Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!
>>> Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу для магістерської роботи з Психології.
>>> Тема магістерської роботи: "Особливості гуманістичної срямованості майбутніх психологів".
>>> Дякую!!!

1.
Бессонова, Т.И. К проблеме разработки гуманитарного психологического профильного направления [Текст] / Т. И. Бессонова // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – №2. – С. 1-8.

2.
Бондаренко, О.Ф. Психологічні особливості сучасної студентської молоді та проблеми професійної підготовки психологів-практиків [Текст] / О. Ф. Бондаренко // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – №4. – С.8-11.

3. 159.9
В22 Вачков, И.В. Введение в профессию "психолог" [Текст] : учеб. пособие / И. В. Вачков, И. Б. Гриншпун, Н. С. Пряжников под ред. И.Б.Гриншпуна. – М. : Московский психолого-социальный институт, 2002. – 464с.

4. 159.9
Г94 Гуманистическая и трансперсональная психология [Текст] : хрестоматия. – Минск : Харвест, АСТ, 2000. – 592с. – (Библиотека практической психологии).

5. 159.9
Г94 Гуманістична психологія. В 3-х т. [Текст] : антологія; навч. посіб. Т.1 : Гуманістичні підходи в західній психології ХХ ст. / за ред.: Р. Трача, Г. Балла. – К. : Пульсари, 2001. – 252с.

6.
Євтушенко, І. Підготовка психологів до роботи в системі освіти [Текст] / І. Євтушенко // Рідна школа. – 2011. – №10. – С. 56 - 59.

7.
Исаев, Е. Современное психологическое образование - образование гуманитарное [Текст] / Е. Исаев // Alma mater. – 2004. – №2. – С.13-18.

8. 378
К89 Кузьмінський, А.І. Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2011. – 486с. – (Вища освіта ХХI століття).

9.
Кукуленко-Лук`янець, І.В. Теоретичний аналіз змісту поняття "професійно важливі якості психолога" [Текст] / І. В. Кукуленко-Лук`янець, О. М. Копаєва // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – №7. – С. 77-80.

10.
Кусаинова, М.А. Психолого-гуманистические принципы обучения: стратегия реализации [Текст] / М. А. Кусаинова // Высшее образование сегодня. – 2007. – №6. – С. 24-30.

11. 159.9
Л64 Литвак, М.Е. Профессия - психолог [Текст] / М. Е. Литвак. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 352с.

12.
Овчинников, Ю.Г. Профессиональная подготовка психологов-консультантов [Текст] / Ю. Г. Овчинников // Alma mater. – 2012. – №2. – С. 45-48.

13.
Панок, В.Г. Основні напрями професійного становлення особистості практичного психолога у вищій школі [Текст] / В. Г. Панок // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – №4. – С.14-17.

14. 37
П24 Педагогіка і психологія в контексті гуманізації освіти [Текст] : зб. наук. праць з матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. конф. 23-28 січня 2007 року. – Хмельницький : Подільський культурно-просвітительський центр ім.М.К.Реріха, 2007. – 116с.

15. 37
П24 Поніманська, Т.І. Підготовка студентів до гуманістичного виховання [Текст] / Т. І. Поніманська // Педагогіка і психологія в контексті гуманізації освіти. – 2007. – С. 55-57.

16.
Пророк, Н.В. Практичний психолог: професійно важливі якості [Текст] / Н. В. Пророк // Психологія. – 2002. – №1. – С.16-17.

17. 37
П86 Психолого-педагогічні основи професійної підготовки майбутніх психологів : звіт про НДР (заключний) : 8-2009 ТС / кер. Романовська Л.І. ; викон.: Берегова Н.П. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 79 с.

18.
Радчук, Г.К. Підготовка особистості майбутніх практичних психологів [Текст] / Г. К. Радчук, І. П. Анрійчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – №4. – С.18-20.

19.
Романовська, Д. Гуманістичне мислення особистості у професійній підготовці майбутнього практичного психолога [Текст] / Д. Романовська // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – №5. – С.121-129.

20. 159.9
С30 Семиченко, В.А. Психология направленности [Текст] : учебно-метод. пособие / В. А. Семиченко, А. М. Галус под общ. ред. В.А. Семеченко. – Хмельницький : ХТПИ, 2003. – 521с.

21. 378
А43 Томаржевська, І.В. Професійна підготовка практичних психологів: гуманістична парадигма [Текст] / І. В. Томаржевська // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2005. – С. 34-36.

22.
Туриніна, О. Проблеми особистісно-професійного розвитку майбутнього психолога [Текст] / О. Туриніна // Соціальна психологія. – 2008. – №4(30). – С. 130-135.

23.
Шавровська, Н. Підготовка практичних психологів для закладів освіти [Текст] / Н. Шавровська, Л. Смалиус // Рідна школа. – 2011. – №10. – С. 59 - 63.

24. http://bib.convdocs.org/docs/7/6566/conv_2/file2.pdf