Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Потрібра література для курсової роботи на тему:"Аналіз та оцінка ресурсного потенціалу підприємства". Завчасно дякую за допомогу!

1.
658.14/.17
В61
Вовк, В.М. Методика та організація аналізу формування і використання фінансових ресурсів підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / В. М. Вовк. – Тернопіль : Тернопільська академія народного господарства, 2004. – 20с.

2.
65
Т16
Талах, Т.А. Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз і аудит / Т. А. Талах. – Тернопіль : Тернопільська академія народного господарства, 2005. – 21с.

3.
338.5
Ш87
Шталь, Т.В. Комплексна оцінка ресурсного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. е. н.; спец. 08.07.05 - економіка торгівлі та послуг / Т. В. Шталь. – Х. : ХДУХТ, 2006. – 18с.

4.


Хвищук, О.В. Методологічні основи економічної оцінки матеріальних ресурсів на підприємстві [Текст] / О. В. Хвищук, Л. П. Швець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 45-47. – [Обґрунтована актуальність економічної оцінки матеріальних ресурсів на підприємстві. Дано визначення терміну “витрати”. Наведена схема класифікації витрат в процесі формування та використання матеріальних ресурсів підприємства. Наведені показники, які відображають поточні витрати.].

5.


Ульянченко, О. Система показників для оцінювання ресурсного потенціалу аграрної сфери регіону й ефективності його використання [Текст] / О. Ульянченко // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 340-342.

6.


Приступа, Л.А. Методичні аспекти аналізу фінансових ресурсів підприємства [Текст] / Л. А. Приступа // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 328-334.

7.


Столяров, В.Ф. Методологія аналітичних оцінок процесів формування фінансових ресурсів на підприємствах виробничої сфери [Текст] / В. Ф. Столяров, Н. М. Любенко // Фінанси України. – 2007. – №11. – С. 110-118.

8.
658.14/.17
Ф53
Філіна, Г.І. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Філіна. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2009. – 320с.

9.


Чаленко, Н.В. Ресурсно-інституційний підхід до оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств [Текст] / Н. В. Чаленко, О. В. Чаленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 151-154. – [Розглянуті та узагальнені сучасні підходи до оцінки інноваційного потенціалу. Представлені основні складові
вдосконаленої методики з впровадженням ресурсно-інституційної структури інноваційного потенціалу. Визначені показники
оцінки використання інноваційного потенціалу з позицій активності інноваційної діяльності та ефективності використання
інноваційного потенціалу. Обґрунтовані необхідність та можливість визначення інтегральної оцінки інноваційного потенціалу
як одного з індикаторів інвестиційної привабливості підприємства.


10.


Іванов, Ю.Б. Оцінка стійкості регіональних кластерних структур в аспекті їх ресурсного потенціалу [Текст] / Ю. Б. Іванов, А. Д. Олійник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №5(640). – С. 101-111.

11.


Зінченко, О.А. Підходи до оцінювання якості фінансового результату та фінансово-економічного розвитку підприємства [Текст] / О. А. Зінченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.3. – С. 37-40.

12.
658.7/.8
І-23
Іванюта, П.В. Управління ресурсами та витратами [Текст] : навч. посіб. / П. В. Іванюта, О. П. Лугівська за ред. С.М.Іванюти. – К. : ЦУЛ, 2009. – 320с. – [
Рекомендовано МОН України].

13.
658
П85
Прус, Л.Р. Управління потенціалом підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. Р. Прус. – Хмельницький : МРЦ ПВНЗ "УЕП", 2010. – 364с. –

14.


Рожко, Ю.С. Економічна оцінка ресурсного потенціалу при зміні потужності вугільної шахти [Текст] / Ю. С. Рожко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №1. – С. 35-38.

15.


Стадник, В.В. Модель стратегічного управління ресурсним потенціалом підприємства [Текст] / В. В. Стадник, А. Г. Черномазюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.1. – С. 154-159.

16.


Кутко, Н. Інтегральна оцінка ресурсного потенціалу регіональних продуктових підкомплексів [Текст] / Н. Кутко // Економіка АПК. – 2011. – №9. – С. 61-65.

17.
658
Е45
Економіка і фінанси підприємства [Текст] : навч. посіб. / Й. С. Ситник, Л. Р. Струтинська, Т. В. Склярук, М. В. Гербут. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 244с. 

18.


Ельсиновская, С.О. Ресурсный потенциал как основа инновационного развития организации [Текст] / С. О. Ельсиновская // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 46-47.

19.


Васильчак, С. Основні підходи до організації управління фінансовими ресурсами підприємства [Текст] / С. Васильчак, О. Жидяк // Економіка АПК. – 2011. – №10. – С. 78-80.

20.


Белялов, Т. Методичні підходи до оцінки можливих фінансових ресурсів як джерела підвищення ефективності діяльності промислового підприємства [Текст] / Т. Белялов, Д. Коваленко // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2011. – №10. – С. 37-40.

21.


Білоусова, А.Ю. Ресурси та здатності підприємства як база його стратегії [Текст] / А. Ю. Білоусова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 170-173.

22.
658.14/.17
Д39
Дехтяр, Н.А. Фінансовий механізм діяльності суб`єктів господарювання [Текст] : монографія / Н. А. Дехтяр, О. В. Люта, Н. Г. Пігуль. – Суми : Університетська книга, 2011. – 182с. –

23.


Емельянов, О.Ю. Оцінювання та управління ресурсним забезпеченням діяльності підприємства [Текст] / О. Ю. Емельянов, Т. О. Петрушка, О. Б. Курило // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №19(714). – С. 69-76.

24.


Барилюк, І. Стратегічний аналіз системи формування ресурсного потенціалу банку в умовах конкурентного середовища [Текст] / І. Барилюк // Економіст. – 2012. – №7. – С. 43-47.

25.


Борисенко, О.Є. Система методів та інструментів управління ресурсним забезпеченням промислового підприємства [Текст] / О. Є. Борисенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.3. – С. 247-250.

26.


Анпілогова, Ж.Д. Функціональні принципи модернізації ресурсного потенціалу промислових підприємств [Текст] / Ж. Д. Анпілогова // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №16. – С. 108-111.

27.


Олійник, Л.В. Сучасні підходи до ефективного управління ресурсами та активами підприємства [Текст] / Л. В. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 206-209.

28.


Стасюк, Л.С. Класифікація фінансових ресурсів підприємства [Текст] / Л. С. Стасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 257-261.

29.


Белінська, О.В. Сутність фінансового потенціалу підприємства [Текст] / О. В. Белінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 267-271.

30.


Любенко, Н.М. Методичні підходи та результати аналізу процесів формування фінансових ресурсів на підприємствах [Текст] / Н. М. Любенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №5. – С. 321-326.

31.


Волкова, О.В. Економічна сутність внутрішніх резервів в контексті реалізації цілей підприємств [Текст] / О. В. Волкова, О. С. Рассолов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 220-227. – [Досліджено економічну сутність категорій «резерви» та «цілі». На основі їх узагальнень та узгоджень надано економічний зміст поняття «внутрішні резерви підприємств».


32.


Сугак, І.С. Теоретичні основи ресурсозабезпечення підприємств машинобудування [Текст] / І. С. Сугак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 270-272.

33.


Фарафонова, Н.В. Аналіз ресурсного забезпечення підприємств АПК в умовах ринку [Текст] / Н. В. Фарафонова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №4. – С. 158-167.

34.


Городянська, Л.В. Прогнозний аналіз відтворюваних економічних ресурсів [Текст] / Л. В. Городянська // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №7. – С. 8-15.

35.


Левків, Г.Я. Оцінки ресурсного забезпечення маркетингового управління діяльності підприємств АПК [Текст] / Г. Я. Левків // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.3. – С. 142-144.

36.
63
Н34
Дуляба, Н.І. Планування потреби підприємства у фінансових ресурсах [Текст] / Н. І. Дуляба, Х. В. Борсук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.2. – С. 165-170.

37.


Горшков, М.А. Управлінський зміст ресурсного потенціалу аграрного сектору [Текст] / М. А. Горшков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.2. – С. 66-70.

38.


Вяткіна, Т.Г. Розроблення організаційно-економічного механізму оцінки ресурсного потенціалу сільськогосподарського підприємства [Текст] / Т. Г. Вяткіна // Економіка та держава. – 2013. – №12. – С. 40-43.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет-ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка підприємства ”