Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Порекомендуйте, будь-ласка, список літератури для курсової роботи з аудиту на тему : "Аудит готової продукції та її реалізації" Дякую.

1. 657.63
Б75 Бодюк, А.В. Методологічні й нормативно-правові основи аудиту підприємницької діяльності [Текст] : монографія / А. В. Бодюк. – К. : Кондор, 2005. – 356с

2. 657.63
Б81 Бондаренко, Н.О. Аудит суб`єктів підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Бондаренко, В. Д. Понікаров, С. М. Попова. – К. : ЦНЛ, 2004. – 300с

3.
Власюк, Г. Особливості аудиту витрат виробництва та собівартості продукції [Текст] / Г. Власюк // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 78-80.

4.
Власюк, Г. Особливості аудиту витрат виробництва та собівартості продукції [Текст] / Г. Власюк // Держава та регіони. – 2012. – №4. – С. 91-95.

5.
Власюк, Г. Удосконалення обліку й аудиту витрат і доходів сільськогосподарських підприємств [Текст] / Г. Власюк // Держава та регіони. – 2009. – №4. – С. 29-33.

6. 657
Г85 Гринавцева, О.В. Облік і аудит готової продукції та її фінансових результатів від реалізації (на прикладі малих металопереробних підприємств України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз і аудит / О. В. Гринавцева. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2005. – 19с.

7. 657.63
Д13 Давидов, Г.М. Аудит [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Давидов. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, 2002. – 363с. – (Вища освіта ХХ1 століття). –

8. 657.63
З-13 Завгородний, В.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка [Текст] / В. П. Завгородний, В. Я. Савченко. – 2-е изд. – К. : "ДИ-КСИ", 1997. – 832с.

9.
Коваль, О. Політика просування продукції на споживчий ринок як об`єкт аудиту [Текст] / О. Коваль // Фінансовий контроль. – 2010. – №3. – С. 37-39.

10. 657
К56 Ковач, С.І. Облік та аудит виробництва і реалізації продукції садівництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / С. І. Ковач. – К. : Київський нац. економічний ун-т, 2001. – 19с.

11. 657.63
К90 Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – 3-є вид. – К. : Каравела, 2006. – 560с

12. 657.63
К90 Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту [Текст] : підручник / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – К. : Каравела, 2009. – 544с.

13.
Лопатовський, В.Г. Методичні аспекти аудиту витрат за будівельними контрактами [Текст] / В. Г. Лопатовський, Т. О. Волошина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 168-173.

14.
Макаренко, А. Методика аудиту виробничих витрат [Текст] / А. Макаренко, А. Кас`яненко // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 138-142.

15. 657.63
О-36 Огійчук, М.Ф. Аудит : організація і методика [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новійчук, І. І. Рагуліна. – К. : Алерта, 2010. – 584с.

16.
Очеретько, Л.М. Організація внутрішнього аудиту витрат на якість готової продукції на м`ясопереробних підприємствах [Текст] / Л. М. Очеретько, Н. О. Куртєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 90-94.

17.
Пархоменко, В.М. Внутрішній контроль якості продукції та витрат на її забезпечення [Текст] / В. М. Пархоменко // Статистика України. – 2012. – №1. – С. 54-58.

18. 657.63
П56 Поникаров, В.Д. Аудит [Текст] : учебно-метод. пособие / В. Д. Поникаров, Т. Н. Серикова. – Х. : ИД "ИНЖЕК", 2003. – 256c.

19.
Рзаєва, Т.Г. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств: обліковий та аналітичний аспекти [Текст] / Т. Г. Рзаєва, Л. В. Джулій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.2. – С. 32-35. – [Розглянуто особливості обліку і оподаткування обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств та проведено аналіз основних показників розвитку малих підприємств регіону.].

20.
Свідерський, Д. Особливості аудиту малих підприємств за міжнародними стандартами аудиту [Текст] / Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №2. – С. 61-65.

21.
Слуцкин, М. Контроллинг затрат на качество [Текст] / М. Слуцкин // Стандарты и качество. – 2007. – №2. – С. 76-79.

22.
Ставська, Ю. Контролінг витрат на якість продукції [Текст] / Ю. Ставська // Стандартизація сертифікація якість. – 2008. – №6. – С. 48-51.

23.
Товста, Т. Аналіз та прогнозування обсягів реалізації харчової продукції [Текст] / Т. Товста // Економіка АПК. – 2008. – №8. – С. 134-139.

24. 657.6
У74 Усач, Б.Ф. Контроль і ревізія [Текст] : підручник / Б. Ф. Усач. – К. : Знання, 2007. – 263с. – [Затверджено МОН України].

25. 657.6
У74 Усач, Б.Ф. Контроль і ревізія [Текст] : підручник / Б. Ф. Усач. – 7-е вид., переробл. і допов. – К. : Знання-Прес, 2008. – 263с. – [Затверджено МОН України].

26.
Фоміна, О.В. Зміст і роль аудиторських процедур в аудиті операцій із продажу товарів [Текст] / О. В. Фоміна // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №9. – С. 196-201.

27. 657.63
Ф88 Фридман, П. Аудит. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции [Текст] / П. Фридман гл. ред. Н.Д. Эриашвили. – М. : Аудит,ЮНИТИ, 1997. – 286с.

28.
Фролов, С.В. Совместный аудит систем экологического менеджмента текстильных предприятий и качества текстильной продукции [Текст] / С. В. Фролов, А. В. Артемов // Текстильная промышленность. – 2004. – №6. – С.54-59.

29.
Хома, Д.М. Внутрішній аудит процесу збуту [Текст] / Д. М. Хома // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №2,Т.1. – С. 221-227. – [В статі виділено вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на процес збуту продукції, запропоновано
модель внутрішнього аудиту процесу збуту продукції, показано причинно-наслідковий зв’язок порушень в
процесі здійснення розрахункових операцій.].

30. 658.56
Ш24 Шаповал, М.І. Менеджмент якості [Текст] : підручник / М. І. Шаповал. – К. : Знання, 2006. – 471с. –

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Бухгалтерський облік і аудит”