Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!допоможіть мені будь ласка підібрати літературу для курсової роботи за темою:"Аналіз і шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства"
1.
331.5
Я92
Яценко, В.М. Організаційно-економічне забезпечення запобігання витрат трудових ресурсів на підприємстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / В. М. Яценко. – Луганськ : Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, 2003. – 18с.

2.


Тимош, І.М. Аналіз основних тенденцій динаміки трудових ресурсів [Текст] / І. М. Тимош // Наукові записки. – 2003. – №2,вип.12. – С. 160-164.

3.
330.342.146
Ф79
Єлісєєва, О.К. Якість трудових ресурсів - запорука успішної роботи підприємства [Текст] / О. К. Єлісєєва // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 72-77.

4.
331.5
Г85
Гриньова, В.М. Проблеми управління трудовими ресурсами підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. М. Гриньова, О. М. Ястремська. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 192с. 


5.


Греськів, Т.С. Ефективність використання трудових ресурсів в Україні [Текст] / Т. С. Греськів, І. П. Приходько // Держава та регіони. – 2006. – №3. – С. 68-71.

6.


Головань, В. Соціально-економічні фактори формування та ефективного використання трудових ресурсів на підприємствах сільського господарства [Текст] / В. Головань // Україна: аспекти праці. – 2006. – №8. – С. 9-14.

7.


Жуковський, М.О. Трудові ресурси як складова конкурентоспроможності підприємства [Текст] / М. О. Жуковський // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №2. – С. 54-59.

8.


Сай, І. Показники формування та ефективності використання трудових ресурсів [Текст] / І. Сай // Економіка та держава. – 2008. – №1. – С. 101-103. – [розглядається стан ринку праці на селі і рівень використання трудових ресурсів ].

9.


Кирич, Н. Ефективне використання трудових ресурсів як фактор стабілізації функціонування підприємств [Текст] / Н. Кирич // Україна: аспекти праці. – 2008. – №3. – С. 39-42.

10.


Расулова, У.С. Оцінка ефективності використання трудових ресурсів за комплексною мультиплікативною моделлю [Текст] / У. С. Расулова, К. С. Хрипунова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.1. – С. 33-35. – [В статті розроблена індексна мультиплікативна модель оцінки впливу факторів на ефективність використання
трудових ресурсів промислового підприємства. ].

11.


Головіна, С.В. Формування нового соціального мислення як передумова підвищення конкурентоспроможності трудових ресурсів [Текст] / С. В. Головіна // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №3. – С. 220-226.

12.


Величко, О. Стратегія ефективного використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах [Текст] / О. Величко // Економіка АПК. – 2011. – №5. – С. 147-152.

13.


Стецюк, Н. Сучасні тенденції в управлінні трудовими ресурсами підприємства [Текст] / Н. Стецюк // Журнал Європейської економіки. – 2011. –  : Т.10№2. – С. 188-196.

14.


Клокар, О. Підвищення ефективності відтворення трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств [Текст] / О. Клокар // Економіка АПК. – 2011. – №10. – С. 112-115.

15.


Шарко, А. Підвищення ефективності використання трудових ресурсів на машинобудівному підприємстві [Текст] / А. Шарко // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 171-175.

16.


Ядранський, Д. Аналіз трудових ресурсів: соціально-психологічний аспект [Текст] / Д. Ядранський // Економіка та держава. – 2012. – №4. – С. 54-57.

17.
338(477)
П78
Моісеєнко, О. Впровадження кадрового планування як методу формування оптимальної структури трудових ресурсів підприємства [Текст] / О. Моісеєнко, Л. Волянська-Савчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 172-174.

18.
338(477)
П78
Кісіль, Г. Вплив мотивації праці на ефективність використання трудових ресурсів [Текст] / Г. Кісіль, А. Черномазюк // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 217-218.

19.
338(477)
П78
Моісеєнко, О. Ефективність управління персоналом в умовах раціонального використання трудових ресурсів [Текст] / О. Моісеєнко, Л. Водянська-Савчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 219-221.

20.


Шитікова, Л.В. Сутність, особливості та структура механізму управління трудовими ресурсами підприємства [Текст] / Л. В. Шитікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.3. – С. 250-254.

21.


Череп, А.В. Аналіз і оцінка ефективності використання трудових ресурсів на підприємствах агропромислового сектору [Текст] / А. В. Череп, Л. В. Шитікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 308-311. 


22.


Мнишенко, О.О. Економічне оцінювання ефективності використання трудових ресурсів [Текст] : [на підставі даних Південно-Західної залізниці] / О. О. Мнишенко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №9. – С. 108-112.

23.


Кошонько, О.В. Формування досконалого трудового потенціалу підприємства як ефективний засіб використання людських ресурсів [Текст] / О. В. Кошонько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.2. – С. 204-208.

24.


Богиня, Д.П. Підвищення якості трудових ресурсів у системі забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств [Текст] / Д. П. Богиня // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 57-59.

25.

http://repository.vsau.org/getfile/2819.pdf Покровська О.В.ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА І ШЛЯХИ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ


26.

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=219М.А.Кравченко,


 
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 

27.

http://pidruchniki.ws/19240701/ekonomika/analiz_resursiv_pidpriyemstvaАналіз ефективності використання трудових ресурсів

28.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Трудові ресурси=людський капітал=робоча сила.....”
29.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка підприємства ...”