Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, допоможіть підібрати будь - ласка літературу для моєї курсової роботи на тему: "Ефективність використання ресурсів підприємства".
1.


Рзаєва, Т.Г. Аналіз існуючих підходів до оцінки ефективності використання ресурсів підприємств [Текст] / Т. Г. Рзаєва // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.2. – С. 82-85. – [В статті розглянуто, критично оцінено існуючі основні теоретичні підходи до показників ефективності використання фінансово-виробничих ресурсів суб’єктів господарювання та доведено необхідність їх удосконалення і розвитку відповідно до змін в економіці.
].

2.
330.332
Г79
Гребенікова, О.В. Ефективність використання інвестиційного потенціалу промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.02.02 - економіка і управління науково-технічним прогресом / О. В. Гребенікова. – Х. : Нац-ний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т", 2004. – 19с.

3.


Шкромида, В.В. Фінансовий ліверідж як ефективний засіб управління фінансовими ресурсами підприємства [Текст] / В. В. Шкромида // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №3,Т.1. – С. 270-275. – [Розглянуто особливості моделювання фінансового ліверіджу, як одного із методів здійснення фінансового аналізу, з метою виявлення основних тенденцій структури та динаміки змін фінансових ресурсів підприємства, результатом яких є розробка і прийняття ефективних фінансових рішень.].

4.


Рзаєва, Т.Г. Оцінка ефективності використання ресурсів машинобудівних підприємств Хмельницької області [Текст] / Т. Г. Рзаєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.2. – С. 167-171. – [Дослідження ефективності використання фінансово-виробничих ресурсів машинобудівних підпри-ємств Хмельницької області. Проведено обґрунтування критеріїв вибору машинобудівних підприємств області та розроблено вагомі напрямки підвищення ефективності використання ресурсів за їх складовими.].

5.
338.242.3
П91
Пушкар, М.С. Контролінг - інформаційна підсистема стратегічного менеджменту [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Р. М. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 370с. – [ Монографія присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів контролінга - нового напряму в економічній науці, пов`язаного з формуванням інформаційних ресурсів для стратегічного управління розвитком підприємства.
Контролінг розвивається як окрема інформаційна підсистема підприємства для стратегічного управління на основі синтезу знань з менеджменту маркетингу, фінансового й управлінського обліку, статистики аналізу, контролю та прогнозування. Метою контролінга є забезпечення економічної безпеки та тривалого існування підприємства в агресивному ринковому середовищі.
Монографія розрахована на керівників підприємств, економістів, науковців, магістрів та аспірантів економічних навчальних закладів IV рівня акредитації.].

6.


Пивоваров, М.Г. Ефективність управління матеріальними ресурсами підприємства [Текст] / М. Г. Пивоваров, Л. В. Яковенко // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 237-239.

7.


Головань, В. Соціально-економічні фактори формування та ефективного використання трудових ресурсів на підприємствах сільського господарства [Текст] / В. Головань // Україна: аспекти праці. – 2006. – №8. – С. 9-14.

8.


Волк, І. Фінансові ресурси підприємства: економічна сутність та ефективність управління [Текст] / І. Волк // Держава та регіони. – 2006. – №6. – С. 339-345.

9.
658.14/.17
К78
Кравцова, А.М. Механізм формування та ефективного використання фінансових ресурсів машинобудівного підприємства [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами(машинобудування) / А. М. Кравцова. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 256с. – [Існує електронна копія].

10.


Хрущ, Н.А. Окремі складові інтегральної оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств зв`язку [Текст] / Н. А. Хрущ, Л. А. Приступа // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.1. – С. 92-96. – [У статті розкрито загальний зміст та сформовано цілісне уявлення про складові оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств зв’язку, обґрунтовано та встановлено межі узагальнюючих показників ефективності формування, розміщення, використання та управління фінансовими ресурсами підприємств зв’язку, проведено аналіз узагальнюючих показників ефективності управління фінансовими ресурсами досліджуваних підприємств зв’язку та оцінено їх динаміку за 2003-2007 роки, з’ясовано причини наявних тенденцій змін.].

11.


Авдєй, О.К. Теоретичні аспекти оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємства [Текст] / О. К. Авдєй // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 142-145.

12.


Гавриш, О.А. Система моніторингу рівня ефективності роботи інформаційно-інноваційного механізму підвищення конкурентоспроможності [Текст] / О. А. Гавриш, С. М. Савченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №5. – С. 13-20.

13.


Белялов, Т. Методичні підходи до оцінки можливих фінансових ресурсів як джерела підвищення ефективності діяльності промислового підприємства [Текст] / Т. Белялов, Д. Коваленко // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2011. – №10. – С. 37-40.

14.


Пашкевич, М.С. Удосконалення методики аналізу та оцінки ефективності використання виробничих ресурсів підприємства [Текст] / М. С. Пашкевич // Економіка розвитку. – 2011. – №3. – С. 88-91.

15.


Доберчак, Н.І. Шляхи оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства [Текст] / Н. І. Доберчак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 86-90.

16.


Кондрашевська, О.Г. Оцінка ефективності використання ресурсів підприємствами машинобудування [Текст] / О. Г. Кондрашевська // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №23. – С. 68-72.

17.


Шарко, А. Підвищення ефективності використання трудових ресурсів на машинобудівному підприємстві [Текст] / А. Шарко // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 171-175.

18.


Ткаченко, І.П. Управління фінансовими ресурсами підприємств: аналіз джерел їх формування та підвищення ефективності використання [Текст] / І. П. Ткаченко, Ю. С. Вергнигора, І. Л. Чайка // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №7. – С. 55-59.

19.


Шаманська, О.І. Основні напрямки підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом підприємства [Текст] / О. І. Шаманська // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 166-172.

20.


Олійник, Л.В. Сучасні підходи до ефективного управління ресурсами та активами підприємства [Текст] / Л. В. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 206-209.

21.


Банєва, І.О. Пріоритетні напрями розвитку аграрних підприємств на основі ефективного використання їх ресурсного потенціалу [Текст] / І. О. Банєва // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – №1. – С. 34-35.

22.


Гаврилова, Л. Фінансовий план як інструмент ефективного використання ресурсів державного підприємства [Текст] / Л. Гаврилова // Фінансовий контроль. – 2013. – №11. – С. 19-22.

23.


Кошонько, О.В. Формування досконалого трудового потенціалу підприємства як ефективний засіб використання людських ресурсів [Текст] / О. В. Кошонько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.2. – С. 204-208.

24.

http://buklib.net/books/29158/Показники наявності та ефективності використання ресурсів підприємства25.

http://udec.ntu-kpi.kiev.ua/lspace/ekon_analiz_udec_demo/schedule.nsf/d862e82eafb758368525663c004f385c/a253d862710eab11c2256b5200481600?OpenDocumentАналіз ефективності використання матеріальних ресурсів.
26.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ефективность використання ресурсів.....”
27.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “...Економіка підприємства