Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Підберіть, будь ласка, літературу до теми "Витратна політика підприємства в сучасних умовах", бажано за останні роки. Дуже вдячна Вам за допомогу!
1.


Вінничук, Н.В. Роль економіко-математичного моделювання в управлінні витратами [Текст] / Н. В. Вінничук, Н. С. Ліба // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №4,Ч.2,Т.2. – С. 53-56. – [В даній статті розглядається спрощений підхід розподілу витрат, який не потребує організації складної системи збору інформації, впровадження управлінського документообороту і може розглядатися як більш привабливий по відношенню до традиційних методів.].

2.


Назарчук, Т.В. Управління витратами промислових підприємств на сучасному етапі: актуальні проблеми та перспективи удосконалення [Текст] / Т. В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.1. – С. 80-83. – [
У статті доводиться необхідність виявлення і конкретизації проблем управління витратами для того, щоб у подальшому розроблювати і оцінювати механізм формування і управління витратами та проводити моделювання процесів. Запропоновано загальну класифікацію проблем управління витратами та сформульовано найбільш актуальні задачі управління ними.
].

3.


Власюк, Г.В. Управління витратами за сценарієм довгострокового підвищення ефективності виробництва на підприємствах харчової промисловості [Текст] / Г. В. Власюк // Держава та регіони. – 2006. – №2. – С. 36-40.

4.


Нижник, В.М. Еволюція наукових поглядів на проблеми управління витратами підприємства [Текст] / В. М. Нижник, М. І. Нога // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №2,Т.1. – С. 261-265.

5.


Власюк, Г.В. Функціонально-структурна організація ефективного управління витратами підприємств промисловості [Текст] / Г. В. Власюк // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 61-64.

6.


Назарчук, Т. Структура ефективної системи управління витратами промислових підприємств [Текст] / Т. Назарчук // Регіональна економіка. – 2006. – №3. – С. 50-57.

7.


Власюк, Г. Теоретичні аспекти та тенденції в управлінні виробничими витратами на підприємствах у ринкових умовах [Текст] / Г. Власюк // Держава та регіони. – 2007. – №2. – С. 69-72.

8.


Магалецкий, К. Затраты: от снижения к оптимизации [Текст] / К. Магалецкий // Компаньон. – 2007. – №19. – С. 56-59. – [Программы компаний по снижению затрат].

9.


Юзва, Р.П. Теоретичні аспекти управління витратами [Текст] / Р. П. Юзва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.1. – С. 244-248. – [У статті висвітлюється роль обліку витрат в підвищенні ефективності виробництва та досліджуються завдання, елементи, принципи та функції управління ними.].

10.


Ясінська, А.І. Сутність управління витратами на вітчизняних підприємствах [Текст] / А. І. Ясінська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №14 (594). – С. 357-360.

11.


Шеховцова, В. Системний підхід до управління накладними витратами підприємств [Текст] / В. Шеховцова // Економіка та держава. – 2008. – №7. – С. 51-52.

12.
658.14/.17
К86
Ксьондз, С.М. Управління витратами іншої операційної діяльності (на прикладі підприємств машинобудування) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (машинобудування) / С. М. Ксьондз. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 21с.

13.


Кальєніна, Н. Етапи розробки системи управління витратами [Текст] / Н. Кальєніна // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2008. – №6. – С. 92-94.

14.


Орлов, О. Гибкое управление затратами и прибылью (маржинальный подход) [Текст] / О. Орлов // Економіст. – 2009. – №2. – С. 24-28.

15.
658
Д13
Давидович, І.Є. Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович. – К. : ЦУЛ, 2008. – 320с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

16.


Назарчук, Т.В. Напрями удосконалення системи управління витратами промислових підприємств [Текст] / Т. В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2,Т.2. – С. 97-100. – [Досліджено сучасні тенденції в інноваційній сфері, виявлено мотиваційні фактори науково-технічної праці.
Розглянуті особливості формування ефективної системи мотивації з використанням вітчизняного та закордонного досвіду
для працівників науково-технічних підрозділів машинобудівних підприємств.

17.


Адаменко, Т.М. Управління затратами підприємства: розуміння з позиції процесного підходу [Текст] / Т. М. Адаменко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 198-202. – [Надано визначення сутності управління затратами, виходячи з дуалізму поняття «управління»; вирізнено етапи процесу управління затратами підприємства, які полягають в реалізації послідовності функцій управління; надано визначення таким позиціям як об`єкт, суб`єкт, предмет та технологія управління затратами; надана відмінність стратегічного та оперативного управління затратами; доведена значущість управління затратами через систему бізнес-процесів з переорієнтацією на досягнення стратегічних цілей.


18.
658
Ф79
Формування антизатратного механізму управління прямим і накладними затратами : звіт про НДР (заключ.) : 7-2008 /  кер. Орлов О. ; викон.: Ксьондз С. М. [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 67с.

19.
658.7/.8
І-23
Іванюта, П.В. Управління ресурсами та витратами [Текст] : навч. посіб. / П. В. Іванюта, О. П. Лугівська за ред. С.М.Іванюти. – К. : ЦУЛ, 2009. – 320с. – [
Рекомендовано МОН України].

20.
658
В27
Великий, Ю.М. Управління витратами підприємства [Текст] : монографія / Ю. М. Великий, В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 192с. – [Висвітлено підходи щодо визначення сутності витрат промислового підприємства, їх класифікації та обліку; проаналізовано існуючі методики прийняття управлінських рішень щодо формування витрат підприємства; розглянуто практичні аспекти управління витратами підприємства.].

21.


Іванова, М.І. Використання стохастичних методів моделювання при формуванні стратегії управління витратами в умовах глобальної кризи [Текст] / М. І. Іванова, Д. М. Потьомкін // Регіональна економіка. – 2010. – №2. – С. 48-54.

22.


Андрющенко, І.Є. Математичне забезпечення процесу управління витратами підприємства [Текст] / І. Є. Андрющенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №15. – С. 75-78.

23.


Назарчук, Т.В. До питання формування функціональної стратегії управління витратами на підприємствах [Текст] / Т. В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.3. – С. 154-157.

24.


Кондратюк, О. Синергія інформації в управлінні витратами підприємства [Текст] / О. Кондратюк, О. Школа // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №5. – С. 134-138.

25.


Кальєніна, Н. Стан та проблеми управління витратами машинобудівельних підприємств [Текст] / Н. Кальєніна // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2011. – №1. – С. 105-107.

26.


Полянська, А. Ситуаційний підхід до управління затратами підприємства [Текст] / А. Полянська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №1. – С. 134-140.

27.


Литвин, О.О. Методичні основи управління витратами на промислових підприємствах [Текст] / О. О. Литвин // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 159-166.

28.
338(477)
П78
Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів [Текст] : матеріали міжнар. науково-практ. конф. студ. та молодих вчених (24-25 вересня 2010р.). Т.2. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 266с. – [У збірнику розміщені матеріали за результатами проведення міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених.].

29.


Олех, Н.Л. Основні напрямки вдосконалення організаційно-економічного механізму управління витратами на підприємствах машинобудівної галузі [Текст] / Н. Л. Олех // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 213-218.

30.


Абрамова, О.В. Система управління витратами на підприємствах легкої промисловості [Текст] / О. В. Абрамова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.1. – С. 77-80.

31.


Кальєніна, Н. Інструментарій системи управління витратами підаприємства [Текст] / Н. Кальєніна // Держава та регіони. – 2011. – №4. – С. 104-106.

32.


Лук`янова, В.В. Використання систем управління витратами на підприємствах [Текст] / В. В. Лук`янова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.1. – С. 39-45.

33.


Кальєніна, Н. Формування системи управління витратами машинобудівних підприємств [Текст] / Н. Кальєніна // Держава та регіони. – 2011. – №5. – С. 134-136.

34.


Андрухова, О.О. Удосконалення процесу управління витратами підприємства [Текст] / О. О. Андрухова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т3. – С. 78-81. – [Враховуючи складність та різноманітність чинників, що впливають на витрати, виникає необхідність їх дослідження за допомогою принципів та методів логістики, головним завданням якої є ефективне управління потоковими процесами. Тільки логістичний підхід в управлінні витратами зможе забезпечити врахування всіх видів витрат, які прямо або опосередковано пов’язані із підготовкою, виробництвом і реалізацією продукції.


35.


Лучанінова, Г.С. Синтез концепції управління витратами як механізм сталого розвитку вітчизняних підприємств [Текст] / Г. С. Лучанінова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т3. – С. 99-102. – [Проаналізовано існуючі концепції управління витратами, надано рекомендації щодо синтезу концепції управління витратами, яка сприятиме економічному розвитку вітчизняних підприємств.


36.


Войтко, С.В. Основні складові підвищення рівня ефективності системи управління прибутком та витратами машинобудівного підприємства [Текст] / С. В. Войтко, В. О. Занора // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №7. – С. 43-46.

37.
658.5.012.32
Ф79
Формування структури механізмів ефективного управління конкурентним потенціалом промислових підприємств [Текст] : монографія / В. М. Нижник, Л. В. Бондарчук, Л. А. Грицина [та ін.] за наук. ред.: Нижника В.М., Ніколайчука М.В. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 263с. – [Існує електронна копія]. – [

38.


Дутчак, Р. Еволюція теорії управління витратами на підприємстві [Текст] / Р. Дутчак // Держава та регіони. – 2012. – №3. – С. 171-176.

39.


Адаменко, Т.М. Характеристика основних елементів стратегічного управління затратами промислового підприємства [Текст] / Т. М. Адаменко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 54-58.

40.
338(477)
П78
Кісарова, О. Чітке розмежування витрат- запорука ефективного управління витратами [Текст] / О. Кісарова, М. Диха // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 111-114.

41.
338(477)
П78
Качановецька, О. Вдосконалення системи управління витратами [Текст] / О. Качановецька, М. Диха // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 155-157.

42.


Ільницька-Гикавчук, Г.Я. Удосконалення управління витратами підприємства [Текст] / Г. Я. Ільницька-Гикавчук, О. М. Щур // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.1. – С. 94-97.

43.


Воробйова, Л.Д. Удосконалення процесу ефективного управління витратами на машинобудівному підприємстві [Текст] / Л. Д. Воробйова, Л. А. Квятковська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №1. – С. 31-35.

44.


Гаврись, П.О. Формування концепції інтегрованого управління витратами [Текст] / П. О. Гаврись // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 143-145.

45.


Нісфоян, С.С. Організаційні регулятори управління витратами на утримання і розвиток персоналу в умовах модернізації машинобудівних підприємств [Текст] / С. С. Нісфоян // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.1. – С. 87-91. – [Досліджено необхідність оперування організаційними регуляторами управління витратами на утримання і розвиток персоналу в умовах модернізації машинобудівних підприємств. Розроблено концептуальну схему механізму, що регламентує роботу з персоналом, передбачає дотримання сукупності правил формування, розподілу та використання коштів на утримання і розвиток персоналу.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Економіка підприємства ”