Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Потрібно знайти літературу для курсової на тему:"Оцінка фінансового стану підприємства та визначення шляхів покращення".
1.


Захарченко, В.О. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / В. О. Захарченко, С. І. Счасна // Фінанси України. – 2005. – №1. – С.137-144.

2.
658.14/.17
М80
Мороз, С.В. Оцінка та прогнозування фінансового стану підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / С. В. Мороз. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 207c.

3.
658.14/.17
М25
Маргасова, В.Г. Управління оборотним капіталом та оцінка його впливу на фінансовий стан підприємств (на базі харчової промисловості Чернігівського регіону) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / В. Г. Маргасова. – Ірпінь : Нац-на академія держ. податкової служби України, 2005. – 19с.

4.


Сметанюк, О.А. Методика діагностики кризи підприємства за оцінкою показників фінансового стану в умовах організаційних змін [Текст] / О. А. Сметанюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.1. – С. 128-131. – [Розглянуто існуючі методики діагностики банкрутства, виділено основні переваги та недоліки цих методик. Запропонована удосконалена методика діагностики кризи за оцінкою показників фінансового стану.].

5.


Дацко, А. Сутність та оцінка фінансового стану підприємства [Текст] / А. Дацко // Держава та регіони. – 2006. – №1. – С. 307-312.

6.


Мица, Н.В. Оцінка фінансового стану підприємств грального бізнесу на основі нечіткої логіки [Текст] / Н. В. Мица // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №4.Ч.2,Т.1. – С. 57-61. – [Дано теоретичні основи проведення оцінки фінансового стану підприємств грального бізнесу із застосуванням нечіткої логіки. Значна частина інформації задана нечітко, інформація носить недостовірний характер. Для даного виду діяльності відсутні статистичні дані, що зумовлює використання експертних методів, для яких характерна суб’єктивність оцінки.
].

7.


Москаленко, В.П. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства [Текст] / В. П. Москаленко, О. Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №6. – С. 180-191.

8.
338(477)
З-41
Доманіцький, В. Кореляція оцінки фінансового стану підприємств та організації оборотних коштів [Текст] / В. Доманіцький // Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. – 2006. – Ч. 2. – С. 507-509.

9.


Рибченко, М. Дискримінантна модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / М. Рибченко, К. Коробка // Держава та регіони. – 2006. – №6. – С. 261-263.

10.


Хотомлянський, О.Л. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства [Текст] / О. Л. Хотомлянський, П. А. Знахуренко // Фінанси України. – 2007. – №1. – С. 111-117.

11.


Волик, Н. Механізм оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / Н. Волик, А. Гончарук // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 81.

12.


Азарова, А.О. Підходи до формалізації механізму оцінювання фінансового стану підприємства [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Рузакова // Фінанси України. – 2006. – №12. – С. 121-129. – [Запропоновано застосовувати теорії нечіткої логіки, нейронних мереж та генетичних алгоритмів для ідентифікації фінансових об`єктів при побудові системи підтримки прийняття рішень].

13.


Устинова, І.Г. Теоретичні аспекти оцінювання фінансового стану підприємства [Текст] / І. Г. Устинова, Т. М. Горак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 389-393.

14.


Азарова, А.О. Управління процесом експертного оцінювання при визначенні фінансового стану підприємства [Текст] / А. О. Азарова, О. В. Рузакова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2006. – №6. – С. 133-137.

15.


Волик, Н. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / Н. Волик, Ю. Шестакова // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 52-55.

16.


Баліцька, В. Фіскальна система України: оцінка впливу на фінансовий стан і процеси капіталоутворення підприємств [Текст] / В. Баліцька // Економіка та держава. – 2008. – №6. – С. 13-18.

17.


Бойко, О.М. Оцінювання вітчизняними підприємцями стану та перспектив венчурного фінансування ранніх стадій утворення й освоєння інноваційних технологій [Текст] / О. М. Бойко, В. Ю. Грига, О. В. Красовська // Проблеми науки. – 2009. – №5. – С. 2-10.

18.


Перекрест, Т. Фінансовий стан підприємства: оцінювання та пропозиції поліпшення [Текст] / Т. Перекрест // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №5. – С. 124-132.

19.


Драгун, Л.М. Удосконалення інформаційного та організаційного забезпечення процесу проведення аналізу та оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / Л. М. Драгун, Є. І. Заяць, П. А. Фісуненко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.1. – С. 80-83. – [Досліджено сучасне інформаційне та організаційне забезпечення аналітичного процесу в системі управління економікою підприємства. Виявлені суттєві недоліки, які не дозволяють оперативно і точно реагувати на негативні відхилення. Сформульовані вимоги до проектування систем обліку та організаційної підтримки. Згідно вимог, запропоновані напрямки розвитку систем інформаційного та організаційного забезпечення процесу проведення аналізу та оцінки фінансового стану підприємства.].

20.


Полозова, В.М. Сучасні підходи до оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / В. М. Полозова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 78-83.

21.


Гончаров, В. Модель оцінки фінансового стану підприємств хімічної галузі України [Текст] / В. Гончаров, І. Алфьорова, Л. Каспітська // Економіка та держава. – 2010. – №10. – С. 52-54.

22.


Грабовецкий, Б.Є. Ранжування показників фінансового стану підприємства за відносною важливістю для побудови комплексної стратегічної програми на основі методу експертних оцінок Дельфі [Текст] / Б. Є. Грабовецкий // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.4. – С. 25-29.

23.


Мельникова, М.О. Аналіз адаптивності існуючих методів оцінки фінансового стану підприємства до прогнозування на формальному рівні [Текст] / М. О. Мельникова // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №23. – С. 71-74.

24.


Мельникова, М. Кількісна оцінка фінансового стану підприємства [Текст] / М. Мельникова // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2011. – №1. – С. 117-123.

25.


Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємств у контексті регулювання їх економічної поведінки в мінливому середовищі [Текст] / В. В. Прядко, В. К. Євдокименко, Е. О. Юрій, М. В. Карвацький // Регіональна економіка. – 2012. – №1. – С. 69-80.

26.


Полозова, В.М. Оцінка фінансового стану підприємства на основі комплексного інтегрального показника [Текст] / В. М. Полозова, Я. І. Сливка // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 173-177.

27.
658.14./17

Олександренко, І.В. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. В. Олександренко. – Львів : Академія технологій та бізнесу, 2012. – 538с. 


28.


Федорук, О.В. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємств із застосуванням моделі когнітивної діагностики імовірності банкрутства [Текст] / О. В. Федорук // Економіка розвитку. – 2013. – №1. – С. 118-122.

29.
658
М55
Механізми підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств [Текст] : монографія /  за наук. ред. В.М. Нижника, М.В. Ніколайчука. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 347с. – [Розкрито механізми підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств у системі формування економічного потенціалу підприємства, ефективного використання фінансових ресурсів, розробки стратегії управління фінансовим станом підприємства, підвищення прибутковості та розвитку інвестиційної діяльності.
Для наукових працівників, спеціалістів у сфері економіки праці, менеджменту, фінансів підприємств, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.].

30.


Потій, В. Інтегровані методики оцінки фінансового стану підприємства: теорія і практика [Текст] / В. Потій, А. Волянська // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №12. – С. 51-58.

31.

http://www.sworld.com.ua/konfer29/420.pdf Аверіна М.Ю.
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА:
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ


32.

http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=65940Шляхи удосконалення фінансового стану підприємств
Гайдамака Ольга Олександрівна

33.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Фінанси підприємств.....”
34.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “.Економіка підприємства ..”