Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть підібрати літературу на тему: Облік, аналіз і аудит кредитних операцій банку". Дякую
1.


Єрмоленко, Г.Г. Аналіз кредитних операцій банків [Текст] / Г. Г. Єрмоленко // Фінанси України. – 2001. – С.121-129.

2.


Кіндрацька, Л. Облік кредитних операцій комерційного банку [Текст] / Л. Кіндрацька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – №5. – С. 56-60.

3.


Стрельников, М. Банківське кредитовання підприємства. Відображення кредитних операцій у бухгалтерському і податковому обліку [Текст] / М. Стрельников // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – №6. – С. 56-63. – [Облік у банках].

4.


Шило, Ж. Про особливості проведення аудиту кредитних операцій комерційного банку [Текст] / Ж. Шило // Вісник ТАНГ. – 2002. – №2. – С. 106-110.

5.


Коваленко, Г. Короткостроковий банківський кредит у іноземній валюті: відображення в обліку [Текст] / Г. Коваленко // Бухгалтерія. – 2002. – №48. – С.57-60.

6.


Стрельников, М. Отримання та облік банківських кредитів [Текст] / М. Стрельников // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – №25. – С. 18-22.

7.
336.7
Л38
Левченко, О.М. Методика аналізу кредитного портфеля комерційного банку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / О. М. Левченко. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2003. – 17с.

8.


Білова, Н. Банківський кредит в іноземній валюті: податковий та бухгалтерський облік [Текст] / Н. Білова // Податки та бухгалтерський облік. – 2004. – №49. – С. 38-44. – [Податковий облік кредитних операцій].

9.


Стрельников, М. Банківські кредити: вчимося облікувати [Текст] / М. Стрельников // Бухгалтерія: Право, податки, консультаціїБухгалтерія. – 2004. – №44. – С. 52-55.

10.


Джулакідзе, К.Ю. Аналіз кредитно-інвестиційного портфеля банку [Текст] / К. Ю. Джулакідзе, В. В. Невмержицький // Фінанси України. – 2005. – №3. – С. 107-111.

11.


Савчук, Т.О. Розробка системи прийняття рішень по аналізу банківського ризику в сфері кредитування [Текст] / Т. О. Савчук, Л. В. Корнелюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №1,Т.1. – С. 82-86. – [В роботі наведені основні підходи до розробки експертної системи на базі багаторівневої моделі оцінки фінансового ризику при кредитуванні та методики формалізації цієї моделі, що базується на теорії нечітких множин.].

12.
336.77
Ш71
Шматко, Н.М. Методика аналізу інвестиційного та кредитного портфелів банку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / Н. М. Шматко. – К. : КНЕУ, 2006. – 20с.

13.


Слобода, Л.Б.Ю. (Слобода, Л.. Банах Ю.) Аналіз стану регулювання кредитних ризиків банків [Текст] / Л. Б. Слобода // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №4 (554). – С. 87-96.

14.


Пелтек, Л. Вдосконалення аналізу кредитного портфеля комерційного банку [Текст] / Л. Пелтек // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 262-269.

15.


Спяк, Г. Відображення кредитних операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності банку: методика і практика [Текст] / Г. Спяк // Вісник Національного банку України. – 2007. – №6. – С. 36-38.

16.
657
Л68
Лобозинська, С.М. Облік і аудит у банку [Текст] : навч. посіб. / С. М. Лобозинська за ред. С.К. Реверчука. – К. : Знання, 2007. – 630с. – [Рекомендовано МОН України].

17.


Пасічник, І. Розробка аналітичного інструментарію оцінки ефективності кредитної політики банку [Текст] / І. Пасічник, В. Вовк // Вісник Національного банку України. – 2008. – №1. – С. 36-39.

18.
657
О-17
Облік і аудит у банках [Текст] : підручник /  за заг. ред. А.М. Герасимовича. – К. : КНЕУ, 2005. – 536с. – [ Затверджено МОН України].

19.


Чайковський, Я. Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку банківського кредитування населення в Україні [Текст] / Я. Чайковський // Світ фінансів. – 2008. – №2(15). – С. 124-131.

20.


Безкоровайний, Є. Методичні основи аналізу банківського кредитування фізичних осіб [Текст] / Є. Безкоровайний // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – №9. – С. 19-23.

21.


Хрущ, Н.А. Особливості організації обліку у комерційному банку [Текст] / Н. А. Хрущ, Т. А. Ігнатовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.1. – С. 150-152. – [Досліджено та доведено необхідність поєднання 3-х складових: управлінського, фінансового та податкового обліку в єдину ефективну систему, задля прийняття правильних та виважених рішень під час управління банківською установою.].

22.


Пісьмаченко, Л. Використання облікової інформації для аналізу і оцінки якості кредитного портфеля в системі управління активними операціями банків [Текст] / Л. Пісьмаченко, Л. Бабенко, І. Яковенко // Економіка та держава. – 2010. – №8. – С. 39-42.

23.
657
Т12
Табачук, Г.П. Фінансовий облік у банках [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. П. Табачук, О. М. Сарахман, Т. М. Бречко. – К. : КНЕУ, 2010. – 424с.

24.


Джулій, Л.В. Проблеми обліку кредитних операцій банку за умов економічної кризи [Текст] / Л. В. Джулій, А. П. Олійник, О. В. Тарашевська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №6,Т.1. – С. 144-148. – [Розглянуто проблеми обліку кредитних операцій в умовах кризи та запропоновано шляхи їх вирішення.
].

25.
657.63
Ч-46
Череп, А.В. Моделі та методи прийняття рішень в аналізі і аудиті [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. В. Череп, Н. М. Шмиголь, О. М. Бутник. – К. : Кондор, 2011. – 328с. 

26.


Білай, О.С. Аналіз та прогнозування основних показників проблемної заборгованості за кредитами у банках України [Текст] / О. С. Білай, О. М. Притоманова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №25(720). – С. 97-105.

27.


Пастернак, А. Аналіз банків-контрагентів на ринку міжбанківського кредитування [Текст] / А. Пастернак // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №5-6. – С. 11-16.

28.
657.63
З-38
Захарченко, В.І. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті [Текст] : навч. посіб. / В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, О. В. Балахонова. – Львів : Магнолія, 2012. – 352с. – (Вища освіта в Україні). 

29.


Василишен, Ю. Аналіз сучасного стану кредитно-інвестиційної діяльності комерційних банків України [Текст] / Ю. Василишен // Ринок цінних паперів України. – 2013. – №9-10. – С. 77-80.

30.


Васюренко, О. Ефективність кредитування фізичних та юридичних осіб банками України: методологія аналізу стохастичних границь [Текст] / О. Васюренко, В. Ляшенко, В. Подчесова // Вісник Національного банку України. – 2014. – №1. – С. 5-11.

31.

http://pulib.if.ua/part/6361Аналіз дохідності та ефективності кредитних операцій
Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко — К.: КНЕУ, 2004. — 599 с.
32.

http://fp.cibs.ck.ua/files/1102/11bgmvak.pdf Білокінь Г. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ
33.

http://buklib.net/books/24208/АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

34.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “бухгалтерський облік в банках.....”
35.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Бухгалтерський  облік і аудит ...”