Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою до реферату на тему: "Менеджмент на радіотехнічному заводі"

1.
658
П37
Планування та управління виробництвом [Текст] : зб. завдань до практ. занять для студ. спец. "ШВ" /  уклад.: Л.П. Швець, В.В. Руснак; відп. за вип. О.О. Орлов. – Хмельницький : ТУП, 2000. – 32с.

2.
658.5.012.32
П80
Производственный менеджмент [Текст] : учебник / С. Д. Ильенкова, А. В. Бандурин, Г. Я. Горбовцов, Н. Д. Ильенкова под ред. С.Д. Ильенковой. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 583с.

3.
658
О-64
Организация и планирование радиотехниеского производства. Управление предприятием радиопромышленности [Текст] : учеб. для радиотехн. спец. вузов /  сост.: Д.Д. Воейков, Л.Г. Головач, Т.А. Горская; под ред.: А.И. Кноля, Г.М. Лапшина. – М. : Высшая школа, 1987. – 351с.

4.
621.396.6
Н42
Недоступ, Л.А. Технологические методы управления качеством радиоэлектронных измерительных устройств [Текст] / Л. А. Недоступ, Е. Т. Удовичеко, Г. А. Шевцов. – М. : Изд-во стандартов, 1976. – 124с.

5.
621.396.6
Р82
Рубчинский, А.М. Организация и планирование производства радиаппаратуры [Текст] / А. М. Рубчинский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л. : Энергия, 1979. – 216с.

6.
681.5
М17
Максимов, М.В. Радиоэлектронные следящие системы. Синтез методами теории оптимального управления [Текст] / М. В. Максимов, В. И. Меркулов. – М. : Радио и связь, 1990. – 256с.

7.


Колчин, А. Автоматизированная система управления технологическим документооборотом ОАО "Раменсикй приборостроительный завод" [Текст] / А. Колчин, М. Овсянников, С. Сумароков // САПР и графика. – 2006. – №12. – С. 32-35.

8.
65
Н19
Назарова, Г.В. Управління розвитком діяльності промислових підприємств [Текст] : монографія / Г. В. Назарова, О. В. Іванісов, О. Ф. Доровський. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 240с. –

9.
658
О-64
Организация, планирование и управление производством радиоэлектронной аппаратуры [Текст] /  И.Б. Куксин, С.В. Моисеев, А.М. Геворкян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1979. – 280с.

10.


Шкуліпа, П.А. Основні напрямки розвитку автоматизованих систем технічного діагностування об`єктів радіоелектроніки [Текст] / П. А. Шкуліпа // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2012. – №6. – С. 192-194. – [У статті розглядаються перспективи застосування інформаційних технологій для розв`язання завдань діагностування об’єктів радіоелектронної техніки. Формулюється проблема, що стримує розробку автоматизованих систем технічного діагностування об’єктів радіоелектроніки нового покоління на основі
інформаційних технологій.
.

1.http://zrto.org/sistema-menedzhmenta-kachestva/

2. http://librar.org.ua/sections_load.php?s=business_economic_science&id=7794