Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературні джерела до дипломної роботи на тему "Управління прибутком банку"

1. 336.7
А64 Аналіз банківської діяльності [Текст] : підручник / за ред. А.М. Герасимовича. – К. : КНЕУ, 2006. – 600с. – [Рекомендовано МОН України].

2. 336.7
Б23 Банківський менеджмент [Текст] : підручник / за ред.: О.А. Кириченка, В.І. Міщенка. – К. : Знання, 2005. – 831с. – (Вища освіта ХХI століття).

3. 330.131.1
Б23 Банківські ризики: теорія та практика управління [Текст] : монографія. – К. : КНЕУ, 2008. – 456с.

4.
Бус, О. Оцінка прибутковості банку органами банківського нагляду [Текст] / О. Бус // Банківська справа. – 2010. – №1. – С. 41-52.

5.
Вовчак, О. Фінансові інструменти управління кризовим банківництвом в Україні [Текст] / О. Вовчак, О. Галущак // Вісник Національного банку України. – 2010. – №3. – С. 16-20.

6. 336.7
В61 Вовчак, О.Д. Кредит і банківська справа [Текст] : підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. – К. : Знання, 2008. – 564с.

7. 336.7
Д99 Д`яконова, І.І. Методологічні основи формування системи фінансового менеджменту банку [Текст] : монографія / І. І. Д`яконова. – Суми : Університетська книга, 2012. – 118с.

8. 336.7
З-12 Забезпечення умов стабільного функціонування банківського сектору України [Текст] : монографія / О. М. Колодізєв, О. В. Бойко, І. О. Губарєва, В. О. Дзеніс. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 312с.

9.
Звєряков, О.М. Методологічні основи управління фінансовою стійкістю банківських установ [Текст] / О. М. Звєряков // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №10. – С. 175-182.

10. 336.7
К43 Кириченко, О. Банківський менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко. – К. : Основи, 1999. – 671с.

11.
Климова, О.О. Аналіз прибутковості комерційних банків України [Текст] / О. О. Климова // Фінанси України. – 2005. – №3. – С. 112-116.

12. 336
К56 Коваленко, Л.О. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. – 3-тє вид., випр. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 483с. – (Вища освіта ХХI століття).

13. 336.7
К59 Козьменко, С.М. Стратегічний менеджмент банку [Текст] = Strategic Management of a Bank : навч. посіб. / С. М. Козьменко, Ф. І. Шпиг, І. В. Волошко. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2003. – 734с. – (Майстер-клас).

14. 336.7
К75 Кох, Т.У. Управление банком в 5-ти кн., 6-ти ч. [Текст]. / Т. У. Кох пер. с англ. – Уфа : Спектр, 1993. – ... – (Деньги, кредит, финансирование).

15. 336.7
К75 Коцовська, Р.Р. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / Р. Р. Коцовська, О. П. Павлишин, Л. М. Хміль. – К. : Знання, 2010. – 390с.

16. 336.7
Л93 Любунь, О.С. Система банківського менеджменту [Текст] : навч. посіб. / О. С. Любунь. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Кондор, 2007. – 356с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

17.
Мазурок, П. Вплив фінансової кризи на рівень прибутковості діяльності вітчизняних банків: теоретичний та прикладний аспект [Текст] / П. Мазурок, О. Гузенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №7. – С. 25-30.

18.
Марінковіч, С. Вивчення факторів прибутковості у банківському секторі: на прикладі однієї країни [Текст] / С. Марінковіч, О. Радовіч, Н. Голубовіч // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №12. – С. 417-426.

19. 336.7
М56 Мещеряков, А.А. Організація діяльності комерційного банку [Текст] : навч. посіб. / А. А. Мещеряков. – К. : ЦНЛ, 2007. – 608с.

20. 336
М56 Мещеряков, А.А. Фінансовий менеджмент у банках [Текст] : навч. посіб. / А. А. Мещеряков, Л. В. Лисяк. – К. : ЦНЛ, 2006. – 208с. – [Рекомендовано МОН України].

21. 336.7
М69 Михайловська, І.М. Банківські операції [Текст] : кредитно-модульний курс: навч. посіб. / І. М. Михайловська, А. В. Олійник. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 646с. – (Вища освіта в Україні).

22.
Набок, Р. Особливості управління банком в умовах нестабільності на фінансових ринках [Текст] / Р. Набок // Вісник Національного банку України. – 2010. – №1. – С. 38-40.

23.
Олійник, А.В. Управління фінансовою стійкістю банків [Текст] / А. В. Олійник, Г. С. Сущук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т4. – С. 159-163.

24. 336.7
О-75 Основи банківської справи [Текст] : навч. посіб. / В. В. Іващенко, І. Ш. Невлюдов, Г. А. Краснобрижа [та ін.]. – К. : Кондор, 2008. – 150с. – [Рекомендовано МОН України].

25.
Перехрест, Л.М. Антикризове управління як чинник підвищення рівня фінансової безпеки банків [Текст] / Л. М. Перехрест, В. В. Бриштіна // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №6. – С. 245-249.

26.
Пірог, Д.В. Формування і розподіл прибутку банку [Текст] / Д. В. Пірог // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №24. – С. 70-75.

27.
Полінський, О.М. Факторний аналіз прибутків комерційних банків [Текст] / О. М. Полінський // Регіональна економіка. – 2010. – №1. – С. 99-106.

28.
Прибутки і збитки банків України за станом на 01.07.2013 р. (у розрізі банків) [Текст] // Вісник Національного банку України. – 2013. – №9. – С. 60-65.

29.
Прибутки і збитки банків України за станом на 01.10.2012 р.(у розрізі банків) [Текст] // Вісник Національного банку України. – 2012. – №12. – С. 58-63.

30.
Прибутки і збитки банків України станом на 01.01.2014 р. (у розрізі банків) [Текст] // Вісник Національного банку України. – 2014. – №3. – С. 70-75.

31.
Рибалка, О.О. Підходи до управління прибутком банку [Текст] / О. О. Рибалка // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №11. – С. 161-166.

32. 336
Р98 Рясних, Є.Г. Основи фінансового менеджменту [Текст] : навч. посіб. / Є. Г. Рясних. – К. : Академвидав, 2010. – 336с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

33.
Скоробогач, О. Аналіз прибутку та рентабельності малих і середніх банків України [Текст] / О. Скоробогач // Економіка та держава. – 2013. – №5. – С. 77-79.

34. 336.7
С91 Сучасна банківська установа: організація управління та фінансів [Текст] : монографія / за ред. О.А. Кириченко, І.М. Грищенко, М.П. Денисенко. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 547с. – [Існує електронна копія].

35. 336.7
Ф59 Фінансовий механізм управління ліквідністю банку [Текст] : монографія. – Суми : Університетська книга, 2011. – 136с.

36.
Шварц, О. Удосконалення інструментарію управління активами і пасивами банку в умовах фінансової нестабільності [Текст] / О. Шварц // Світ фінансів. – 2011. – №4. – С. 33-39.

37. Криклій, О. А. Управління прибутком банку [Текст] : монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 136 c.
http://lib.uabs.edu.ua/library/Books_academy/794_2008.pdf

38. Потьомкіна О. В.
Формування і управління прибутком банківської структури з використанням інструментарію контролінга [Електронний ресурс] / О. В. Потьомкіна // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси . - 2012. - Вип. 9(4). - С. 331-337 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2012_9(4)__37.pdf

39. Сафіна К. О.
Збалансована система показників як основа стратегічного управління прибутком банку [Електронний ресурс] / К. О. Сафіна // Управління розвитком . - 2013. - № 18. - С. 18-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2013_18_7.pdf

40. Шульженко Г. М.
Маркетингові аспекти управління прибутковістю банківського бізнесу [Електронний ресурс] / Г. М. Шульженко // Наука й економіка . - 2013. - т. 2, Вип. 4. - С. 154-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nie_2013_2_4_25.pdf

41. Сайт Національного банку України
http://www.bank.gov.ua/control/uk/index

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “ управління банком”, «управління прибутком», «фінансова стійкість банків» тощо.
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету
А також пропонуємо Вам звернутися за консультацією щодо пошуку інформації в зал каталогів бібліотеки ХНУ (6 поверх)