Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора!Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Нормативно-правове регулювання аудиту запасів". Дякую.
1.


Редько, О. Як нам облаштувати правове поле аудиторської практики [Текст] / О. Редько // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – №6. – С. 53-64.

2.
657.63
К90
Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – 3-є вид. – К. : Каравела, 2006. – 560с. 


3.


Кінащук, Л. Організація та правове забезпечення діяльності аудиторських фірм в Україні [Текст] / Л. Кінащук // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №12. – С. 28-30. – [Фінансове право].

4.
34(477)
К65
Контроль та перевірки в Україні [Текст] : нормативна база /  упорядник Роїна О. М. – 3-тє вид. випр. та доповн. – К. : КНТ, 2006. – 468с.

5.
657
В65
Войнаренко, М.П. Податковий облік і аудит [Текст] : навч. посіб. / М. П. Войнаренко, Г. В. Пухальська. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 338с. –

6.


Сахарцева, І. Розробка комплексної моделі тематичного аудиту операцій із запасами [Текст] / І. Сахарцева, І, Ю. В. Подмешальська // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2004. – №2. – С. 88-93.

7.
657.63
В21
Ватуля, І.Д. Аудит [Текст] : практикум / І. Д. Ватуля, Н. А. Канцедал, О. Г. Пономаренко. – К. : ЦНЛ, 2007. – 304с.

8.
657.63
С77
Стасишен, М.С. Основи аудиту (в схемах, графіках і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / М. С. Стасишен, Ю. В. Піча. – К. : Каравела, 2007. – 192с. – [Рекомендовано МОН України].

9.


Кінащук, Л. Особливості правового регулювання діяльності аудиторів та аудиторських фірм як суб`єктів фінансового контролю [Текст] / Л. Кінащук // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №10. – С. 11-13.

10.


Дмитренко, И.Н. Обеспечение доверия общества к аудиторам: международная практика правового регулирования [Текст] / И. Н. Дмитренко // Аудитор України. – 2008. – №19. – С. 16-19.

11.


Кінащук, Л. Напрями вдосконалення теоретико-правової основи аудиту як виду фінансової діяльності [Текст] / Л. Кінащук // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №1. – С. 50-53. – [Фінансове право].

12.


Кудельський, В.Е. Методика проведення внутрішнього аудиту запасів молокопереробних підприємств [Текст] / В. Е. Кудельський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2,Т.1. – С. 43-47. – [В статті розкривається послідовність проведення внутрішнього аудиту запасів молокопереробних підприємств.
Визначені основні завдання та об’єкти внутрішнього аудиту запасів. Запропоновано заходи посилення системи внутрішнього
контролю запасів молокопереробних підприємств.

13.
657
В65
Войнаренко, М.П. Податковий облік і аудит [Текст] : підручник / М. П. Войнаренко, Г. В. Пухальська. – К. : Академія, 2009. – 376с. – (Альма-матер). 

14.


Семенов, А. Удосконалення методики аудиту ефективності системи управління запасами підприємства [Текст] / А. Семенов, І. Собакіна // Економіка та держава. – 2009. – №2. – С. 177-180.

15.


Куреза, Т. Порівняльне дослідження правового регулювання аудиторської діяльності в Україні та за кордоном [Текст] / Т. Куреза // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №3. – С. 18-21.

16.
657.63
К90
Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту [Текст] : підручник / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – К. : Каравела, 2009. – 544с. 

17.


Куреза, Т. Правовий статус аудиторської палати України та її роль у регулюванні аудиторської діяльності в Україні [Текст] / Т. Куреза // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – №9. – С. 43-46.

18.
34(477)
Н55
Несинова, С.В. Господарське право України [Текст] : навч. посіб. / С. В. Несинова, В. С. Воронко, Т. С. Чебикіна за заг. ред. С.В. Несинової. – К. : ЦУЛ, 2012. – 564с. 19.


Добродумов, П. Державний аудит як конституційно-правовий інститут [Текст] / П. Добродумов // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №8. – С. 71-74.

20.
657
В75
Воронко, Р.М. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, І. Г. Благун. – Львів : Магнолія, 2011. – 522с. – (Вища освіта в Україні). 
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету