Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброї пори доби. Допоможіть з літературою для реферату на тему: Зв’язок трудової поведінки зі структурою особистості . Наперед велике спасибі
1.
159.9
Н50
Немов, Р.С. Психология. В 3-х кн. [Текст] : учебник. Кн.2 : Психология образования / Р. С. Немов. – 3-е изд. – М. : ВЛАДОС, 1998. – 608с.

2.
159.9
П86
Психология личности. В 2-х т. [Текст] : хрестоматия. Т.2 /  ред.-сост. Д.Я.Райгородский. – Самара : "БАХРАХ", 1999. – 544с.

3.
159.9
С56
Современная психология [Текст] : справ. рук. /  под ред. В.Н. Дружинина. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 688с.

4.
159.9
П86
Психология [Текст] : учеб. для техн. вузов /  под ред. В.Н.Дружинина. – СПб. : Питер, 2000. – 608с. : іл. –

5.
159.9
А90
Асеев, В.Г. Мотивация поведения и формирование личности [Текст] / В. Г. Асеев. – М. : Мысль, 1976. – 158с.

6.
159.9
Н53
Непомнящая, Н.И. Психодиагностика личности:Теория и практика [Текст] : учеб. пособ. для вузов / Н. И. Непомнящая. – М. : Владос, 2001. – 192с.

7.
159.9
К84
Крэйн, У. Теория развития. Секреты формирования личности [Текст] / У. Крэйн. – 5-е междунар. изд. – СПб. : "прайм-ЕВРОЗНАК", 2002. – 512с.

8.
159.9
Х98
Хьелл, Л. Теории личности. Основные положения, исследования и применение [Текст] : монография / Л. Хьелл, Д. Зиглер пер. с анг.: С.Меленевской, Д.Викторовой. – СПб. : Питер, 2002. – 608с. – (Мастера психологии).

9.


Ємельяненко, Л.М. Детермінанти формування мотиваційного механізму трудової поведінки молоді [Текст] / Л. М. Ємельяненко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2,Т.2. – С. 100-103. –


10.


Перекальська, О. Необіхевіоризм як соціально-психологічна модель "технології поведінки" і суспільного управління [Текст] / О. Перекальська // Людина і політика. – 2004. – №2. – С.144-150. 
11.


Покрищук, В. Мотиваційна поведінка безробітної молоді в Україні [Текст] / В. Покрищук, Л. Горошко // Україна: аспекти праці. – 2005. – №8. – С. 7-12.

12.
159.9
П86
Психологія [Текст] : підручник /  за ред. Ю.Л.Трофімова. – 5-те вид., стер. – К. : Либідь, 2005. – 560с. – [Рекомендовано МОН України].

13.
159.9
В18
Варій, М.Й. Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. / М. Й. Варій. – К. : ЦУЛ, 2008. – 592с. 
14.
159.9
П37
Платонов, К.К. Структура и развитие личности [Текст] / К. К. Платонов отв. ред. А.Д. Глоточкин. – М. : Наука, 1986. – 255с.


15.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронна бібліотека” на сайті НБ ХНУ