Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!
>>> Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу для курсової роботи з Економіки підприємства.
>>> Тема курсової роботи: "Політика підприємства в галузі оновлення і використання основних фондів".
>>> Дякую!!!

1.
658.14/.17
Ф53
Філімоненков, О.С. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / О. С. Філімоненков. – К. : Ельга, 2002. – 360с.

2.
658
Э40
Экономика предприятия [Текст] : учебник / М. Г. Грещак, В. М. Колот, П. НаливайкоА [и др.] под ред. С.Ф. Покропивного. – К. : КНЕУ, 2003. – 608с.

3.
658.14/.17
Г79
Гребельный, В.И. Финансы предприятий [Текст] : учеб. пособие / В. И. Гребельный. – 2-е изд., испр. и доп. – К. : Изд-во Европ. ун-та, 2003. – 232с. – (Європейський університет).

4.
658.14/.17
З-99
Зятковський, І.В. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. В. Зятковський. – 2-ге вид., переробл. – К. : Кондор, 2003. – 364с.

5.
65.012
М48
Мельник, В.М. Основи економічного аналізу. (Короткий теоретико-методологічний курс) [Текст] : навч. посіб. / В. М. Мельник. – К. : Кондор, 2003. – 128с. –

6.
65.012
К56
Ковальчук, М.І. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК [Текст] : підручник / М. І. Ковальчук. – К. : КНЕУ, 2005. – 390с.

7.


Никитенко, І.М. Економіко-організаційні аспекти процесу оновлення основних фондів машинобудівних підприємств Хмельницької області в сучасних умовах [Текст] / І. М. Никитенко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки [Електронний ресурс]. – 2004. – №6. – С. 140-144. – [Вивчені особливості фінансування процесів оновлення основних фондів в економічно розвинених країнах в контексті застосування закордонної практики до умов вітчизняної економіки].

8.
658.14/.17
Ф53
Філімоненков, О.С. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / О. С. Філімоненков. – Ірпінь : Академія ДСП України, 2004. – 459с. 

9.
658
Б19
Бакай, В.Й. Амортизаційна політика та оновлення основних фондів на промислових підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01- економіка, організація і управління підприємствами / В. Й. Бакай. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 20с.

10.


Ілляшенко, К.В. Реальні інвестиції у відтворення основних фондів АПК: проблеми і шляхи їх подолання [Текст] / К. В. Ілляшенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №6,Т.2. – С. 181-184. – [У статті проаналізована сучасна динаміка капітальних вкладень в основні засоби, розкриті основні проблеми реального інвестування у відтворення основних фондів АПК, запропоновано більш широке застосування лізингових операцій, як можливий шлях подолання вищезазначених проблем.].

11.
65.012
Ч-46
Череп, А.В. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / А. В. Череп. – К. : Кондор, 2005. – 160с. –

12.


Романенко, М. Ефективність використання основних виробничих фондів та розробка пропозицій щодо її поліпшення [Текст] / М. Романенко // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 318-321.

13.


Цебень, Р. Проблеми визначення величини ліквідаційної вартості та строків корисного використання основних засобів на підприємстві [Текст] / Р. Цебень // Економіст. – 2007. – №11. – С. 45-47.

14.


Марченко, С.О. Роль інвестицій у відтворенні основних фондів ( на прикладі Миколаївської області ) [Текст] / С. О. Марченко, Л. Г. Шемет // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №2. – С. 156-162.

15.


Матвеева, Е.Н. Модернизация средств технологического оснащения как способ обновления активной части основных фондов текстильного предприятия [Текст] / Е. Н. Матвеева // Известия высших учебных заведенийИзвестия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2008. – №2. – С. 7-10.

16.


Новицька, С.С. Методичні підходи щодо здійснення оцінки зменшення корисності основних виробничих фондів [Текст] / С. С. Новицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №1. – С. 63-66. – [В статті наводяться ознаки зменшення корисності основних фондів, запропоновані методичні
підходи щодо здійснення оцінки суми зменшення корисності активів, а також надані рекомендації
стосовно покриття втрат від зменшення корисності основних виробничих фондів.

17.


Михайлов, Г.М. Теоретичні аспекти та особливості оцінки ефективності активної частини основних засобів авіапідприємств [Текст] / Г. М. Михайлов // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №9. – С. 25-27.

18.
65.012
Ч-46
Череп, А.В. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / А. В. Череп. – К. : Кондор, 2009. – 160с. – [

Рекомендовано МОН України].

19.
65.012
М48
Мельник, В.М. Основи економічного аналізу. (Короткий теоретико-методологічний курс) [Текст] : навч. посіб. / В. М. Мельник. – К. : Кондор, 2008. – 128с. – [
Рекомендовано МОН України
].

20.


Бакай, В.Й. Фінансування оновлення основних фондів як один із головних напрямків розвитку промислових підприємств [Текст] / В. Й. Бакай, Ю. В. Дорош // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 191-194. – [Розглянуто процес фінансування оновлення основних фондів на промислових підприємствах. Запропоновано
використовувати модель для фінансування оновлення основних фондів, в основі якої лежить критерій оптимальності –
показник ефективності фінансування.


21.


Бакай, В.Й. Методи формування амортизаційної політики на промислових підприємствах [Текст] / В. Й. Бакай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 97-100.

22.


Череп, А. Особливості аналізу використання основних фондів в ринкових умовах [Текст] / А. Череп // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2,Т.2. – С. 104-106. – [Розкрито необхідність ефективного використання основних фондів в ринкових умовах, розглянуто резерви збільшення виробництва продукції і від використання основних фондів пропонується послідовність виконання аналізу основних фондів.].

23.


Череп, А. Ефективність використання основних фондів підприємства [Текст] / А. Череп, А. Клименко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №6. – С. 212-215.

24.


Семенов, Г. Оцінювання ефективності використання основних виробничих фондів в акціонерному товаристві [Текст] / Г. Семенов, О. Плаксюк // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №2. – С. 188-191.

25.
658.14/.17
О-58
Онисько, С.М. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / С. М. Онисько, П. М. Марич. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Л. : Магнолія, 2010. – 367с. –

26.


Майстренко, О. Економічно допустимі резерви виробничої потужності машинобудівних підприємств [Текст] / О. Майстренко // Економіст. – 2010. – №9. – С. 46-48.

27.


Бабич, A.M. Вдосконалення амортизаційної політики як передумова розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств [Текст] / A. M. Бабич // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №1(51). – С. 155-160.

28.


Диленко, В.А. Економіко-математичиий аналіз впливу НТП на оптимальний вибір напрямків розвитку виробничих фондів підприємства [Текст] / В. А. Диленко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №2. – С. 201-209.

29.


Павленко, О.П. Аналіз ефективності використання основних засобів в аграрних підприємствах [Текст] / О. П. Павленко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №5. – С. 56-64.

30.


Ігнашкіна, Т. Методичні підходи до формування додаткових джерел відтворення основних фондів підприємств [Текст] / Т. Ігнашкіна, Н. Шура // Економіст. – 2011. – №4. – С. 62-65.

31.


Приймак, Н.С. Ефективна амортизаційна політика підприємства як об`єкт управління [Текст] / Н. С. Приймак // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №14. – С. 40-42.

32.


Козаченко, В.М. Проблеми використання основних виробничих фондів в Україні та світі [Текст] / В. М. Козаченко, О. В. Романенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 157-160.

33.


Бакай, В.Й. Амортизаційна політика як один із основних чинників ефективного розвитку підприємств [Текст] / В. Й. Бакай, В. М. Найдук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 19-22.

34.


Прутська, Т.Ю. Амортизаційні відрахування як джерело відтворення основних фондів та напрями реформування амортизаційної політики [Текст] / Т. Ю. Прутська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 12-15. – [Значний знос основних засобів підприємств України потребує їх швидкого та ефективного оновлення. В статті проаналізовано зв`язок між змінами в амортизаційній політиці та процесами оновлення основних засобів, досліджено підходи до формування механізму оновлення основних фондів підприємств. Визначено головні напрями вдосконалення амортизаційної політики.


35.


Рєпіна, І. Ключові елементи формування амортизаційної політики підприємства [Текст] / І. Рєпіна // Ринок цінних паперів України. – 2011. – №9-10. – С. 67-73.

36.


Божко, М.О. Розвиток машинобудування в Україні в контексті забезпечення розширеного відтворення економіки [Текст] / М. О. Божко // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №11-12. – С. 52-54.

37.


Луцков, В.О. Структурний аналіз відтворення капіталу України в міжгалузевих моделях "витрати - випуск" [Текст] / В. О. Луцков // Економіка розвитку. – 2012. – №1. – С. 47-53.

38.


Саєнко, С.Г. Методичні підходи до формування амортизаційної політики машинобудівних підприємств [Текст] / С. Г. Саєнко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №8. – С. 192-197.

39.


Кизима, В.А. Основні виробничі фонди: теоретичні аспекти відтворення на промислових підприємствах [Текст] / В. А. Кизима // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 245-247.

40.


Бакай, В.Й. Удосконалення амортизаційної політики як чинник оновлення основних фондів на підприємстві [Текст] / В. Й. Бакай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 252-255.

41.


Бакай, В.Й. Фінансовий лізинг як ефективний механізм оновлення основних фондів на промислових підприємствах [Текст] / В. Й. Бакай, В. І. Дячишина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 115-119.

42.


Базавлук, А. Застосування фінансового лізингу для оновлення основного капіталу залізничного транспорту України [Текст] / А. Базавлук // Світ фінансів. – 2012. – №3. – С. 126-132.

43.


Левицька, І.В. Амортизація як чинник прискорення процесів відтворення на підприємствах [Текст] / І. В. Левицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 106-112. – [Розглянуто еволюцію амортизаційної політики держави, вплив амортизації на темпи відтворення та можливості підприємств щодо забезпечення процесів відтворення.


44.


Доможиров, Ю.А. Основной капитал швейного предприятия, его структура и использование [Текст] / Ю. А. Доможиров // Швейная промышленность. – 2013. – №4. – С. 25-29.