Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, ви б не могли мені допомогти підібрати літерату до моєї курсової роботи на тему: " Мотоди оцінки фінансового стану підприємства"? Дякую.
1.
658.14/.17
Ф59
Фінанси підприємств [Текст] : підручник / за ред. А.М. Поддєрьогіна. – 6-те вид., перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2006. – 552с.

2.
658.14/.17
Б48
Бердар, М.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с.

3.
658.14/.17
Б61
Білик, М.Д. Фінанси підприємств [Текст] : практикум; навч. посіб. / М. Д. Білик, Н. Д. Бабяк, О. Б. Соколова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 264с.

4.


Гончаров, В. Модель оцінки фінансового стану підприємств хімічної галузі України [Текст] / В. Гончаров, І. Алфьорова, Л. Каспітська // Економіка та держава. – 2010. – №10. – С. 52-54.

5.


Донченко, Т.В. Методика оцінки фінансового стану та ймовірності банкрутства підприємств машинобудівної галузі [Текст] / Т. В. Донченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.3. – С. 125-129.

6.


Дубас, А.О. Оцінка фінансового стану підприємств житлово-комунального господарства [Текст] / А. О. Дубас // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №7. – С. 33-35.

7.


Кабаченко, Д. Використання системного підходу при формуванні комплексної оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / Д. Кабаченко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №3. – С. 56-62.

8.


Використання методу коефіцієнтів для оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / В. Клочан, В. Клочпн, Н. Костаневич, А. Костирко // Економіка АПК. – 2008. – №7. – С. 54-55.

9.
65.012
Е45
Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Костенко, Є. О. Підгора, В. С. Рижиков [та ін.]. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2007. – 400с. –

10.


Кручок, Н. Оцінка фінансового стану підприємства-позичальника банку [Текст] / Н. Кручок // Вісник Національного банку України. – 2009. – №12. – С. 20-23.

11.
658
Ф59
Фінансова безпека підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т. Б. Кузенко, Л. С. Мартюшева, О. В. Грачов, О. Ю. Литовченко. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 300с.

12.
658.14/.17
Л48
Лепейко, Т.І. Фінанси підприємств [Текст] = Finance of Enterpises: Textbook : навч. посіб. / Т. І. Лепейко, О. М. Миронова, Т. П. Близнюк. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 248с.

13.
658.14/.17
Л93
Любенко, Н.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Любенко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 264с.

14.


Марцин, В. Надійність, платоспроможність та фінансова стійкість- основні складові оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / В. Марцин // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – №7. – С. 26-29.

15.


Мельникова, М. Кількісна оцінка фінансового стану підприємства [Текст] / М. Мельникова // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2011. – №1. – С. 117-123.

16.


Мельникова, М.О. Аналіз адаптивності існуючих методів оцінки фінансового стану підприємства до прогнозування на формальному рівні [Текст] / М. О. Мельникова // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №23. – С. 71-74.

17.


Мороз, С.В. Моделі оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / С. В. Мороз // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.1. – С. 63-66.

18.


Обущак, Т.А. Основні методичні напрямки оцінки фінансового стану торговельних підприємств [Текст] / Т. А. Обущак // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №12. – С. 99-106.

19.


Овдій, Л.І. Методологічні аспекти оцінки фінансового стану підприємства та аналіз показника платоспроможності [Текст] / Л. І. Овдій, В. І. Кравчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 101-104.

20.
658.14./17

Олександренко, І.В. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. В. Олександренко. – Львів : Академія технологій та бізнесу, 2012. – 538с.
21.
658.14/.17
О-58
Онисько, С.М. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / С. М. Онисько, П. М. Марич. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Л. : Магнолія, 2010. – 367с.

22.


Полозова, В.М. Сучасні підходи до оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / В. М. Полозова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.2. – С. 78-83.

23.


Полозова, В.М. Оцінка фінансового стану підприємства на основі комплексного інтегрального показника [Текст] / В. М. Полозова, Я. І. Сливка // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 173-177.

24.


Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємств у контексті регулювання їх економічної поведінки в мінливому середовищі [Текст] / В. В. Прядко, В. К. Євдокименко, Е. О. Юрій, М. В. Карвацький // Регіональна економіка. – 2012. – №1. – С. 69-80.

25.


Сафронська, І. Методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / І. Сафронська, Г. Бєлай // Економіка та держава. – 2009. – №11. – С. 104-105.

26.
658
Е45
Економіка і фінанси підприємства [Текст] : навч. посіб. / Й. С. Ситник, Л. Р. Струтинська, Т. В. Склярук, М. В. Гербут. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 244с.

27.


Федорук, О.В. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємств із застосуванням моделі когнітивної діагностики імовірності банкрутства [Текст] / О. В. Федорук // Економіка розвитку. – 2013. – №1. – С. 118-122.

28.
658.14/.17
Ф59
Фінанси підприємств ( за модульною системою навчання) [Текст] : теорет.-практ. посіб. / В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. В. Барабанова, І. І. Криштопа. – 2-ге вид. – К. : Кондор, 2011. – 429с.

29.

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/evu/2011_17_2/Makarchuk.pdf

30.

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dtr_ep/2011_1/files/EC111_24.pdf
31.

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/evu/2012_18_1/Danilchuk.pdf

32.

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vbumb/2010_1/12.pdf
33.

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2010_25/akopan.pdf
34.

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2010_5_2/078-083.pdf
35.

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nie/2012_2/015-020.pdf

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “оцінка фінансового стану підприємства”
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету