Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Облік, аналіз та контроль виробничих запасів". Дякую!
1.
657
С40
Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики [Текст] : монографія / за ред. М.П. Войнаренка. – К. : Наукова думка, 2002. – 718с.

2.
657
Б12
Бабіч, В.В. Фінансовий облік (облік активів) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Бабіч, С. В. Сагова. – К. : КНЕУ, 2006. – 288с.

3.
657
Г75
Грабова, Н.М. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Грабова, Ю. Г. Кривоносов. – 3-тє вид., доповн. – К. : А.С.К., 2001. – 416с. – (Економіка. Фінанси. Право).

4.


Деречинський, Ю.Н. Дослідження ролі системи управління виробничими запасами в розвитку машинобудівельного підприємства [Текст] / Ю. Н. Деречинський, В. А. Теслюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 75-79.

5.


Житна, І.П. Аналіз завдань та принципів обліку і контролю виробничих запасів [Текст] / І. П. Житна, І. І. Афанасєва // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 108-112. – [Визначена необхідність групування завдань обліку та контролю виробничих запасів, запропонована універсальна система для використання різними суб’єктами господарювання в залежності від мети контролю, визначені принципи обліку та контролю виробничих запасів в залежності від завдань.].

6.
657
О-17
Заяц, А.О. До питання обліку виробничих запасів [Текст] / А. О. Заяц, О. Я. Чаяка, Т. В. Литвинчук // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 2. – С. 38-42.

7.


Зінченко, О.В. Облік використання виробничих запасів [Текст] / О. В. Зінченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 218-221. – [Досліджено специфічні особливості обліку виробничих запасів на молокопереробних підприємствах. Надано рекомендації щодо удосконалення методики обліку використання запасів в процесі переробки.].

8.


Корягін, М. Розвиток методології облікового відображення справедливої оцінки запасів [Текст] / М. Корягін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №11. – С. 18-26.

9.
334.7
К91
Кундеус, О.М. Облік та аналіз використання виробничих запасів: сучасний стан і перспективи розвитку (на прикладі підприємств скляної промисловості України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / О. М. Кундеус. – Тернопіль : Тернопільська академія народного господарства, 2002. – 18с.

10.
657
О-17
Облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Максімова, З. В. Кузіна, Л. М. Стиренко, Т. Г. Степова за ред. В.Ф. Максімової. – К. : ЦУЛ, 2010. – 496с.

11.


Марущак, Л.І. Економічна сутність виробничих запасів [Текст] / Л. І. Марущак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 225-230.

12.


Мельник, О.Г. Методи формування, поповнення та використання виробничих запасів [Текст] / О. Г. Мельник, Л. С. Ноджак, Л. М. Ганас // Економіка та держава. – 2013. – №10. – С. 29-33.

13.


Михалевич, С. Класифікація виробничих запасів для ефективної організації обліку (на прикладі швейних підприємств) [Текст] / С. Михалевич // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №4. – С. 36-40.

14.


Олійник, А.П. Облік виробничих запасів в умовах автоматизації [Текст] / А. П. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 180-185.

15.


Олійник, А.П. Облік виробничих запасів в умовах автоматизації [Текст] / А. П. Олійник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 180-185.

16.


Приймак, О.Ю. Методичні процедури управлінського обліку виробничих запасів в логістиці та управлінні підприємством [Текст] / О. Ю. Приймак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №14 (594). – С. 141-148.

17.
657
П75
Приймачок, О.М. Облік виробничих запасів і аналіз ефективності їх використання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / О. М. Приймачок. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2005. – 19с.

18.


Сайко, О. Особливості складу та класифікації виробничих запасів (на прикладі молочної промисловості) [Текст] / О. Сайко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – №9. – С. 36-40.

19.
657
С14
Сайко, О.В. Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / О. В. Сайко. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2004. – 19с.

20.
657
С22
Сахарцева, І.І. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. з викон. практ. завдань / І. І. Сахарцева, Г. А. Семенов, Г. М. Бескоста за ред. І.І.Сахарцевої. – К. : Кондор, 2010. – 554с.

21.


Семенов, Г. Методичні аспекти оптимізації виробничих запасів на підприємствах [Текст] / Г. Семенов, О. Бондарева // Держава та регіони. – 2006. – №6. – С. 274-280. – [розглянуто сутність виробничих запасів, методиїх оцінюванняй оптимізації на підприємствах].

22.


Сердюк, Е.Н. Особенности оценки производственных запасов при их использовании на машиностроительных предприятиях [Текст] / Е. Н. Сердюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.4. – С. 107-111.

23.
657
С79
Стельмащук, А.М. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / А. М. Стельмащук, П. С. Смоленюк. – К. : ЦНЛ, 2007. – 528с. – [Рекомендовано МОН України].

24.

http://conf-cv.at.ua/forum/85-823-1Гур’янова А., Проблеми управління виробничими запасами - Форум

25.

http://pidruchniki.ws/1870051053244/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/oblik_virobnichih_zapasiv7. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

26.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Облік виробничих запасів.....”
27.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Бухгалтерський облік і аудит ...