Відповідь на запитання

Кількість запитів: 2

>>> Система оплати праці стимулюючого типу

1. 331
А39 Акіліна, О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. – К. : Алерта, 2010. – 734с.

2.
Баксалова, О.М. Мотиваційна функція тарифної системи оплати праці [Текст] / О. М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 30-32.

3.
Вакуленко, Н.В. Концептуальні напрямки формування нової політики оплати і стимулювання праці [Текст] / Н. В. Вакуленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 84-87.

4.
Ведерніков, М.Д. Мотиваційна функція тарифної системи оплати праці робітників [Текст] / М. Д. Ведерніков, О. М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 11-14. – [У статті розглянуто сутність тарифної системи оплати праці робітників як комплексної економічної категорії з властивими їй специфічними особливостями та розкрито її мотивуючу функцію за умов ринкової моделі економіки.].

5. Головата, З. Изменение системы вознаграждения [Текст] / З. Головата // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №5. – С. 34-35.

6.
Гончаров, В.М. Зарубіжий досвід стимулювання інноваційної активності на підприємстві: аспекти оплати праці [Текст] / В. М. Гончаров, О. В. Додонов, Є. В. Гончаров // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.1. – С. 141-143.

7.
Гребінська, С.І. Розробка систем мотивації і оплати праці на основі використання зарубіжного досвіду [Текст] / С. І. Гребінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 91-94.

8. 331
Г85 Грішнова, О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підручник / О. А. Грішнова. – К. : Знання, 2006. – 559с. – [Існує електронна копія].

9. 331
Е45 Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. В. Хитра, О. А. Гарват [та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 869с. – (Вища освіта в Україні). –

10. 331
Е45 Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / С. М. Пилипенко, М. В. Горобинська, Л. І. Піддубна [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 296с. –

11. 331
Е45 Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов за ред. Є.П. Качана. – К. : Знання, 2008. – 407с.

12. 331
Є83 Єсінова, Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Єсінова. – К. : Кондор, 2006. – 432с.

13. Закаблук Г. О.
Удосконалення форм і систем оплати праці за мотиваційним та стимулюючими механізмами [Електронний ресурс] / Г. О. Закаблук // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво . - 2013. - № 2. - С. 109-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drep_2013_2_23.pdf

14. Король, В. Окремі аспекти преміювання працівників. Як уберегтися від помилок [Текст] / В. Король, О. Слипачук // Контроль. – 2008. – №4. – С. 29-36. – [Практика нарахування у державних та недержавних структурах].

15. 338(477)
П78 Ларына, К. Заробітна плата в організації системи матеріального стимулювання [Текст] / К. Ларына, Т. Косянчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 167-169.

16. Левчунь, Г. Вдосконалення тарифного регулювання оплати праці [Текст] / Г. Левчунь // Економіка та держава. – 2008. – №11. – С. 32-34.

17. 331
Л84 Лукашевич, В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 424с. – [До книги додається CD-диск].

18.
Матюх, С.А. Типологія національних систем оплати праці в країнах з ринковою економікою [Текст] / С. А. Матюх // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №3. – С. 174-179.

19. 331.103
О-64 Організація праці [Текст] : навч. посіб. / В. М. Данюк, А. С. Тельнов, С. Л. Решміділова [та ін.] за заг. ред. Данюка В.М. – К. : КНЕУ, 2009. – 332с.

20. Первушина, М. Изменения в схемах стимулирования [Текст] / М. Первушина // Управление персоналом ( укр.). – 2009. – №7. – С. 24-26. – [Материальное стимулирование].

21. Петренко, І. Деякі аспекти преміювання працівників, виплати грошової допомоги, нарахування матеріальної допомоги, встановлення доплат та надання додаткових відпусток працівникам [Текст] / І. Петренко // Вісник податкової служби України. – 2009. – №42. – С. 25-28. – [Вкладка].

22.
Пивоваров, М. Сучасна методика стимулювання оплати праці персоналу в автомобілебудівному виробництві [Текст] / М. Пивоваров, К. Кондратенко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №3. – С. 122-127.

23. Піотровська, М. Зміни в преміях за високопрофесійну працю у Польщі [Текст] / М. Піотровська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №5(55). – С. 277-280.

24.
Покатаєва, О. Шляхи вдосконалення системи оплати праці на підприємстві [Текст] / О. Покатаєва, Г. Кошулинська // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №3. – С. 138-140.

25.
Поліщук, П.В. Аналіз методів та систем оцінки і оплати праці [Текст] / П. В. Поліщук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 255-258.

26. Приступа, М.І. Оцінка і преміювання персоналу підприємств за умов розвитку ринкових механізмів [Текст] / М. І. Приступа, О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №2,Т.1. – С. 257-260.

27.
Решмеділова, С.Л. Удосконалення системи оплати праці і стимулювання праці на промисловому підприємстві [Текст] / С. Л. Решмеділова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №5,Т.1. – С. 49-56. – [Досліджено систему оплати і стимулювання праці на промисловому підприємстві м. Хмельницького за допомогою матричної моделі заробітної плати. Зроблено висновок, що методи матеріального стимулювання на підприємстві використовуються неефективно. Запропоновано рекомендації щодо удосконалення оплати і стимулювання праці персоналу на досліджуваному підприємстві.].

28.
Ставнича, М.М. Шляхи вдосконалення системи оплати праці на підприємстві [Текст] / М. М. Ставнича, О. В. Тесля // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 196-198.

29.
Степанова, Е.Р. Система показників стимулюючого характеру та її вплив на змінну частину заробітної плати [Текст] / Е. Р. Степанова // Економіка розвитку. – 2013. – №2. – !28-131.

30.
Харун, О.А. Мотиваційні особливості встановлення форм та систем оплати праці на підприємствах [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №1,Т.2. – С. 84-87. – [На основі аналізу існуючих форм та систем визначено їх особливості відповідно до мотиваційних
аспектів результативної діяльності працівників підприємства.].

31. Швець, Л.П. Дослідження шляхів удосконалення використання фонду оплати праці та системи преміювання на підприємствах зв`язку [Текст] / Л. П. Швець, Н. І. Доберчак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.1. – С. 40-45. – [Запропоновано застосування погодинної форми оплати праці в різних модифікаціях, наведено схему детермінованого факторного аналізу фонду заробітної плати робітників та співставлення фонду оплати праці з показниками
виконання плану обсягу наданих послуг і показників якості; запропоновано систему преміювання, що дає як економічний,
так і соціальний ефект.

32. Шмидт, А. Этапы внедрения эффективной системы вознаграждения [Текст] / А. Шмидт // Управление персоналом ( укр.). – 2009. – №3. – С. 27-32.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “оплата праці”, «система преміювання»
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету>>> Система оплати праці стимулюючого типу
1.


Гончар, О.І. Матеріальне стимулювання і його вплив на ринок праці та зайнятість населення [Текст] / О. І. Гончар // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2001. – №2,Ч.1. – С.55-57. – [У статті зроблено короткий огляд досягнень та проблем етапу побудови ринкової економіки в Україні. Визначено основні проблеми, що існують у сфері оплати праці та можливі напрямки її реформування відповідно до державної концепції.

].

2.


Бабич, М.С. Заробітна плата - головний елемент стимулювання праці [Текст] / М. С. Бабич, В. А. Домбровський // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2001. – №2,Ч.2. – С.116-118. – [
Трудовий потенціал можливо відновити шляхом розвитку пріоритетних напрямків господарства, соціальної сфери і перш за все налагодженням системи оплати праці, що забезпечить перспективу росту населення.
].

3.


Новікова, О.С. Актуальність підвищення ролі заробітної плати при стимулюванні праці найманних працівників [Текст] / О. С. Новікова, А. Б. Грушевицька // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2001. – №2,Ч.2. – С.153-156. – [
Трудовий потенціал можливо відновити шляхом розвитку пріоритетних напрямків господарства, соціальної сфери і перш за все налагодженням системи оплати праці, що забезпечить перспективу росту населення.


4.


Дей, М. Основні питання стимулювання трудової активності в Україні [Текст] / М. Дей // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №6. – С. 105-108. – [Трудове право].

5.


Череп, А. Стимулювання праці - необхідний елемент ринкової економіки, що впливає на витрати виробництва [Текст] / А. Череп // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. – №2. – С. 7-10.

6.
330.342.146
Ф79
Кузьменко, В.В. Роль безтарифних систем оплати праці у стимулюванні активної трудової діяльності працівників виробничих підприємств [Текст] / В. В. Кузьменко // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 134-141.

7.


Решмеділова, С.Л. Удосконалення системи оплати праці і стимулювання праці на промисловому підприємстві [Текст] / С. Л. Решмеділова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №5,Т.1. – С. 49-56. – [Досліджено систему оплати і стимулювання праці на промисловому підприємстві м. Хмельницького за допомогою матричної моделі заробітної плати. Зроблено висновок, що методи матеріального стимулювання на підприємстві використовуються неефективно. Запропоновано рекомендації щодо удосконалення оплати і стимулювання праці персоналу на досліджуваному підприємстві.].

8.


Гончаров, В.М. Зарубіжий досвід стимулювання інноваційної активності на підприємстві: аспекти оплати праці [Текст] / В. М. Гончаров, О. В. Додонов, Є. В. Гончаров // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.1. – С. 141-143.

9.


Пивоваров, М. Сучасна методика стимулювання оплати праці персоналу в автомобілебудівному виробництві [Текст] / М. Пивоваров, К. Кондратенко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №3. – С. 122-127.

10.


Вакуленко, Н.В. Концептуальні напрямки формування нової політики оплати і стимулювання праці [Текст] / Н. В. Вакуленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 84-87.