Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть будь - ласка з літературою для реферату на тему "Економічний зміст й проблеми виміру продуктивності праці".
1.


Олексійчук, О.П. Продуктивність праці: еволюція поглядів, проблеми виміру, фактори впливу і зростання [Текст] / О. П. Олексійчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №2,Ч.1. – С. 74-77. – [Проаналізовано еволюційний розвиток категорій “продуктивність”, “ефективність” та “інтенсивність” праці. Досліджено методи і показники вимірювання продуктивності праці. Розглянуто різноманітні підходи щодо класифікації факторів впливу і зростання продуктивності праці.
].

2.


Калюжний, В. Удосконалені й нові методи вимірювання впливу капіталу, праці та продуктивності на зростання ВВП [Текст] / В. Калюжний // Економіка України. – 2003. – №6. – С. 42-48.

3.
331
М36
Махсма, М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Б. Махсма. – 2-ге вид. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 188с. – (Європейський університет).

4.
658.5.012.32
М50
Менеджмент організацій [Текст] : підручник / Л. І. Федулова, І. В. Сокирник, В. В. Стадник [та ін.] за ред. Л.І. Федулової. – К. : Либідь, 2003. – 448с.

5.
658.5.012.32
Ш67
Школа, І.М. Операційний менеджмент [Текст] : практикум / І. М. Школа, О. В. Михайловська. – Чернівці : Книга-ХХІ, 2004. – 160с.


6.


Танасієнко, Н.П. Створення єдиної класифікації резервів продуктивності праці за загальними ознаками як основи для вимірювання та оцінки величини резервів [Текст] / Н. П. Танасієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №1,Т.2. – С. 81-84. – [Проведено аналіз існуючих класифікацій резервів продуктивності праці. На основі теоретичного
підходу запропонована вдосконалена класифікація резервів продуктивності праці за загальними ознаками, яка,
на відміну від існуючих, об’єднує всі відомі характеристики резервів продуктивності праці в єдину систему.].

7.


Чернушкіна, О.О. Концепції та вимірювання у системі управління продуктивністю [Текст] / О. О. Чернушкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №4.Ч.2,Т.1. – С. 165-169. – [Охарактеризовано основні концепції продуктивності, вказано на проблему вимірювання у системі управління продуктивністю. Беручи до уваги дослідження з питань продуктивності, критично аналізуючи існуючі положення, представляючи власні позиції, запропоновано модель процесу управління продуктивністю виробництва.].

8.
331
М82
Москаленко, Н.О. Економіка праці в організації [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Москаленко, І. П. Отенко. – Х. : ХНЭУ, 2006. – 232с. – [Існує електронна копія]. 


9.
65.012.32
К17
Калина, А.В. Менеджмент продуктивності [Текст] : навч. посіб. / А. В. Калина, С. П. Калініна, Н. Д. Лук`янченко. – К. : МАУП, 2005. – 232с.

10.


Пасєка, А. Сучасні організаційні підходи до вимірювання продуктивності праці [Текст] / А. Пасєка // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 215-217. – [Досліджені типові проблеми вимірювання продуктивності праці та розкриті головні принципи вимірювання: адекватність, точність, інадійність, повнота охоплення, зрозумілість, неповторність, контрольованість, квантифікованість, економічна виправданість, своєчасність; представлений приблизний план вимірювання продуктивності праці. Основні принципи вимірювання продуктивності праці забезпечують якість отримуваної в процесі вимірювання інформації, а складання плану допомагає безболісно і поступово запровадити систему вимірювання на підприємстві.].

11.


Мірошниченко, І.С. Особливості управління продуктивністю праці на підприємствах різних типів виробництв [Текст] / І. С. Мірошниченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.1. – С. 133-135. – [В статті розглядаються окремі теоретичні підходи до удосконалення системи управління продуктивністю праці на підприємствах різних типів виробництв. Акцентується увага на пошуку шляхів удосконалення методики розробки “Програми управління продуктивністю праці на підприємстві” з урахуванням специфічних особливостей виробничих процесів в різних типах виробництв.].

12.


Карась, П.М. Еволюція поглядів на управління продуктивністю праці [Текст] / П. М. Карась, С. І. Сергійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №1,Т.1. – С. 167-172. – [Проаналізовано еволюційний розвиток наукової думки об управлінні продуктивністю праці.
].

13.


Пасєка, А. Продуктивність праці на сучасному етапі: методика вимірювання та комплексна оцінка [Текст] / А. Пасєка // Україна: аспекти праці. – 2009. – №5. – С. 45-50.

14.
658.5.012.32
М69
Михайловська, О.В. Операційний менеджмент [Текст] : навч.- метод. посіб. / О. В. Михайловська. – К. : Кондор, 2008. – 550с. –

15.


Писаренко, Б. Економічний механізм управління продуктивністю праці [Текст] / Б. Писаренко, Н. Пропенко // Вісник економічної науки України. – 2009. – №2. – С. 109-113.

16.


Максюта, В.В. Дослідження впливу організаційно-економічних факторів в механізмі управління продуктивністю праці [Текст] / В. В. Максюта // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 65-69. – [У статті досліджено вплив організаційно-економічних факторів в механізмі управління продуктивністю праці. Запропоновані методи управління продуктивністю праці.
].

17.
338(477)
П78
Гончаров, Я. Управління продуктивністю праці на підприємстві [Текст] / Я. Гончаров, М. Ведерніков // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 99-100.

18.


Парамонова, К.М. Розробка програми підвищення продуктивності праці [Текст] / К. М. Парамонова, Л. І. Федулова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №6. – С. 320-325.

19.


Демидюк, О.О. Теоретико-методологічні підходи до визначення категорії "продуктивність праці" та показників її вимірювання [Текст] / О. О. Демидюк // Проблеми науки. – 2013. – №6. – С. 38-43.

20.


Капінос, Г.І. Управління продуктивністю праці в концепції нормування сукупної праці [Текст] / Г. І. Капінос // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 7-12.

21.


Вітвіцький, В. Аспекти теорії вимірювання продуктивності живої та минулої праці у сільському господарстві [Текст] / В. Вітвіцький // Україна: аспекти праці. – 2013. – №8. – С. 18-24.

22.


Чернушкіна, О.О. Підвищення продуктивності праці як передумова зростання виробництва [Текст] / О. О. Чернушкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 45-46.

23.

http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/stat_17/70.pdfМ.В. Семикіна,
Продуктивність праці: методологія вимірювання,
передумови зростання
24.

http://pidruchniki.ws/16480213/ekonomika/pokazniki_metodi_vimiryuvannya_produktivnosti_pratsi Показники і методи вимірювання продуктивності праці/ Економіка праці та соціально-трудові відносини - Грішнова

25.

managment.cdu.edu.ua А.С.Пасєка ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ ТА КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА
26.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Продуктивність праці.....”
27.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка праці ...”