Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою до дипломної роботи на тему: "Формування ефективної системи управління виробничим потенціалом підприємства"

1. 65
А80 Ареф`єва, О.В. Управління економічною стійкістю підприємств [Текст] : монографія / О. В. Ареф`єва, Д. М. Городинська. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2011. – 230с.

2. 65
Б12 Бабій, І.В. Антикризове управління підприємством : механізми реструктизації та стабілізації [Текст] : монографія / І. В. Бабій. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 232с.

3.
Бельтюков, Е.А. Современные методы оценки производственного потенциала [Текст] / Е. А. Бельтюков, С. С. Свиридова, Е. А. Кобальчинская // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.2. – С. 121-124.
4.
Бєльтюков, Є.А. Деякі питання визначення, аналізу та оцінки виробничого потенціалу [Текст] / Є. А. Бєльтюков, Є. О. Кобальчинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4,Т.3. – С. 146-149.

5.
Брутман, А.Б. Измерение конкурентоспособности промышленных предприятий на основе оценки их производственного потенциала [Текст] / А. Б. Брутман // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.2. – С. 136-141.

6.
Бугас, Н.В. Визначення ефективності використання виробничого потенціалу промислового підприємства [Текст] / Н. В. Бугас // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №1. – С. 58-62.

7.
Войцеховська, Ю.В. Методи прогнозування розвитку виробничого потенціалу підприємств [Текст] / Ю. В. Войцеховська, В. В. Войцеховська, А. Л. Висоцький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №5(725). – С. 42-49.

8.
Воробьева, Е.В. Квалиметрическая оценка производственного потенциала текстильного предприятия [Текст] / Е. В. Воробьева, Н. А. Грузинцева, Б. Н. Гусев // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2011. – №3. – С. 5-7.

9.
Григор`єва, О.В. Чинники ефективного використання виробничого потенціалу підприємства [Текст] / О. В. Григор`єва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 171-174.

10.
Дацій, Н.В. Залучення інвестицій як засіб розвитку виробничого потенціалу промисловості [Текст] / Н. В. Дацій // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №19. – С. 2-4.

11.
Дибленко, В.І. Особливості оцінки динаміки виробничого потенціалу [Текст] / В. І. Дибленко, О. О. Шевченко, Ю. І. Дундова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №2. – С. 182-185.

12. 338(477)
П78 Долготенко, Ю. Виробничий потенціал підприємства як об`єкт оцінки та аналізу [Текст] / Ю. Долготенко, А. Хрущ // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 105-107.

13. 658
Е45 Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / Т. Ф. Косянчук, В. В. Лук`янова, Н. І. Майорова, В. В. Швид за заг. ред. Т.Ф. Косянчук. – Л. : Новий Світ-2000, 2009. – 452с. – (Вища освіта в Україні).
14.
Єрмаков, О. Виробничй потенціал сільськогосподарських підприємств та інвестування його розвитку [Текст] / О. Єрмаков, В. Нагорний // Економіст. – 2013. – №8. – С. 27-30.

15. 658
І-20 Іванов, В.Б. Потенціал підприємства [Текст] : наук.-метод. посіб. / В. Б. Іванов, О. М. Кохась, С. М. Хмелевський. – К. : Кондор, 2009. – 300с.

16. 30.341.1
І-44 Ілляшенко, С.М. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств [Текст] : монографія / С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми : Університетська книга, 2012. – 281с.

17.
Іщук, С. Концептуальні засади формування та розвитку виробничого потенціалу промислових підприємств [Текст] / С. Іщук // Регіональна економіка. – 2005. – №3. – С. 48-56.

18.
Калінеску, Т.В. Критерії та показники оцінювання оновлення виробничого потенціалу підприємств АПК [Текст] / Т. В. Калінеску, Н. А. Карамушко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 29-34.

19.
Кленін, О. Концептуальні основи управління виробничо-господарським потенціалом промислового підприємства [Текст] / О. Кленін // Вісник економічної науки України. – 2010. – №2. – С. 50-53.

20.
Коваленко, О. Економіко-енергетична оцінка ефективності використання виробничого потенціалу підприємств [Текст] / О. Коваленко // Економіка АПК. – 2010. – №8. – С. 20-25.

21. 658
К64 Конкурентний потенціал у системі управління підприємством [Текст] / за наук. ред. В.М. Нижника. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 367с.

22.
Лапін, А.В. Оценка производственного потенциала предприятия [Текст] / А. В. Лапін, Н. С. Поповенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 89-90. –

23.
Мамедова, Л. Некоторые вопросы анализа производственного потенциала как основной составляющей экономического потенциала [Текст] / Л. Мамедова // Економіст. – 2013. – №6. – С. 61-62.

24. 658
М55 Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств [Текст] : монографія / за заг. ред. Ю.С. Шипуліною. – Суми : Друкарський дім "Папірус", 2012. – 458с.

25. 658
М55 Механізми підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств [Текст] : монографія / за наук. ред. В.М. Нижника, М.В. Ніколайчука. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 347с.

26.
Мігай, Н.Б. Управління виробничим потенціалом машинобудівних підприємств в умовах макроекономічної нестабільності [Текст] / Н. Б. Мігай // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №7. – С. 121-128.

27.
Нижник, І.В. Структура виробничого потенціалу у формуванні маркетингових стратегій підприємства [Текст] / І. В. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 162-165.

28. 65
Н60 Нижник, І.В. Управління конкурентоспроможністю промислових підприємств: методи та механізми підвищення [Текст] : монографія / І. В. Нижник за наук. ред. Войнаренка М.П. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 219с.

29. 658
О-82 Отенко, І.П. Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства [Текст] / І. П. Отенко, Л. М. Малярець, Г. А. Іващенко. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 348с.

30.
Петрович, Й.М. Гнучкість виробничого потенціалу машинобудівного підприємства та ефективності його використання в умовах ринкових трансформацій [Текст] / Й. М. Петрович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №5(640). – С. 3-8.

31.
Піддубна, О. Економіко-математичне моделювання в управлінні виробничим потенціалом [Текст] / О. Піддубна // Економіка та держава. – 2009. – №12. – С. 49-50.

32.
Піддубна, О.О. Математичне забезпечення інформаційної системи управління виробничим потенціалом підприємства [Текст] / О. О. Піддубна // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №15. – С. 33-36.

33. 334
П80 Производственно-экономический потенциал и деловая активность субъектов предпринимательской деятельности [Текст] : монография / А. Н. Асаул, М. П. Войнаренко, С. Я. Князев, Т. Г. Рзаева под ред. А.Н. Асаула. – СПб. : АНО ИПЭВ, 2011. – 312с.

34. 330.341.1
Р64 Розробка та впровадження заходів щодо підвищення якості продукції та ефективного використання виробничого потенціалу : звіт про НДР (заключний) : 8-2011 / кер. Орлов О.О. ; викон.: Гончар О.І. [та інш.]. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 89 с.

35.
Россоха, В.В. Принципи побудови економічної моделі виробничого потенціалу підприємства [Текст] / В. В. Россоха // Агроінком. – 2004. – №7-8. – С.45-49.

36.
Рудьковський, О.В. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу автосервісного підприємства [Текст] / О. В. Рудьковський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №2,Т.1. – С. 124-126.

37.
Сабадирьова, А.Л. Теоретичні основи організації виробничого потенціалу промислового підприємства [Текст] / А. Л. Сабадирьова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.1. – С. 134-138.

38. 65
К49 Управління конкурентоспроможністю підприємства [Текст] : навч. посіб. / С. М. Клименко, Т. В. Омельяненко, Д. О. Барабась [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2008. – 520с.
39. 65
У67 Управління підприємством: організаційно-економічний аспект [Текст] : монографія / за наук. ред. Нижника В.М., Ніколайчука М.В. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 389с. – [Існує електронна копія].

40. 65
У67 Управління потенціалом підприємства [Текст] : навч. посіб. – К. : ЦНЛ, 2006. – 362с. – [Рекомендовано МОН України].

41. 658.5.012.32
Х76 Хомяков, В.І. Менеджмент підприємств [Текст] : навч. посіб. / В. І. Хомяков. – К. : Кондор, 2009. – 434с. –


42. 658
Х76 Хомяков, В.І. Потенціал і розвиток підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Хомяков, В. М. Бєлінська, О. В. Федоренко. – К. : Кондор, 2012. – 432с.

43. 658
Х76 Хомяков, В.І. Управління потенціалом підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Хомяков, І. В. Бакум. – К. : Кондор, 2007. – 400с. – [Рекомендовано МОН України].

44. 65
Ш58 Шилепницький, П.І. Вдосконалення управління виробничим потенціалом (на прикладі підприємств машинобудування) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.02 - підприємництво, менеджмент та маркетинг / П. І. Шилепницький. – Львів : Ін-т регіональних досліджень, 2001. – 16с.

45. Побережна Н. М.
Управління ефективністю використання виробничого потенціалу машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Н. М. Побережна // Економічні науки. Сер. : Економіка та менеджмент . - 2012. - Вип. 9(1.2). - С. 42-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnem_2012_9(1.2)__8.pdf

46. Толпежніков Р. О.
Методика оцінювання виробничого потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Р. О. Толпежніков // Економіка і регіон . - 2012. - № 6. - С. 102-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econrig_2012_6_20.pdf

47. Перерва П. Г.
Визначення ефективності використання виробничого потенціалу машинобудівного підприємства [Електронний ресурс] / П. Г. Перерва, Н. М. Побережна // Маркетинг і менеджмент інновацій . - 2012. - № 2. - С. 191-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mimi_2012_2_23.pdf

48. Побережна Н. М.
Оцінювання ефективності використання виробничого потенціалу машинобудівних підприємств і визначення стратегічних напрямів його розвитку [Електронний ресурс] / Н. М. Побережна // Бізнес Інформ . - 2012. - № 9. - С. 214-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2012_9_45.pdf

49. Іванов І. О.
Теоретичні аспекти формування та розвитку виробничого потенціалу промислового підприємства [Електронний ресурс] / І. О. Іванов // Управління розвитком . - 2013. - № 12. - С. 148-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2013_12_67.pdfДодатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ економічний потенціал підприємства”, «управління підприємством» та інші.
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету
Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)
А також пропонуємо Вам звернутися за консультацією щодо пошуку інформації в зал каталогів бібліотеки ХНУ (6 поверх)