Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть із списком літератури для написання дипломної роботи на тему "Оцінка беззбитковості діяльності підприємства". Завчасно дякую.


1.
Андрійчук, Р. Методичні підходи до аналізу рентабельності та беззбитковості виробництва продукції й оптимізації її асортименту [Текст] / Р. Андрійчук // Економіка АПК. – 2007. – №5. – С. 133-140.

2. 658.14/.17
Б48 Бердар, М.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с.

3.
Галушко, В. Точка беззбитковості: теоретичні погляди на методологію розрахунків [Текст] / В. Галушко // Економіка АПК. – 2006. – №10. – С. 3-7.

4. 65
Д18 Данилишин, В.І. Організаційно-економічні механізми забезпечення беззбиткової діяльності підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец.08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / В. І. Данилишин. – Львів : Ін-т регіональних досліджень, 2005. – 16с.

5.
Жданов, В. Контролінг беззбитковості при ціноутворенні [Текст] / В. Жданов // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №3. – С. 43-46.

6.
Кобзій, О.В. Планування беззбиткової діяльності підприємств в умовах кризи [Текст] / О. В. Кобзій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5,Т.2. – С. 188-191.

7. 336
К56 Коваленко, Л.О. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. – 3-тє вид., випр. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 483с. – (Вища освіта ХХI століття).

8.
Колиснык, М. Точка невозврата или как управлять ценами продуктов [Текст] / М. Колиснык // Компаньон.Стратегии. – 2006. – №1. – С. 47-56. – [Определение точки безубыточности].

9. 658.5.012.32
Л37 Левицька, Е.В. Менеджмент підприємств за кризових умов [Текст] / Е. В. Левицька. – Львів : Новий світ-2000, 2007. – 176с.

10.
Наконечний, Т. Економіко-математичний аналіз беззбитковості виробництва [Текст] / Т. Наконечний // Економіка АПК. – 2007. – №5. – С. 120-128.

11. 658.14./17
Олександренко, І.В. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. В. Олександренко. – Львів : Академія технологій та бізнесу, 2012. – 538с.

12. 658.14/.17
О-58 Онисько, С.М. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / С. М. Онисько, П. М. Марич. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Л. : Магнолія, 2010. – 367с.

13.
Орлов, О.О. Методика маржинального аналізу прибутку і беззбитковості виробництва [Текст] / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 7-10.

14. 336
П12 Пазинич, В.І. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. І. Пазинич, А. В. Шулешко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 408с.

15. 330.131.7
П32 Пікус, Р.В. Управління фінансовими ризиками [Текст] : навч. посіб. / Р. В. Пікус. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2011. – 598с. – [Рекомендовано МОН України].

16. 65.012
П44 Подольська, В.О. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / В. О. Подольська, О. В. Яріш. – К. : ЦНЛ, 2007. – 488с. – [

17. 658.14/.17
П50 Полінкевич, О.М. Фінансова санація та банкрутство підприиємств [Текст] : навч. посіб. / О. М. Полінкевич, В. П. Лещук. – К. : ЦУЛ, 2011. – 400с.

18. 65
П99 Пятаєва, О.В. Організаційно-економічний механізм забезпечення беззбитковості підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец.08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / О. В. Пятаєва. – Одеса : Одеський державний економічий ун-т, 2005. – 21с.

19. 336
Р98 Рясних, Є.Г. Основи фінансового менеджменту [Текст] : навч. посіб. / Є. Г. Рясних. – К. : Академвидав, 2010. – 336с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

20.
Салига, К. Визначення беззбитковості виробництва з урахуванням дії фактора часу [Текст] / К. Салига // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №3. – С. 167-172.

21.
Солодовник, Л. Визначення беззбиткового обсягу виробництва при попроцесному методі калькуляції [Текст] / Л. Солодовник, Н. Черненко, В. Цихмистро // Економіка та держава. – 2011. – №6. – С. 42-44.

22. 65.012
Т19 Тарасенко, Н.В. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Тарасенко, І. М. Вагнер. – Львів : Новий світ-2000, 2009. – 444с. – (Вища освіта в Україні).

23.
Тарасюк, Г.М. Планування беззбиткової діяльності підприємства [Текст] / Г. М. Тарасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 42-44. – [В статті розглядається метод планування беззбиткової діяльності підприємства, наводиться алгоритм визначення точки беззбитковості для всіх видів діяльності підприємства, який може застосовуватись як в плануванні так і при аналізі діяльності підприємства, бути інструментом контролю.].

24. 336
Т33 Теорія фінансів [Текст] : підручник / П. І. Юхименко, В. М. Федосов, Л. Л. Лабезник [та ін.] за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К. : ЦУЛ, 2010. – 576с.

25. 65
К49 Управління конкурентоспроможністю підприємства [Текст] : навч. посіб. / С. М. Клименко, Т. В. Омельяненко, Д. О. Барабась [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2008. – 520с. –

26. 658.14/.17
У67 Управління фінансовою санацією підприємств [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Пепа, В. О. Федорова, А. Б. Кондрашихин, О. В. Андреєва. – К. : ЦУЛ, 2008. – 440с.

27. 658
Ф59 Фінансова безпека підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т. Б. Кузенко, Л. С. Мартюшева, О. В. Грачов, О. Ю. Литовченко. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 300с.

28. 336
Ф59 Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Лепейко, О. М. Миронова, К. В. Кривобок, К. Р. Немашкало. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 292с.

29. 65.012
Ц14 Цал-Цалко, Ю.С. Фінансовий аналіз [Текст] : підручник / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 566с.

30.
Чумаченко, М. Дослідження передумов і припущень при аналізі графіка беззбитковості [Текст] / М. Чумаченко, І. Бєлоусова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №5. – С. 3-10.

31.
Швець, В.П. Аналіз беззбитковості як інструмент організації планування виробничих показників підприємства [Текст] / В. П. Швець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №4,Ч.2,Т.2. – С. 195-198. – [Розглянуті існуючі моделі аналізу беззбитковості. Представлено теоретичні основи створення більш удосконаленого підходу аналізу беззбитковості з метою подальшого його використання для встановлення цін на продукцію, планування обсягу продажу та отримання прибутку виробничого підприємства.].

32.
Швець, Л.П. Аналіз беззбитковості та поведінка витрат підприємства [Текст] / Л. П. Швець, О. І. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 72-75. – [Обґрунтовано актуальність проблеми аналізу беззбитковості. Досліджено наслідки зміни витрат підприємства на беззбитковість підприємства. Розглянуто шляхи зниження витрат підприємства, зміни ціни реалізації продукції.].

33.
Щирягіна, О. Прогнозування беззбитковості нафтопереробних підприємств [Текст] / О. Щирягіна // Ринок цінних паперів України. – 2007. – №7-8. – С. 3-7.

34. Голованова М. А.
Формування цінових рішень на основі аналізу беззбитковості [Електронний ресурс] / М. А. Голованова, В. Л. Петрик, Г. В. Жеребко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі . - 2010. - № 2. - С. 92–104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eupmg_2010_2_11.pdf

35. Сілічєва Н. Є.
Корпоративне управління і його роль в забезпеченні беззбитковості і конкурентоспроможності промислових підприємств [Електронний ресурс] / Н. Є. Сілічєва // Вісник соціально-економічних досліджень . - 2013. - Вип. 1. - С. 153-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsed_2013_1_25.pdf

36. Полішко Т. В.
Аналіз беззбитковості виробництва підприємств залізничного транспорту [Електронний ресурс] / Т. В. Полішко // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна . - 2005. - Вип. 9. - С. 222-225. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vdnuzt_2005_9_49.pdf

37. Даниленко О. В.
Упровадження системи бюджетування на шляху досягнення беззбитковості та високої конкурентоспроможності промислових підприємств України [Електронний ресурс] / О. В. Даниленко // Економічний вісник Донбасу . - 2014. - № 1. - С. 115-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecvd_2014_1_20.pdf

38. http://pidruchniki.ws/16790422/finansi/upravlinnya_bezzbitkovistyu_diyalnosti_pidpriyemstva_umovah_vplivu_finansovih_rizikiv#544
Управління беззбитковістю діяльності підприємства в умовах впливу фінансових ризиківДля пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ