Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий день! Допоможіть підібрати літературу на тему: фнансовий потенціал та напрями його дослідження через показники фінансової звітності. Дякую)


>>> 1.
658
Ф32
Федонін, О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка [Текст] : навч. посіб. / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – 2-ге вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 316с. – [Рекомендовано МОН України].

2.


Бондарева, А.В. Фінансова звітність, як інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства [Текст] / А. В. Бондарева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.3. – С. 80-82. – [У статті розглядається пристосованість фінансової звітності для аналізу фінансового стану під-приємства, визначаються її переваги та недоліки.].

3.


Гавловська, Н.І. Формування фінансового результату вітчизняних підприємств [Текст] / Н. І. Гавловська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №1,Т.1. – С. 49-52. – [Розглянуто таку економічну категорію, як прибуток. Проаналізовано формування фінансового результату підприємств відповідно до Положення (стандартів) бухгалтерського обліку. Запропоновано виділення прибутку від основної операційної діяльності у звіті про фінансові результати.].

4.


Нікулін, В.В. Використання звітності у єдиній системі аналізу майнового та фінансового потенціалу підприємства [Текст] / В. В. Нікулін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 228-232. – [Розглянуто необхідність використання звітності у єдиній моделі для аналізу майнового та фінансового потенціалу підприємства, яка дає можливість успішному управлінню діяльністю підприємства.].

5.
658
О-82
Отенко, І.П. Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства [Текст] / І. П. Отенко, Л. М. Малярець, Г. А. Іващенко. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 348с.

6.
65.012
Ш65
Шиян, Д.В. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Шиян, Н. І. Строченко. – К. : А.С.К., 2005. – 240с. – (Університетська бібліотека). –

7.


Гнатишин, Л. Фінансова звітність в оцінці економічного потенціалу фермерських господарств [Текст] / Л. Гнатишин, Л. Петришин // Економіка АПК. – 2010. – №6. – С. 86-91.

8.
65.012
Т19
Тарасенко, Н.В. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Тарасенко, І. М. Вагнер. – Львів : Новий світ-2000, 2009. – 444с. – (Вища освіта в Україні). 

9.
658
І-20
Іванов, В.Б. Потенціал підприємства [Текст] : наук.-метод. посіб. / В. Б. Іванов, О. М. Кохась, С. М. Хмелевський. – К. : Кондор, 2009. – 300с. –

10.
65.012
Ц14
Цал-Цалко, Ю.С. Фінансовий аналіз [Текст] : підручник / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 566с. –

11.


Дуда, Т.Т. Про сучасну якість фінансової звітності підприємств та її використання в аналізі [Текст] / Т. Т. Дуда, Г. Ф. Наконечна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №6,Т.1. – С. 147-151. – [В даній статті розглядаються зміни фінансової звітності під впливом її регулювання за міжнародними та вітчизняними стандартами, сучасна сутність якісних характеристик звітів та їх значення для здійснення аналізу фінансового
стану підприємства та прийняття ефективних управлінських рішень.


12.
658.14/.17
Л48
Лепейко, Т.І. Фінанси підприємств [Текст] = Finance of Enterpises: Textbook : навч. посіб. / Т. І. Лепейко, О. М. Миронова, Т. П. Близнюк. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 248с. 

13.
658
Е45
Економічний потенціал підприємства: обліково-статистичний та інформаційно-технологічний контекст [Текст] : монографія / М. П. Войнаренко, О. Г. Осауленко, Л. В. Скоробогата, В. О. Шевчук. – К. : Інформ.-аналіт. підприємство, 2010. – 223с. –

14.


Хрущ, Н.А. Інтегральна оцінка рівня фінансового потенціалу підприємств у сфері телекомунікацій [Текст] / Н. А. Хрущ, М. В. Желіховська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 304-308. – [Розроблено методичний підхід щодо визначення рівня фінансового потенціалу підприємства, який дозволяє отримати об’єктивну інтегральну оцінку результатів діяльності підприємств і сприяє раціональному вибору стратегічних альтернатив їх розвитку.


15.


Рзаєва, Т.Г. Потенціал підприємства в розрізі підходів до його визначення [Текст] / Т. Г. Рзаєва, Г. І. Рзаєв, К. В. Гуменюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.1. – С. 57-62.

16.


Васильківський, Д.М. Розробка принципових основ побудови системи критеріїв оцінки елементів економічного потенціалу [Текст] / Д. М. Васильківський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 207-210. – [У статті запропоновано визначення характеру і ступеню взаємовпливу елементів економічного потенціалу на різних етапах життєвого циклу. Проаналізований характер взаємовпливу елементів економічного потенціалу. В рамках економічного потенціалу підприємства автором була виділена система взаємозв`язаних потенціалів різної спрямованості. Зроблено принципове припущення про неможливість ігнорування взаємовпливу елементів
економічного потенціалу нерівнозначного в процесі реалізації механізму розвитку на різних стадіях життєвого циклу організації. Обґрунтовано ефективність вироблення стратегії підвищення потенціалу підприємства, яка будується
на основі оцінки впливу чинників зовнішньої дії і пріоритетності розвитку основних складових економічного потенціалу.


17.


Толпежніков, P.O. Особливості вимірювання складових потенціалу підприємства [Текст] / P. O. Толпежніков // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №11(748). – С. 217-222.