Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора. Допоможіть знайти літературу на тему: Контроль за дотриманням законодавства в сфері зовнішньоекономічної діяльності (відповідальність та порядок обліку). Дякую.
1. 34(477)
Г72 Господарське законодавство України [Текст] : зб. нормативних актів / уклад.: Щербина В. С., Щербина О. В. – К. : МАУП, 2001. – 464с.

2. 34(477)
К23 Карлін, М.І. Правові основи підприємництва [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін. – К. : Наукова думка, 2000. – 188с. –

3. 34(477)
Б59 Бібліотека нормативних актів міністерств і відомств України [Текст]. Вип.7. – К. : Укр. інформаційно-правовий центр, 2001. – 270с.

4. 34(477)
Б59 Бібліотека нормативних актів міністерств і відомств України [Текст]. Вип.8. – К. : Укр. інформаційно-правовий центр, 2001. – 262с.

5. 34(477)
Б59 Бібліотека нормативних актів міністерств і відомств України [Текст]. Вип.9. – К. : Укр. інформаційно-правовий центр, 2001. – 281с.

6. 34(477)
П32 Підприємницьке право [Текст] : практикум / Л. В. Ніколаєва, О. В. Старцев, П. М. Пальчук, О. О. Бакалінська. – К. : Істина, 2002. – 200с.

7.
Довгалюк, В. Удосконалення валютно-фінансового контролю в оподаткуванні зовнішньоекономічних операцій [Текст] / В. Довгалюк, В. Синчак, Ю. Ярмоленко // Вісник ТАНГ. – 2003. – №4. – С. 130-134.

8. 34(477)
Г72 Господарське право [Текст] : практикум / за заг. ред. В.С. Щербини. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 416с.

9.
Минюк, Д. Правове поле зовнішньоекономічної діяльності: реальність, перспективи [Текст] / Д. Минюк // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №11. – С. 125-127.

10.
Юсупов, В. Зовнішньоекономічна політика держави: правові питання визначеності та функціонування [Текст] / В. Юсупов // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №3. – С. 25-28.

11.
Урусова, Г. Операції з давальницькою сировиною: укладання зовнішньоекономічного договору [Текст] / Г. Урусова // Бухгалтерія: Право, податки, консультаціїБухгалтерія. – 2005. – №32. – С. 47-50.

12.
Шавловська, К.М. Політика правового регулювання зайнятості в Європейському Союзі [Текст] / К. М. Шавловська // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – №1,Вип.47. – С. 147-153.

13.
Винокурова, Л. Господарсько-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: деякі проблеми [Текст] / Л. Винокурова // Право України. – 2005. – №10. – С. 27-32.

14.
Юсупов, В. Правовий механізм функціонування зовнішньоекономічної політики держави [Текст] / В. Юсупов // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №12. – С. 92-95.

15.
Шевченко, Н. Застосування адміністративно-господарських санкцій у зовнішньоекономічній діяльності [Текст] / Н. Шевченко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №3. – С. 32-35.

16.
Хмелевський, І. Тимчасове ввезення (вивезення): проблеми здійснення та порядок оподаткування [Текст] / І. Хмелевський // Податки та бухгалтерський облік. – 2006. – №67. – С. 19-40.

17. 339.9
З-78 Зовнішньоекономічна діяльність [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно, В. В. Кобржицький, В. М. Куценко [та ін.] за ред. І.І. Дахна. – К. : ЦНЛ, 2006. – 360с. –

18.
Зовнішньоекономічна діяльність [Текст] // Бухгалтерія. Збірник систематизованого законодавства. – 2007. – №5. – 226 с. – [Нормативна база].

19.
Щербак, І. Правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності відокремлених підрозділів підприємств [Текст] / І. Щербак // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №5. – С. 54-56. – [Господарське право].

20.
Пісьмаченко, Л. Особливості державного регулювання та контролю зовнішньоекономічних транзитних операцій [Текст] / Л. Пісьмаченко // Економіка та держава. – 2007. – №5. – С. 58-61.

21.
Браташов, О. Укладення зовнішньоекономічних договорів: вивчаємо особливості [Текст] / О. Браташов // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – №52. – С. 26-29.

22. 34(477)
П44 Поєдинок, В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. В. Поєдинок. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 288с. – [Рекомендовано МОН України].

23.
Каленський, М.М. Фінансово-управлінські аспекти протидії незаконному ввезенню товарів та їх обігу в Україні [Текст] / М. М. Каленський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.1. – С. 22-25. – [У статті розглянуто сутність правопорушень у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Визначено заходи, що сприятимуть детінізації експортно-імпортних операцій, комплексному вирішенню складних проблем в митній справі та діяльності митних органів.].

24. 339.9
З-63 Зінь, Е.А. Основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : підручник / Е. А. Зінь, Н. С. Дука. – К. : Кондор, 2009. – 432с. – [Існує електронна копія].

25.
Уварова, О. Юридичні особливості повернення товару або передоплати у ЗЕД [Текст] / О. Уварова // Податки та бухгалтерський облік. – 2009. – №45. – С. 4-8.

26.
Юшина, С. Легітимізація зовнішньоекономічної діяльності суб`єктів господарювання: поняття та законодавче забезпечення [Текст] / С. Юшина // Часопис Київського університету права. – 2009. – №2. – С. 131-137.

27.
Беседіна, Т. Класифікація договорів (контрактів) поставки в зовнішньоекономічній діяльності [Текст] / Т. Беседіна // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №8. – С. 33-36.

28. 34(477)
К78 Кравчук, С.Й. Господарське право України [Текст] : навч. посіб. / С. Й. Кравчук. – К. : Кондор, 2009. – 294с. – (Юридична книга). –

29. 34
Д21 Дахно, І.І. Міжнародне економічне право [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : МАУП, 2009. – 304с.

30.
Бабак, О. Основні види відповідальності суб`єктів господарювання у зовнішньоекономічній діяльності [Текст] / О. Бабак // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №10. – С. 144-148.

31.
Качан, В. Правове регулювання прикордонної торгівлі в Україні [Текст] / В. Качан // Митна справа. – 2009. – №5. – С. 92-95.

32.
Бабак, О. Особливості юридичної відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності [Текст] / О. Бабак // Університетські наукові записки. – 2009. – №3. – С. 149-154.

33. 339.5
М58 Міжнародні комерційнй угоди та розрахунки: нормативно-правове регламентування [Текст] : нввч. посіб. / за ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової. – К. : ЦУЛ, 2010. – 648с. –
Рекомендовано МОН України].

34. 657
М31 Маслак, О.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 310с. –

35. 34(477)
П68 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / за заг. ред. О.Х. Юлдашева. – К. : МАУП, 2005. – 272с. – іл.

36.
Шевченко, Л.В. Напрями розвитку законодавчої бази механізму державного управління українських зовнішньоекономічних відносин [Текст] / Л. В. Шевченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №23. – С. 139-141.

37.
Котеньова, О. Відповідальність суб`єктів господарювання за порушення законодавства (деякі особливості щодо зовнішньоекономічної діяльності) [Текст] / О. Котеньова // Персонал. – 2010. – №3-4. – С. 168-173.

38.
Беседіна, Т. Договір (контракт) поставки в зовнішньоекономічній діяльності: підстави відповідальності за невиконання чи неналежне виконання [Текст] / Т. Беседіна // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №4. – С. 151-154.

39. 657
О-17 Облік, аналіз та аудит зовшіньоекономічної діяльності. Практикум [Текст] : навч. посіб. / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха, К. О. Дорошкевич [та ін.]. – К. : Каравела, 2011. – 280с. –

40. 657
М31 Маслак, О.О. Облік, аналіз та аудит зовшіньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха. – К. : Каравела, 2011. – 400с. –

41.
ЗЕД: юридичні аспекти та нововведення ПК [Текст] // Баланс. Бібліотека. Практичне керівництво. – 2011. – №17. – С. 4-103.

42.
Омельченко, А. Організаційно-правові засади гармонізації зовнішньоекономічного законодавства України із міжнародним та європейським правом [Текст] / А. Омельченко // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №8. – С. 117-120.

43. 657
В67 Волкова, І.А. Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. А. Волкова, М. В. Реслер, О. Ю. Калініна. – К. : ЦУЛ, 2011. – 304с. –

44. 34(477)
Н55 Несинова, С.В. Господарське право України [Текст] : навч. посіб. / С. В. Несинова, В. С. Воронко, Т. С. Чебикіна за заг. ред. С.В. Несинової. – К. : ЦУЛ, 2012. – 564с. –

45. 657
Л84 Лукашова, І.О. Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч.- практ. посіб. / І. О. Лукашова, О. М. Головащенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 288с. – (Вища освіта в Україні). –

46. 339.9
М58 Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : підручник / О. Б. Чернега, А. С. Маловченко, В. Ю. Матвєєва [та ін.] за ред. О.Б. Чернеги. – Львів : Магнолія, 2012. – 544с. – (Вища освіта в Україні).

47. 34(477)
П68 Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності [Текст] : навчю посіб. / В. Д. Понікаров, С. М. Попова, Л. М. Попова, Д. В. Назаренко. – К. : ЦУЛ, 2012. – 328с. –
48.
Рудніченко, Є.М. Сучасні тенденції та особливості нормативного регулювання усфері ЗЕД [Текст] / Є. М. Рудніченко, Н. І. Гавловська, М. М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 169-172.

49.
Борисенко, О. Концептуальний підхід запровадження контролінгу при формуванні та реалізації зовнішньоекономічної політики держави [Текст] / О. Борисенко // Держава та регіони. – 2012. – №5. – С. 12-18.

50.
Школьний, Є. Поняття зовнішньоекономічної діяльності за законодавством України та країн СНД [Текст] / Є. Школьний // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №5. – С. 65-68.

51. 339.9
Д83 Дунська, А.Р. Зовнішньоекономічна діяльність : теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / А. Р. Дунська. – К. : Кондор, 2013. – 688с. –