Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Надайте, будь ласка, літературу до дипломної роботи на тему "облік і аудит основних засобів"

1.
Андросова, О.Ф. Методика аудиту основних засобів і нематеріальних активів та її вплив на якість аудита [Текст] / О. Ф. Андросова, К. А. Калугіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 250-255.

2. 657
О-17 Бандрах, О.О. Процес відтворення основних засобів як об`єкт обліку [Текст] / О. О. Бандрах, Л. В. Скоробогата // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 2. – С. 9-13.

3. 657
Б94 Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика [Текст] : навч.-практ. посіб. / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. І. Кисла. – К. : ЦУЛ, 2010. – 536с.

4.
Власюк, Г. Облік основних засобів та рекомеендації щодо його вдосконалення [Текст] / Г. Власюк // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №5. – С. 126-129.

5. 657
В75 Воронко, Р.М. Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, І. Г. Благун. – Львів : Магнолія, 2011. – 522с. – (Вища освіта в Україні).

6. 657
Г94 Гуменюк, А.Ф. Бухгалтерський облік та аудит відтворення основних засобів: теорія і практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон.. наук; спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / А. Ф. Гуменюк. – К. : ДАСОА, 2010. – 20с.

7.
Двоєзерська, В. Улосконалення обліку відновлення основних засобів [Текст] / В. Двоєзерська // Держава та регіони. – 2012. – №4. – С. 160-162.

8. 657.6
Д53 Дмитренко, І.М. Аудит (за міжнародними стандартами) [Текст] : навч. посіб. / І. М. Дмитренко. – К. : Кондор, 2013. – 398с.

9.
Зав`ялова, С. Оцінювання та облік основних засобів підприємства: порівняльний аналіз відповідно до П(С)БО, МСФЗ та GAAP [Текст] / С. Зав`ялова // Персонал. – 2010. – №3-4. – С. 136-141.

10.
Канєва, Т. Облік основних засобів державного сектора України: стан і перспективи [Текст] / Т. Канєва, С. Шевченко // Казна України. – 2011. – №1. – С. 3-7.

11.
Кіпчинська, С. Облік основних засобів у сучасних умовах господарювання: основні аспекти вдосконалення [Текст] / С. Кіпчинська // Персонал. – 2011. – №2. – С. 50-55.

12. 657
К55 Коблянська, О.І. Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / О. І. Коблянська. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : Знання, 2007. – 471с. – (Вища освіта ХХІ століття).

13.
Крічка, Н. Методика та організація обліку і аналізу основних засобів [Текст] / Н. Крічка // Економіка та держава. – 2009. – №6. – С. 73-75.

14.
Кругляк, Б.С. Проблеми відтворення основних засобів у вітчизняній обліковій системі [Текст] / Б. С. Кругляк, А. Ф. Гуменюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6,Т.1. – С. 33-36.

15. 657
К88 Кужельний, М.В. Організація обліку [Текст] : підручник / М. В. Кужельний, С. О. Левицька. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с.

16.
Лищенко, О. Методика аудиту надходження основних засобів [Текст] / О. Лищенко, О. Назаренко // Держава та регіони. – 2012. – №1. – С. 133-137.

17. 657.63
Л72 Лозовицький, С.П. Аудит [Текст] : навч. посіб. / С. П. Лозовицький. – Львів : Магнолія, 2011. – 466с. – (Вища освіта в Україні).

18. 657
М48 Мельник, Т.Г. Облік та аудит діяльності бюджетних установ [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Мельник. – К. : Кондор, 2009. – 412с. –

19. 657.63
М90 Мултанівська, Т.В. Аудит [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Мултанівська, Т. С. Воінова, О. О. Вороніна. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 336с.

20.
Наумчук, О.А. Основні засоби: зміст і принципи облікової політики [Текст] / О. А. Наумчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 141-144.

21. 657
Н37 Нашкерська, Г.В. Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Нашкерська. – К. : Кондор, 2009. – 503с.

22.
Облік основних засобів [Текст] // Баланс-бюджет. – 2008. – №41. – С. 4-15.

23. 657
О-17 Облік, аналіз та аудит [Текст] : навч. посіб. / М. С. Білик, А. Г. Загородній, Г. І. Кіндрацька, М. В. Корягін. – К. : Кондор, 2008. – 618с.

24. 657.63
О-36 Огійчук, М.Ф. Аудит : організація і методика [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новійчук, І. І. Рагуліна. – К. : Алерта, 2010. – 584с.

25. 657
О-66 Орлова, В.К. Основи бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / В. К. Орлова. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2008. – 296с. – [Рекомендовано МОН України].

26.
Основні засоби: облік без помилок і санкцій [Текст] // Баланс. Бібліотека. Методичний посібник. – 2010. – №9. – С. 4-89.

27.
Основні засоби: облік придбання [Текст] // Податки та бухгалтерський облік. – 2011. – №42. – С. 3-48.

28.
Пархоменко, В. Бухгалтерський облік основних засобів [Текст] / В. Пархоменко // Вісник податкової служби України. – 2012. – №14. – С. 36-42. – [Вкладка].

29.
Пащенко, Н. Теоретичні засади обліку основних засобів [Текст] / Н. Пащенко // Економіка та держава. – 2009. – №1. – С. 58-59.

30. 657
С22 Сахарцева, І.І. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. з викон. практ. завдань / І. І. Сахарцева, Г. А. Семенов, Г. М. Бескоста за ред. І.І.Сахарцевої. – К. : Кондор, 2010. – 554с. –

31.
Сльота, Л. Облік надходження основних засобів [Текст] / Л. Сльота // Казна України. – 2011. – №4. – С. 20-22.

32.
Смоліна, О. Облік основних засобів [Текст] / О. Смоліна // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №106. – С. 9-18.

33.
Тема 1. Облік основних засобів [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – №66. – С. 5-40. – [Первинні документи].

34. 657
Т48 Ткаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність [Текст] : підручник / Н. М. Ткаченко. – 5-те вид., доп. і перероб. – К. : Алерта, 2011. – 976с. – [Існує електронна копія].
35. 657
Ф59 Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / В. К. Орлова, Л. А. Костецька, М. С. Орлів [та ін.] за ред.: В.К.Орловой, М.С. Орлів, С.В.Хоми. – К. : ЦУЛ, 2010. – 510с.

36. 657
Ф59 Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами [Текст] : підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова [та ін.] за ред. М.Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2011. – 1042с.

37.
Частина I. Облік основних засобів. Надходження [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – №55. – С. 19-29.

38. 657
Ч-34 Чебанова, Н.В. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Н. В. Чебанова, Т. І. Єфіменко. – К. : Академія, 2007. – 704с. – (Альма-матер).

39.
Шаповал, А. Облік основних засобів у бюджетних установах [Текст] / А. Шаповал // Казна України. – 2012. – №2. – С. 15-18.

40. 657.63
Ш50 Шерстюк, О.Л. Аудит державних фінансів [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Шерстюк. – К. : Нац. торг.-екон. університет, 2010. – 340с.

41.
Шумакова, Т. Оформлення документів для обліку основних засобів [Текст] / Т. Шумакова // Баланс. Бібліотека. Методичний посібник. – 2009. – №1. – С. 7-20.

42. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/5057/1/30.pdf


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики «облік основних засобів» - 554 документа, “аудит основних засобів”.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ

А також, пропонуємо Вам звернутись за консультацією щодо пошуку інформації в зал каталогів бібліотеки ХНУ (6 поверх)