Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть із публікаціями у періодичних виданнях для написання дипломної роботи на тему "Дослідження шляхів вирішення проблем розвитку підприємства". Спеціальність "Економіка підприємства". Завчасно дякую.

1.


Солотва, В. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку підприємств України [Текст] / В. Солотва // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2006. – №1. – С. 22-28.

2.


Рясних, Є.Г. Проблеми розвитку інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Хмельницької області [Текст] / Є. Г. Рясних, О. В. Савченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №2,Т.2. – С. 17-21.

3.


Валуєв, Ю. Принципи і методи побудови і розвитку системи управління підприємством: проблема стабільності та змін [Текст] / Ю. Валуєв // Економіст. – 2006. – №11. – С. 62-67.

4.


Чайковська, В.П. Промислові підприємства України: проблеми і перспективи розвитку [Текст] / В. П. Чайковська // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №1. – С. 97-103.

5.


Куклінова, Т.В. Розвиток малих та середніх підприємств: проблеми аналізу та ефективності [Текст] / Т. В. Куклінова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.1. – С. 193-196. – [У представленій статті автором розглядаються підходи щодо визначення категорії "розвиток малих і середніх підприємств (МСП)". Обґрунтована необхідність оцінки ефективності стимулювання їх розвитку.].

6.


Гайванович, Н.С. Проблеми технічного розвитку промислових підприємств в Україні [Текст] / Н. С. Гайванович // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.1. – С. 99-103. – [У статті наведено основні проблеми функціонування вітчизняних промислових компаній у сучасних ринкових умовах, які пов’язані із неспроможністю підприємств відповідати вимогам ринку через високий рівень енергоємності виробництва, недостатнє інвестування в технічний розвиток, низький рівень впровадження інновацій та освоєння нових видів продукції.].

7.


Ксьондз, С.М. Проблеми та тенденції розвитку інноваційної діяльності на промислових підприємствах Хмельницької області [Текст] / С. М. Ксьондз, В. П. Сухораб // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 120-123. – [Обґрунтовано важливість розвитку інноваційної діяльності та її проблеми на сьогоднішній день. Проведено аналіз основних показників розвитку інноваційної діяльності на промислових підприємствах м. Хмельницького.].

8.


Денисенко, М.П. Дослідження інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості: стан і проблеми [Текст] / М. П. Денисенко, С. В. Вовчок // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №1. – С. 22-26.

9.


Виклюк, М. Проблеми інноваційного розвитку підприємств транспортного машинобудування України [Текст] / М. Виклюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №23(606). – С. 135-141.

10.


Мозгова, Н.В. Проблеми інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості [Текст] / Н. В. Мозгова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.2. – С. 123-127.

11.


Бай, С. Успішність розвитку підприємств: проблеми досягнення збалансованості та інноваційності [Текст] / С. Бай // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2009. – №1. – С. 47-54.

12.


Мозенков, О. Проблеми застосування вартісних показників для оцінки діяльності та прогнозування розвитку підприємств з корпоративними правами [Текст] / О. Мозенков // Економіст. – 2009. – №6. – С. 54-59.

13.


Майсюра, О. Сутність та проблеми розвитку малого підприємства в економіці України [Текст] / О. Майсюра // Економіка та держава. – 2010. – №2. – С. 61-63.

14.


Єрмошенко, Н.Н. Проблеми державного регулювання інноваційного розвитку підприємств і шляхи їх розв`язання [Текст] / Н. Н. Єрмошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №3. – С. 45-54.

15.


Мошенець, P.O. Проблеми постприватизаційного розвитку підприємств в Україні [Текст] / P. O. Мошенець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №22(682). – С. 305-309.

16.


Дарманська, Г.О. Проблеми функціональної наповненості стратегії розвитку підприємства [Текст] / Г. О. Дарманська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.1. – С. 101-104.

17.


Пивоваров, М. Макроекономічні проблеми розвитку малих підприємств у аграрному комплексі [Текст] / М. Пивоваров, П. Сироватка // Держава та регіони. – 2011. – №3. – С. 258-263.

18.


Телешевська, С.М. Проблеми управління сталим розвитком в сучасних умовах на вітчизняних підприємствах [Текст] / С. М. Телешевська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 71-74.

19.


Погорелов, Ю.С. Інструментальна підтримка розвитку підприємства [Текст] / Ю. С. Погорелов, К. А. Дєєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 46-49.

20.


Савелко, С.О. Інвестиційно-інноваційна діяльність як чинник ефективного розвитку підприємства [Текст] / С. О. Савелко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №22. – С. 17-20.

21.


Крисак, А.О. Актуальні проблеми розвитку малих підприємств в Україні та перспективні напрями їх вирішення [Текст] / А. О. Крисак, Л. Й. Мусятовська // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №1. – С. 51-53.

22.


Кучеренко, Р.А. Проблеми розвитку переробних підприємств плодоовочевої консервної галузі Черкаської області на інноваційно-інвестиційних засадах [Текст] / Р. А. Кучеренко // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №11-12. – С. 54-57.

23.


Бичков, О. Соціально-економічні та екологічні проблеми забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств [Текст] / О. Бичков // Економіка та держава. – 2012. – №3. – С. 98-102.

24.


Пономаренко, В.С. Визначення інтегрального показника системної ефективності розвитку підприємства [Текст] / В. С. Пономаренко, І. В. Гонтарева // Економіка розвитку. – 2012. – №1. – С. 86-94.

25.


Якименко, О.С. Структурні компоненти розвитку підприємств [Текст] / О. С. Якименко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №6. – С. 88-90.

26.


Вінніченко, І. Сутнісна характеристика розвитку підприємства як соціально-економічної системи [Текст] / І. Вінніченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №5. – С. 8-13.

27.


Золотих, І. Проблеми інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості [Текст] / І. Золотих // Економіст. – 2012. – №2. – С. 40. – [Проаналізовано стан інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості. Вивчено практику зарубіжних країн в інноваційній сфері, визначено основні напрями з освоєння досягнень науки і техніки на підприємствах доної галузі.].

28.


Чернышова, Л. Оценка готовности предприятия к организационному развитию [Текст] / Л. Чернышова // Економіст. – 2012. – №4. – С. 77-79.

29.


Гавриш, О.А. Моделювання впливу соціально-економічних чинників на стан стійкого розвитку машинобудівних підприємств [Текст] / О. А. Гавриш, О. О. Бичков // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №8. – С. 51-55.

30.


Гаврилко, П. Теоретичні засади та механізм формування стратегії інноваційного розвитку підприємств [Текст] / П. Гаврилко, А. Колодійчук, М. Лалакулич // Світ фінансів. – 2012. – №1. – С. 44-50.

31.


Жигірь, А.А. Концептуальні основи стратегічного менеджменту розвитку підприємництва [Текст] / А. А. Жигірь // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №9. – С. 60-63.

32.


Решетняк, Т.І. Онтологія управління розвитком підприємства: системний підхід [Текст] / Т. І. Решетняк // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №10. – С. 45-47.

33.


Капінос, Г.І. Управління ефективним розвитком на промислових підприємствах України [Текст] / Г. І. Капінос, Л. О. Гречух // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.3. – С. 118-121. – [В статті досліджено особливості та закономірності розвитку промислових підприємств України, запропоновано конкретні заходи щодо управління ефективним розвитком промислових підприємств, які спрямовано на забезпечення ефективності функціонування їх у довгостроковій перспективі й посилення соціальних та екологічних ефектів процесу розвитку, проаналізовано основні фактори ефективного розвитку промислових підприємств, а також доведено необхідність використання елементів синергії та інтегрованого зростання з метою забезпечення стійкого прогресивного розвитку.


34.


Хопчан, М.І. Структура та особливості системи стратегічного управління розвитком підприємства [Текст] / М. І. Хопчан // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №15. – С. 35-38.

35.


Бабур, И.П. Методологические и экономические аспекты разработки проектно активных программ развития предприятия [Текст] / И. П. Бабур, Ю. И. Бурименко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №9. – С. 8-16.

36.


Терехов, Д.С. Інформаційний потенціал у системі розвитку підприємства [Текст] / Д. С. Терехов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 209-212.

37.


Краснокутська, Ю.М. Необхідність формування стратегії інноваційного розвитку підприємств машинобудування [Текст] / Ю. М. Краснокутська // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №7-8. – С. 41-43.

38.


Дунська, А. Проблеми формування інноваційного механізму розвитку сучасних промислових підприємств [Текст] / А. Дунська // Економіка та держава. – 2012. – №11. – С. 40-43.

39.


Педченко, Н.С. Обгрунтування термінологічної конструкції системної категорії «потенціал розвитку підприємства» [Текст] / Н. С. Педченко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №12. – С. 24-29.

40.


Стадник, В.В. Проблеми управління інвестиційним забезпеченням інноваційного розвитку вітчизняних виробничих підприємств [Текст] / В. В. Стадник, В. М. Йохна, Т. В. Михальчик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 128-132. – [Охарактеризовано основні проблеми інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. Визначено вплив типу інновацій на характер розвитку підприємства. Підкреслено доцільність формування фінансової
стратегії для підвищення ефективності управління інноваційним розвитком підприємства.


41.


Шандова, Н.В. Концепція стійкого розвитку промислових підприємств [Текст] / Н. В. Шандова // Економічний часопис - XXI. – 2013. – №1-2. – С. 22-25.

42.


Семенюк, О.М. Теоретичні підходи до визначення сталого розвитку підприємства [Текст] / О. М. Семенюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.2. – С. 159-162.

43.


Миколайчук, Н.С. Проблеми інформаційного забезпечення стратегічного управління розвитком підприємств [Текст] / Н. С. Миколайчук, О. М. Вольська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.2. – С. 121-125.

44.


Кіндзерський, Ю.В. До засад стратегії та політики розвитку промисловості [Текст] / Ю. В. Кіндзерський // Економіка України. – 2013. – №5. – С. 38-55.

45.


Тарасенко, І.0. Формування збалансованої системи показників в контексті сталого розвитку підприємства [Текст] / І. 0. Тарасенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №24(684). – С. 254-260.

46.


Кузьмин, В.М. Формування критеріїв оцінки сталого розвитку підприємства [Текст] / В. М. Кузьмин, А. А. Шендарук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 12-15.

47.


Йохна, В.М. Побудова системи управління інноваційним розвитком підприємства на основі функціонально-вартісного підходу [Текст] / В. М. Йохна, В. М. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 50-54.

48.


Смачило, І.І. Принципи формування та структура механізму управління сталим розвитком підприємства [Текст] / І. І. Смачило // Економіка розвитку. – 2013. – №3. – С. 79-82.

49.


Гончар, О.І. Інтелектуальний потенціал як один із основних факторів розвитку промислового підприємства [Текст] / О. І. Гончар, В. М. Нам`ясенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 55-58.

50.


Груздова, Т.В. Проблеми комерціалізації результатів науково-технічної діяльності та їх вплив на інноваційний розвиток промислових підприємств [Текст] / Т. В. Груздова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 59-62.

51.


Стойловська, О.М. Проблеми розвитку системи стратегічного планування на сучасних підприємствах [Текст] / О. М. Стойловська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 262-264.

52.


Тужик, К.Л. Механізм підвищення та реалізації економічного потенціалу підприємства шляхом забезпечення його гармонійного розвитку [Текст] / К. Л. Тужик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.3. – С. 227-231. – [Екологічні аспекти економічного розвитку вже давно знаходяться в центрі уваги не тільки науковців, політиків, але і всього суспільства. Зростання антропогенного навантаження призвело до кліматичних змін, погіршення умов життєдіяльності мільйонів людей. В статті розглядаються проблеми забезпечення сталого
розвитку сільськогосподарських підприємств. Обґрунтована роль ільськогосподарських підприємств в підвищенні якості життя населення та економічного рівня регіону. Автором запропонована методологія розробки індикатора для оцінки сталого розвитку сільськогосподарського підприємства.


53.


Касьянова, Н.В. Процесна модель управління розвитком підприємства [Текст] / Н. В. Касьянова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.1. – С. 7-11. – [В статті обґрунтовано доцільність використання процесного підходу в стратегічному управлінні та запропонована процесна модель управління розвитком промислового підприємства. Для цілей формування стратегії розвитку підприємства використано інформаційну модель, яка реалізована з точки зору керівництва підприємства на інформаційні потоки. Визначені методичні та прикладні особливості управління розвитком промислового підприємства дозволили синтезувати процесну модель, яка включає комплекс функціональних
підпроцесів оцінки та вибору нової траєкторії розвитку підприємства.

54.


Кривов`язюкІ, В. Бізнес-моделювання як основа функціонування та майбутнього розвитку підприємства [Текст] / В. Кривов`язюкІ, В. Ф. Рошкевич // Економіка та держава. – 2013. – №11. – С. 23-29.

55.


Заворотній, Р.І. Методологія формування системи стратегічних орієнтирів розвитку підприємства в контексті фінансового управління вартістю [Текст] / Р. І. Заворотній // Економіка та держава. – 2013. – №11. – С. 42-48.

56.


Харун, О.А. Вплив корпоративної культури на розвиток підприємства [Текст] / О. А. Харун, Л. М. Бойчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.2. – С. 123-126.

57.


Прилепа, Н.В. Інтелектуальний капітал як інструмент інноваційного розвитку підприємства [Текст] / Н. В. Прилепа // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.2. – С. 71-75.

58.


Семенюк, О.М. Алгоритм комплексної оцінки рівня сталого розвитку підприємства [Текст] / О. М. Семенюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.2. – С. 186-189.

59.


Кочевой, М.М. Теоретико-методологічні засади комплексного забезпечення безпечного економічного розвитку промислових підприємств [Текст] / М. М. Кочевой // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №12. – С. 86-90.