Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Дорого вечора. Прошу дати список літератури для курсової роботи з економіки підприємства на тему: "Пошук резервів підвищення продуктивності праці персоналу на підприємстві". Дякую.
1.


Тужилкіна, О.В. Мотиваційні аспекти підвищення продуктивності праці в умовах інноваційного розвитку економіки [Текст] / О. В. Тужилкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №3,Т.2. – С. 204-207.

2.


Вітвіцький, В. Вплив основних чинників на підвищення продуктивності аграрної праці [Текст] / В. Вітвіцький, З. Метельська, В. Юдіна // Україна: аспекти праці. – 2006. – №2. – С. 29-33.

3.


Танасієнко, Н.П. Створення єдиної класифікації резервів продуктивності праці за загальними ознаками як основи для вимірювання та оцінки величини резервів [Текст] / Н. П. Танасієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №1,Т.2. – С. 81-84. – [Проведено аналіз існуючих класифікацій резервів продуктивності праці. На основі теоретичного
підходу запропонована вдосконалена класифікація резервів продуктивності праці за загальними ознаками, яка,
на відміну від існуючих, об’єднує всі відомі характеристики резервів продуктивності праці в єдину систему.].

4.


Греськів, Т.С. Розвиток мотиваційного механізму як фактор підвищення продуктивності праці [Текст] / Т. С. Греськів // Держава та регіони. – 2006. – №2. – С. 69-73.

5.


Слободчикова, Ю.В. Шляхи підвищення продуктивності праці на підприємствах [Текст] / Ю. В. Слободчикова // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 279-281.

6.


Танасієнко, Н.П. Програмно-цільовий підхід щодо виявлення та реалізації резервів зростання продуктивності праці [Текст] / Н. П. Танасієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.2. – С. 10-103. – [В статті застосований програмно-цільовий підхід, як один із найважливіших напрямків вдосконалення планування та управління зростанням продуктивності праці. Запропоновано цільову комплексну програму виявлення та реалізації резервів продуктивності праці.].

7.


Слободчикова, Ю. Методичні аспекти контролю і підвищення продуктивності праці на підприємствах [Текст] / Ю. Слободчикова // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 321-326.

8.


Мірошниченко, І.С. Основні підходи до класифікації резервів росту продуктивності праці підприємств з різним типом виробництв [Текст] / І. С. Мірошниченко // Вісник економічної науки України. – 2007. – №1. – С. 94-98.

9.


Макаренко, П. Напрями підвищення продуктивності аграрної праці [Текст] / П. Макаренко, О. Болдуєва // Держава та регіони. – 2007. – №6. – С. 87-91.

10.


Бабицький, А. Моделі економічного зростання і проблема підвищення суспільної продуктивності праці [Текст] / А. Бабицький // Персонал. – 2008. – №1. – С. 22-27.

11.


Танасієнко, Н.П. Методологічні основи формування системи виявлення та реалізації резервів продуктивності праці [Текст] / Н. П. Танасієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.2. – С. 110-113. – [У статті розглянуті методологічні основи формування системи виявлення та реалізації резервів продуктивності праці. На думку автора, досягти зростання продуктивності праці можливо тільки за умови розробки ефективного механізму виявлення та впровадження резервів продуктивності праці.].

12.


Буркінський, Б.В. Трудовий потенціал як вирішальна передумова підвищення продуктивності праці [Текст] / Б. В. Буркінський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2,Т.2. – С. 57-60. – [Обґрунтовано значення трудового потенціалу у підвищенні продуктивності праці вітчизняних підприємств,
визначено основні складові трудового потенціалу, які значною мірою впливають на продуктивність і якість праці за умов
конкуренції та інноваційного розвитку економіки країни.
].

13.


Кіях, О. Матеріальне стимулювання як фактор підвищення продуктивності праці [Текст] / О. Кіях // Економіка АПК. – 2009. – №12. – С. 120-123.

14.
658
Ш35
Швець, Л.П. Економіка виробництва [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Швець, Н. І. Доберчак. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 258с. – (Вища освіта в Україні). 

15.
331
Л84
Лукашевич, В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 424с. – [До книги додається CD-диск]. 

16.


Танасієнко, Н.П. Методи виявлення резервів продуктивності праці: їх переваги та недоліки [Текст] / Н. П. Танасієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т3. – С. 64-68. – [В статті проаналізовані основні методи виявлення резервів продуктивності праці: технікоекономічних розрахунків за факторами; проведення статистичних спостережень та замірів; багатофакторного кореляційного та регресійного аналізу; економікоматематичного моделювання; експертних оцінок, визначені їх переваги та недоліки.
].

17.
331
Е45
Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. В. Хитра, О. А. Гарват [та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 869с. – (Вища освіта в Україні). – [.

18.


Костюк, М.В. Елементи економіко-математичного моделювання як механізми підвищення продуктивності праці та інтенсифікації виробництва машинобудівного підприємства [Текст] / М. В. Костюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №19(714). – С. 219-224.

19.


Криворучкіна, О.В. Сучасні підходи до планування підвищення продуктивності праці персоналу підприємства [Текст] / О. В. Криворучкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 156-160.

20.
338(477)
П78
Дмитрієва, Н. Продуктивність праці та шляхи її поліпшення на підприємстві [Текст] / Н. Дмитрієва, М. Ведерніков // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 102-104.

21.
338(477)
П78
Москалюк, І. Фактори підвищення продуктивності праці персоналу підприємства [Текст] / І. Москалюк, О. Чернушкіна // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 221-223.

22.


Шилова, Л.І. Активізація інноваційних факторів підвищення продуктивності праці на вугледобувних підприємствах [Текст] / Л. І. Шилова, Є. С. Криволапов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.2. – С. 311-314.

23.


Парамонова, К.М. Розробка програми підвищення продуктивності праці [Текст] / К. М. Парамонова, Л. І. Федулова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №6. – С. 320-325.

24.


Кучер, Л.Р. Внутрішньоорганізаційні чинники підвищення продуктивності праці персоналу торговельних підприємств [Текст] / Л. Р. Кучер // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.1. – С. 81-85.

25.


Чернушкіна, О.О. Підвищення продуктивності праці як передумова зростання виробництва [Текст] / О. О. Чернушкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 45-46.

26.

http://intkonf.org/Михайленко Н.І., Гутафель В.В. Резерви підвищення продуктивності праці персоналу підприємства

27.

http://buklib.net/books/26111/Програма управління продуктивності праці на підприємстві

28.

http://economics.opu.ua/files/archive/2013/No1/27-29.pdf Р.В. Янковий ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
29.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Продуктивність праці, управління продуктивністю праці, фактори росту продуктивності праці....”