Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Маркетинговий комунікативний процес на міжнародних ринках.
1.
Головкіна, Н.В. Європейський досвід регулювання маркетингових комунікацій: короткий огляд [Текст] / Н. В. Головкіна // Маркетинг в Україні. – 2002. – №2. – С. 20-24.

2.
Примак, Т. Структурні моделі розподілу бюджету на маркетингові комунікації залежно від типу ринку [Текст] / Т. Примак // Економіст. – 2003. – №1. – С. 58-60.

3.
Примак, Т.О. Оцінка ефективності маркетингових комунікативних кампаній [Текст] / Т. О. Примак // Маркетинг в Україні. – 2003. – №5. – С. 36-39.

4.
Ромашко, И.Г. Парадоксы организации и функционирования внешнекорпоративных бизнес-коммуникаций [Текст] / И. Г. Ромашко // Маркетинг и реклама. – 2004. – №7-8. – С. 44-51.

5.
Куриляк, В. Міжнародні маркетингові комунікації в аспекті культурних відмінностей [Текст] / В. Куриляк // Вісник економічної науки України. – 2005. – №2. – С. 140-149.

6.
Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice. "Консолідована система директив і керівництв у сфері реклами та практики маркетингових комунікацій ICC" [Текст] // Маркетинг в Україні. – 2007. – №2. – С. 66-70.

7.
Примак, Т. Дослідження використання соціально-комунікативних технологій у створенні рекламних звернень в Україні [Текст] / Т. Примак // Маркетинг в Україні. – 2010. – №6. – С. 29-35.

8.
Сидорова, Е.Ю. Особенности развития международных деловых коммуникаций и оценки их эффективности [Текст] / Е. Ю. Сидорова, Т. Е. Тотикова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.2. – С. 234-237.

9.
Васильківський, Д.М. Розвиток концептуальних засад міжнародного маркетингу [Текст] / Д. М. Васильківський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.2. – С. 262-266.

10.
Хруслова, И. Краудсорсинг: "...а много голов лучше" [Текст] / И. Хруслова // Маркетинг и реклама. – 2012. – №6. – С. 46-49.

11.
Бучацька, І.О. Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в маркетингу підприємств малого та середнього бізнесу в Україні [Текст] / І. О. Бучацька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.2. – С. 15-19.

12.
Дубовик, Т.В. Інтегровані інтернет-маркетингові комунікації: сутність поняття [Текст] / Т. В. Дубовик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.2. – С. 53-58.

13.
Роубал, О. Індивідуалізація, незахищеність і впевненість у контексті соціальних наслідків маркетингових комунікацій [Текст] / О. Роубал, К. Хавлічек // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №7. – С. 439-449.

14.
Фомова, О.А. Проблеми становлення міжнародного маркетингу в Україні [Текст] / О. А. Фомова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.3. – С. 163-166.

15.
Романенко, О.О. Основні напрями впливу комплексу маркетингових комунікацій на ефективність діяльності підприємств сфери послуг [Текст] / О. О. Романенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – №5. – С. 188-194.

16.
Чернявька, Т.А. Сучасні детермінанти розвитку маркетингових комунікацій [Текст] / Т. А. Чернявька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.2. – С. 140-143.

17.
Мазуренко, В.П. Сучасні детермінанти розвитку маркетингових комунікацій [Текст] / В. П. Мазуренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №6,Т.2. – С. 143-147.

18.
Урбанец, М. Міжнародний маркетинг глобалізації і відтворювальний механізм світового господарства [Текст] / М. Урбанец, М. В. Вачевський // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №9. – С. 78-85.

19.
Тодорова, О. Тренды-2013 в медиа-коммуникациях современного бизнеса [Текст] / О. Тодорова // Маркетинг и реклама. – 2013. – №1. – С. 32-37.

20.
Лебеденко, М.С. Веб-ресурс як ефективний інструмент маркетингових комунікацій [Текст] / М. С. Лебеденко, І. В. Лученко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 178-182. – [У статті розкрито питання особливостей реалізації маркетингової комунікаційної взаємодії в Інтернеті. На основі представлення основних інструментів просування у традиційному та Інтернет- маркетингу, виявлено основні переваги мережі Інтернет як носія маркетингових комунікацій. Проведено їх порівняльний аналіз та запропоновано класифікацію веб-ресурсів як невід’ємного носія комунікацій в Інтернеті. З метою оцінювання електронного ресурсу підприємства,
систематизовано основні показники ефективності веб-ресурсів та їх вплив на досягнення цілей просування.
].

21. 338(477)
П78 Урвачова, Є. Використання міжнародного маркетингу в управлінні ЗЕД [Текст] / Є. Урвачова, Н. Тюріна // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 132-134.

22. 339.138
С50 Смит, П.Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный подход [Текст] = Marketing communications an integrated approach / П. Р. Смит пер. со 2-го англ. изд. – К. : Знання- Прес, 2003. – 796с.
23. 339.138
Б87 Братко, О.С. Маркетингова політика комунікацій [Текст] : навч. посіб. / О. С. Братко. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 275с. – [Рекомендовано МОН України].

24. 339.138
П12 Павленко, А.Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика [Текст] : Монографія / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак, Т. О. Примак. – К. : КНЕУ, 2005. – 408с.

25. 339.138
М14 Майовець, Є.Й. Маркетингові комунікації [Текст] / Є. Й. Майовець, О. В. Кузик. – Львів : ЛНУ, 2013. – 192с.

26. 339.92
Г58 Гоголь, Г.П. Міжнародний маркетинг [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Гоголь. – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 148с.
27. 339.92
Н76 Новошинська, Л.В. Міжнародний маркетинг [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Новошинська. – К. : ЦНЛ, 2004. – 176с.
28. 339.92
Ч-49 Черномаз, П.О. Міжнародний маркетинг [Текст] : навч. посіб. / П. О. Черномаз. – К. : Академвидав, 2010. – 272с. – (Альма-матер).
http://buklib.net/books/28549/Міжнародний комунікаційний процес

http://buklib.net/books/28631/Методи міжнародної маркетингової комунікації

http://pidruchniki.ws/1315091052392/marketing/mizhnarodni_marketingovi_komunikatsiyiВ чому полягає суть маркетингових комунікацій на зовнішніх ринках?

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Міжнародні маркетингові комунікації.....”

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Маркетинг...”