Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора!!!
>>> допоможіть будь ласка з підбором літератури для написання реферату з дисципліни Регіональна економіка на тему "Вплив науково-технічного прогресу на розвиток і розміщення продуктивних сил".
>>> Завчасно ДЯКУЮ!
1.
338.242.4
Д36
Державне регулювання економіки [Текст] : підручник / С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко, І. І. Іванов. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : КНЕУ, 2000. – 316с. – [Існує електронна копія].

2.


Янукович, В. Наука і практика управління соціально-економічним розвитком регіону [Текст] / В. Янукович // Економіка України. – 2002. – №11. – С.4-17.

3.


Багриновский, К.А. Основные черты современного механизма научно-технологического развития [Текст] / К. А. Багриновский // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – №5. – С.6-19.

4.
330.322
К88
Кудояр, О.Ю. Розробка механізму внутрішнього інвестування на промисловому виробництві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.02.02 - економіка та управління НТП / О. Ю. Кудояр. – Х. : Нац-ний технічний ун-т "Харківський політехніч. ін-т", 2003. – 20с.

5.
911.3
Ч-49
Чернюк, Л.Г. Розміщення продуктивних сил України [Текст] : навч. посіб. / Л. Г. Чернюк, Д. В. Клиновий. – К. : ЦУЛ, 2002. – 470с.

6.


Бойко, Є. Підвищення ефективності використання виробничих ресурсів на основі впровадження досягнень НТП [Текст] / Є. Бойко, Г. Бондарчук-Грита // Регіональна економіка. – 2003. – №1. – С. 18-24.

7.
330
И75
Иохин, В.Я. Экономическая теория [Текст] : учебник / В. Я. Иохин. – М. : Юристъ, 2003. – 861с.

8.
332
М 23
Манів, З.О. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / З. О. Манів, І. М. Луцький, С. З. Манів. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 638с. – (Вища освіта в Україні).
9.
911.3
Н60
Нижник, В.М. Розміщення продуктивних сил України [Текст] : конспект лекцій / В. М. Нижник. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 94с.

10.


Эльянов, А. НТП и экономическая политика на периферии мирового хозяйства [Текст] / А. Эльянов // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – №4. – С. 74-85.

11.
330.3
С43
Скляр, І.Д. Система циклів відтворення як основа управління науково-технічним прогресом [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.02.02 - економіка та управління науково-технічним пргресом / І. Д. Скляр. – Суми : Сумський державний ун-т, 2005. – 20с.

12.
658.589
І-44
Ілляшенко, К.В. Організаційно-економічний механізм реалізації досягнень НТП на підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.02.02 - економіка та управління науково-технічним прогресом / К. В. Ілляшенко. – Суми : Сумський державний університет, 2006. – 24с.

13.


Кучеров, О.П. Використання управління знаннями для розвитку науково-технічного прогресу в сільському господарстві [Текст] / О. П. Кучеров // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №10. – С. 115-122.

14.


Вініченко, І. Економічна сутність НТП, інновацій та їх роль у розвитку агропромислового виробництва [Текст] / І. Вініченко // Економіка та держава. – 2007. – №4. – С. 9-11.

15.
62
О-75
Основи технологій виробництва в галузях народного господарства [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Желібо, Д. В. Анопко, В. М. Буслик [та ін.]. – К. : Кондор, 2005. – 716с.

16.
911.3
К49
Клиновий, Д.В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Клиновий, Т. В. Пепа за наук. ред. Л.Г. Чернюк. – К. : ЦНЛ, 2006. – 728с. – [Рекомендовано МОН України].

17.
911.3
С79
Стеченко, Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика [Текст] : підручник / Д. М. Стеченко. – К. : Вікар, 2006. – 396с. 


18.


Глазьев, С. Научно-производственный потенциал: современное состояние и перспективы развития [Текст] / С. Глазьев // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №12. – С. 8-15. – [Россия].

19.

http://pidruchniki.ws/1757050738768/rps/vpliv_naukovo-tehnichnogo_progresuВплив науково-технічного прогресу на розміщення продуктивних сил

20.

http://books.br.com.ua/32571НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ Науково-технічний прогрес та його вплив на територіальну й галузеву структуру продуктивних сил

21.

http://library.if.ua/book/69/5073.htmlНауково-технічний прогрес, виробничий та науковий потенціал

22.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “розміщення продуктивних сил.....”
23.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету