфері економіки, менеджменту та фінансів підприємств, аспірантів і студентів економічних спеціальностей ВНЗ.
].

33.
331
Г85
Рудич, О.А. Якісні характеристики робочої сили: стан та тенденції в умовах глобалізації [Текст] / О. А. Рудич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №5,Т.2. – С. 96-101. – [Розглянуто актуальну на сьогоднішній день тему – проблема набуття та підтримання високої якості робочої сили в Україні. Визначено роль якісної професійної освіти як основної передумови формування високого рівня соціально-економічної захищеності населення, зроблено висновки про набутий рівень кваліфікації, головні професійні та робочі характеристики населення України, а також подано пропозиції, які будуть сприяти прийняттю управлінських рішень з цього питання.].

34.


Руснак, В.В. Теоретичні підходи щодо стану і умов ринку праці кваліфікованої робочої сили та ефективність його розвитку [Текст] / В. В. Руснак, І. С. Косовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4,Т.2. – С. 90-92. – [Визначена основна мета важливих тенденцій стану і умов розвитку ринку праці кваліфікованої робочої сили під впливом реформування оплати праці в Україні. Розглянуто зміст і поняття ринку праці, а також стан та умови ефективного розвитку ринку праці кваліфікованої робочої сили.].

35.


Сапронов, В.І. Забезпечення регіонального ринку праці кваліфікованими робітничими кадрами [Текст] / В. І. Сапронов // Професійно-технічна освіта. – 2013. – №4. – С. 11-12.

36.


Семикіна, М.В. Мотивація ефективної зайнятості: проблеми, тенденції, вибір стратегії [Текст] : монографія / М. В. Семикіна, Н. А. Іщенко, М. О. Родіонова. – Кіровоград : КОД, 2009. – 200с.

37.


Сердюк, В.Р. Сучасні підходи до професійної підготовки економічно активного населення як складової інноваційного розвитку економіки України [Текст] : монографія / В. Р. Сердюк, І. В. Заюков. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2007. – 177с.

38.


Стефашин, О. Особливості розвитку регіональних ринків праці України та професійно-кваліфікаційної структури людських ресурсів в умовах відкритої економіки [Текст] / О. Стефашин // Журнал Європейської економіки. – 2013. – №2,Т.12. – С. 219-233.

39.


Сушенцева, Л.Л. Фундаменталізація змісту ПТО - умова підготовки професійно мобільного кваліфікованого робітника [Текст] / Л. Л. Сушенцева // Професійно-технічна освіта. – 2012. – №4. – С. 21-25.

40.


Червінська, Л.П. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Червінська. – К. : ЦУЛ, 2010. – 288 с. – [У навчальному посібнику висвітлюються актуальні питання економіки праці, економічні, організаційні, правові та соціально-психологічні тощо. При підготовці видання використовувались відомі наукові праці, законодавчі й нормативні акти та інші розробки з окремих проблем економічної науки і практики. Навчальний посібник призначений для студентів, магістрів, аспіратів, викладачів з економіки праці, науковців і тих, хто самостійно вивчає економічні проблеми у сфері соціально-трудових відносин.

Рекомендовано МОН України].

41.


Шайкин, Д.Н. Социально-экономические аспекты повышения качества трудового потенциала [Текст] / Д. Н. Шайкин, В. П. Кадочникова, Т. П. Тимошина // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №10. – С. 552-557.

42.


Шульга, Н.М. Тенденції розвитку ринку праці та регулювання якості робочої сили [Текст] / Н. М. Шульга. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 148с. – [ Проаналізовано та узагальнено понятійно-категоріальний апарат регулювання якості робочої сили, обґрунтовано теоретичні засади дослідження відтворення робочої сили з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці, проаналізовано відповідність підготовки робочої сили певної якості потребам у ній галузей економіки. На цій основі зроблені висновки щодо вибору заходів для встановлення відповідності попиту і пропозиції робочої сили певної якості, які ґрунтуються на стадіях відтворення робочої сили з огляду на співвідношення між прогнозованим попитом на неї та пропозицією.
Рекомендовано науковцям, науково-педагогічним працівникам і спеціалістам у сфері зайнятості, студентам вищих навчальних закладів економічного профілю.].

43.


Щербак, В.Г. Створення та використання конкурентних переваг персоналу в сучасних технологіях управління підприємством [Текст] / В. Г. Щербак. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 164с. – [ Присвячено вдосконаленню процесу управління персоналом підприємства. Подано сучасний підхід до управління якістю праці персоналу підприємства шляхом використання та вдосконалення існуючих і набутих конкурентних переваг кадрового складу та реінжинірингу кадрової роботи підприємства.
Рекомендовано для фахівців підприємств, науковців, аспірантів і студентів економічних спеціальностей
].

44.
65
П32
Якобінчук, В. Актуальні питання професійної підготовки кваліфікованих робітничих кадрів [Текст] / В. Якобінчук // Україна: аспекти праці. – 2008. – №8. – С. 40-45.

За необхідності радимо звертатися до БД "Електронний каталог" (рубрики "Ринок праці", "Ринок праці в Україні", "Трудові ресурси-людський капітал-робоча сила" на сайті НБ ХНУ. Використовуйте також електронні ресурси - "Навігатор інтернет-ресурсів за профілем університету" (розділи "Економіка підприємства", "Економіка праці") та БД "Електронна бібліотека".

Радимо звертатись також до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»).