Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературні джерела до курсової роботи на тему "Політика підприємства в галузі оновлення і ефективного використання основних фондів."


1. 658
Б19 Бакай, В.Й. Амортизаційна політика та оновлення основних фондів на промислових підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01- економіка, організація і управління підприємствами / В. Й. Бакай. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 20с.

2. 658
Б19 Бакай, В.Й. Амортизаційна політика та оновлення основних фондів на промислових підприємствах [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / В. Й. Бакай. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 198с.

3.
Бакай, В.Й. Удосконалення амортизаційної політики як чинник оновлення основних фондів на підприємстві [Текст] / В. Й. Бакай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 252-255.

4.
Бакай, В.Й. Фінансовий лізинг як ефективний механізм оновлення основних фондів на промислових підприємствах [Текст] / В. Й. Бакай, В. І. Дячишина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 115-119.

5.
Бакай, В.Й. Фінансування оновлення основних фондів як один із головних напрямків розвитку промислових підприємств [Текст] / В. Й. Бакай, Ю. В. Дорош // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 191-194.

6. 658
Б48 Березін, О.В. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. В. Березін, Л. М. Березіна, Н. В. Бутенко. – К. : Знання, 2009. – 390с. – (Вища освіта ХХІ століття).

7. 658
Г44 Гетьман, О.О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге вид. – К. : ЦНЛ, 2010. – 488с.

8.
Гилка, М. Ефективність використання основних фондів сільськогосподарських підприємств [Текст] / М. Гилка // Економіка АПК. – 2008. – №1. – С. 109-111.

9. 658
Г85 Гринчуцький, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦНЛ, 2010. – 304с.

10. 658
Е45 Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / за ред. А.В. Шегеди. – К. : Знання, 2005. – 431с.

11. 658
І-19 Іванілов, О.С. Економіка підприємства [Текст] : підручник / О. С. Іванілов. – К. : ЦУЛ, 2009. – 728с. –

12.
Казимиренко, О.В. Лізинг обладнання як перспективна форма оновлення основних фондів вітчизняних підприємств [Текст] / О. В. Казимиренко, Г. В. Кучерявенко // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2007. – №4. – С. 51-56.

13. 658
К17 Калініченко, О.В. Економіка підприємства [Текст] : практикум : навч. посіб. / О. В. Калініченко, О. Д. Плотник. – К. : Кондор, 2012. – 600с.

14. 658
К90 Кулішов, В.В. Економіка підприємства: теорія і практика [Текст] : навч. посiб. / В. В. Кулішов. – 2-ге вид, перероб. і доп. – Львів : Магнолія, 2008. – 208с. – (Вища освіта в Україні).

15. 658
М36 Мацибора, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2009. – 312с.

16.
Никитенко, І.М. Економіко-організаційні аспекти процесу оновлення основних фондів машинобудівних підприємств Хмельницької області в сучасних умовах [Текст] / І. М. Никитенко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки [Електронний ресурс]. – 2004. – №6. – С. 140-144. – [Вивчені особливості фінансування процесів оновлення основних фондів в економічно розвинених країнах в контексті застосування закордонної практики до умов вітчизняної економіки].

17. 658
О-74 Осипов, В.І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / В. І. Осипов. – Одесса : Маяк, 2005. – 724с.

18. 658
П24 Пеліхов, Є.Ф. Економіка сучасного підприємства [Текст] : навч.-метод. і практ. посіб. / Є. Ф. Пеліхов, О. А. Іванова, О. М. Сумець. – К. : Хай-Тек-Прес, 2009. – 344с. –


19. 65.012
П44 Подольська, В.О. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / В. О. Подольська, О. В. Яріш. – К. : ЦНЛ, 2007. – 488с.

20. 658
П76 Примак, Т.О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посiб. / Т. О. Примак. – 4-те вид., стер. – К. : "ВІКАР", 2006. – 219с. – (Вища освіта ХХI).

21.
Романенко, М. Ефективність використання основних виробничих фондів та розробка пропозицій щодо її поліпшення [Текст] / М. Романенко // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 318-321.

22.
Соломко, А.С. Засоби підвищення ефективності використання основних фондів підприємств суднобудівної галузі України в сучасних економічних умовах [Текст] / А. С. Соломко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №1. – С. 164-174.

23.
Старовойт, В. Теоретичні засади визначення понять "основні засоби" та "основні фонди" [Текст] / В. Старовойт // Економіка та держава. – 2008. – №6. – С. 68-69.

24.
Череп, А. Ефективність використання основних фондів підприємства [Текст] / А. Череп, А. Клименко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №6. – С. 212-215.

25. 658
Ш33 Шваб, Л.І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 416с.

26. Довбня С. Б.
Відображення ефективності використання основних фондів підприємства в системі збалансованих показників [Електронний ресурс] / С. Б. Довбня // Науковий вісник Національного гірничого університету . - 2013. - № 1. - С. 135-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvngu_2013_1_23.pdf

27. Кайдалова Г. О.
Дослідження ефективності використання основних фондів підприємств [Електронний ресурс] / Г. О. Кайдалова, М. І. Ларка // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технічний прогрес та ефективність виробництва . - 2013. - № 67(2). - С. 103-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vcpitp_2013_67(2)__20.pdf

28. Грекова В. А.
Особливості джерел фінансування оновлення основних фондів металургійних підприємств [Електронний ресурс] / В. А. Грекова // Економічний простір . - 2013. - № 79. - С. 212-222. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecpros_2013_79_22.pdf

29. Білиця Ю. В.
Резерви підвищення ефективності використання основних фондів підприємства [Електронний ресурс] / Ю. В. Білиця, А. В. Шульга // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Проблеми економіки транспорту . - 2012. - Вип. 4. - С. 87-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpdnuzt_pet_2012_4_15.pdf


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “основні фонди”, «економіка підприємства»
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету