Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!
>>> Прошу Вас допомогти підібрати літературу для написання курсової роботи.Моя тема: "Характеристика методів оцінки нематеріальних ресурсів та активів підприємства."
1.


Алексєєва, А. Нематеріальні активи : порядок переоцінки та її відображення в обліку підприємств [Текст] / А. Алексєєва // Все про бухгалтерський облік. – 2000. – №39. – С. 4-7.

2.


Ярема, Л.Ю. Гудвіл і його місце в складі нематеріальних активів підприємства. Методи оцінки гудвілу [Текст] / Л. Ю. Ярема // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.1. – С. 119-122. – [Розглянуто важливість визначення „гудвілу”. Наведено причини виникнення гудвілу, преваги і недоліки способів його оцінки. Представлено професійний аспект розгляду поняття „гудвіл”.
].

3.


Семенов, А. Методологія оцінки нематеріальних активів підприємства [Текст] / А. Семенов // Вісник економічної науки України. – 2007. – №1. – С. 148-154.

4.


Шпак, Н.О. Проблеми і перспективи управління нематеріальними активами підприємства [Текст] / Н. О. Шпак, К. І. Дмитрів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №14 (594). – С. 163-172.

5.


Бобкова, О.О. Аналіз методів оцінки нематеріальних активів [Текст] / О. О. Бобкова // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2007. – №2. – С. 76-80.

6.


Сизоненко, О. Види нематеріальних активів, шляхи їх надходження та методи оцінки [Текст] / О. Сизоненко // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2009. – №5. – С. 13-14.

7.


Назарбаєва, І. Оцінка нематеріальних активів: а хто обіцяв, що буде просто? [Текст] / І. Назарбаєва // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства. – 2009. – №6. – С. 102-108.

8.


Лебідь, Т. Методичні підходи до визначення маркетингових нематеріальних активів підприємства [Текст] / Т. Лебідь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 403-410.

9.


Гребешкова, О.М. Базові положення стратегічного управління нематеріальними активами підприємства [Текст] / О. М. Гребешкова, О. В. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.2. – С. 132-135. – [В статті окреслено базові положення стратегічного управління в контексті ідентифікації, оцінки,
формування та ефективного використання нематеріальних активів як ключового чинника набуття
підприємством конкурентних переваг в умовах "нової" економіки, задля чого систематизовано підходи до
визначення та оцінки нематеріальних активів підприємства з урахуванням їх природи та стратегічної
значущості, визначено сутність та складові механізму стратегічного управління нематеріальними активами.].

10.


Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 16.11. 2009 р. № 1327 [Текст] // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – №12. – С. 5-15.

11.


Ягнюк, В. Нормативне регулювання оцінки нематеріальних активів для бухгалтерського та податкового обліку [Текст] / В. Ягнюк // Економіка України. – 2010. – №1. – С. 49-54.

12.


Гончар, О.І. Нематеріальні активи у формуванні потенціалу підприємства [Текст] / О. І. Гончар, І. В. Павельчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 77-80. – [В даній статті проаналізовано нематеріальні активи як особливий чинник підвищення потенціалу підприємства, їх класифікація, стан нематеріальних активів українських підприємств та ефективність їх використання.
].

13.


Войтенко, Т. Нематеріальні активи: методрекомендаційний облік [Текст] / Т. Войтенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2010. – №11. – С. 36-42.

14.


Капченко, Р.Л. Інтелектуальний капітал - нематеріальний актив сучасного підприємства [Текст] / Р. Л. Капченко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науи. – 2003. – №1,Ч.2. – С. 35-37. – [Стаття присвячена проблемам, що пов’язані з особливостями підготовки висококваліфікованих фахівців, в контексті одного з головних чинників економічного розвитку в постіндустріальному, інформаційному суспільстві. Розкриваються поняття інтелектуального капіталу та людських ресурсів, що являють собою сукупність різноманітних якостей людей, які визначають їхню здатність виробляти матеріальні та духовні цінності. Особливу роль людський фактор набуває в сучасних умовах, коли світ переходить до інформаційного суспільства, де головну роль будуть відігравати знання, і, відповідно, освітньо-кваліфікаційний рівень людських ресурсів.].

15.


Пархоменко, В. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів [Текст] / В. Пархоменко // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – №50. – С. 21-24., 41-44.

16.


Мамонтова, Н.А. Методологічні підходи до визначення вартості нематеріальних активів та знаннєвого ресурсу в умовах постіндустріальної економіки [Текст] / Н. А. Мамонтова // Проблеми науки. – 2009. – №8. – С. 22-29.

17.


Махова, Г.В. Проблеми управління нематеріальними активами в стратегічних альянсах підприємств [Текст] / Г. В. Махова, О. В. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.4. – С. 64-66.

18.


Ямненко, Г.Є. Нематеріальні активи як один із ключових чинників вартості підприємства [Текст] / Г. Є. Ямненко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 80-86.

19.


Андросова, О.Ф. Методика аудиту основних засобів і нематеріальних активів та її вплив на якість аудита [Текст] / О. Ф. Андросова, К. А. Калугіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 250-255.

20.


Єршова, Г.В. Нематеріальні активи промислових підприємств України [Текст] / Г. В. Єршова // Фінанси України. – 2011. – №11. – С. 104-112.

21.
657.6
У74
Усач, Б.Ф. Контроль і ревізія [Текст] : підручник / Б. Ф. Усач. – 7-е вид., переробл. і допов. – К. : Знання-Прес, 2008. – 263с. – [Затверджено МОН України].

22.


Левченко, Н.М. Удосконалення методики аудиту нематеріальних активів з метою систематизації результатів аудиторських процедур [Текст] / Н. М. Левченко, Н. С. Понікарова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 118-121. – [У статті розглянуто проблеми та шляхи удосконалення методики аудиту нематеріальних активів. Проаналізовано послідовність та взаємозв’язок етапів аудиту наявності і руху нематеріальних активів. Запропоновано методику проведення аудиторської перевірки нематеріальних активів та операцій з ними з метою систематизації результатів аудиторських процедур.
].

23.


Притуляк, Н.М. До питання методики оцінки ефективності використання нематеріальних активів [Текст] / Н. М. Притуляк, Н. Р. Дулюк // Проблеми науки. – 2013. – №3. – С. 39-44.

24.


Мамонтова, Н.А. Оцінка вартості нематеріальних активів корпорації [Текст] / Н. А. Мамонтова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – №1. – С. 221-229.

25.


Скоп, Х. Бухгалтерський облік нематеріальних активів: визнання та оцінка [Текст] / Х. Скоп // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №8. – С. 10-19.

26.


Кирилюк, В.С. Врахування ризиків при оцінці вартості нематеріальних активів [Текст] / В. С. Кирилюк, О. С. Малюк, Л. М. Проха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 60-63.

27.
658
К17
Калініченко, О.В. Економіка підприємства [Текст] : практикум : навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : Кондор, 2012. – 600с.

28.


Скоп, Х. Методика дохідного підходу оцінки нематеріальних активів в обліково-аналітичній системі підприємства [Текст] / Х. Скоп // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – №10. – С. 18-27.

29.

http://pidruchniki.ws/13331222/ekonomika/metodi_sposobi_otsinki_nematerialnih_aktiviv_pidpriyemstvaМетоди і способи оцінки нематеріальних активів підприємства

30.

http://eztuir.ztu.edu.ua/1449/1/8.pdfБанасько Т.М.
ОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ДЛЯ ПОТРЕБ ОБЛІКУ
31.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Нематеріальні активи=гудвіл....”
32.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету