Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, напишіть будь-ласка літературу на курсову роботу з аудиту на тему :"Аудит розрахунків з заробітної плати"

>>>
1.
657.63
П56
Поникаров, В.Д. Аудит [Текст] : учебно-метод. пособие / В. Д. Поникаров, Т. Н. Серикова. – Х. : ИД "ИНЖЕК", 2003. – 256c. 

2.
331.2
М48
Мельник, Т.Г. Облік, аналіз та аудит праці і її оплати [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.04.06 / Т. Г. Мельник. – К. : КНУ, 2006. – 20с.

3.


Петрик, О. Аудит розрахунків з оплати праці та інших виплат працівникам: вимоги до організації та методики [Текст] / О. Петрик, Н. Шульга // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №12. – С. 47-54.

4.


Васильченко, Т. Проблеми та методи внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці [Текст] / Т. Васильченко // Держава та регіони. – 2007. – №2. – С. 293-296.

5.
331
Є83
Єсінова, Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Єсінова. – К. : Кондор, 2006. – 432с. – [Рекомендовано МОН України].

6.
657.63
С22
Сахарцева, І.І. Теоретико-методологічні аспекти формування програм аудиту [Текст] : монографія / І. І. Сахарцева. – К. : Кондор, 2005. – 374с.

7.


Гуменюк, А.Ф. Аудит розрахунків з оплати праці: методика проведення та перспективи розвитку [Текст] / А. Ф. Гуменюк, В. В. Яцюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 241-245. – [В статті висвітлено методику проведення аудиту розрахунків з оплати праці, акцентовано увагу на тому, що при автоматизованій обробці даних в аудиті можна використовувати комплексний аналіз розрахунків з заробітної плати, відрахувань у соціальні фонди, нарахування лікарняних та відпускних, а також розглянуто можливі перспективи розвитку аудиту розрахунків з оплати праці на підприємстві.].

8.
331
Е45
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : зб. завдань і вправ / Н. Д. Дарченко, В. С. Рижиков, О. Л. Єськов, О. М. Мікрюков. – К. : ЦУЛ, 2007. – 252с. – [Рекомендовано МОН України].

9.


Немодрук, Н. Удосконалення обліку, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці [Текст] / Н. Немодрук // Економіка та держава. – 2009. – №8. – С. 36-38.

10.


Контроль розрахунків з оплати праці [Текст] // Контроль. – 2010. – №3-4. – С. 46-56.

11.


Кравченко, М.А. Внутрішньогосподарський контроль розрахунків з оплати праці [Текст] / М. А. Кравченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №15. – С. 71-74.

12.
331
А39
Акіліна, О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. – К. : Алерта, 2010. – 734с.
13.

http://buklib.net/books/32741/ Аудит розрахунків з оплати праці
14.

http://www.ebk.net.ua/Book/Audit/Glava12/R12p4.htmВ. Я. СавченкоАудит
Навчальний посібник Київ КНЕУ 2005 Аудит обліку за розрахунками з оплати праці

15.

http://pidruchniki.ws/1860072242197/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/audit_rozrahunkiv_oplati_pratsi Аудит - Утенкова К.О. Аудит розрахунків з оплати праці

16.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Аудит розрахунків по оплаті праці.....”
17.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Бухгалтерський облік і аудит ...”