Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Аналіз відсоткових ставок на банківські депозити для приватних осіб". Дякую!
1.


Міщенко, Н. Відсотки від депозитних вкладів [Текст] / Н. Міщенко // Баланс-бюджет. – 2008. – №52. – С. 15-16.

2.


Дутка, Г.Я. Статистично-регресійний аналіз тенденцій ринків банківських депозитів та кредитів населення [Текст] / Г. Я. Дутка, О. Й. Гірна // Регіональна економіка. – 2009. – №3. – С. 98-106.

3.


Дроб`язко, А. Аналіз монополізації та регіональний перерозподіл ринків депозитів і кредитів фізичних осіб в Україні в умовах фінансової кризи [Текст] / А. Дроб`язко // Банківська справа. – 2010. – №1. – С. 32-41.

4.


Кириленко, В. Аналіз депозитної бази банку [Текст] / В. Кириленко // Банківська справа. – 2007. – №5. – С. 31-38.

5.


Колеснік, Я. Статистичний аналіз достатності капіталу сектору інших депозитних корпорацій [Текст] / Я. Колеснік // Статистика України. – 2011. – №4. – С. 59-66.

6.


Христич, А. Привлечь и удержать [Текст] : [текущее положение с процентными ставками по депозитам для населения] / А. Христич // Компаньон. – 2012. – №21. – С. 12-14.

7.


Ігнатова, О.М. Порівняльна статистична оцінка відсоткового ризику провідних банків України (вибірково) [Текст] / О. М. Ігнатова, О. В. Кісіль // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №11. – С. 27-31.

8.


Добровольська, І. Складові залучення заощаджень населення на депозитні рахунки банку [Текст] / І. Добровольська // Банківська справа. – 2013. – №1. – С. 122-127.

9.


Толкач, І. Фактори впливу на приріст депозитів як показник довіри клієнтів [Текст] / І. Толкач // Економіка та держава. – 2013. – №5. – С. 109-110.

10.


Пастернак, А.Л. Аналіз депозитних операцій банку [Текст] / А. Л. Пастернак // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – №1. – С. 242-247.

11.


Висіцька, І. Нова депозитарна система України: перший погляд [Текст] / І. Висіцька // Бухгалтерія. – 2013. – №44. – С. 63-67.

12.


Алексєєв, А. Депозити: держальтернативи та держстимули [Текст] / А. Алексєєв // Дзеркало тижня. – 2013. – 16 листоп. (№42). – С. 8.

13.


Германова, О. Зберегти і примножити . Що пропонує вкладникам ринок банківських послуг [Текст] / О. Германова // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2013. – №46. – С. 66-69.

14.
334.7
М64
Мирончук, В.М. Оцінювання фінансової стійкості депозитивних корпорацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / В. М. Мирончук. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 20с.

15.
336
С91
Ткач, М.А. Шляхи підвищення ефективності депозитної політики банків [Текст] / М. А. Ткач, К. Л. Ларіонова // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 169-171.

16.
336.7
М71
Міщенко, В.І. Банківські операції [Текст] : підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав`янська, О. Г. Коренєва. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2007. – 796с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [Затверджено МОН України].

17.
336.7
Д99
Д`яконова, І.І. Методологічні основи формування системи фінансового менеджменту банку [Текст] : монографія / І. І. Д`яконова. – Суми : Університетська книга, 2012. – 118с. – [Монографія присвячена дослідженню методології системного підходу, зміни парадигм визначення сутності поняття національної економічної системи, законів розвитку економічних систем. Запропоновано визначення фінансового менеджменту банку з погляду системного підходу, розглянуто його принципи, цілі та функції, досліджено діяльність комерційних банків як головних суб`єктів фінансового менеджменту.
].

18.
336.7
У67
Управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел [Текст] : монографія / С. П. Ярошенко, І. В. Сало, О. В. Крухмаль, О. С. Кобичева. – Суми : Університетська книга, 2011. – 105с.

19.
336.7
Ч-46
Череп, А.В. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / А. В. Череп, О. Ф. Андросова. – К. : Кондор, 2008. – 410с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

20.
336.7
К75
Коцовська, Р.Р. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / Р. Р. Коцовська, О. П. Павлишин, Л. М. Хміль. – К. : Знання, 2010. – 390с. .

21.

http://www.slideshare.net/kornellio/2013-winter Аналітичний огляд депозитного ринку України.

22.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “Депозити, депозитні операції в банку, депозитний менеджмент.....”
23.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Фінанси та банківська справа ...”