Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти список літератури на тему: "Аналіз фінансово-економічного стану підприємств та шляхи його удосконалення". Буду дуже вдячний.
1.
658.14/.17
М55
Мец, В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства [Текст] : навч. посiб. / В. О. Мец. – К. : Вища школа, 2003. – 278с.

2.
65.012
Ц14
Цал-Цалко, Ю.С. Методологія статистичного аналізу фінансового стану суб`єктів господарювання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н.; спец. 08.03.01 - статистика / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2005. – 33с.

3.


Бондарева, А.В. Фінансова звітність, як інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства [Текст] / А. В. Бондарева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.3. – С. 80-82. – [У статті розглядається пристосованість фінансової звітності для аналізу фінансового стану під-приємства, визначаються її переваги та недоліки.].

4.


Шумило, І. Теоретичні і практичні аспекти аналізу стану фінансової системи економіки [Текст] / І. Шумило, В. Міщенко, Р. Лисенко // Вісник Національного банку України. – 2006. – №3. – С. 6-10.

5.


Бєлова, А. Метод аналізу підприємства та оперативна оцінка фінансового стану, динаміки розвитку [Текст] / А. Бєлова, О. Полюшкевич // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 335-338.

6.


Паліга, Н.Б. Оцінка підприємницьких ризиків на основі аналізу фінансового стану підприємства [Текст] / Н. Б. Паліга // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 208-212. 

7.


Семенов, А. Аналіз фінансового стану державного підприємства [Текст] / А. Семенов // Держава та регіони. – 2007. – №4. – С. 222-231.

8.


Ткаченко, А.М. Аналітичне дослідження фінансового стану підприємства в умовах змінного зовнішнього середовища [Текст] / А. М. Ткаченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 36-40. – [У статті розглянуто методику та прийоми аналізу фінансового стану підприємства; доведено теоретичну актуальність і практичну цінність дослідження; наведені основні показники, які використовуються для характеристики фінансового стану].

9.


Овдій, Л.І. Методологічні аспекти оцінки фінансового стану підприємства та аналіз показника платоспроможності [Текст] / Л. І. Овдій, В. І. Кравчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 101-104. – [У статті висвітлені методологічні аспекти фінансового стану підприємства, його основні ознаки. Зроблено аналіз показника платоспроможності та зв’язок його з показником ліквідності. Вказано причини виникнення неплатоспроможності підприємства.].

10.


Малюга, Л. Аналіз фінансово-економічного стану аграрних підприємств [Текст] / Л. Малюга // Економіка АПК. – 2008. – №2. – С. 100-104.

11.


Забаштанський, М.М. Структурна багаторівнева модель аналізу фінансового стану комунального підприємства [Текст] / М. М. Забаштанський // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №7. – С. 108-112.

12.


Подольчак, Н. Удосконалення методів аналізу фінансово-економічного стану лізингоотримувача на засадах факторного аналізу [Текст] / Н. Подольчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №23(606). – С. 89-96. – [розглядаються методи удосконалення аналізу фінансово-економічного стану лізингоотримувачів - машинобудівних підприємств ].

13.


Фещенко, О. Інформаційне та методичне забезпечення аналізу фінансового стану державних підприємств України [Текст] / О. Фещенко // Ринок цінних паперів України. – 2009. – №1-2. – С. 49-62.

14.


Драгун, Л.М. Удосконалення інформаційного та організаційного забезпечення процесу проведення аналізу та оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / Л. М. Драгун, Є. І. Заяць, П. А. Фісуненко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.1. – С. 80-83. – [Досліджено сучасне інформаційне та організаційне забезпечення аналітичного процесу в системі управління економікою підприємства. Виявлені суттєві недоліки, які не дозволяють оперативно і точно реагувати на негативні відхилення. Сформульовані вимоги до проектування систем обліку та організаційної підтримки. Згідно вимог, запропоновані напрямки розвитку систем інформаційного та організаційного забезпечення процесу проведення аналізу та оцінки фінансового стану підприємства.].

15.


Голов, С.Ф. Методика аналізу відповідності фінансової звітності українського підприємства міжнародним стандартам [Текст] / С. Ф. Голов // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 11-14. – [Запропоновано та обґрунтовано алгоритм аналізу відповідності фінансової звітності українських підприємств, складеної за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, міжнародним стандартам.].

16.


Пісьмаченко, Л.М. Особливості аналізу фінансового стану неплатоспроможних підприємств [Текст] / Л. М. Пісьмаченко, Н. М. Татаренко, В. В. Сперанська // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №7. – С. 32-41.

17.


Матвієць, М. Проведення аналізу фінансового стану підприємств України в контексті економічної безпеки [Текст] / М. Матвієць, Х. Успенська // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №4. – С. 123-128.

18.


Козлянченко, О.М. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства при загрозі банкрутства [Текст] / О. М. Козлянченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №10. – С. 182-187.

19.


Мельникова, М.О. Аналіз адаптивності існуючих методів оцінки фінансового стану підприємства до прогнозування на формальному рівні [Текст] / М. О. Мельникова // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №23. – С. 71-74.

20.


Зоріна, О.Н. Використання нейронних мереж в аналізі фінансового стану корпорацій [Текст] / О. Н. Зоріна // Університетські наукові записки. – 2010. – №4. – С. 323-331.

21.


Сиротяк, P.M. Методичні підходи до аналізу фінансового стану підприємства [Текст] / P. M. Сиротяк, Л. І. Сопільник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 95-99.

22.
658.14/.17
Ф59
Фінанси підприємств ( за модульною системою навчання) [Текст] : теорет.-практ. посіб. / В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. В. Барабанова, І. І. Криштопа. – 2-ге вид. – К. : Кондор, 2011. – 429с. 

23.


Войнаренко, М.П. Аналіз стану управління фінансовими результатами господарської діяльності промислових підприємств [Текст] / М. П. Войнаренко, Р. В. Скалюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 98-101.

24.
658.14./17

Олександренко, І.В. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. В. Олександренко. – Львів : Академія технологій та бізнесу, 2012. – 538с.

25.


Войнаренко, М.П. Аналіз стану управління фінансовими результатами господарської діяльності промислових підприємств [Текст] / М. П. Войнаренко, Р. В. Скалюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 98-101.

26.


Костирко, Р.О. Фінансова безпека держави і фінансова спроможність підприємств: аналіз сучасного стану та взаємозв’язку [Текст] / Р. О. Костирко, Н. В. Темнікова // Фінанси України. – 2013. – №4. – С. 117-125.

27.
63
Н34
Васильців, Т.Г. Уточнення основ аналізу фінансового стану підприємства та напрями його покращення [Текст] / Т. Г. Васильців, Ю. М. Пацула // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.2. – С. 120-124.

28.

http://books.efaculty.kiev.ua/finpd/2/r9/1.htmОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

29.

http://disser.com.ua/contents/36866.htmlОцінка фінансового стану підприємств та шляхи її удосконалення (на прикладі підприємств будівельних матеріалів) 2004 года.
30.

http://bsfa.edu.ua/files/konf/23022013/sekciya5/teza_hreshuk.pdf http:ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО. ВДОСКОНАЛЕННЯ
31.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Фінанси підприємств.....”
32.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Економіка підприємства ...”