Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Підберіть будь ласка літературу до теми моєї курсової з дисципліни ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМНИЦТВА: "шляхи удосконалення системи управління підприємством"
1.
65
Х20
Харіна, К.В. Удосконалення управління підприємством на основі розвитку інформаційних систем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / К. В. Харіна. – Маріуполь : Приазовський держ. технічний ун-т, 2005. – 18с.

2.
658
К17
Калюжна, Н.Г. Удосконалення організаційної структури управління машинобудівного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Н. Г. Калюжна. – Луганськ : Східноукраїнський нац-ний ун-т ім. Володжимира Даля, 2005. – 19с.

3.


Семенов, Г. Удосконалення управління підприємством за допомогою бюджетів [Текст] / Г. Семенов, А. Бондар // Економіка та держава. – 2006. – №1. – С. 49-53.

4.


Канцуров, О.О. Удосконалення методології оцінки ефективності управління підприємствами державного сектору економіки [Текст] / О. О. Канцуров, О. С. Білоусова // Фінанси України. – 2006. – №9. – С. 143-151.

5.


Безбородова, Т.В. Удосконалення механізму управління фінансовими ресурсами підприємств [Текст] / Т. В. Безбородова // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 21-23.

6.
65
П77
Приходько, Л.М. Удосконалення системи управління технологічним розвитком підприємства (за метаріалами підприємств деревообробної промисловості України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підриємствами / Л. М. Приходько. – К. : КНЕУ, 2006. – 19с.

7.
65
Н19
Назарчук, Т.В. Удосконалення системи управління витратими машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (машинобудування) / Т. В. Назарчук. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 20с.

8.


Шапуров, О.О. Сутність, роль і об`єктивна необхідність удосконалення управління підприємствами [Текст] / О. О. Шапуров // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №8. – С. 138-146.

9.


Кошулько, О. Пошук шляхів удосконалення управління і збереження людського капіталу на вітчизняних підприємствах [Текст] / О. Кошулько // Україна: аспекти праці. – 2008. – №6. – С. 39-44.

10.


Тибінь, А. Удосконалення управління підприємством в контексті сталого розвитку [Текст] / А. Тибінь, І. Смачило // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – №1. – С. 45-52.

11.


Кабаков, Ю. Напрямки удосконалення систем управління: стандарти, методи або цілі підприємства [Текст] / Ю. Кабаков // Стандартизація сертифікація якість. – 2009. – №2. – С. 39-42.

12.


Семенов, А. Удосконалення методики аудиту ефективності системи управління запасами підприємства [Текст] / А. Семенов, І. Собакіна // Економіка та держава. – 2009. – №2. – С. 177-180.

13.


Георгіаді, Н. Механізми реалізації щодо удосконалення інтегрованої системи управління економічним розвитком машинобудівного підприємства [Текст] / Н. Георгіаді, С. Князь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №14(635). – С. 56-62.

14.


Рибалко, Н. Удосконалення фінансового управління на підприємствах [Текст] / Н. Рибалко // Економіка та держава. – 2009. – №9. – С. 62-64.

15.


Вакалюк, В.А. Удосконалення системи управління інноваційною діяльністю на підприємстві [Текст] / В. А. Вакалюк, О. І. Сіротіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 31--35.

16.


Невмержицька, С.М. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства [Текст] / С. М. Невмержицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.1. – С. 179-182.

17.


Корчагіна, Г.А. Удосконалення управління маркетингом на підприємстві [Текст] / Г. А. Корчагіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 136-138. – [В статті надано огляд існуючих визначень поняття “маркетинг”, запропоновано доповнене визначення «маркетинг». Також було розглянуто процес управління маркетингом на підприємстві та запропонована модель управління
маркетинговою діяльністю на підприємстві.

].

18.


Ткаченко, С.М. Удосконалення моделі оцінки управління економічною стійкістю підприємства [Текст] / С. М. Ткаченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №20. – С. 80-83.

19.


Ільницька-Гикавчук, Г.Я. Удосконалення управління витратами підприємства [Текст] / Г. Я. Ільницька-Гикавчук, О. М. Щур // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.1. – С. 94-97.

20.


Воробйова, Л.Д. Удосконалення процесу ефективного управління витратами на машинобудівному підприємстві [Текст] / Л. Д. Воробйова, Л. А. Квятковська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №1. – С. 31-35.

21.


Гончар, О.І. Мотивація персоналу як інструмент удосконалення управління потенціалом підприємства [Текст] / О. І. Гончар, Н. В. Загоруйко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 223-227.

22.


Ігнатьєва, І.А. Удосконалення системи стратегічного управління персоналом сучасного підприємства [Текст] / І. А. Ігнатьєва, Т. М. Сидоренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №6. – С. 294-298.

23.


Дудукало, Г.О. Удосконалення механізму управління підприємством на засадах ефективного використання персоналу [Текст] / Г. О. Дудукало // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №8. – С. 55-59.

24.


Каліакпарова, Г. Застосування контролінгу в процесі удосконалення управління підприємством [Текст] / Г. Каліакпарова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №8. – С. 295-301.

25.

658.5.012.32
Х76

Хомяков, В.І. Менеджмент підприємств [Текст] : навч. посіб. / В. І. Хомяков. – К. : Кондор, 2009. – 434с. 

26.

http://fingal.com.ua/content/view/519/39/1/1/Управління підприємством

27.

http://knigilib.net/book/246-aktualni-problemi-upravlinnya-ta-finan Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. - Збірник наукових праць (56-2012)
28.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Менеджмент на підприємстві=управління підприємством....”

29.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка підприємства ...”