Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для курсової роботи на тему:"Виробнича програма підприємства: сучасні прийоми обгрунтування та комплектування". Дякую!
1.


Васильківський, Д.М. Маркетинговий аналіз як передумова формування виробничої програми підприємства [Текст] / Д. М. Васильківський // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №5,Ч.2,Т.2. – С. 57-60.

2.


Сачик, Н.Л. Методика оперативного аналізу виробничої програми підприємств [Текст] / Н. Л. Сачик // Наукові записки. – 2003. – №2,вип.12. – С. 75-77.

3.


Борисенко, О.Є. Концептуальні засади прогнозування виробничої програми підприємства [Текст] / О. Є. Борисенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.3. – С. 101-103. – [Розглянуто взаємозв’язок між основними фондами та виробничою потужністю підприємства, фактори, які впливають на визначення виробничої потужності підприємства в ринкових умовах, розглянуто алгоритм обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю; визначені недоліки в показниках, які використовуються для оцінки основних виробничих фондів підприємства. Проаналізовано використання наявних потужностей металургійних підприємств, та рівень технологій, якими вони користуються. Запропонована модель оцінки основних фондів для визначення перспективної потужності підприємства.].

4.


Гринчуцький, В.І. Теоретичні основи процесу формування виробничої програми промислового підприємства [Текст] / В. І. Гринчуцький, Т. І. Пушкар // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3,Т.1. – С. 119-123.

5.


Єгупов, Ю.А. Обгрунтування методу порівняльної оцінки варіантів одноцільової оптимізації виробничої програми підприємства [Текст] / Ю. А. Єгупов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4,Т.1. – С. 131-134. – [Представлено критичний аналіз існуючих методів порівняльної оцінки варіантів одноцільової оптимізації виробничої програми промислового підприємства. Обґрунтована необхідність використання для розв’язання даної задачі багатовимірних статистичних методів. На прикладі одного з підприємств м. Одеси розглянуто можливості методу таксономічного аналізу в контексті обґрунтування варіанту оптимального виробничого плану.].

6.


Рядно, О. Виробничі функції й інвестиційна програма підприємства в ринкових умовах [Текст] / О. Рядно, Ю. Шерстенников // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2008. – №5. – С. 166-175.

7.


Іванов, С. Розробка математичної моделі виробничої програми підприємства [Текст] / С. Іванов // Економіка та держава. – 2011. – №10. – С. 54-57.

8.


Єгупов, Ю. Планування виробничої потужності в контексті ресурсного обгрунтування виробничої програми підприємства [Текст] / Ю. Єгупов // Економіст. – 2011. – №11. – С. 49-52.

9.


Лавріщева, К.М. Інструментально-технологічний комплекс для розробки й навчання прийомам виробництва програмних систем [Текст] / К. М. Лавріщева // Вісник НАН України. – 2012. – №3. – С. 67-80. – [Технології програмування].

10.


Білогай, Ю.В. Планування виробничої програми підприємства [Текст] / Ю. В. Білогай, Т. А. Дунаєва // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №2. – С. 113-117.

11.


Приходько, В. Підходи до проектування та програмного управління територіальним виробничим комплексом [Текст] / В. Приходько // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №8. – С. 9-13.

12.


Грабовська, І.В. Формування виробничої програми випуску високотехнологічної продукції [Текст] / І. В. Грабовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 240-243.

13.


Красовська, Т.В. Науково-методичні підходи до формування та реалізації виробничої програми в умовах дефіциту власних оборотних коштів [Текст] / Т. В. Красовська // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №7. – С. 54-58.

14.


Єгупов, Ю.А. Системний підхід до планування ресурсного забезпечення виробничої програми підприємства [Текст] / Ю. А. Єгупов // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №10. – С. 126-137.

15.
658
Ш33
Шваб, Л.І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 416с. 

16.
658
К17
Калініченко, О.В. Економіка підприємства [Текст] : практикум : навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : Кондор, 2012. – 600с.

17.
658
Б86
Бочко, О.Ю. Основи планування діяльності підприємств невиробничої сфери [Текст] : навч. посіб. / О. Ю. Бочко, В. Ф. Проскура. – К. : Кондор, 2012. – 218с. 

18.
658
Ш35
Швець, Л.П. Економіка виробництва [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Швець, Н. І. Доберчак. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 258с. – (Вища освіта в Україні).

19.
658.14/.17
В19
Васильківський, Д.М. Формування виробничої програми підприємства на засадах фінансового менеджменту [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Д. М. Васильківський. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 197с.

20.
658.14/.17
В19
Васильківський, Д.М. Формування виробничої програми підприємства на засадах фінансового менеджменту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Д. М. Васильківський. – Хмельницький : ХНУ, 2004. – 17c.

21.

http://pidruchniki.ws/ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА

22.

.paragononstate.com/vnutrfrmove-planuvannya/68-rozrobka-virobnicho-programi-pdprimstva-.htmlРозробка виробничої програми підприємства

23.

http://buklib.net/books/37299/Виробнича програма підприємства та її показники

24.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Економіка підприємства.....”
25.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка підприємства ...”