Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Потрібна літерату ра до курсової роботи на тему:" Підвищення ефективності використання ресурсів підприємства".Завчасно дякую за допомогу!
1.
330.332
Г79
Гребенікова, О.В. Ефективність використання інвестиційного потенціалу промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.02.02 - економіка і управління науково-технічним прогресом / О. В. Гребенікова. – Х. : Нац-ний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т", 2004. – 19с.

2.


Іжевський, П.Г. Визначення комплексу фінансово-економічних показників для порівняння ефективності організаційних форм трансферу технологій виробничого підприємства [Текст] / П. Г. Іжевський // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки [Електронний ресурс]. – 2004. – №6. – С. 60-62. – [Підкреслено, що остаточне рішення про вибір організаційної форми імпорту в технології значною мірою залежить від комплексного розгляду запропонованих фінансово-економічних показників з показниками трансакційних витрат, що може бути відображено у подальших дослідженнях в цьому напрямку.].

3.


Хрущ, Н.А. Фінансові ресурси підприємства: дослідження ознак та класифікація [Текст] / Н. А. Хрущ, Л. А. Приступа // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.3. – С. 222-227. – [Стаття присвячена виявленню і дослідженню специфічних класифікаційних ознак та характеристик фінансових ресурсів підприємства. Запропоновано власний підхід до класифікації, що обумовлений важливістютаких фундаментальних елементів політики управління фінансовими ресурсами, як формування, використання та визначення їх оптимальної структури, на відміну від домінуючого – за їх походженням і формуванням. Використовуючи існуючі і виявлені ознаки, детально розкрито склад можливих зовнішніх і внутрішніх джерел утворення фінансових ресурсів підприємства.].

4.


Ткаченко, А.М. Управління фінансовими ресурсами підприємства та оптимізація вартісної структури капіталу [Текст] / А. М. Ткаченко, О. І. Коваль // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 297-299.

5.


Опачанський, Д. Методи визначення приросту фінансових ресурсів підприємства, напрямків та ефективності їх використання [Текст] / Д. Опачанський // Економіст. – 2006. – №12. – С. 44-47.

6.


Волк, І. Фінансові ресурси підприємства: економічна сутність та ефективність управління [Текст] / І. Волк // Держава та регіони. – 2006. – №6. – С. 339-345.

7.


Хотомлянський, О.Л. Теоретичні основи управління фінансовими ресурсами підприємств [Текст] / О. Л. Хотомлянський, І. О. Сінєнко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №2. – С. 145-151.

8.
658
Ш33
Шваб, Л.І. Економіка підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2005. – 568с.

9.


Музиченко, О. Методи оптимізації структури фінансових ресурсів [Текст] / О. Музиченко // Економіка АПК. – 2007. – №9. – С. 63-67.

10.


Костюк, О.М. Тенденції формування джерел інвестиційних ресурсів в Україні [Текст] / О. М. Костюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 126-128. – [Розглянуті суб’єкти інвестиційної діяльності, як джерела формування інвестиційних ресурсів, види інвестиційних ресурсів. Зроблено висновок про покращення інвестиційного клімату і збільшення обсягів залучення інвестиційних ресурсів у різні види економічної діяльності. Посилення конкуренції вимагає від підприємств більших капіталовкладень в інноваційні та енергозберігаючі технології, але внутрішніх джерел інвестування недостатньо. Відзначено зміну тенденцій в динаміці обсягу інвестиційних ресурсів, зростання ролі використання заощаджень населення для забезпечення внутрішніх інвестиційних потреб.].

11.
658
Х76
Хомяков, В.І. Управління потенціалом підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Хомяков, І. В. Бакум. – К. : Кондор, 2007. – 400с. – [Рекомендовано МОН України].

12.


Чухрій, М.В. Фінансові ресурси підприємств і джерела їх формування [Текст] / М. В. Чухрій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.2. – С. 240-245.

13.


Єпіфанова, І.Ю. Використання комплексного підходу при визначенні ефективності формування інвестиційних ресурсів підприємств Вінниччини [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.1. – С. 272-275. – [В статті систематизовані підходи та здійснено аналіз ефективності формування інвестиційних ресурсів на прикладі машинобудівних підприємств Вінницької області у рамках комплексного підходу до оцінювання доцільності інвестування підприємств].

14.


Шаманська, О.І. Алгоритм інвестування розвитку ресурсного потенціалу підприємства [Текст] / О. І. Шаманська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №6. – С. 157-161.

15.
658
Т19
Тарасюк, Г.М. Планування діяльності підприємства [Текст] : практикум; навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. – К. : Кондор, 2009. – 266с. 

16.


Авдєй, О.К. Теоретичні аспекти оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємства [Текст] / О. К. Авдєй // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 142-145.

17.


Ковтун, О.А. Напрями оптимізації фінансових ресурсів підприємств в умовах нестабільного середовища [Текст] / О. А. Ковтун // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №7. – С. 47-50.

18.


Проскура, К.П. Управління структурою фінансових ресурсів за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків [Текст] / К. П. Проскура // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №3-4. – С. 36-39.

19.
658
Е45
Економіка і фінанси підприємства [Текст] : навч. посіб. / Й. С. Ситник, Л. Р. Струтинська, Т. В. Склярук, М. В. Гербут. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 244с. 

20.


Чевганова, В.Я. Оцінка ефективності використння власних інвестиційних ресурсів підприємств малого бізнесу в Україні [Текст] / В. Я. Чевганова, А. С. Скрильник, Я. Г. Пройдак // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №16. – С. 4-7.

21.


Белялов, Т. Методичні підходи до оцінки можливих фінансових ресурсів як джерела підвищення ефективності діяльності промислового підприємства [Текст] / Т. Белялов, Д. Коваленко // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2011. – №10. – С. 37-40.

22.


Родіонов, А.В. Роль інформаційних ресурсів в управлінні підприємством [Текст] / А. В. Родіонов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 255-258.

23.


Авдєй, О. Вплив курсової політики України на ефективність формування та використання фінансових ресурсів підприємств машинобудування [Текст] / О. Авдєй // Вісник економічної науки України. – 2012. – №1. – С. 15-17.

24.


Шаманська, О.І. Основні напрямки підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом підприємства [Текст] / О. І. Шаманська // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 166-172.

25.


Шевчук, О.А. Промислове підприємство як система соціально-стратифікаційних відносин коаліції власників ресурсів [Текст] / О. А. Шевчук // Економіка розвитку. – 2013. – №3. – С. 72-76.

26.

http://pidruchniki.ws/1499052847543/ekonomika/napryamki_pidvischennya_efektivnosti_diyalnosti_pidpriyemstvaпр Наямки підвищення ефективності діяльності підприємства

27.

essuir.sumdu.edu.ua/. Л.М. Таранюк, А.І. Шаповал1Особливості визначення ефективності використання ресурсів на підприємстві в умовах перехідної економікиОсобливості визначення ефективності використання ресурсів
на підприємстві в умовах перехідної економіки
 Особливості визначення ефективності використання ресурсів на підприємстві в умовах перехідної економіки

28.

http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_105/38.pdf Використання трудових ресурсів на сільськогосподарських підприємствах
29.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “фінансові ресурси підприємств,Інвестиційні ресурси підприємств, інформаційні ресурси підприємства, енергетичні ресурси ...”
30.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка підприємства “