Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть знайти літературу на тему "Облік і аудит виробничих запасів". Дякую.1.
657
С14
Сайко, О.В. Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / О. В. Сайко. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2004. – 19с.

2.
657
П75
Приймачок, О.М. Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / О. М. Приймачок. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2005. – 19с.

3.


Семенов, Г. Методичні аспекти оптимізації виробничих запасів на підприємствах [Текст] / Г. Семенов, О. Бондарева // Держава та регіони. – 2006. – №6. – С. 274-280. – [розглянуто сутність виробничих запасів, методиїх оцінюванняй оптимізації на підприємствах].

4.


Богословець, О.І. Моделі аудиту та аналізу виробничих потужностей в обліково-аналітичній системі менеджменту промислового підприємства [Текст] / О. І. Богословець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №1 (576). – С. 22-28.

5.


Зінченко, О.В. Облік використання виробничих запасів [Текст] / О. В. Зінченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 218-221. – [Досліджено специфічні особливості обліку виробничих запасів на молокопереробних підприємствах. Надано рекомендації щодо удосконалення методики обліку використання запасів в процесі переробки.].

6.


Приймак, О.Ю. Методичні процедури управлінського обліку виробничих запасів в логістиці та управлінні підприємством [Текст] / О. Ю. Приймак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №14 (594). – С. 141-148.

7.


Михалевич, С. Організація внутрішньогосподарського контролю використання виробничих запасів на швейних підприємствах [Текст] / С. Михалевич // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №5. – С. 43-47.

8.


Бутромеєва, І. Методичні рекомендації щодо перевірки обліку запасів на підприємствах [Текст] / І. Бутромеєва, А. Кабітова // Фінансовий контроль. – 2009. – №4. – С. 48-53.

9.
657.63
І-20
Іванова, Н.А. Організація і методика аудиту [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Іванова, О. В. Ролінський. – К. : ЦНЛ, 2008. – 216с.

10.
657
О-17
Заяц, А.О. До питання обліку виробничих запасів [Текст] / А. О. Заяц, О. Я. Чаяка, Т. В. Литвинчук // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 2. – С. 38-42.

11.


Михалевич, С. Класифікація виробничих запасів для ефективної організації обліку (на прикладі швейних підприємств) [Текст] / С. Михалевич // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №4. – С. 36-40.

12.


Житна, І.П. Аналіз завдань та принципів обліку і контролю виробничих запасів [Текст] / І. П. Житна, І. І. Афанасєва // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 108-112. – [Визначена необхідність групування завдань обліку та контролю виробничих запасів, запропонована універсальна система для використання різними суб’єктами господарювання в залежності від мети контролю, визначені принципи обліку та контролю виробничих запасів в залежності від завдань.].

13.
657
С22
Сахарцева, І.І. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. з викон. практ. завдань / І. І. Сахарцева, Г. А. Семенов, Г. М. Бескоста за ред. І.І.Сахарцевої. – К. : Кондор, 2010. – 554с. 

14.
657
Б12
Бабіч, В.В. Фінансовий облік (облік активів) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Бабіч, С. В. Сагова. – К. : КНЕУ, 2006. – 288с.

15.


Сердюк, Е.Н. Особенности оценки производственных запасов при их использовании на машиностроительных предприятиях [Текст] / Е. Н. Сердюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.4. – С. 107-111.

16.
657
О-17
Облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Максімова, З. В. Кузіна, Л. М. Стиренко, Т. Г. Степова за ред. В.Ф. Максімової. – К. : ЦУЛ, 2010. – 496с. 

17.


Олійник, А.П. Облік виробничих запасів в умовах автоматизації [Текст] / А. П. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 180-185.

18.


Олійник, А.П. Облік виробничих запасів в умовах автоматизації [Текст] / А. П. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 180-185.

19.


Чук, В.В. Проблеми організації обліку виробничих запасів на автотранспортних підприємствах [Текст] / В. В. Чук, Г. В. Булат // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.4. – С. 159-162.

20.


Мельник, О.Г. Методи формування, поповнення та використання виробничих запасів [Текст] / О. Г. Мельник, Л. С. Ноджак, Л. М. Ганас // Економіка та держава. – 2013. – №10. – С. 29-33.

21.

Максімова, В. Принципова модель внутрішнього аудиту (на прикладі виробничих запасів) [Текст] / В. Максімова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – №12. – С. 52-55.
22.

Богословець, О.І. Моделі аудиту та аналізу виробничих потужностей в обліково-аналітичній системі менеджменту промислового підприємства [Текст] / О. І. Богословець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №1 (576). – С. 22-28.
23.

Семенов, А. Удосконалення методики аудиту ефективності системи управління запасами підприємства [Текст] / А. Семенов, І. Собакіна // Економіка та держава. – 2009. – №2. – С. 177-180.
24.

http://pidruchniki.ws/1795062342187/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/audit_virobnichih_zapasiv Аудит виробничих запасів

25.

http://librar.org.ua/sections_load.php?s=business_economic_science&id=3588ОБЛІК І АУДИТ ЗАПАСІВ:
СВІТОВА ПРАКТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ

26.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Аудит виробничих запасів, Економічні науки//облік виробничих запасів.....”Радимо також в разі потреби переглянути БД "Навігатор інтернет-ресурсів за профілем університету" на сайті НБ ХНУ(розділ "Економіка підприємства", "Бухгалтерський облік і аудит").